Base description which applies to whole site

2.2. De productartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

11 Hoofwatersystemen

Stand Ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e Suppletore begroting

Mutatie 201

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

809.659

0

5.288

814.947

– 1.935

– 2.416

– 24.140

– 28.700

         

Uitgaven

1.045.470

0

26.959

1.072.429

– 7.619

– 15.764

– 18.012

– 28.765

         

11.01 Watermanagement

89.132

0

– 2.000

87.132

0

0

0

0

11.01.01 Basispakket watermanagement

89.132

0

– 2.000

87.132

    

11.02 Beheer en Onderhoud

259.731

0

– 90.855

168.876

0

0

0

0

11.02.01 Basispakket B&O waterkeren

154.941

0

– 83.697

71.244

    

11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheren

65.012

0

– 50.500

14.512

    

11.02.08 Groot var.onderh.waterbeheer

39.778

0

43.342

83.120

    

11.03 Aanleg

689.436

0

116.707

806.143

– 7.619

– 15.764

– 18.012

– 28.765

11.03.01 Real.programma waterkeren

471.093

0

11.286

482.379

– 3.200

– 800

  

11.03.02 Real.programma waterbeheren

218.343

0

105.421

323.764

– 4.419

– 14.964

– 18.012

– 28.765

11.05 Verkenning en planstudie

7.171

0

3.107

10.278

0

0

0

0

11.05.01 Verkenn.progr.hoofdwatersystemen

3.236

0

1.554

4.790

255

235

170

113

11.05.02 Planstudieprogr.waterkeren

2.458

0

488

2.946

– 255

– 235

– 170

– 113

11.05.03 Planstudieprogr.waterbeheer

1.477

0

1.065

2.542

    
         

Van totale uitgaven:

        

– Bijdrage aan baten-lastendienst

   

196.308

    

– Restant

   

876.121

    

– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht

   

60%

    
         

11.09 Ontvangsten

52.349

0

14.205

66.554

    

11.01 Watermanagement

11.02 Beheer en onderhoud

Naast een overboeking naar het Ministerie van VROM (Landelijke voorziening omgevingsloket) en een bijdrage van het Ministerie van EZ (Ecologisch onderzoek effectiviteit windturbineparken) betreffen deze mutaties de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken hiervan bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

11.03 Aanleg

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

 Realisatieprojecten Waterkeren (11.03.01)

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

 Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Gevolgen MIRT-budget

  

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Uitgaven

471

0

11

482

– 3

– 1

0

0

 
          

1

Deltaplan grote rivieren

13

 

– 2

11

     

1

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

17

 

2

19

     

1

Dijkversterking en Herstel steenbekleding

81

 

2

83

     

1

Hoogwaterbeschermingsprogramma

288

 

– 2

286

– 3

– 1

   

1

Overige onderzoeken en kleine projecten

74

 

11

85

     

Afronding

– 2

  

– 2

     

1. Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Waterbeheren (11.03.02)

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Gevolgen MIRT-budget

  

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Uitgaven

218

0

105

323

– 4

– 15

– 18

– 28

 
          

1

Proef Grootschalige Verwerking Baggerspecie (GVB)

  

2

2

     
 

Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie (SVB)

1

  

1

     

1

Subsidie baggeren bebouwd gebied (SUBBIED)

24

 

– 2

22

– 1

    

1/2

Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren

112

 

38

150

3

– 2

– 23

– 29

 

1

Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast

11

 

24

35

     

1

Inrichting IJsselmonding

– 1

 

2

1

     

1

Natte natuurprojecten IJsselmeergebied

7

 

8

15

     

1

Natuurpilot IJmeer/Markermeer

  

1

1

– 2

 

– 1

1

 

1

Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR)

10

 

2

12

     
 

Depot Hollandsch Diep

   

0

     
 

Klein Profijt

   

0

     

1

Uitbreiding gemaalcapaciteit IJmuiden

  

3

3

     

1

Uitvoeringskosten (verdieping) ProSes2011

  

3

3

     

1

Natuurcompensatie Perkpolder

3

 

– 1

2

     
 

Verruiming vaargeul Westerschelde

4

  

4

     

1/3

Innovatie KRW/WB21

30

 

31

61

2

    

1/3

Synergie KRW/WB21

19

 

– 1

18

– 6

– 13

6

  

1

Kleine projecten

  

– 5

– 5

     
 

Afronding

– 2

  

– 2

     

1. Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

2. De totale kosten van de sanering van de Vecht zijn geraamd op bijna € 100 mln. Het Rijk (VenW) draagt daarvan € 70 mln. bij. De financiering van het resterende deel wordt door het Waterschap Amstel Gooi en Vecht verder ingevuld.

