Base description which applies to whole site

TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL

UITGAVEN

Bijdragen van het fonds aan andere begrotingen

Artikel 11 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van verkeer en vervoer

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

Stand vastgestelde begroting 2010

1 286 571

1 369 654

758 339

716 617

1 314 133

Mutatie 1e suppletore begroting 2010

– 35 764

41 699

18 577

45 780

– 37 112

Stand na 1e suppletore begroting 2010

1 250 807

1 411 353

776 916

762 397

1 277 021

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

De mutatie op dit artikel betreft ten eerste de doorwerking van de bij Najaarsnota 2009 en Slotwet 2009 vermelde lagere uitgaven voor de projecten Bijdrage systeemkosten tolheffing, Slimme benuttingsmaatregelen spoor.

Ten tweede heeft de mutatie betrekking op de doorwerking van het bij Najaarsnota 2009 en Slotwet 2009 naar voren halen van middelen voor de projecten Programma filevermindering, Infrastructuur Noordvleugel en Dynamisch verkeersmanagement van het Infrastructuurfonds.

Ten derde worden voor het project Quick wins wegen/Aanpak knooppunten van het Infrastructuurfonds middelen uit 2009 (bij Najaarsnota 2009 en Slotwet 2009) en latere jaren doorgeschoven naar 2013 door vertraging bij de aanbesteding van de bewegwijzering.

Ten vierde worden voor de projecten Praktijkproef verbetering doorstroming A10 Amsterdam en Quick wins vaarwegen van het Infrastructuurfonds middelen uit 2009 (bij Najaarsnota 2009) en 2010 doorgeschoven naar latere jaren.

Specificatie mutatie artikel 11 (in € 1 000)

(x € 1 000)

Departement

2010

2011

2012

2013

2014

Bijdrage systeemkosten tolheffing

IF

 

36 733

   

Programma filevermindering

IF

– 9 889

    

Dynamisch verkeersmanagement

IF

– 305

    

Slimme benuttingsmaatregelen spoor

IF

10 000

    

Quick wins wegen/aanpak knooppunten

IF

– 2 252

– 1 197

– 11 023

16 546

 

Praktijkproef verbetering doorstroming A10 A’dam

IF

– 13 318

6 163

9 600

17 234

 

Quick wins vaarwegen

IF

– 20 000

 

20 000

12 000

 

Infrastructuur Noordvleugel

IF

    

– 37 112

Totaal

 

– 35 764

41 699

18 577

45 780

– 37 112

Artikel 12 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van milieu en duurzaamheid

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

Stand vastgestelde begroting 2010

472 841

379 860

274 068

239 030

21 800

Mutatie 1e suppletore begroting 2010

241 772

24 931

4 837

10 438

1 808

Stand na 1e suppletore begroting 2010

714 613

404 791

278 905

249 468

23 608

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

De mutatie op dit artikel betreft ten eerste de doorwerking van de bij Najaarsnota 2009 en Slotwet 2009 vermelde lagere uitgaven van diverse projecten.

Ten tweede betreft de mutatie het naar voren halen van middelen naar 2009 (bij Najaarsnota 2009) en 2010 uit latere jaren voor het project Synergie KRW van het Infrastructuurfonds.

Ten derde betreft de mutatie de overboeking van middelen van artikel 15 Projecten in voorbereiding naar artikel 12 Milieu en duurzaamheid voor het project Luchtkwaliteit van het Ministerie van VROM, de projecten Nieuw gas en Elektrisch rijden van het Ministerie van VenW en de projecten Nieuw gas, Hisarna, Wind op zee en Wind op land van het Ministerie van EZ.

Specificatie mutatie artikel 12 (in € 1 000)

(x € 1 000)

Departement

2010

2011

2012

2013

2014

Milieutechnologie PromT

VROM

535

    

Westerschelde (inrichten EHS)

LNV

2 799

    

Bodemsanering

VROM

4 729

    

Luchtkwaliteit (totaal)

VROM

106 289

    

Luchtkwaliteit

LNV

429

    

Duurzaamheid – Biobrandstoffen

VenW

– 1 429

4 000

5 215

  

Duurzaamheid – UKR

EZ

6 436

    

Duurzaamheid – Europese aanbestedingsregeling CO2 opslag

VROM

2 482

    

Duurzaamheid – Energiebesparingstender UKR

EZ

3 386

    

Duurzaamheid – Ophogen budget EOS Demo-tender

EZ

22

    

Duurzaamheid – Verhoging budget 4e tender UKR

EZ

5 915

    

Duurzaamheid – UKR CO2 afvangtechnologie

EZ

10 000

    

