Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 3 OVERZICHT VAN DE DOOR DE STATEN-GENERAAL AANVAARDE MOTIES EN DOOR BEWINDSPERSONEN GEDANE TOEZEGGINGEN

A. Moties

Omschrijving motieVindplaatsStand van zaken  
CBS betrekken bij te sluiten regiocontract en ICT inzetten teneinde werk in Heerlen te behouden.TK 98/99 26 465, nr. 3Bij brief TK 98/99, 26 465, nr. 5  
    
Onderzoeken mogelijkheden om met ICT extra investeringsimpuls voor CBS Heerlen te creëren.TK 98/99 26 465, nr. 4TK 98/99, 26 465, nr. 5  
    
Motie Van Zuijlen c.s.: MEZ stelt Wijers-trofee in voor aantrekkelijke beta-opleiding.TK 97/98 25 600 XIII, nr. 12Stichting AXIS heeft prijs opgenomen in haar jaarplan 1999. Vorm en thema wordt nog bepaald.  
    
Motie Remkes c.s.: Inspanning Noord-Nederland onder te brengen onder EU doelstelling 2-programma.TK 97/98 24 060, nr. 15Onderhandelingen met de Europese Commissie te Brussel nog gaande. Zie ook AO d.d. 25-03-1999 (TK 98/99 25 017, nr. 20).  
    
Motie Van Walsem: Onderzoeken of een afdrachtskorting voor de eerste werknemer tot de mogelijkheden behoort.TK 97/98 25 000 XIII, nr. 19Op 10-10-1998 brief naar TK gestuurd (TK 98/99 26 200 XIII, nr. 8).  
    
Motie Van Walsem c.s.: Databank: opslagpercentages i.o.m. wettelijke uitgangspunten.TK 96/97 25 029, nr. 28Overeenstemming bereikt over implementatie «Cohen-toets»: opslagpercentages worden geschrapt.  
    
Motie de Koning: Verzoek om «Cohen-toets» voor nevenactiviteiten van de publieke omroepen.TK 96/97 25 216, nr. 49 herdrukIn de tweedelijns doorlichting zijn de analyses aan de TK gerapporteerd op 22-06-1998 (TK 97/98 24 036, nr. 98).  
    
Motie Remkes c.s.: Verzoek om evaluatie Wet Kamers van Koophandel over uiterlijk vier jaar + opnemen bepaalde aspecten.TK 96/97 25 029, nr. 27Onderzoeksopzet gereed. Momenteel loopt procedure van Europese Aanbesteding voor de opdracht. De Kamer wordt in 2002 geïnformeerd.  
    
Motie Van Zuijlen: Bevorderen dat bestemming ICES-gelden ook naar infrastructuur elektronische snelweg gaat.TK 97/98 25 600 XIII, nr. 13Meegenomen in ICES brief «Op de drempel van de 21e eeuw» d.d. 23-10-1998 (TK 98/99 25 017, nr. 11) 
    
Motie Van Zuijlen c.s.: Onderzoeken mogelijkheid tijdelijke vrijstelling OZB en versneld afschrijven van investeringen in oude leegstaande gebouwen en hier voor kerstreces over rapporteren.TK 98/99 26 200 XIII, nr. 15Beantwoord in brief van Minister GSI d.d. 07-04-1999 (TK 98/99 21 062, nr. 75)  
    
Motie Udo c.s.: Actieplan octrooipositie van Nederland.TK 98/99 25 872, R 1606, nr. 71. Op 13-07-1999 brief naar TK gestuurd (TK 98/99 23 732, nr. 5); 2. Daarnaast vindt eind 1999 een evaluatie plaats van het strategisch plan BIE.  
    
Motie Van Zuijlen c.s.: Pledging conference organiseren waarin minister bedrijfsleven actief stimuleert en committeert om met concrete (employability) plannen te komen.TK 98/99 26 200 XIII, nr. 16Opgenomen in Employability-agenda. Zie Kabinetsreactie op StAr-advies «Een leven lang lerend werken» dat op 01-12-1998 naar TK is gezonden (TK 98/99 26 200 VIII, nr. 51). Eerste Pledging conference vindt plaats op 12-10-1999.  
    
Motie Van Zuijlen c.s.: Geneesmiddelen- en hulpmiddelenmarkt in MDW II-operatie betrekken.TK 98/99 26 200 XIII, nr. 14Thema opgenomen in MDW-traject «geneesmiddelen». Zie de brief aan TK over nieuwe MDW-projecten d.d. 24-03-1999 (TK 98/99, 24 036, nr. 128). 
    
Motie Vôute c.s.: Stimulerend en samenhangend beleid op toeristisch-recreatief gebied te ontwikkelen en de mogelijkheden te onderzoeken voor een «revolving fund» ten behoeve van substantiële projecten en evenementen op toeristisch recreatief gebied evenals tentoonstellingen.TK 98/99 26 200 XIII, nr. 211. Gezamenlijke brief met Stas LNV aan TK gestuurd op 19-02-1999 (TK 98/99 26 419, nr. 1); 2. Daarna AO op 28-04-1999 (TK 98/99 26 419, nr. 2).  
Motie Remkes c.s.: Administratieve lasten verlagen met minimaal 25%.TK 97/98 25 600 XIII, nr. 17De Commissie Administratieve Lasten o.l.v. de heer Slechte heeft op 20-05-1999 een tussenrapportage aan de TK gezonden. N.a.v. deze en de eindrapportage zal het Kabinet een standpunt innemen over te ondernemen acties.  
    
Motie Wijn c.s.: Concrete voorstellen voor toetsing regelgeving (n.a.v. tussenrapportage Commissie Slechte.)TK 98/99 24 036, nr. 133Wordt behandeld in het kader van project administratieve lasten.  
    