In 2009 is het aandeel van VenW in de saneringskosten uitbetaald ten laste van artikel 11 Hoofdwatersystemen waarbij de onderuitputting op artikel 16 Ruimte voor de rivier als tijdelijke compensatie is aangeboden. Via de technische verwerking van het voordelig saldo zijn de artikelen 11 en 16, als gevolg van de betaling van de saneringskosten in 2009, in 2010 respectievelijk met € 70 mln. verlaagd en verhoogd. Daar de terugbetaling van de tijdelijke compensatie aan artikel 16 is voorzien in de periode 2012 en later, wordt het effect in 2010 van de verwerking van het voordelig saldo thans teruggedraaid en verschoven naar de jaren na 2012.

3. Naast de verwerking van het voordelig saldo 2009, worden gelden uit het Fonds Economische Structuurversterking aan deze projecten toegevoegd (zie ook de toelichting onder artikel 19.10).

11.05 Verkenning en planstudie

Per saldo wordt ca. € 0,9 mln. uit het Fonds Economische Structuurversterking overgeboekt ten behoeve van de projecten Compartimenteringsonderzoek dijken en Innovatie reserv./Haaglanden toegevoegd (zie ook de toelichting onder artikel 19.10).

11.09 Ontvangsten

Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

12 Hoofdwegennet

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

2.482.746

0

0

2.482.746

    
         

Uitgaven

2.909.261

0

– 474.792

2.434.469

4.966

– 1.423

33.780

0

         

12.01 Verkeersmanagement

57.150

0

0

57.150

0

0

0

0

12.01.01 Basispakket verkeersmanagement

57.150

0

0

57.150

    

12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement

0

0

0

0

    

12.02 Beheer en onderhoud

973.376

– 17.000

– 280.590

675.786

0

0

0

0

12.02.01 Basispakket B&O

764.591

– 17.000

– 287.245

460.346

    

12.02.02 Servicepakket B&O

77.192

0

0

77.192

    

12.02.04 Groot variabel onderhoud

131.593

0

6.655

138.248

    

12.03 Aanleg en planst.na tracébesluit

1.417.413

– 10.000

– 150.855

1.256.558

4.966

– 1.423

33.780

0

12.03.01 Realisatieprogramma

1.366.217

– 10.000

– 131.872

1.224.345

4.966

– 1.423

33.780

 

12.03.02 Planstudie na tracébesluit

51.196

0

– 18.983

32.213

    

12.04.01 GIV/PPS

223.007

0

76.110

299.117

    

12.05 Verk.en planst.voor tracébesluit

238.315

27.000

– 119.457

145.858

0

0

0

0

12.05.01 Verkenningen

0

0

464

464

    

12.05.02 Planstudie voor tracébesluit

238.315

27.000

– 119.921

145.394

    
         

Van totale uitgaven:

        

– Apparaatsuitgaven

   

591

    

– Bijdrage aan baten-lastendienst

   

890.843

    

– Restant

   

1.543.035

    

– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht

   

100%

    
         

12.09 Ontvangsten

153.119

0

– 42.311

110.808

    

12.02 Beheer en onderhoud

Naast een relatief kleine overboeking uit de begroting van HXII (VenW) ten behoeve van het project VanAnaarBeter betreffen dit mutaties ter verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

12.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten hoofdwegennet (12.03.01)

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Gevolgen MIRT-budget

  

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Uitgaven

1.368

– 10

– 132

1.226

5

– 1

34

0

 
          
 

A7 Rondweg Sneek

21

  

21

     

1

A2 Everdingen-Deil-Zaltbommel-Empel

127

 

– 20

107

    

Ja

1

N34 omleiding om Ommen

19

 

