Base description which applies to whole site

nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Bij een wetsvoorstel tot een begrotingswijziging wordt geen algemene toelichting opgenomen. De beleidsinhoudelijke toelichting bij de begroting(sstaat) wordt opgenomen in onderdeel B van de memorie van toelichting (de begrotingstoelichting).

Wetsartikel 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2008 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van de begroting voor Jeugd en Gezin.

De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenaamde begrotingstoelichting).

De minister voor Jeugd en Gezin,

A. Rouvoet

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

In deze suppletore begroting zijn de wijzigingen van de begroting 2008 voor Jeugd en Gezin opgenomen. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2008, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende criteria voor het toelichten van wijzigingen van de begroting toegepast:

1. Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag voor de programma-uitgaven op doelstellingsniveau hoger is dan 3% van de vastgestelde begroting of groter dan € 3 miljoen.

2. Mutaties die afzonderlijk lager zijn dan deze criteria en/of die betrekking hebben op interne verrekeningen binnen de administratie van J&G, staan gesaldeerd toegelicht met de algemene tekst Overige mutaties. Hierdoor kan dat saldo uiteindelijk hoger zijn dan de bovengenoemde normen.

3. Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven.

4. Mutaties binnen en tussen beleidsartikelen worden toegelicht bij het «ontvangende» artikel.

In paragraaf 2 wordt het beleid met betrekking tot de begrotingsuitgaven- en ontvangsten besproken. Ten slotte volgt in paragraaf 3 een artikelsgewijze toelichting.

Doel van bovenstaande criteria is om alle relatief grote mutaties toe te lichten. Zoals vermeld onder het eerste criterium kunnen echter ook kleinere mutaties toegelicht zijn. Dat geschiedt dan om beleidsmatige redenen.

2. HET BELEID MET BETREKKING TOT DE BEGROTINGSUITGAVEN EN -ONTVANGSTEN

2.1 Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties (bedragen x € 1 000)

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de belangrijkste beleidsmatige mutaties. Hierbij is een ondergrens van € 5 miljoen gehanteerd.

Tabel 2: Belangrijkste begrotingsuitgavenmutaties (bedragen x € 1 000)

Stand 1e suppletore begroting5 995 667
ArtikelMutaties 2e suppletore begroting: 
11. Indexatie Algemene Kinderbijslagwet (AKW)15 522
22. Vraagontwikkeling Jeugdzorg49 000
23. Elektronisch Kinddossier5 000
24. Overheveling naar het Gemeentefonds– 5 000
 5. Overige mutaties– 5 595
Stand 2e suppletore begroting6 054 594

Hieronder worden mutaties toegelicht:

1. Dit betreft de indexatie van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW).

2. Voor het aanpakken van de wachtlijsten en het opvangen van deverwachte groei in de provincies en grootstedelijke regio’s is een extra bedrag beschikbaar. Voor 2008 is dit een extra bedrag van € 49 miljoen.

3. Gemeenten ontvangen een aanvullende bijdrage van € 5 miljoen als tegemoetkoming in de kosten voor de aanschaf van het EKD.

4. Overheveling naar het Gemeentefonds van de middelen m.b.t. het Elektronisch Kinddossier.

3. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Beleidsartikel 1 Gezin en Inkomen

1.1 Algemene doelstelling

Gezinnen ontvangen een financiële tegemoetkoming in de kosten van het opvoeden en het onderhouden van kinderen.

1.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting Stand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
 1 2 3 4 = 2 + 3
Verplichtingen4 114 1474 190 74717 7754 208 522
     
Uitgaven4 114 1474 190 74717 7754 208 522
     
Programma-uitgaven    
1. Financiële tegemoetkoming in de kosten van kinderen 4 114 147 4 190 747 17 7754 208 522
     
Ontvangsten2722725 2785 550

1.3 Operationele doelstellingen

Er is 1 operationele doelstelling op dit beleidsartikel:

1. Financiële tegemoetkoming in de kosten van kinderen.

1.3.1 Financiële tegemoetkoming in de kosten van kinderen

Stand 1e suppletore begroting (bedragen x € 1 000)4 190 747
Mutaties 2e suppletore begroting: 
1. Indexatie Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 2008 15 522
2. Bijstelling AKW uitgaven 8 553
3. Bijstelling Kindgebonden budget (KBG)– 6 000
4. Overige mutaties – 300
Stand 2e suppletore begroting 4 208 522

Toelichting mutaties 2e suppletore begroting:

1. Dit betreft de indexatie van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW).

2. Deze bijstelling is benodigd op grond van voorschotsaanvragen door de SVB voor het 4e kwartaal van 2008.

3. Op grond van betaalde voorschotten door de Belastingdienst kan de raming Kindgebonden budget (KGB) neerwaarts bijgesteld worden.