Motie Voûte c.s.: Introductie van onorthodoxe maatregelen in het bijzeonder met ICT; een AL-norm te ontwikkelen; Actieprogramma per departement.TK 98/99 24 036, nr. 132Idem. 
    
Motie Crone c.s.: Met energiebedrijven afspreken ieder huishouden waaraan energie geleverd wordt te voorzien van een energiecertificaat.TK 95/96, 22 160, nr. 45Vanaf 1-7-99 energiesubs. Edh's voor besparingsmaatregelen in woningen. Vanaf 2000 gekoppeld aan EPK zowel voor woningbouw als utiliteitsbouw (gelden uit REB).  
    
Motie Jorritsma-van Oosten c.s: Periodieke Inventarisatie van instrumenten gericht op maximale verbetering energie-efficiency.TK 95/96, 24 525/22 232, nr. 19Jaarlijkse rapportage bij MvT van EZ-begroting + in zomer 1999 actieplan Energiebesparing 
    
Motie Feenstra c.s.: Verzoek om met de betrokkenen te over leggen over nauwkeurig in beeld brengen van mogelijkheden en consequenties van beleidswijziging mbt financiën, afvalbeleid, hergebruik en eindverwerking.TK 97/98, 25 422, nr. 4Bij brief van TK 98/99, 25 422, nr. 6. 
    
Motie Crone: Ten uitvoer brengen van het systeem van het verhandelen van certificaten voor duurzame energieproductie (art. 53 e.v. E-wet) met ingang van 2001.TK 98/99 26 303, nr. 55Reactie van Minister in het te verschijnen Energierapport.  
    
Motie Crone: Notitie toetsingscriteria (gedeeltelijke privatisering vergunninghouders en netbedrijven. Geen instemming vóór discussie in kamer.TK 98/99 26 303, nr. 67Zie brief 25 097 nr. 26 van 16/06/99 aan TK. Is op 30 juni 1999 een AO geweest  
    
Motie v. Walsum: Pas instemming met verzoeken tot privatisering wanneer wet onherroepelijk is en vennootschap NMC-verplichtingen aanvaardt.TK 98/99 26 303, nr. 66Zie brief 25 097 nr. 26 van 16/06/99 aan TK. Is op 30 juni een AO geweest.  
    
Motie Vôute c.s. Meer samenhang en stroomlijning van de overheidsinitiatieven t.a.v. ICT, opdat door synergieën deltaplan ICT gerealiseerd wordt.TK 98/99 26 200 XIII, nr. 20In ICT-nota «de Digitale Delta» als bijlage bij de brief aan de Tweede Kamer van 21-6-1999. TK 98/99, 26 643, nr. 1  
    
motie Voûte c.s. Deelname MKB aan nationale en internationale publieke aanbestedingen.TK 98/99 26 200 XIII, nr. 19In de brief «Voortgangsrapportage clusterbeleid»van 10-3-1999. TK, 98/99, 25 518, nr. 16  
    
Motie Van den Doel c.s.: Verzoek om de wapenexportcriteria ook toe te passen op de doorvoer van wapens en strategische goederen via het Nederlandse grondgebied en om de controle op de doorvoer van genoemde goederen te versterken.TK 97/98, 22 054, nr. 34Voorstel tot aanpassing ter zake van de In- en uitvoerwet en het Uitvoersbesluit strategische goederen 1963 ligt bij de Raad van State. 
    
Motie Apostolou: Vergunningenstop wapenleveranties India/Pakistan handhaven. Reactie in antwoord op kamervragen Hessing/v.d. Doel (2-3-1999). 

B. Door bewindslieden gedane toezeggingen

Omschrijving toezeggingVindplaatsStand van zaken  
Rapporteren over pilot rond «Immateriële activa».TK 97/98 25 518, nr. 8Rapport «Balanceren met Kennis» is met brief van 09-06-1999 aan de TK aangeboden.  
    
Vraagfinanciëring: onderzoek naar individu gebonden financiëring.HTK 97/98, nr. 7, blz. 1550/52Resultaten onderzoek zijn meegenomen bij opstelling HOOP. 
    
Onder voorwaarde van goed plan en medefinanciers, het project franchising en allochtonen nog een jaar voortzetten.HTK 97/98, nr. 7, blz. 1561Project is met een jaar verlengd en afgerond op 01-09-1998. 
    
Kleinschalige projecten MKB-Nederland op gebied van vrouwelijk ondernemerschap bekijken.HTK 97/98, nr. 7, blz. 1561Via het afgeronde project «Vrouwelijk ondernemerschap en de Bank», mede door EZ gefinancierd.  
    
Business monitor (vrouwelijk ondernemerschap) bekijken.HTK 97/98, nr. 7, blz. 1562Inbegrepen bij starterscohort EIM.  
    
Kamer informeren vóór besluit omtrent deponering akte van toetreding tot Conventie van Wenen inz. onderzoek en stempeling van edelmetalen werken.TK 91/92 22 530, nr. 5.Bij brief TK 97/98 25 600 XIII, nr. 37.  
    
Zo spoedig mogelijk implementatie rapport Markt en Overheid op terreinen waarvoor EZ verantwoordelijk is.HTK 96/97, nr. 63, blz. 4559Implementatieplan Markt en Overheid is op 17-10-1997 aan de TK gestuurd (TK 97/98 24 036, nr. 69).  
    
Concentratietoezicht financiële instellingen.HTK 96/97, nr. 59, blz. 4347 en HTK 96/97, nr. 60, blz. 4407TK wordt in oktober 1999 per brief ingelicht. 
    