– 4

15

     

1

N35 Zwolle-Almelo (traverse Nijverdal)

33

 

5

38

     
 

A12 Utrecht west benutting, aansluitingen

         
 

Woerden-Linschoten en Woerden-Oost

21

  

21

     

1

A28 Utrecht-Amersfoort

67

 

– 2

65

     

1

A4 Burgerveen-Leiden

92

 

1

93

     

1

A2 Holendrecht-Oudenrijn

210

 

– 88

122

     

1

A12 Den Haag-Gouda benutting

60

 

– 41

19

     

1

N9 Koedijk-De Stolpen

15

 

6

21

     

1

A2 Rondweg Den Bosch

45

 

– 19

26

     

1

A2 Tangenten Eindhoven

84

 

– 28

56

    

Ja

1

A2/A76 Maatregelenpakket Limburg

20

 

28

48

     

1

A57 Veersedam-Middelburg

48

 

– 13

35

     

1

A73/74 Venlo-Maasbracht ism A74, N68 en OTR

13

 

22

35

    

Ja

1/2

A10 Amsterdam praktijkproef FES

20

 

– 14

6

6

10

17

  

1/2

Dynamisch verkeersmanagement

85

 

9

94

     

1/2

Kleine projecten/Afronding projecten

49

 

– 10

39

     
 

Programma aansluitingen

18

  

18

     

1

Verkeersveiligheid infrastructuurpakket hwn

2

– 10

6

– 2

     

1/2

Quick Wins FES

14

 

– 3

11

– 1

– 11

17

  

1

Realisatieuitg.op IF 12.03.01 mbt planstudieuitg.

304

 

34

338

    

Ja

1

Afronding

1

 

– 1

0

     

1. Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

2. Per saldo wordt uit deze projecten ca. € 25,7 mln. naar het Fonds Economische Structuurversterking teruggeboekt (zie ook de toelichting onder artikel 19.10). Een deel van deze gelden wordt in latere jaren weer opgevraagd.

12.03.02 Planstudie na tracébesluit

Naast een toevoeging van ca. € 12,9 mln. uit het Fonds Economische Structuurversterking (zie ook de toelichting onder 19.10), betreffen dit de mutaties ter verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

12.04 GIV/PPS

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Geintegreerde contractvorem (12.04)

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Gevolgen MIRT-budget

  

(1)

(2)

(3)

(2)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Uitgaven

223

0

76

299

0

0

0

0

 
           

1

N31 Leeuwarden-Drachten (excl.B&O)

  

32

32

     

1

Aflossing tunnels

51

 

4

55

     

1

N11 Alphen a/d Rijn-Bodegraven bet.PPS-constr.

  

– 4

– 4

     

1

A10 2e Coentunnel

157

 

58

215

     

1

Exploitatie Westerschelde

  

– 13

– 13

     

1

A59 Rosmalen-Geffen, PPS

15

 

– 1

14

     

1. Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

12.05 Verkenning en planstudie voor tracébesluit

12.09 Ontvangsten

Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent ugeïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

13 Spoorwegen

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

2.823.197

0

– 562

2.822.635

    
         

Uitgaven

2.975.622

0

712.049

3.687.671

– 47.550

– 11.922

– 23.614

0

         

13.02 Onderhoud en vervanging

1.857.395

– 20.000

40.055

1.877.450

0

0

0

0

13.02.01 Regulier onderhoud

772.786

0

70.476

843.262

    

13.02.02 Grote onderhoudsprojecten

600.886

0

– 57.114

543.772

    

13.02.03 Rentelasten

123.981

0

0

123.981

    

13.02.04 Betuweroute

64.255

0

– 9.526

54.729

    

13.02.05 Kleine infra en overige projecten

295.487

– 20.000

36.219

311.706

    

13.03 Aanleg

859.451

0

218.087

1.077.538

– 47.550

– 11.922

– 23.614

0

13.03.01 Real.progr.personenvervoer

842.409

0

204.287

1.046.696

– 47.550

– 11.922

– 23.614

 

13.03.02 Real.progr.goederenvervoer

17.042

0

13.800

30.842

    

13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS

139.271

0

4.193

143.464

    

