Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 2 STAND VAN DE WETGEVING

A. Tot stand gekomen wetten (periode 1 juli 1998 tot 1 juli 1999)

CiteertitelKamerstuknr.StaatsbladInwerkingtreding
Wet van 1 juli 1998, houdende wijziging van de IJkwet in verband met de erkenning van ijkbevoegden126 0131998, 53711-09-1998
    
Wet van 2 juli 1998, houdende regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 1998)125 6211998, 427gefaseerd; zie Stb. 1998, 428 en 681, en 1999, 261
    
Rijkswet van 29 oktober 1998 tot herstel van gebreken en leemten in de Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet 1995 alsmede het laten vervallen van de verplichte domiciliekeuze25 872 (R 1606)1998, 63220-11-1998
    
Wet van 24 december 1998 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 2271/96 van de Raad van de Europese Unie van 22 november 1996 (Wet uitvoering antiboycotverordening)126 1361999, 3403-02-1999
    
Wet van 3 juni 1999 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van het stellen van nadere regels ten aanzien van het netbeheer en de levering van elektriciteit aan beschermde afnemers26 3031999, 26001-07-1999

B. Bij het parlement aanhangige wetsvoorstellen

WetsvoorstelKamerstuknr.Op 1 juli 1999 gevorderd tot en metVerwachting omtrent de eerstvolgende fase
Regels met betrekking tot het onderzoek naar en het winnen van delfstoffen en met betrekking tot met de mijnbouw verwante activiteiten (Mijnbouwwet)26 219nota n.a.v. het verslag aan de Tweede Kamernader verslag van de Tweede Kamer september 1999
    
Wijziging van de Waarborgwet 1986 met betrekking tot de uitoefening van toezicht op de naleving26 258nader verslag van de Tweede Kamernota n.a.v. het nader verslag aan de Tweede Kamer augustus 1999
    
Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet)126 463ingediend bij de Tweede Kamerverslag van de Tweede Kamer
    
Wijziging van de Rijksoctrooiwet, de Rijksoctrooiwet 1995 en de Zaaizaad- en Plantgoedwet ten behoeve van de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen126 568 (R 1638)verslag van de Tweede Kamernota n.a.v. het verslag aan de Tweede Kamer september 1999
    
Verlenging van de werking van krachtens de In- en uitvoerwet ten aanzien van de invoer en de uitvoer van goederen gestelde regels26 644ingediend bij de Tweede Kamerverslag van de Tweede Kamer

C. In voorbereiding zijnde wetsvoorstellen

Wetsvoorstel inzakeOp 1 juli 1999 gevorderd tot en metVerwachting omtrent eerstvolgende fase
   
Wijziging van de Wet Fonds economische structuurversterkingvoorgelegd aan de Raad van Stateadvies Raad van State juli 1999
   
Wijziging van de In- en uitvoerwet en de Wet wapens en munitie (wederuitvoer van strategische goederen) toegezonden aan de ministerraadvoorleggen aan de Raad van State juli 1999
   
Wijziging van de bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet 1995toegezonden aan de rijksministerraadvoorleggen aan de Raad van State van het Koninkrijk juli 1999
   
Wijziging van de Mededingingswet in verband met het omvormen van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaanis in ambtelijke voorbereidingwetsvoorstel in zomer 1999 naar ministerraad
   
Wetgeving inzake «markt en overheid»is in ambtelijke voorbereidingwetsvoorstel in najaar 1999 naar ministerraad
Wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieproduktenis in ambtelijke voorbereiding  
   
Wijziging van de Wet op het consumentenkrediet in verband met de problematiek van de misleidende kredietadvertentiesis in ambtelijke voorbereiding  
   
Wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken in verband met de oppositieprocedure en de regeling van de merkengemachtigden1is in ambtelijke voorbereiding in Benelux-verbandwetsvoorstel begin 2000 naar ministerraad
   
Wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen in verband met de implementatie van richtlijn 98/71/EG inzake de rechtsbescherming van modellen1is in ambtelijke voorbereiding in Benelux-verband 

1 Betreft EG-implementatie.

Licence