Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2008 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de Staten-Generaal.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Inhoud blz.

1. Leeswijzer 3

2. Het beleid 3

2.1 De beleidsartikelen 3

1. Wetgeving en Controle Eerste Kamer 3

3. Wetgeving en controle Tweede Kamer 4

2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees parlement 5

4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede kamer 5

2.2 De niet-beleidsartikelen 6

10. Nominaal en onvoorzien 6

1. Leeswijzer

Deze eerste suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2008. In de begrotingstoelichting worden de mutaties die groter zijn dan € 0,5 mln. en/of opvallende beleidsmatige mutaties gepresenteerd en toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties, zowel beleidsmatige als technische opgenomen. De stand van de eerste suppletore begroting (Voorjaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2008.

2. Het beleid

De aansluiting

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen/uitgaven en de ontvangsten van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2008 te wijzigen (x € 1 000):

 Stand ontwerpbegrotingMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2009Mutaties 2010Mutaties 2011Mutaties 2012
 (1)(2)(3)=(1+2)    
Verplichtingen127 3066 792134 0985 6455 6065 5995 613
        
Uitgaven127 3066 792134 0985 6455 6065 5995 613
        
Ontvangsten2 452232 475    

2.1 De beleidsartikelen

1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1000)

1. Wetgeving en controle Eerste KamerStand ontwerpbegrotingMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2009Mutaties 2010Mutaties 2011Mutaties 2012
 (1)(2)(3)=(1+2)    
Verplichtingen9 48759310 080328293263263
        
Uitgaven:9 48759310 080328293263263
        
1 Apparaat5 6485936 241328293263263
a Bedrijfsvoering Eerste Kamer 258 183183183183
b Representatie Eerste Kamer 219 1451108080
d Inzet diversen 93     
e Aanschaffing materieel 23     
        
2 Vergoedingen voorzitter en leden Eerste kamer3 816 3 816    
        
3 Verenigde vergadering23 23    
        
Ontvangsten7723100    
a Restwaarde materieel 23     

1a/b Bedrijfsvoering & representatie Eerste Kamer

Het budget voor de bedrijfsvoering en de representatie van de Eerste Kamer wordt structureel bijgesteld. Hier vallen onder andere kosten voor drukwerk, website, catering, personeelskosten en aanschaffingen met betrekking tot bedrijfsvoering onder.

1c Congres European Senats.

In 2009 is de Eerste Kamer der Staten-Generaal aan de buurt om het jaarlijkse congres te organiseren van de Europese Senaten.

3 Wetgeving en controle Tweede Kamer

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1000)

3. Wetgeving en controle Tweede KamerStand ontwerpbegrotingMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2009Mutaties 2010Mutaties 2011Mutaties 2012
 (1)(2)(3)=(1+2)    
Verplichtingen84 0843 08387 1672 2262 2552 2712 286
        
Uitgaven:84 0843 08387 1672 2262 2562 2712 286
        
1 Apparaat60 3592 48362 8421 6261 6551 6711 686
a Communicatie en voorlichting 150 270335145245
b Materieel Tweede Kamer 103 263228353348
c Organisatie Tweede Kamer 657 657657657657
d Overige posten 450 450450530450
e Eindejaarsmarge, inzet diversen 1 137     
f Overheveling naar artikel 4.3 – 14 – 14– 14– 14– 14
        
2 Onderzoeksbudget1 039 1 039    
        
3 Drukwerk2 803 2 803    
        
4 Fractiekosten19 46060020 060600600600600
a Aanpassing fractiekostenbudget 600 600600600600
        
5 Uitzending leden423 423    
        
Ontvangsten2 066 2 066    

1c Organisatie Tweede Kamer

De formatie van de Tweede Kamer wordt structureel aangepast. Het betreft hier budget voor: de EU ondersteuning, de formatie van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) en de beveiligingsambtenaar.

4a Fractiekostenbudget

Het budget voor het vergoeden van de fractiekosten wordt aangepast voor de gevolgen van de nieuwe CAO Rijk uit 2007. Bij Najaarsnota 2007 was dit al incidenteel verwerkt, hier betreft het de structurele doorwerking.

2. Uitgaven ten behoeven van leden en oud-leden Tweede kamer alsmede leden van het Europees Parlement

Budgettaire gevolgen van beleid (x 1 000)

2. Uitgaven ten behoeven van leden en oud-leden Tweede kamer alsmede leden van het Europees ParlementStand ontwerpbegrotingMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2009Mutaties 2010Mutaties 2011Mutaties 2012
 (1)(2)(3)=(1+2)    
Verplichtingen31 98710032 087100100100100
        
Uitgaven:31 98710032 087100100100100
1 Schadeloosstelling20 259 20 259    
        
2 Pensioenen en wachtgelden9 527 9 527    
        
3 Schadeloosstelling Europarlementariërs2 2011002 301100100100100
a Bijstelling budget EP 100 100100100100
        
Ontvangsten286 286    

4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede KamerStand ontwerpbegrotingMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2009Mutaties 2010Mutaties 2011Mutaties 2012
 (1)(2)(3)=(1+2)    
Verplichtingen1 933141 94714141414
        
Uitgaven:1 933141 94714141414
2 Apparaat griffie interparlementaire betrekkingen472 4720000
        
3 Interparlementaire betrekkingen1 461141 47514141414
a Schuif vanuit 3.1 14 14141414
        
Ontvangsten230230000

2.2 Niet-beleidsartikelen

10. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1000)

10. Nominaal en onvoorzienStand ontwerpbegrotingMutaties 1e suppletore begrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2009Mutaties 2010Mutaties 2011Mutaties 2012
 (1)(2)(3)=(1+2)    
Verplichtingen– 1853 0022 8172 9772 9432 9512 950
        
Uitgaven– 1853 0022 8172 9772 9432 9512 950
        
1 Loonbijstelling03 0022 8172 9772 9432 9512 950
a Loonbijstelling tranche 2008 3 002 2 9772 9432 9512 950
        
2 Prijsbijstelling0      
        
3 Onvoorzien0      
        
4 Waardeoverdracht en waardeovername0      
        
5 Taakstellingen– 185 – 185    
        
Ontvangsten0000000
Licence