Prijsopbouw motorbrandstoffen, marktwerking bij de rijkswegenstations. Beleidsinitiatieven voor meer marktwerking op de benzinemarkt.Brief aan TK d.d. 31-10-96 TK 97/98 24 036, nr. 100In januari 1998 MDW-werkgroep ingesteld. Twee fasen: 1. 17-04-1998 rapport: Naar nieuwe concurrentie voor benzine langs de snelweg; 2. provinciaal en lokaal: afronding in najaar 1999.  
    
In samenhang met kartelstudie onderzoek naar benzineprijzen.HTK 96/97, nr. 3, blz. 6–311Dossier overgedragen aan het Openbaar Ministerie.  
    
Implementatie kabinetsstandpunt «Zicht op toezicht» (werkgroep Visser), incl. doorlichting.TK 99/99 24 036, nr. 73Met brief d.d. 30-03-1999 aan de TK gestuurd (TK 98/99 24 036, nr. 127) en op 24-06-1999 in AO met TK besproken.  
    
MDW-Accountancy – nader onderzoek naar gevallen waarin verbod op samenwerking accountants en andere beroepsgroepen adequaat is.TK 96/97 24 036, nr. 55Wordt meegenomen in evaluatie van accountantswetgeving in 1999.  
    
Onderzoek naar de administratieve en financiële gevolgen van wijziging vpb-regime in «vpb-plichtig, tenzij».TK 97/98 24 036, nr. 78Minister van Financiën heeft in juni 1999 een notitie naar de TK gestuurd waarin contouren voor aanpassing VPB wet worden geschetst.  
    
TK informeren over analyses en bestuurlijk overleg (april/mei) m.b.t. provinciale archiefinspecties.TK 97/98 24 036, nr. 78TK is bij brief d.d. 25-06-1999 geïnformeerd over analyses derde lijn. Hierover is in juli bestuurlijk overleg geweest. Naar aanleiding daarvan ontvangt TK in najaar 1999 een brief.  
    
«Eventueel misbruik van «toeristisch gebied» bij openen winkels op zondag» betrekken bij evaluatie WTW.HTK 97/98, nr. 7, blz. 1 555Geen gevallen van misbruik bekend; verwerkt in de evaluatie van de Winkeltijdenwet. De TK is op 20 augustus 1999 nader geïnformeerd.  
    
In oktober ICES-brief naar Kamer.HTK 98/99, nr. 14, blz. 819ICES brief «Op de drempel van de 21e eeuw» op 23-10-98 naar TK gestuurd (TK 98/99 25 017 nr. 11).  
    
Met Borst overleggen over geneesmiddelen- en hulpmiddelenmarkt in MDW II.HTK 98/99, nr. 15, blz. 876Uitkomsten overleg verwerkt in brief over nieuwe MDW projecten. Aan TK gestuurd d.d. 24-03-1999 (TK 98/99 24 036, nr. 128).  
    
Met Remkes praten over kartelvorming op VINEX-locaties en Kamer conclusies laten weten.HTK 98/99, nr. 15, blz. 876Gezamenlijke brief EZ/VROM in voorbereiding.  
    
Duale leerlingstelsel nader bespreken met de minister van OCW.HTK 98/99, nr. 14, blz. 829Naar aanleiding van hoofdlijnenakkoord «Werkend leren is kansen creëren!» onderzoekt een werkgroep (overheid + sociale partners) knelpunten bij het stimuleren van werkend leren.  
    
Nadenken over certificering van competenties (EVC = elders verworven competenties).HTK 98/99, nr. 14, blz. 837Brede werkgroep (sociale partners, EZ, OCW, LNV, SZW) heeft visie opgesteld. Zie ook de Kabinetsreactie op StAr-advies «Een leven lang lerend werken» dat 01-12-1998 naar TK is gezonden (TK 98/99 26 200 VIII, nr. 51). Door in het najaar enkele praktijkvoorbeelden te onderzoeken kan vervolgens een implementatieplan voor EVC worden opgesteld.  
    
Inbrengen idee pledging conference in uitwerking Najaarsoverleg.HTK 98/99, nr. 15, blz. 877Opgenomen in Employability-agenda. Zie Kabinetsreactie op StAr-advies «Een leven lang lerend werken» dat op 01-12-98 naar TK is gezonden (TK 98/99 26 200 VIII, nr. 51).  
    
Op redelijke termijn rapportage voortgang reductie administratieve lasten met 25%. Uiterste best doen om zo snel mogelijk resultaat te bereiken op gebied van minder administratieve lasten voor MKB. Zal daar samen met MKB flink aan trekken.TK 97/98 19 071, nr. 13 HTK 98/99, nr. 15, blz. 879De Commissie Administratieve Lasten o.l.v. de heer Slechte heeft op 20-5-1999 een tussenrapportage aan de TK gezonden. N.a.v. van deze en de eindrapportage zal het Kabinet een standpunt innemen over te ondernemen acties.  
    
In jaarverslag 1999 (op derde woensdag van mei) prestatiegegevens weergeven over: • vermindering administratieve lasten met 25%; • de mate waarin EZ in staat is bedrijvigheid rondom universiteiten te organiseren.HTK 98/99, nr. 15, blz. 879Voor de derde woensdag in mei 2000.  
    
In jaarverslag 1999 (op derde woensdag van mei) prestatiegegeven weergeven over de inzet van EZ-instrumentarium in het kader van het grotestedenbeleid.HTK 98/99, nr. 14, blz. 849Voor de derde woensdag in mei 2000.  
    