Duurzaamheid – Verhoging budget besparingstender UKR

EZ

2 150

    

Duurzaamheid – Energietender Technopartners SEED faciliteit

EZ

3 625

    

Duurzaamheid – Energy Efficiency bedrijfsleven

EZ

2 802

    

Duurzaamheid – Innovatieve energiebesparing en duurzame WGO

EZ

6 000

    

Groninger pijpleiding

VROM

342

    

Innovatie KRW

IF

16 700

2 000

   

Synergie KRW

IF

6 607

– 6 419

– 12 548

5 988

– 65

Innovatie Agenda Energie Gebouwde omgeving

WWI

7 896

    

Duurzame mobiliteit

VenW

2 560

2 000

   

Kas als energiebron

EZ

5 000

    

CATO2

EZ

2 000

    

Duurzame elektriciteitsvoorziening

EZ

– 258

250

250

250

222

Groene grondstoffen

EZ

1 583

    

ADEM

EZ

9 500

    

Groene grondstoffen

LNV

680

    

Kas als energiebron

LNV

1 184

    

Ketenefficiency

LNV

179

    

Nieuw gas

VenW

2 000

1 900

   

Electrisch rijden

VenW

5 000

10 000

5 000

  

Nieuw gas

EZ

15 792

6 200

3 700

200

151

Wind op zee

EZ

3 457

4 000

1 600

4 000

1 500

Hisarna

EZ

5 000

    

Wind op land

EZ

380

1 000

1 620

  

Totaal

 

241 772

24 931

4 837

10 438

1 808

Artikel 13 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennis en innovatie

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

Stand vastgestelde begroting 2010

494 374

243 015

183 019

121 979

85 444

Mutatie 1e suppletore begroting 2010

102 680

57 504

86 207

67 747

53 979

Stand na 1e suppletore begroting 2010

597 054

300 519

269 226

189 726

139 423

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

De mutatie op dit artikel betreft de doorwerking van de bij Najaarsnota 2009 en Slotwet 2009 vermelde lagere of hogere uitgaven van diverse projecten.

Daarnaast betreft de mutatie de overboeking van middelen van artikel 15 Projecten in voorbereiding naar artikel 13 Kennis en innovatie voor diverse projecten van verschillende departementen in het kader van maatschappelijke sectoren en ICT (Enveloppe Maatschappelijke sectoren en ICT), de selectieve continuering van (in deze kabinetsperiode) aflopende kennis en innovatieprojecten (€ 500 mln. impuls kennis en innovatie) en grootschalige researchinfrastructuur en innovatieve oplossingen voor toekomstige lerarentekorten.

Specificatie mutatie artikel 13 (in € 1 000)

(x € 1 000)

Departement

2010

2011

2012

2013

2014

Kennis, onderzoek en innovatie

OCW

3 500

    

Kennis, onderzoek en innovatie

EZ

1 292

    

Kennis, onderzoek en innovatie (vernieuwingsinpuls)

OCW

– 7

    

Kennis BSIK (leven met water + processysteem)

VenW/IF

4 163

    

Kennis BSIK (Transumo)

VenW

2 405

    

Kennis BSIK

VWS

469

 

1 546

  

Kennis BSIK

EZ

– 7 049

    

Kennis BSIK

OCW

30 597

    

Kennis BSIK

VROM

8 275

    

Kennis BSIK

LNV

– 794

    

VMBO/Funderend onderwijs

OCW

2 383

    

VMBO/Funderend onderwijs

LNV

2

    

Innovatievouchers

EZ

3 775

    

Holst Center

EZ

 

– 1 333

   

Technostarters

EZ

548

    

Plantkundig onderzoek

LNV

1 673

    

Sleutelgebieden

EZ

4 308

    

Topinstituut Farma

VWS

– 9 679

– 1 941

15 000

4 628

 

Transgene gewassen

VROM

182

    

Inn.progr. en toponderzoek-Haaglanden

IF

1 322

    

Inn.progr. en toponderzoek-Phytophthora

LNV

 

– 3 569

876

876

876

Inn.progr. en toponderzoek-WCFS+

EZ

– 1 077

    

Inn.progr. en toponderzoek-Scheidingstechnologie PPS

EZ

– 2 196

    

Inn.progr. en toponderzoek-technostarters in de creatieve industrie

EZ

506

    

Inn.progr. en toponderzoek-Potato genoom sequensing

LNV

– 70

 

20

  

Inn.progr. en toponderzoek-TTI Groene Genetica

LNV

3 176

    

Inn.progr. en toponderzoek-VIA

Just

537

    

Vit. Infra-Compartimentering dijken

IF

442

    