1.4 Toelichting ontvangsten

Stand 1e suppletore begroting (bedragen x € 1 000)272
Mutaties 2e suppletore begroting: 
1. Indexatie Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 2008 5 278
Stand 2e suppletore begroting 5 550

Toelichting mutaties 2e suppletore begroting:

1. Dit betreft de indexatie van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW).

Beleidsartikel 2 Gezondheidszorg

2.1 Algemene doelstelling

Kinderen groeien lichamelijk en geestelijk gezond op.

2.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting Stand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
 1 2 3 4 = 2 + 3
Verplichtingen278 8111 199 63745 2191 244 856
     
Uitgaven279 422281 1938 808290 001
     
Programma-uitgaven279 422281 1938 808290 001
1. Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen 269 154 267 787 7 915275 702
2. Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving 10 26813 406 893 14 299
     
Ontvangsten1 5451 5451 0402 585

2.3 Operationele doelstellingen

Er zijn 2 operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

1 Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen;

2 Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving.

2.3.1 Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen

Stand 1e suppletore begroting (bedragen x € 1 000)267 787
Mutaties 2e suppletore begroting: 
1. Loonbijstelling 2008 9 783
2. Elektronisch Kinddossier 5 000
3. Overboeking naar het Gemeentefonds – 5 000
4. Overige mutaties– 1 868
Stand 2e suppletore begroting 275 702

Toelichting mutaties 2e suppletore begroting:

1. Overheveling van artikel 99. Dit betreft een overboeking van de loonbijstelling tranche 2008.

2. Gemeenten ontvangen een aanvullende bijdrage van Jeugd en Gezin als tegemoetkoming in de kosten voor de aanschaf van het EKD.

3. Overheveling naar het Gemeentefonds van de middelen m.b.t. het Elektronisch Kinddossier.

2.3.2 Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving

Stand 1e suppletore begroting (bedragen x € 1 000)13 406
Mutaties 2e suppletore begroting: 
1. Instellingsubsidies Nederlands Jeugdinstituut 959
2. Overige mutaties – 66
Stand 2e suppletore begroting 14 299

Toelichting mutaties 2e suppletore begroting:

1. Er wordt € 0,9 miljoen toegevoegd aan de instellingsubsidies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) inzake diverse onderwerpen, waaronder landelijk invoering aanpak kindermishandeling, actieplan aanpak kindermishandeling en raamwerk aanpak kindermishandeling.

2.4 Toelichting ontvangsten

De mutaties op de ontvangsten vallen buiten de norm en worden niet toegelicht (zie de leeswijzer).

Beleidsartikel 3 Zorg en bescherming

3.1 Algemene doelstelling

Kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd, krijgen zorg en worden, indien nodig, in bescherming genomen, zodat zij veilig kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers.

3.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting Stand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
 1 2 3 4 = 2 + 3
Verplichtingen1 469 1251 459 28982 6291 541 918
     
Uitgaven1 483 2781 473 44282 6291 556 071
     
Programma-uitgaven1 483 2781 473 44282 6291 556 071
1. Tijdig effectieve hulp bij een zorgaanbieder 1 174 518 1 152 73271 468 1 224 200
2. Snelle inzet van de meest adequate dwangmiddelen 304 410 316 360 11 285 327 645
3. Campussen 4 350 4 350 – 124 4 226
     
Ontvangsten19 69811 6982 41314 111

3.3 Operationele doelstellingen

Er zijn 3 operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

1 Tijdig effectieve hulp bij een zorgaanbieder;

2 Snelle inzet van de meest adequate dwangmiddelen;

3 Campussen.

3.3.1 Tijdig effectieve hulp bij een zorgaanbieder

Stand 1e suppletore begroting (bedragen x € 1 000)1 152 732
Mutaties 2e suppletore begroting: 
1. Vraagontwikkeling jeugdzorg49 000
2. Loonbijstelling 2008 35 206
3. Diverse onderwerpen – 8 380
4. Overige mutaties– 4 358
Stand 2e suppletore begroting1 224 200

Toelichting mutaties 2e suppletore begroting:

1. Voor het aanpakken van de wachtlijsten en het opvangen van de verwachte groei in de provincies en grootstedelijke regio’s stel ik een extra bedrag beschikbaar. Voor 2008 is dit een extra bedrag van € 49 miljoen.