Elementen motie Vôute over toerisme inbrengen in overleg met drie spitsorganisaties op gebied van toerisme over geven van verdere inhoud aan toeristisch recreatief beleid. Kijken naar mogelijkheid TOK-regeling erbij te betrekken, evenals sportevenementen en thematische benadering.HTK 98/99, nr. 15, blz. 8801. Gezamenlijk met stas LNV brief aan TK gestuurd op 19-02-1999 (TK 98/99 26 419 nr. 1); 2. Overige punten behandeld in AO d.d. 28-04-1999 (TK 98/99 26 419, nr. 2).  
    
Wenselijkheid evaluatie van de nota «openluchtrecreatie» met minister LNV bespreken.HTK 98/99, nr. 14, blz. 850Betrokken bij de voorbereiding van het AO op 28-04-1999 (TK 98/99 26 419, nr. 2).  
    
Kamer te zijner tijd informeren over overleg met Noorden.HTK 98/99, nr. 14, blz. 850Afgerond met brieven aan de TK d.d. 29-10-1998 en 01-03-1999.  
    
Volgend jaar brief aan de Kamer over ondernemerschap.HTK 98/99, nr. 14, blz. 850In het najaar 1999 wordt de TK geïnformeerd.  
    
Onderzoek over tijdelijke vrijstelling OZB en versneld afschrijven van investeringen in oude leegstaande gebouwen voor kerstreces aan de Kamer sturen.HTK 98/99, nr. 14, blz. 849 én nr. 15, blz. 880Beantwoord in brief van Minister GSI d.d. 07-04-1999 (TK 21 062, nr. 75).  
    
Kamer informeren over uitkomsten evaluatie Vestigingswet.HTK 98/99, nr. 14, blz. 850Brief aan TK gepland voor najaar 1999.  
    
November kabinetsstandpunt over SER-advies inzake allochtone ondernemers naar Kamer.HTK 98/99, nr. 14, blz. 851Toegestuurd met brief d.d. 01-03-1999 (TK 98/99 26 210, nr. 14).  
    
TK duidelijkheid verschaffen omtrent de Wet op de kansenzones.HTK 98/99, nr. 14, blz. 849Beantwoord in brief van Minister GSI d.d. 07-04-1999 (TK 21 062, nr. 75).  
    
Toesturen MERIT-rapport aan Kamer.HTK 98/99, nr. 14, blz. 827Rapport met brief 25-11-98 toegestuurd.  
    
Bezien of Bedrijfseffecten Toets (BET) nog nadrukkelijker gericht kan worden op het MKB. Brief over de verdere ontwikkeling van de BET, waarin accent op MKB wordt gelegd.HTK 98/99, nr. 15, blz. 875/876Wordt verder behandeld in kader van het project Administratieve Lasten.  
    
In implementatierapportage de redenen van vertraging van projecten aangeven.TK 98/99 24 036, nr. 129Eerstvolgende MDW-rapportage is gepland in oktober.  
    
In volgende rapportage een poging wagen om meer cijfermatige onderbouwing te geven van de baten en lasten van regulering en MDW.TK 98/99 24 036, nr. 129Eerstvolgende MDW-rapportage is gepland in oktober.  
    
TK informeren over Garantierichtlijn: termijnen, relatie met BW en beroepsmogelijkheden.AO d.d. 29-10-1998 (TK 98/99 21 501-15, nr. 38)Brief aan TK gestuurd op 04-03-1999 (TK 98/99 23 162, nr. 9).  
    
Informeren bij Nationaal Forum Introductie Euro of andere landen klaar zijn voor conversie.AO d.d. 29-10-1998 (TK 98/99 21 501-15, nr. 38)Vermeld in brief d.d. 04-03-1999 (TK 98/99 23 162, nr. 9) dat Nationaal Forum gegevens niet kon leveren.  
    
Bezien of Stichting Eerlijk Zaken Doen ondersteund kan worden.AO d.d. 29-10-1998 (TK 98/99 21 501-15, nr. 38)Brieven gestuurd aan de vaste commissie EZ op 18-12-1998 en 07-05-1999.  
    
Kamer informeren over besluitvorming over Agenda 2000.AO's d.d. 04-03-1999 en 25-03-1999 (TK 98/99 25 017, nr. 20 en 21)Zowel Stas BuZa (TK 98/98 21 501–20, nr. 80) als Min Fin (TK 98/98 21 501–20, nr. 83) hebben TK per brief geïnformeerd over de uitkomsten van Berlijn.  
    
Kamer informeren over Steunkaart.AO's d.d. 04-03-1999 en 25-03-1999 (TK 98/99 25 017, nr. 20 en 21)Brief aan TK gestuurd op 29-03-1999 (TK 98/99 26 200 XIII, nr. 42).  
    
In voortgangsrapportages waar mogelijk indicaties van de aantallen arbeidsplaatsen aangeven.AO d.d. 04-03-1999 (TK 98/99 25 017, nr. 20)Nieuw instrumentarium is pas vanaf 01-01-2000 van kracht. Vanaf dat moment pas rapportages mogelijk.  
    
TK informeren over vormgeving IPR.AO d.d. 04-03-1999 (TK 98/99 25 017, nr. 20)Regeling is voor advies naar Raad van State.  
    
Vragen of Stas LNV de Kamer informeert over de uitkomsten van haar overleg met het Noorden over de invulling van het plattelandsbeleid en de ontschotting.AO d.d. 04-03-1999 (TK 98/99 25 017, nr. 20)Op 11-03-1999 heeft Stas Ybema een brief gestuurd aan Stas Faber (LNV).  
    
Noorden ontzien bij discussie over totale budgettaire beeld voor 1999/2000. AO d.d. 04-03-1999 (TK 98/99 25 017, nr. 20)Noorden is ontzien bij de discussie.  
    