13.05 Verkenningen en planstudies

119.505

20.000

449.714

589.219

0

0

0

0

13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer

78.214

20.000

435.767

533.981

    

13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer

41.291

0

13.947

55.238

    

13.05.03 Verkenningenprogramma

0

0

0

0

    
         

Van totale uitgaven:

        

– Apparaatsuitgaven

   

3.631

    

– Bijdrage aan baten-lastendienst

        

– Restant

   

3.684.040

    

– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht

   

66%

    
         

13.09 Ontvangsten

125.000

0

117.036

242.036

0

0

0

0

– HSA

0

0

0

0

    

– Overig

0

0

7.036

7.036

    

– Mandje spoor

125.000

0

110.000

235.000

    

Algemeen

Eind 2009 is overeenstemming bereikt tussen de Nederlandse Spoorwegen (NS) en de Staat over de uitkering van een superdividend van € 1,4 mlrd. aan de Staat. Met dit akkoord is de financiering van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) rond. De Kamer is hierover schriftelijk geïnformeerd (Kamerstukken II, 2009–2010, 28 165, nr. 105). Het gaat om een omvangrijk pakket van € 2 mlrd., dat uit diverse onderdelen bestaat en waarbij onder andere schuldaflossing van ProRail aan de orde is.

De exacte budgettaire verwerking hiervan kon niet meer voor de afronding van de Voorjaarsnota worden gerealiseerd. De budgettaire verwerking zal daarom plaatsvinden bij Miljoenennota 2011 (Vermoedelijke Uitkomsten 2010).

13.02 Onderhoud en vervanging

Naast een overboeking naar het Ministerie van VROM (project Populatiebestanden) betreffen deze mutaties de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken hiervan bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

13.03 Aanleg

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Personenvervoer (13.03.01)

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Gevolgen MIRT-budget

  

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Uitgaven

842

0

204

1.046

– 48

– 12

– 24

0

 
          
 

BB21 (ontw. Bev21, VPT+,VPT2)

5

  

5

     

1

Geluidsanering Spoorwegen

21

 

1

22

     

1

Geluid (empl. en innovatieve ontwikkelingen)

0

 

1

1

     

1

Kleine projecten

5

 

– 3

2

     

1

HSA Claim

0

 

20

20

     

1

Integrale spooruitbreiding Amsterdam – Utrecht

9

  

9

     

1

Kleine stations

6

 

3

9

     

1

Afdekking risico's spoorprogramma's

0

 

76

76

     

1

AKI-plan en veiligheidsknelpunten

38

 

12

50

     

1

Intensivering Spoor in steden (I)

15

 

25

40

     

1/2

Intensivering Spoor in steden (II)

27

 

– 37

– 10

– 48

– 12

– 24

  

1

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

6

 

4

10

     

1

Ontsnippering

8

 

1

9

     

1

Traject Oost (perronverbredingen)

0

 

1

1

     

1

Traject Oost uitv. convenant DMB

10

 

1

11

     

1

Sporen in Arnhem

60

 

– 3

57

     

1

Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)

25

 

11

36

     

1

Vleuten – Geldermalsen 4/6 sp. (incl. RSS)

80

 

28

108

     

1

Amsterdam CS spoor 10/15

1

 

3

4

     

1

Amsterdam-Centraal Cuyperhal

18

 

12

30

     
 

Den Haag Centraal (t.b.v. NSP)

10

  

10

     
 

Den Haag CS: terugbouwen sporen 11/12

5

  

5

     

1

Fietsenstalling Amsterdam CS

1

 

3

4

     

1

Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)

50

 

– 1

49

     

1

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

57

 

– 2

55

     

1

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)

38

 

14

52

     

1

Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft

86

 

2

88

     
 

Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven

10

  

10

     

1

Hanzelijn

239

 

28

267

     

1

Breda Centraal (t.b.v. NSP)

11

 

5

16

     

1

Afronding

1

 

– 1

0

     

1. Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

2. Uit dit project wordt in totaal bijna € 124 mln. overgeboekt naar het Gemeentefonds voor de tweede tranche Spoorse Doorsnijdingen.