Vit. Infra-XIRAF

Just

199

    

Vit. Infra-Reconstructie 3D camerabeelden

Just

229

    

Vit. Infra-CBRN-security

Just

– 79

    

Vit. Infra-Cameratoezicht sensoring en triggering

Just

– 297

    

MS&ICT-Madonna

VWS

– 808

    

MS&ICT-Koala

VWS

– 60

    

MS&ICT-Groeien door games

OCW

180

    

MS&ICT-Leren in een virtuele wereld

OCW

– 120

    

MS&ICT-Games to learn

OCW

– 135

    

MS&ICT-Logo

OCW

– 41

    

MS&ICT-Virtuele games als uitdagend leermiddel

OCW

– 154

    

MS&ICT-Birth

VWS

237

    

MS&ICT-MediaMania

OCW

9

    

MS&ICT-Special Learning Community

OCW

6

    

MS&ICT-Digitale Leergemeenschap

OCW

41

    

MS&ICT-Suppleo

OCW

167

    

MS&ICT-Les 2.0

OCW

163

    

MS&ICT-SVP

OCW

248

    

MS&ICT-Edu-game

OCW

445

70

35

  

MS&ICT-Game IIENS

OCW

315

    

MS&ICT-Samen veilig voorbereid

BZK

 

68

   

MS&ICT-Invoering landelijke digitale bereikbaarheid

BZK

800

250

150

  

MS&ICT- Pico Bello

VWS

559

384

   

MS&ICT – Ketenintegratie trombosedienst

VWS

233

226

   

Impuls veterinaire aviaire influenza

LNV

2 303

    

TTI Watertechnologie

EZ

2 727

– 110

  

110

NICIS

VROM/WWI

707

    

CTMM

EZ

– 4 754

– 11 061

– 198

 

– 38

RSV

VWS

– 10 863

3 009

8 215

5 895

6 074

Rendement & Excellentie

OCW

1 270

    

Investeringsagenda beta en techniek

OCW

– 2 000

1 000

1 000

  

Leren door te experimenteren

OCW

– 5 391

5 800

4 700

3 800

2 000

Fonds versterking beroepsonderwijs-bedrijfsleven

EZ

5 815

    

Beelden voor de toekomst

OCW

– 136

    

Onderwijs en ondernemerschap

EZ

5 446

    

Beroepsonderwijs in bedrijf (totaal)

OCW

4 503

    

Kennis voor klimaat

VROM

2 298

    

Biomedical materials

EZ

1 883

– 1 452

– 1 260

998

1 294

Scheidingstechnologie

EZ

189

  

1 454

647

Nanolab

EZ

8 167

4 067

3 027

  

Be-Basic

EZ

6 000

12 000

12 000

12 000

12 000

HTSM

EZ

20 000

25 000

25 000

25 000

25 000

TIFN

EZ

2 500

10 000

10 000

10 000

7 500

MARIN (Dynamic Two Phase Lab)

EZ

7 100

4 000

1 000

1 000

900

Impuls innovatie

OCW

4 000

10 000

4 000

2 000

 

Beroepsonderwijs in bedrijf (netwerkscholen)

OCW

96

1 096

1 096

96

– 2 384

Totaal

 

102 680

57 504

86 207

67 747

53 979

Artikel 14 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van ruimtelijke ordening

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

Stand vastgestelde begroting 2010

269 269

118 288

64 990

39 150

39 250

Mutatie 1e suppletore begroting 2010

256 539

51 020

78 629

41 353

24 801

Stand na 1e suppletore begroting 2010

525 808

169 308

143 619

80 503

64 051

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

De mutatie op dit artikel betreft ten eerste de doorwerking van de bij Najaarsnota 2009 en Slotwet 2009 vermelde lagere of hogere uitgaven van diverse projecten. Het gaat met name om het doorschuiven van middelen van 2009 naar 2010 voor Sleutelprojecten (€ 89,6 mln.) en projecten in het kader van Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (€ 41,7 mln.) van het Ministerie van VROM.

Ten tweede heeft de mutatie betrekking op de overboeking van middelen van artikel 15 Projecten in voorbereiding naar artikel 14 Ruimtelijke ordening voor de Nota Ruimte projecten IJsseldelta Kampen, Hart van Zuid Gemeente Hengelo, Almere Weerwaterzone en Stadshavens Rotterdam van het Ministerie van VROM, de Nota Ruimte projecten Brainport Eindhoven, Groningen centrale zone, Eindhoven A2 zone en Apeldoorn kanaalzone van het Ministerie van EZ en de Nota Ruimte projecten Westflank Haarlemmermeer en Mooi en vitaal Delfland van het Ministerie van LNV. Daarnaast zijn middelen uit de Coalitieakkoord enveloppe regionaal economisch beleid (Sterke regio’s) toegekend aan de projecten Hightech factory Twente en Leiden bioscience park van het Ministerie van EZ.