Min Ven W vragen om aansluiting HSL-Noord op het Noord-Duitse spoornet en Emslandlinie onder de aandacht van haar Duitse collega te brengen.AO d.d. 04-03-1999 (TK 98/99 25 017, nr. 20)Op 18-05-1999 heeft Stas Ybema een brief gestuurd aan Minister Netelenbos (VenW). 
    
Contact opnemen met de FNV over een in de IPR in te bouwen arbeidsplaatsenbonus.AO d.d. 25-03-1999 (TK 98/99 25 017, nr. 21)De mogelijkheden in de IPR-regeling zijn nagegaan; de regeling is gericht op investeringen en niet op arbeidsplaatsen.  
    
In najaar notitie over Consumentenbeleid aan de TK zenden.AO d.d. 08-04-1999 (TK 98/99 21 501-15, nr. 41)De TK wordt in het najaar 1999 geïnformeerd.  
    
Op Consumentenraad d.d. 13-04 stroomlijnig van richtlijnen onder de aandacht brengen van de Commissie.AO d.d. 08-04-1999 (TK 98/99 21 501-15, nr. 41)Zie verslag Consumentenraad (TK 98/99 21 501-15, nr. 42).  
    
Tijdens Consumentenraad d.d. 13-04 suggestie naar voren brengen voor projecten gericht op consumenten in verband met de invoering van de. Euro.AO d.d. 08-04-1999 (TK 98/99 21 501-15, nr. 41)Meegenomen in de brief (over Milliniumproblematiek) aan Commissaris Bonino op 22-06-1999.  
    
Garantierichtlijn: specifieke vragen schriftelijk beantwoorden.AO d.d. 08-04-1999 (TK 98/99 21 501-15, nr. 41)Brief gestuurd op 15-07-1999 (TK 98/99 21 501-15, nr. 43). 
    
In Consumentenraad d.d. 13-04 aandacht vragen voor Milleniumproblematiek.AO d.d. 08-04-1999 (TK 98/99 21 501–15, nr. 41)Zie verslag Consumentenraad (TK 98/99 21 501-15, nr. 42), tevens brief gestuurd aan Commissaris Bonino op 22-06-1999.  
    
Informatie over voortgang ontwikkeling Toeristisch Huis In 1999 een materiële fusie van AVN en NBT tot het Toeristisch Huis.TK 97/98 24 750, nr. 5 AO d.d. 28-04-1999 (TK 98/99 26 419, nr. 2)Lopend proces. Informatie opgenomen in de brief d.d. 19-02-1999 (TK 98/99 26 419, nr. 1) en uitleg gegeven tijdens het AO d.d. 28-04-1999 (TK 98/99, 26 419, nr. 2). Streven is om medio 2000 fusie te realiseren.  
    
Mogelijkheden revolving fund voor grootschalige tentoonstellingen en activiteiten in de museale sfeer onderzoeken. Contact hierover opnemen met Stas OCW en TK schriftelijk informeren over uitkomsten.AO d.d. 28-04-1999 (TK 98/99 26 419, nr. 2)Na een briefwisseling volgt in najaar 1999 een gesprek Stas EZ en Stas OCW over dit onderwerp.  
    
Voortaan zal EZ ook de ontwikkeling van de toeristenbelasting in de gaten houden.AO d.d. 28-04-1999 (TK 98/99 26 419, nr. 2)Primair via de lokale lastenmonitor van het Ministerie van Financiën.  
    
Rapportages over voortgang toeristisch beleid. (waaronder aanpalende beleidsterreinen zoals GSB).AO d.d. 28-04-1999 (TK 98/99 26 419, nr. 2)Jaarlijks in het voorjaar aparte rapportage en in het najaar in de Memorie van Toelichting.  
    
Aandacht voor de knelpunten voor startende allochtone ondernemers die geconstateerd werden in de evaluatie van de Vestigingswet meenemen in de voorstellen voor aanpassing Vestigingswet.AO d.d. 17-06-1999 (TK 98/99 26 210, nr. 20)Brief aan TK gepland voor najaar 1999.  
    
In eerstvolgend overleg TK informeren over kwantificering enkele onderdelen van brief over etnisch ondernemerschap.AO d.d. 17-06-1999 (TK 98/99 26 210, nr. 20)Betrekken bij eerstvolgende gelegenheid om Kamer te informeren.  
    
TK informeren over evaluatie MOTOR-project; relatie bezien met voorstel MKB-Nederland/NCB.AO d.d. 17-06-1999 (TK 98/99 26 210, nr. 20)De evaluatie start na afloop van het MOTOR-project (31-12-1999).  
    
Bij evaluatie particuliere dienstverlening de knelpunten inventariseren voor zelfstandig ondernemerschap op het gebied van kinderopvang.AO d.d. 17-06-1999 (TK 98/99 26 210, nr. 20)Evaluatie start eind 1999.  
    
PUM-formule betrekken bij invulling mentorschap (in overleg met VNO-NCW en MKB-Nederland.AO d.d. 17-06-1999 (TK 98/99 26 210, nr. 20)De TK wordt nader geïnformeerd.  
    
Kenniscentrum etnisch ondernemerschap bekijken in licht van algemene discussie over kenniscentra en suggestie NCB erbij betrekken.AO d.d. 17-06-1999 (TK 98/99 26 210, nr. 20)Discussie rond kenniscentra loopt. Afronding in najaar (nov/dec) voor convenanten GSB.  
    
TK informeren over steunregimes in de grensstreek met België en Duitsland.AO d.d. 22-06-1999 (TK 98/99 26 200, XIII, nr. 55)Brief gestuurd op 12-07-1999 aan de VCEZ.  
    