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Goederenvervoer (13.03.02)

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Gevolgen MIRT-budget

  

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Uitgaven

19

0

14

33

0

0

0

0

 
          
 

Aslasten Cluster II

1

  

1

     

1

PAGE risico reductie

4

 

3

7

     

1

Geluidspilot Goederenvervoer

0

 

1

1

     

1

Uitv.progr.Goed.route Elst-Deventer-Twente (NaNov)

7

 

4

11

     

1

Electr.empl. Maasvlakte West en passeerspoor Botlek

3

 

1

4

     

1

Sloelijn/geluidmaatregelen Zeeuwselijn

2

 

2

4

     

1

Kleine projecten

1

 

2

3

     
 

Nazorg gereedgekomen lijnen-halten

0

  

0

     

1

Afronding

1

 

1

2

     

1. Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

13.04 Geïntegreerde contractvorming/PPS

13.05 Verkenningen en planstudies

13.09 Ontvangsten

De mutaties op deze operationele doelstellingen betreffen de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

14 Regionaal/lokale infra.

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

107.616

0

– 42.475

65.141

    
         

Uitgaven

275.193

0

136.562

411.755

0

0

0

0

         

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

186.209

0

142.547

328.756

0

0

0

0

14.01.01 Verkenningen

0

0

0

0

    

14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok

5.828

0

66.338

72.166

    

14.01.03 Real.progr.reg./lok.

180.381

0

76.209

256.590

    

14.02 Regionale mob fondsen

8.522

0

10.758

19.280

    

14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid

80.462

0

– 16.743

63.719

0

0

0

0

14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten

44.154

0

– 32.321

11.833

    

14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen

31.094

0

20.729

51.823

    

14.03.03 RSP – ZZL: REP

5.214

0

– 5.151

63

    
         

Van totale uitgaven:

        

– Apparaatsuitgaven

   

23

    

– Bijdrage aan baten-lastendienst

   

781

    

– Restant

   

410.951

    

– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht

   

66%

    
         

14.09 Ontvangsten

0

0

0

0

    

14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok

Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

14.01.03 Realisatieprogramma reg./lokaal

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Real.progr.reg.lok. (14.01.03)

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Gevolgen MIRT-budget

  

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Uitgaven

180

0

77

257

0

0

0

0

 
          
 

Nijmegen 2e stadsbrug

0

  

0

     

1

Noord/Zuidlijn Noord-WTC

110

 

10

120

     

1

N201

27

 

11

38

     
 

Rijn Gouwelijn Oost

32

  

32

     
 

Randstadrail (incl. voorbereidingskosten

         

1

en aanlanding)

10

 

51

61

     

1

Beneluxmetro (ecl.Bodemsanering)

0

 

5

5

     

2

Scheveningen Boulevard

3

  

3

     
 

Tilburg Noordwesttangent

0

  

0

     
 

Experimenteerprojecten

0

  

0

     
 

Afronding

– 2

  

– 2

     

1. Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

2. Uit het Fonds Economische Structuurversterking wordt ca. € 0,3 mln. overgeboekt en aan dit project toegevoegd (zie ook artikel 19.10).

14.02 Regionale mob.fondsen

14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid

Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

Voorts is een overboeking naar het Provincie- en Gemeentefonds opgenomen van in totaal ca. € 42,5 mln. ten behoeve van het Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn (ten behoeve van de gemeente Assen en de provincies Friesland, Groningen, Drente en Flevoland). Deze gelden worden overgeboekt via artikel 19.09.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

15 Hoofdvaarwegennet

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

1.049.613

– 40

62.454

1.112.027

– 140

– 22.140

– 140

– 8.140

         

Uitgaven

908.582

– 40

– 110.261

798.281

– 140

19.860

11.860

– 140

         

15.01 Verkeersmanagement

85.811

0

0

85.811

0

0

0

0

15.01.01 Basispakket verkeersmanagement

84.762

0

0

84.762

    

15.01.02 Servicepakket verkeersmanagement

1.049

0

0

1.049

    

15.02 Beheer en onderhoud

566.551

0

– 156.028

410.523

– 140

– 140

– 140

– 140

15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen

399.012

0

– 208.620

190.392

– 140

– 140

– 140

– 140

15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen

27.856

0

10.397

38.253

    

