Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 2

GEBRUIKTE AFKORTINGEN

Op www.rekenkamer.nl staat een verklarende woordenlijst met begrippen die veel voorkomen in onze rapporten bij de jaarverslagen.

A&KAfhankelijkheids – en Kwetsbaarheid, – analyses
AALAudit Actielijst
aCBGAgentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
AFBZAlgemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten
AK ZFWAlgemene Kas Ziekenfondswet
AWBZAlgemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BIKKBijdrage in de kosten van kortingen
BKZBudgettair Kader Zorg
BOPZ (Wet-)Wet Bijzondere Opnemingen psychiatrische ziekenhuizen
BuiZaBuitenlandse Zaken, Ministerie van –
BZKBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van –
CAKCentraal Administratie Kantoor
CBSCentraal Bureau voor de Statistiek
CBZCollege bouw zorginstellingen
CIBGCentraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg, agentschap
CIZCentrum Indicatiestelling Zorg
CSZCommissie sanering ziekenhuisvoorzieningen
CVZCollege voor zorgverzekeringen
CW 2001Comptabiliteitswet 2001
CZCuratieve Zorg
DBVDirectie Bedrijfsvoering
DGDirecteur-generaal
EUEuropese Unie
EZEconomische Zaken, ministerie van –
FEZFinancieel Economische Zaken
ggzgeestelijke gezondheidszorg
IBinformatiebeveiliging
IODADInterdepartementaal overlegorgaan departementale auditdiensten
ICTinformatie- en communicatietechnologie
IGZInspectie voor de Gezondheidszorg
LNVLandbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van –
LVELandelijke Vereniging van Entadministraties
LZLangdurige Zorg
M&OMisbruik en oneigenlijk gebruik
NTSNederlandse Transplantatie Stichting
NVINederlands Vaccin Instituut
NZaNederlandse Zorgautoriteit
p&cPlanning & Control
PGO, Fonds -Fonds voor Patiënten-, Gehandicaptenorganisaties en Ouderenbonden
pSGplaatsvervangend secretaris-generaal
PURPensioen- en Uitkeringsraad
RADRijksauditdienst
RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RWTRechtspersoon met een wettelijke taak
SERSociaal-Economische Raad
sisaSingle information single audit
SGSecretaris-generaal
SM(AR)TSpecifiek, meetbaar, (afgestemd, realistisch) en tijdgebonden
SUOStichting Uitvoering Omslagregeling WTZ
SVBSociale Verzekeringsbank
VBTBVan beleidsbegroting tot beleidsverantwoording
VIRVoorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst 2007
VIR-BIVoorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst-Bijzondere Informatie
VMSVeiligheidsmanagementsysteem
VNGVereniging Nederlandse Gemeenten
VROMVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer – Ministerie van
VTVCentrum voor Volksgezondheid Toekomstverkenningen
VWAVoedsel en Waren Autoriteit
VWSVolksgezondheid, Welzijn en Sport – Ministerie van
WbpWet bescherming persoonsgegevens
WMGWet marktordening gezondheidszorg
WmoWet maatschappelijke ondersteuning
WTZWet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen
WWIWonen, Wijken en Integratie
zboZelfstandige bestuursorgaan
ZIZOZichtbare Zorg
ZonMwZorgonderzoek Nederland Medische Wetenschappen
ZVFZorgverzekeringsfonds
ZvwZorgverzekeringswet

LITERATUUR

Algemene Rekenkamer

Algemene Rekenkamer (1995). Fondsbeheer in de sociale zekerheid. Tweede Kamer, vergaderjaar 1994–1995, 24 065, nrs. 1–2. Den Haag: Sdu.

Algemene Rekenkamer (2008a). Rapport bij het Jaarverslag 2007. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI). Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 444 XVI, nr. 4. Den Haag: Sdu

Algemene Rekenkamer (2008b). Kaders voor toezicht en verantwoording. Uitgangspunten, redeneerlijnen en handreikingen van de Algemene Rekenkamer. Den Haag: Algemene Rekenkamer

Algemene Rekenkamer (2009). Buitenlandvergoedingen rijksambtenaren 2002–2008; Deel A: detacheringen zonder bezoldiging.Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 910, nr. 1. Den Haag: Sdu.

CVZ

CVZ (2007). Fondsbeheerstatuut Fondsen. Diemen: CVZ.