TK informeren over uitkomst van de onderhandelingen met de Europese Commissie.AO d.d. 22-06-1999 (TK 98/99 26 200, XIII, nr. 55)In antwoord op kamervragen (nr. 2989916170 en 2989916770) van het lid Stroeken TK 98/99, 1914 en 1914H.  
    
Ondergrens uitbreidingsinvesteringen decentrale IPR bekijken.AO d.d. 22-06-1999 (TK 98/99 26 200, XIII, nr. 55)Concept voorstel gereed; SNN moet hierover nog een besluit nemen 
    
In project «Harmonisatie ondernemersbegrip» positie van franchisenemers meenemen.AO d.d. 24-06-1999 (TK 98/99 24 036, nr. ?)Onderwerp is opgenomen in project.  
    
MEZ zal CCS vragen om een audit van de statistieken.A.O. over CBS d.d. 30 juni 1999Wordt in traject rond CBS opgenomen.  
    
Handhaven taken ECD: MEZ zal een overzicht geven van de noodzakelijke wetswijzigingen.AO over herpositionering ECD d.d. 23 juni 1999Zal na een inventarisatieronde door ECD en FIOD beschikbaar komen.  
    
MEZ zal zo spoedig mogelijk reactie sturen op het D66-idee voor een winkelgarantiefonds.AO d.d. 08-04-1999 (TK 98/99 25 427, nr. 18) én AO d.d. 28-04-1999 (TK 98/99 26 419, nr. 2)MEZ heeft op 10-05-1999 reactie aan vaste commissie voor EZ gestuurd.  
    
    
Follow-up Normen, Certificeren en open grenzen.TK 94/95, 21 670, nr. 9Wordt meegenomen in exercitie rond herijking beleid normalisatie en certificatie (afronding voor zomer 2000). 
    
Toezenden analyse van het WBSO-databestand.TK 95/96, 24 400 IXB, nr. 30Toegezonden op 23-6-1999, TK 98/99, 26 680, nr. 1. 
    
Uitkomsten van monitoring van de aanpassing van de WBSO t.b.v. software projecten.TK 95/96, 24 400 IXB, nr. 30Brief aan TK 23-6-1999TK 98/99, 26 680, nr. 1.  
    
    
Totstandkoming MKB-faciliteit monitoren (tussen MKB en EnergieNed).HEK 96/97, 9, blz. 11–395Is al enige tijd werkzaam Nederland rapporteert regelmatig. 
    
In MvT of E-bericht tzt verslag doen van voortgang bij aanbevelingen IEA.TK 95/96, 24 525/22 232, nr. 25Bij te verschijnen Energierapport.  
    
TK jaarlijks verslag sturen over voortgang en resultaten van beleid.Vervolgnota Energiebesparing TK 23 561 nr. 2, herhaald tijdens AO 01/04/96Continue Toezegging in MvT  
    
MJA's toezenden.TK 92/93, 22 800 XIII, nr 34Continue Toezegging. Telkens bij brief aan TK.  
    
EnergieNed ex-post onderzoek naar verantwoording MAP-bestedingen.HTK 95/96, 19, blz 54–3 985Finaliseren rapport verwacht eind 1999.  
    
Algehele herziening mijnwetgeving in 1997.TK 94/95, 24 078 nr. 5 EK 95/96, 24 078 nr. 41bWetsvoorstel ingediend sept.'98. Najaar 1999 tweede schriftelijke ronde.  
    
Schriftelijk ingaan op vraag of MOX-staven uit Nederland in genoemde centrales gebruikt kunnen worden.TK 97/98, 25 422, nr. 2TK 98/99, 25 422, nr. 6.  
    
Nagaan of Cogema en BNFI de kamer vertrouwelijk willen informeren mbt opwerking.TK 97/98, 25 422, nr. 2TK 98/99, 25 422, nr. 6  
    
Per brief nader ingaan op aantal genoemde thema's mbt opwerking.TK 97/98, 25 422, nr. 2TK 98/99, 25 422, nr. 6.  
    
Beantwoording vr. 5 mbt opwerking radioactief materiaal.TK 97/98, 25 422, nr. 3TK 98/99, 25 422, nr. 6.  
    
Eindrapportage over nearshore-demonstratieproject.TK 97/98 25 276 en 25 423 nr. 2Zomer 98 brief naar TK «demonstratieproject windpark Noordzeekustzone» over start pkb-procedure. Verwachting najaar 1999 ontwerp pkb naar TK.  
    
Informatie over resultaten van vergelijking tussen het Nederlandse en het buitenlandse beleid inzake winning duurzame energie uit afvalverbranding.TK 97/98 25 276 en 25 423 nr. 2Algemene studie «Internationale Benchmark Duurzame Energie» in '98 naar de TK gestuurd.  
    
Financiële ondersteuning voor stimuleren samenwerking duurzame energie als innovatief onderzoekscluster. TK 97/98 25 276 en 25 423 nr. 2Het plan SDE (Samenwerkingsverband Duurzame Energie) is ter goedkeuring aan de Eur. Cie voorgelegd.  
    
Voorleggen aan energie-distributie-bedrijven om evt EIA-opbrengsten door te geven aan de consument. TK 97/98 25 276 en 25 423 nr. 2Overleg met de sector afgerond.  
    
Brief over uitkomsten overleg met elektriciteitsproductiesector 16/10/98 naar Kamer.H TK 98/99 141. op 27/10/98 brief naar TK (28 097, nr. 24 st.v.zaken + bereikte hoofdlijnenakkoord). 2. AO met Cie EZ over brief 27/10/98. 3. Brief met nadere info naar TK 17/12/98. 4. cie ingesteld o.l.v. Herkströter. Najaar 1999 nieuw advies cie aan TK 
    
Brief Benchmark naar TK.TK 98/99, AO 18 maart 1999Brief 25 405 nr. 21 van 19/04/99 aan TK Convenant 6/7/99 getekend 
    
In Actieprogramma Energiebesparing nader ingaan op: – integraal energiebesp. plan voor MKB – effectiviteit van M-vergunningverleningsinstrument als sanctie.TK 98/99, AO 18 maart 1999Het Actie-programma is 15/06/99 aan TK gezonden.  
    