15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen

139.683

0

42.195

181.878

    

15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit

194.911

0

13.332

208.243

0

20.000

12.000

0

15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen

194.884

0

13.332

208.216

 

20.000

12.000

 

15.03.02 Planstudieprogr. na tracébesluit

27

0

 

27

    

15.05 Verk. en planstudies voor tracébesluit

61.309

– 40

32.435

93.704

0

0

0

0

15.05.01 Verkenningen

8.076

0

5.000

13.076

    

15.05.02 Planstudieprogramma voor tracébesluit

53.233

– 40

27.435

80.628

    
         

Van totale uitgaven:

        

– Apparaatsuitgaven

        

– Bijdrage aan baten-lastendienst

   

381.698

    

– waarvan 15.03 Aanleg en planst.na tb.

   

15.459

    

– Restant

   

416.583

    

– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht

   

100%

    
         

15.09 Ontvangsten

41.895

0

15.514

57.409

    

15.02 Beheer en onderhoud

Naast een overboeking naar de begroting van HXII (VenW) en een structurele overboeking naar het Ministerie van Defensie (ten behoeve van de vereenvoudiging van de administratieve afhandeling t.a.v. de investeringen en exploitatiekosten voor mobiele communicatie apparatuur C/P2000 in gebruik bij de KNRM) hebben de mutaties betrekking op de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

15.03.01 Realisatieprojecten hoofdvaarwegen

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten hoofdvaarwegen (15.03.01

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Gevolgen MIRT-budget

  

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Uitgaven

195

0

14

209

0

20

12

0

 
          

1

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

10

 

3

13

     

1

Twentekanalen, verruiming (fase 1)

0

 

– 7

– 7

    

Ja

 

Verbeteren vaargeul IJsselmeer (Amsterdam-Lemmer)

2

  

2

     

1

Vaarroute Ketelmeer (excl. EU-bijdrage)

0

 

4

4

     

1

Renovatie Noordzeesluizen IJmuiden

0

 

1

1

     

1

Walradar Noordzeekanaal

4

 

18

22

     

1

Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen

3

 

6

9

     

1

Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis

0

 

– 1

– 1

     

1

Maasroute fase 1, brugverhogingen Roosteren en Echt

0

 

1

1

     
 

Maasroute fase 1, voorhavens en wachtplaatsen

0

  

0

     

1

Maasroute, modernisering fase 2

36

 

12

48

     

1

Tweede Sluis Lith

0

 

1

1

     

1

Zuid-Willemsvaart; renovatie middendeel klasse II

5

 

2

7

     

1

Zuid-Willemsvaart, omleggen en opwaarderen (Maas-Veghel)

37

 

– 9

28

     

1

Wilhelminakanaal

12

 

5

17

     

1

Burgemeester Delenkanaal Oss

0

 

2

2

     

1

Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6

13

 

– 9

4

     
 

Walradarsystemen

3

  

3

     

1

Kleine projecten

0

 

1

1

     
 

Ligplaatsvoorzieningen

0

  

0

     

1/2

Quick Wins binnenhavens (incl.amendement Anker)

70

 

– 16

54

 

20

12

  
 

Duurzame havens

1

  

1

     
 

TBBV/SBV

0

  

0

     
 

Afronding

– 1

  

– 1

     

1. Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

2. Naast de verwerking van het voordelig saldo over 2009, wordt € 20 mln. teruggeboekt naar het Fonds Economische Structuurversterking (zie ook onder artikel 19.10). De voor dit project beschikbare gelden worden opgevraagd in de jaren waarin deze weer benodigd zijn.

