Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2010 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

Overeenkomstig mijn toezegging tijdens het Wetgevingsoverleg Verkeer en Waterstaat van 24 juni 2009, zijn projecttabellen met de realisatieprojecten opgenomen waarin de (meerjarige) begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt en waarvan de belangrijkste mutaties zijn voorzien van een toelichting (zie ook mijn brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal van 4 november 2009, Kamerstukken II, 2009-2010, 32 123 A, nr. 8).

Licence