Nadere schriftel. antwoorden aan VCK: – relatie toename energiegebruik en energiebesparing (ontkoppeling). Bij huishoudens en landbouw zou energie-gebruik in 1997 zijn gedaald. Klopt dit? – wat is de ontwikkeling van het energie-gebruik in de grafische industrie (hier geen MJA maar IMT)? – hebben andere (EU) landen zelfde energie-efficiency resultaten bereikt als NL?TK 98/99, AO 18 maart 1999Zie brief 25 405, nr. 21 van 19/04/99 aan VCK.  
    
Reactie op studie Erasmus universiteit over de tariefsystematiek d.m.v. brief aan TK.TK 98/99 26 303 nr. 45, 15 maart 1999Zie brief 26 303 nr. 50, 19/03/99  
    
Schriftelijke info energiehandvest/MAI (evt. tezamen met amendement op handvest t.a.v. GATT/WTO).AO Energieraad, november 1998Verslag Energieraad, TK 98/99, 21 501, nr. 14 (bijlage)  
    
In voortgangsbrief over Clusterbeleid die nog dit jaar naar Kamer gaat zal een actieplan biotechnologie worden gepresenteerd.HTK 98/99, nr. 14, Blz. 825 en 828De brief «Voortgangsrapportage Clusterbeleid» van 10-3-1999, TK 98/99, 25 518, nr. 16 In de brief aan de Tweede Kamer van 26-5-1999 TK 98/99, 25 518, nr. 17 
    
Brief die de zaken m.b.t. industriebeleid op een rij zet (dat lijkt mij beter dan een omvangrijke nota).HTK, 98/99, nr. 15Industriebrief 21-6-1999 TK 98/99, 26 628 nr. 1  
    
Schriftelijk antwoord op vragen AO millennium 11 nov. 1998: Wat is het standpunt van de minister t.a.v. de strategie m.b.t. de dekking van millenniumschade door de Nederlandse verzekeraars? Gaat de minister de verstrekking van subsidies afhankelijk maken van het Millenniumproof zijn van de aanvrager?TK 98/99, 25 674, nr. 32In brief aan de Tweede Kamer van 20-11-1999. TK 98/99, 25 674, nr. 22.  
    
Evaluatie NIVR en voortgangsrapportage luchtvaartcluster.TK 97/98 25 820 en 25 080, nr. 2Brief aan TK 98/99, 25 820, nr. 4  
    
Verander naamgeving WVA/S&O in WBSO.TK 97/98, AO 15 januari 1998Senter heeft brochures aangepast.  
    
Informatie over nieuwe kaderafspraak Philips eerder toesturen.TK 97/98, 25 518, nr. 13TK 98/99 26 200 XIII, nr. 24  
    
Interpretatie O&O-steunkader wordt aan TK en bedrijfsleven gecommuniceerd.TK 97/98, 25 518, nr. 13Bij 7e steunoverzicht  
    
Vergelijking criteria clusterprojecten en Eurekaprojecten Philips.TK 97/98, 25 518, nr. 13TK 98/99 26 200 XIII, nr. 24  
    
Toezenden analyse WBSO data bestand.TK 95/96, 24 400 IXB, nr. 30Brief aan TK 98/99, 26 680, nr. 1. 
    
Uitkomsten van monitoring van de aanpassing van de WBSO t.b.v. software projecten.TK 95/96, 24 400 IXB, nr. 30Brief aan TK 98/99, 26 680, nr. 1. 
    
Informatie over nieuwe kaderafspraak Philips eerder toesturen.TK 97/98, 25 518, nr. 13Kamerstuk 1998–1999, 26 200 XIII, nr. 24, Tweede Kamer  
    
Statistisch informatie over de deelname van NL grotere bedrijven en MKB aan het vierde kaderprogramma. Verwachting deelname KP5 en hoe bedrijven info. ontvangen over de mogelijkheden binnen KP5.AO 17 december onderzoeksraad   
    
Hoe wordt deelname vrouwen in het vijfde kaderprogramma gestimuleerd?TK 98/99 21 501, nr. 13Brief aan TK 98/99 21 501 nr. 53  
    
Voor eind van het jaar rapporteren over subsidie aan JSF.TK 97/98 25 820 XIII, nr. 2In brief aan de Tweede Kamer van 14-12-1998. TK 98/99, 25 820, nr. 3. Besproken in het AO van 21-1-1999 TK 98/99 26 200 XIII, nr. 39. 
    
Toezending rapport middelgrote bedrijven EIM.HEK 98/99, nr. 16, blz. 543Toegezonden op 19-3-1999. (ID/ABC/BA 99 004 930) 
    
10 mln cluster projecten.TK 98/99, 26 200 XIII, nr. 40In het najaar van 1999 wordt de TK geïnformeerd over technologiesteun  
    
Informatie over de millenniumsituatie in kerncentrales in nabije landen en in Oost-Europa.TK 98/99, 25 674, nr. 32In de brieven aan de Tweede Kamer van 17-6-1999 en 21-6-1999 TK 98/99, 25 674 nr. 48 TK 98/99, 25 674 nr. 49, bijlage 1  
    
Verwachting deelname KP5 en nagaan hoe bedrijven info ontvangen over de mogelijkheden binnen KP5.TK 98/99, 21 501, nr. 13In brief aan de Tweede Kamer van 12-2-1999. TK 98/99, 21 501–13, nr. 51  
    
5 mln. Beschikbaar voor kennisoverdrachtprojecten.TK 98/99, 26 200 XIII, nr. 40De Kamer wordt nader geïnformeerd.  
    