15.05 Verkenningen en planstudies voor tracébesluit

15.09 Ontvangsten

Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

16 Megaproj.niet Verkeer en Vervoer

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

315.501

0

– 57.734

257.767

– 1.000

2.416

24.000

41.748

         

Uitgaven

364.641

0

– 7.927

356.714

3.200

3.216

24.000

28.700

         

16.01 Project Mainportontwikkeling R'dam

36.907

0

– 19.064

17.843

0

0

0

0

16.01.01 Planstudie PMR

0

0

0

0

    

16.01.02 Realisatieprogramma PMR

36.907

0

– 19.064

17.843

    

16.02 Ruimte voor de Rivier

291.745

0

– 8.431

283.314

3.200

3.216

24.000

28.700

16.03 Maaswerken

35.989

0

19.568

55.557

    
         

Van totale uitgaven:

        

– Apparaatsuitgaven

   

– 282

    

– Bijdrage aan baten-lastendienst

   

21.249

    

– Restant

   

335.747

    

– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht

   

34%

    
         

16.09 Ontvangsten

209

0

4.832

5.041

    

16.01 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatie Megaprojecten niet VenV (16)

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Gevolgen MIRT-budget

  

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Uitgaven

365

0

– 8

357

4

3

24

29

 
          

Project Mainport Rotterdam

37

0

– 19

18

     

1

Uitvoeringsorganisatie

2

 

1

3

     
 

750 ha

   

0

     
 

Groene verbinding

8

  

8

     
 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

   

0

     
 

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

   

0

     

1

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

27

 

– 20

7

     
 

Landaanwinning

   

0

     
 

BTW Buitencontour

   

0

     
 

Aan- en ontsluitende infrastructuur

   

0

     
 

Onvoorzien

   

0

     

Ruimte voor de rivier

292

0

– 9

283

4

3

24

29

 

1/2/3

Uitvoeringskosten

279

 

– 17

262

4

8

28

32

 

1

Planstudiekosten

2

 

10

12

5

    

1

Projectorganisatie en projectmanagement

11

 

– 2

9

– 5

– 5

– 4

– 3

 
 

EU en projectgebonden ontvangsten

0

  

0

     

Maaswerken

36

0

20

56

     

1

Zandmaas

32

 

11

43

    

Ja

1

Grensmaas

4

 

9

13

    

Ja

1. Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

2. Van de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland wordt een bijdrage ontvangen van in totaal € 4,2 mln. in de kosten van de ontpoldering respectievelijk de ontwikkeling van het natuurontwikkelingsproject de Noordwaard (deelproject van Ruimte voor de rivier).

3. De totale kosten van de sanering van de Vecht zijn geraamd op bijna € 100 mln. Het Rijk (VenW) draagt daarvan € 70 mln. bij. De financiering van het resterende deel wordt door het Waterschap Amstel Gooi en Vecht verder ingevuld.

In 2009 is het aandeel van VenW in de saneringskosten uitbetaald ten laste van artikel 11 Hoofdwatersystemen waarbij de onderuitputting op artikel 16 Ruimte voor de rivier als tijdelijke compensatie is aangeboden. Via de technische verwerking van het voordelig saldo zijn de artikelen 11 en 16, als gevolg van de betaling van de saneringskosten in 2009, in 2010 respectievelijk met 70 mln. verlaagd en verhoogd. Daar de terugbetaling van de tijdelijke compensatie aan artikel 16 is voorzien in de periode 2012 en later, wordt het effect in 2010 van de verwerking van het voordelig saldo thans teruggedraaid en verschoven naar de jaren na 2012.

16.09 Ontvangsten

Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

59.183

0

– 322

58.861

    
         

Uitgaven

97.762

0

107.075

204.837

0

0

0

0

         

17.01 Westerscheldetunnel

0

0

5.600

5.600

    

17.02 Betuweroute

0

0

46.674

46.674

    

17.03 Hoge snelheidslijn

0

0

83.362

83.362

0

0

0

0

17.03.01 Realisatie HSL-zuid

0

0

83.362

83.362

    

17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen

0

0

0

0

    

17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen

0

0

0

0

    

17.04 Anders betalen voor mobiliteit

97.762

0

– 28.543

69.219

    

17.05 Zuiderzeelijn

0

0

– 18

– 18

    
         

Van totale uitgaven:

        

– Apparaatsuitgaven

   

53.300

    

– Bijdrage aan baten-lastendienst

   

0

    

– Restant

   

151.537

    

– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht

   

100%

    
         

17.09 Ontvangsten

0

0

0

0

    

De op dit artikel opgenomen mutaties betreffen de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

Dit naast een relatief kleine overboeking naar de begroting van HXII (VenW) ten behoeve van de uitvoering van een afgesloten dienstverleningsovereenkomst.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

50.815

0

0

50.815

    
         

Uitgaven

53.032

0

3.734

56.766

0

0

0

0

         

18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

    

18.03 Intermodaal vervoer

5.740

0

1.379

7.119

    

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

1.787

0

1.883

3.670

    

18.05 Railinfrabeheer

34.966

0

0

34.966

    

18.06 Externe veiligheid

3.985

0

0

3.985

    

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.