2. Overheveling van artikel 99. Dit betreft de loonbijstelling tranche 2008.

3. Er vallen middelen vrij vanwege het niet uitkeren van overheidsbijdrage in de arbeidsvoorwaardenontwikkeling (OVA) over enkele incidentele bedragen in 2008 en een vertraging van enkele uitgaven op dit beleidsartikel. Deze middelen worden ingezet ter dekking van de algehele begrotingsproblematiek.

3.3.2 Snelle inzet van de meest adequate dwangmiddelen

Stand 1e suppletore begroting (bedragen x € 1 000)316 360
Mutaties 2e suppletore begroting: 
1. Loonbijstelling 2008 9 510
2. Overige mutaties 1 775
Stand 2e suppletore begroting 327 645

Toelichting mutaties 2e suppletore begroting:

1. Overheveling van artikel 99. Dit betreft de loonbijstelling tranche 2008.

3.3.3 Campussen

Stand 1e suppletore begroting (bedragen x € 1 000)4 350
Mutaties 2e suppletore begroting: 
1. Overheveling van het ministerie van SZW668
2. Campussen – 792
Stand 2e suppletore begroting 4 226

Toelichting mutaties 2e suppletore begroting:

1. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hevelt € 0,7 miljoen over uit de eindejaarsmarge 2007 voor de campussen.

2. In 2008 zal er onderuitputting optreden omdat een aantal activiteiten doorgeschoven wordt naar 2009.

3.4 Toelichting ontvangsten

Stand 1e suppletore begroting (bedragen x € 1 000)11 698
Mutaties 2e suppletore begroting: 
1. Ramingsbijstelling NIDOS 1 000
2. Overige mutaties 1 413
Stand 2e suppletore begroting 14 111

Toelichting mutaties 2e suppletore begroting:

1. De afrekening NIDOS over 2007 is vanwege een lagere bezetting vastgesteld op een bedrag dat ca. € 1 miljoen lager ligt dan het voorschot. Dit bedrag zal in 2008 worden terugontvangen.

4 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Niet-beleidsartikel 99 Nominaal en Onvoorzien

99.1 Algemeen

Dit is een technisch, administratief artikel, waarop middelen voor de loon en prijsbijstelling worden geparkeerd voordat ze worden overgeheveld naar de desbetreffende beleidsartikelen. Daarnaast worden op dit artikel de taakstellingen geboekt, voordat deze verder worden verdeeld over de beleidsartikelen. Ook worden hierop de onvoorziene uitgaven geplaatst die aan de beleidsartikelen worden toegedeeld.

99.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

 Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting Stand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begroting Stand 2e suppletore begroting
 1 2 3 4 = 2 + 3
Verplichtingen050 285– 50 2850
     
Uitgaven050 285– 50 2850
     
Programma-uitgaven050 285– 50 2850
1. Loonbijstelling 0 54 501– 54 501 0
2. Prijsbijstelling 0 0 0 0
3. Onvoorzien 0 – 2 916 2 916 0
4. Taakstelling 0 – 1 300 1 300 0
Stand 1e suppletore begroting (bedragen x € 1 000) 50 285
Mutaties 2e suppletore begroting: 
1. Loonbijstelling 2008 – 54 504
2. Invullen taakstellende onderuitputting 2008 1 300
3. Overige mutaties – 3 201
Stand 2e suppletore begroting 0

Toelichting mutaties 2e suppletore begroting:

1. Overheveling naar alle beleidsartikelen. Dit betreft loonbijstelling tranche 2008.

2. Met deze mutatie wordt de taakstellende onderuitputting voor 2008 ingevuld.

Licence