CVZ (2008a). Financieel Jaarverslag Fondsen 2007. Over de verantwoording van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, het Zorgverzekeringsfonds en de Algemene Kas. Diemen: CVZ.

CVZ (2008b). Brief aan de minister van VWS d.d. 29 augustus 2008 betreffende het vergroten van zekerheid in het Financieel Jaarverslag Fondsen. Diemen: CVZ.

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën (2004), Brief van de minister van Financiën aan de Tweede Kamer betreffende Interdepartementaal beleidsonderzoek: Regeldruk en controletoren. Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 29 950, nr. 1. Den Haag: Sdu.

Ministerie van Financiën (2007a). Brief van 10 december 2007 van de minister van Financiën aan de minister van VWS. BZ 2007690M. Den Haag: Ministerie van Financiën.

Ministerie van Financiën (2007b). Brief van de minister van Financiën over het begrotings- en verantwoordingsproces, de toleranties en de uitvoerings van subsidies. Financieel jaarverslag van het Rijk 2006, Evaluatie VBTB. Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 031 en 29 949, nr. 19. Den Haag: Sdu.

Ministerie van VWS

Ministerie van VWS en CVZ (2007a). Governance arrangement tussen het College voor zorgverzekeringen en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Samenwerking en afstemming op het gebied van sturing, verantwoording en toezicht. Den Haag: Ministerie van VWS. Diemen: CVZ.

Ministerie van VWS (2007b). Slotwet en Jaarverslag van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2007. Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 444 XVI, nrs. 1–3. Den Haag: Sdu.

Ministerie van VWS (2007c), Tweede Kamer, Kamerstuk 31 792 XV, nr. 2 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van VWS, voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota). Den Haag: Sdu.

Ministerie van VWS (2008a). Beleidsregels handhaving subsidiebepalingen VWS en JenG. Staatscourant 30 september 2008, nr. 189/pag. 12

Ministerie van VWS (2008b). Brief van 7 juli 2008 van de staatssecretaris van VWS aan de Tweede Kamer betreffende vereenvoudiging indicatiestelling AWBZ. Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 26 631 en 30 597, nr. 268. Den Haag: Sdu.

Ministerie van VWS (2008c). Leidraad inrichting financieel jaarverslag fondsen (onderdelen zorgverzekeringsfonds en algemeen fonds bijzondere ziektekosten (versie 21 februari 2008). Den Haag: Ministerie van VWS.

Ministerie van VWS (2008d). Oordeel functioneren zorg-zbo’s in 2007. Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 25 268, nr. 70. Den Haag: Sdu.

Ministerie van VWS (2008e). Brief van 4 december 2008 van het Ministerie van VWS aan het CVZ betreffende de vergroting zekerheid Financieel Jaarverslag Fondsen.

Ministerie van VWS (2008f). Begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2008, Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 200 hoofdstuk XVI, nr. 1. Den Haag: Sdu.

Ministerie van VWS (2009a). Brief van 23 februari 2009 van de minister van VWS aan de Tweede Kamer betreffende Financieel Jaarverslag Fondsen 2007. Z/F-2909857/Z/F-2909843. Den Haag: Ministerie van VWS.

Ministerie van VWS (2009b). Brief van 2 april 2009 van de minister van VWS aan de Algemene Rekenkamer betreffende subsidieregeling academische functie. CZ/FBI-2920012. Den Haag: Ministerie van VWS.

Wet- en regelgeving

Comptabiliteitswet 2001, 01-09-2002, Stb. 2002, 413

Ministerie van Financiën (2006). Regeling prestatiegegevens en Evaluatieonderzoek Rijksoverheid

Minister van Algemene Zaken. Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst 2007. Staatscourant 28 juni 2007, nr. 122/ pag 11.

Minister van Algemene Zaken. Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst- bijzondere informatie. Staatscourant 9 maart 2004, nr. 47/pag. 11

Minister van VWS. Subsidieregeling academische functie, Regeling van de minister van VWS van 14 december 2007, nr. CZ/FBI-2183467, houdende vaststelling van regels voor subsidiëring van de academische functie.

Minister van VWS. Regeling van de Minister van VWS van 13 december 2005, nr. MC/T&B-2642630 houdende regels voor de bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid.

Minister van VWS. Besluit houdende vaststelling van de Beleidsregels handhaving subsidiebepalingen VWS en JenG. Staatscourant 30 september 2008, nr. 189/pag. 12

Licence