6.554

0

472

7.026

0

0

0

0

18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven

6.554

0

334

6.888

    

18.07.02 Subsidies algemeen

0

0

138

138

    
         

Van totale uitgaven:

        

– Apparaatsuitgaven

   

381

    

– Bijdrage aan baten-lastendienst

   

6.503

    

– Restant

   

49.882

    

– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht

   

20%

    
         

18.09 Ontvangsten

34.966

0

– 234

34.732

    

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

372.259

372.259

 

 

 

 

18.03 Intermodaal vervoer

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.

18.09 Ontvangsten

De op deze operationele doelstellingen opgenomen mutaties betreffen de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Het voordelig saldo over het jaar 2009 bedraagt bijna € 372,3 mln. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten. Dit bedrag wordt in 2010 geheel toegevoegd aan de ontvangstenkant van artikel 18.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen).

Bij nagenoeg alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.

De programmatische doorwerking van de projectvertragingen- en versnellingen wordt betrokken bij het opstellen van het nieuwe MIRT 2011.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Ontvangsten

8.222.025

– 40

– 87.902

8.134.083

– 47.143

– 6.033

28.014

– 205

19.09 Ten laste van begroting VenW

6.878.283

– 40

– 79.620

6.798.623

– 47.690

– 12.062

– 23.754

– 140

19.10 Ten laste van het FES

1.343.742

0

– 8.282

1.335.460

547

6.029

51.768

– 65

19.09 Ten laste van begroting VenW

De bijstelling van de inkomstenraming bij de operationele doelstelling 19.09 betreft een overboeking van in totaal bijna € 124 mln. (waarvan ca. € 37,3 mln. in 2010) uit hoofdproduct 13.03.01 (Realisatieprogramma Personenvervoer) naar het Gemeentefonds voor de tweede tranche Spoorse Doorsnijdingen.

Voorts is een overboeking naar het Provincie- en Gemeentefonds opgenomen van in totaal ca. € 42,5 mln. ten behoeve van het zogenoemde Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn (ten behoeve van de gemeente Assen en de provincies Friesland, Groningen, Drente en Flevoland). Deze gelden zijn afkomstig uit artikel 14.

Verder zijn enkele relatief kleine overboekingen van en naar de begroting van hoofdstuk XII en de ministeries van EZ, VROM en Defensie opgenomen.

19.10 Ten laste van het FES

De lagere uitgaven- en ontvangstenraming is voornamelijk het gevolg van de doorwerking van de realisatie in 2009, waardoor de bijdrage uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) voor de uit het FES gefinancierde projecten met per saldo ca. € 8,3 mln. kan worden verminderd.

De redenen hiervoor zijn veelal vertragingen waardoor de (kas)planning moet worden aangepast. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de slotwet en het jaarverslag van het Infrastructuurfonds over 2009.

Het betreffen hier de volgende projecten op de artikelen (bedragen x € 1 mln.):

Art.

Omschrijving

Bedrag

11

Innovatie KRW

16,7

 

Synergie KRW/WB21

6,6

 

Compartimenteringsonderzoek dijken

– 0,4

 

Innovatie reserv./Haaglanden

1,3

12

Dynamisch Verkeersmanagement

– 0,3

 

Kleine/afronding projecten

– 9,9

 

A10 Amsterdam praktijkproef FES

– 13,3

 

Quick Wins FES (wegen)

– 2,2

 

Innovatieprogr. Geluid en Lucht

2,9

 

Spoedwet Wegverbreding (Moordrecht)

10,0

14

Scheveningen Boulevard

0,3

15

Quick Wins (binnenhavens)

– 20,0

 

Totaal uitgaven

– 8,3

19.10

Bijdragen ten laste van het FES

– 8,3

 

Totaal ontvangsten

– 8,3

Licence