Bekijken of allochtone horeca-ondernemers taalproblemen hebben die oplossing millenniumprobleem in de weg staan.TK 98/99, 25 674 en 26 362, nr. 38, blz. 11In brieven aan de Tweede Kamer van 23-3-1999 en 17-6-1999. TK 98/99, 25 674, nr. 40; TK 98/99, 25 674, nr. 48  
    
Terugkomen op arbeidspool (millenniumconvenant).TK 98/99, 25 674 en 26 362, nr. 38, pag. 11In brief aan de Tweede Kamer van 26-2-1999. TK 98/99, 25 674, nr. 37  
    
Juridische aspecten van aansprakelijkheid in volgende Millenniumrapportage.TK 98/99, 25 674 en 26 362, nr. 38, blz. 11In brieven aan de Tweede Kamer van 23-3-1999 en 17-6-1999. TK 98/99, 25 674 nr. 40 TK 98/99, 25 674 nr. 48  
    
Onderzoek zal verricht worden naar aanleg van ethyleenpijpleiding naar Noord-Nederland.TK 98/99, 26 200 XIII nr. 29Wordt meegenomen in de jaarlijkse rapportage aan de TK over Antheus in november 1999.  
    
Toezenden rapporten over aanleg ethyleenpijpleidingen door Antheus MDPD.TK 98/99, 26 200 XIII nr. 29Afronding van onderzoeksrapporten in oktober 1999. Worden dan toegestuurd.  
    
Rapport benchmarking skills zal opgestuurd worden. Besteding van rente-opbrengsten na einde van EGKS-verdrag. Scan van beroepsonderwijs zal toegezonden worden.TK 98/99, 21 501-12 nr. 53In brief aan de Tweede Kamer van 10-5-1999. (ID/ABC/IZ 99 031 047)  
    
MEZ toegezegd om nogmaals het toekomstig beleid voor ruimtevaart te schetsen tegelijk met de terugrapportage over de ESA Ministerconferentie.TK 98/99, 24 446, nr. 8Verslag is verzonden in brief aan de Tweede Kamer van 28-6-1999. TK 98/99, 24 446, nr. 9  
Nader overleg met de VC over de status van het NIVR.AO 24 juni, 25 820, nr. 4Nog niet gepland 
    
Verzoek aan defensie om uitleg waarom niet wordt deelgenomen aan EADCAO 24 juni, 25 820, nr. 4Zo spoedig mogelijk.  
    
Brief en verslag Innovatief AanbestedenTK 98/99, 25 518, nr. 16Voorzien voor kort na het zomerreces.  
    
Uitwerking plannen Life Sciences:TK 98/99, 25 518, nr. 17Voor het eind van het jaar een nieuwe brief aan TK.  
    
Na congres 20 en 21 oktober (MAI) Kamer z.s.m. informeren over datgene wat er is gebeurd en over de taxatie van de regering van de ontstane situatie.EZ begroting 1999brief is gestuurd  
    
MKBers met exportpotentieel / PSB: UNCLES-initiatief extra entameren.AO 2 maart 1999Wordt uitgevoerd.  
    
Na ontvangst advies over één loket benadering (in november) Kamer z.s.m. hierover kabinetsstandpunt meedelen.EZ begroting 1999Een brief naar Tweede Kamer is gestuurd TK 1998/99, 26, nr. 1.  
    
Kamer op de hoogte houden van overleg met Europese Commissie over alternatieve instrumenten om op effectieve manier de opkomende markten te kunnen bedienen.EZ begroting 1999verwerkt in voortgangsrapportage ondersteuningsinstrumentarium MOE 1998, in juli '99 naar Tweede Kamer, AO op 7 september '99.  
    
Wat betreft het beleid t.a.v. maatschappelijk verantwoord ondernemen: nagegaan (I) de relatie met export- en investeringsregelingen (II) of regels t.a.v. jaarverslaglegging multinationals nodig zijn, (III) de positie van bedrijven waarbij overheid aandeelhouder is, (IV) mogelijkheden extraterritoriale werking strafrecht, (V) stand van zaken OESO-richtlijnen.AO, 23 juni 1999, 26 485, nr. 1.TK ontvangt brief najaar 1999 waarin op alle punten wordt ingegaan. 
    
WTO: TK regelmatig informeren over NL/EU-inzet Seattle-conferentie. Resterende vragen AO 24-6-1999 schriftelijk beantwoorden.AO 24-6-1999, 25 074, nr. 12.Kamer wordt geïnformeerd. 
    
Kamer informeren over politieke aansturing IDAC.TK 97/98, 25 514, nr. 2Gesprekken hierover lopen nog. TK wordt t.z.t. geïnformeerd.  
    
Kamer informeren over het onderscheid dat gehanteerd wordt tussen de verschillende categorieën deelnemingen en over de invulling op grond daarvan van de verschillende EZ-commissariaten.HTK 97/98, nr. 7, blz. 1636Voor het einde van het jaar brief aan TK. 
    
Voorzetten Concurrentietoets.EZ begroting 1999Eind 1999 wordt Concurrentietoets aan de Kamer gezonden.  
    
N.a.v. uitkomsten follow-up CBS-onderzoek nader bezien hoe EZ zijn regelingen zo kan aanpassen dat zij echt toegankelijker worden voor MKB.EZ begroting 1999Begroting EZ 2000 
Licence