Ten derde wordt € 3,5 mln. toegevoegd aan het project Oude Rijnzone van het Ministerie van VROM uit de enveloppe Nota Ruimte. Gelijktijdig wordt de bijdrage voor BIRK verlaagd met € 3,5 mln. en toegevoegd aan de enveloppe Nota Ruimte.

Specificatie mutatie artikel 14 (in € 1 000)

(x € 1 000)

Departement

2010

2011

2012

2013

2014

Sleutelprojecten

VROM

89 613

    

BIRK + saneringsregeling

VROM

38 156

    

Malta

OCW

1 100

    

Internationale Campus Eindhoven

EZ

  

– 151

– 217

– 269

High Tech Factory Twenthe

EZ

1 520

1 520

1 520

1 520

1 520

Leiden Bioscience Park

EZ

3 300

3 300

3 400

  

Verruiming vaargeul Eemshaven – Noordzee

IF

 

6 000

3 000

1 400

 

Greenports

LNV

3 013

– 1 000

2 000

  

Klavertje 4 (Greenport Venlo)

LNV

– 1 000

– 1 000

2 000

  

Mooi Nederland

VROM

8 145

    

Klimaatbuffers

VROM

2 857

    

Geluidskaarten

VROM

2 956

    

Noordelijke IJ-overs

VROM

– 6 162

    

Planvormingskosten

VROM

1 675

    

Den Bosch

VROM

– 2 600

    

Nijmegen Waalfront

VROM

7 500

– 5 000

   

Maastricht Belvedere

VROM

 

– 2 000

   

Waterdunen

VROM

– 1 634

    

Scheveningen Boulevard

VenW

300

    

Nieuwe Hollandse Waterlinie

LNV

– 7 600

– 500

7 360

6 850

1 250

Brainport Eindhoven

EZ

15 100

15 000

15 000

15 000

15 000

Groningen Centrale Zone

EZ

12 800

 

3 200

  

Eindhoven A2 Zone

EZ

5 400

1 400

   

Apeldoorn kanaalzone

EZ

8 800

 

2 200

  

Westflank Haarlemmermeer

LNV

7 500

15 000

15 000

9 000

 

Mooi en vitaal Delfland

LNV

17 700

3 300

3 300

3 300

7 300

IJsseldelta Kampen

VROM

  

17 900

4 500

 

Hart van Zuid Gemeente Hengelo

VROM

11 600

 

2 900

  

Almere Weerwaterzone

VROM

14 000

3 000

   

Stadshavens Rotterdam

VROM

19 000

12 000

   

Oude Rijnzone

VROM

3 500

    

Totaal

 

256 539

51 020

78 629

41 353

24 801

Artikel 15 Projecten in voorbereiding

Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

Stand vastgestelde begroting 2010

615 584

689 701

903 431

841 982

883 671

Mutatie 1e suppletore begroting 2010

139 451

– 172 495

8 887

– 149 072

– 173 590

Stand na 1e suppletore begroting 2010

755 035

517 206

912 318

692 910

710 081

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

De mutatie op dit artikel betreft ten eerste het doorschuiven van de middelen voor projecten in voorbereiding die in 2009 niet daadwerkelijk zijn toegezegd aan de uitvoerende departementen of die wel zijn toegezegd, maar nog niet zijn overgeheveld naar de desbetreffende departementale begrotingen.

In de tweede plaats betreft de mutatie de meerjarige overboeking van middelen van artikel 15 Projecten in voorbereiding naar de desbetreffende uitgavenartikelen voor diverse projecten. Het gaat onder andere om projecten in het kader van de Innovatieagenda energie (Coalitieakkoord enveloppe Energie), de selectieve continuering van (in deze kabinetsperiode) aflopende kennis en innovatieprojecten (€ 500 mln. impuls kennis en innovatie) en de Nota Ruimte.

Specificatie mutatie artikel 15 (in € 1 000)

(x € 1 000)

Departement

2010

2011

2012

2013

2014

Milieutechnologie

EZ

3 897

    

Kennis, onderzoek en innovatie

OCW

5 420

    

Kennis, restant BSIK inclusief Technocentra

Divers

1 600

    

BIRK

LNV

7 500

    

BSIK

VWS

– 1 531

    

Inn.progr. en toponderzoek (enveloppe)

Divers

6 490

    

Luchtkwaliteit

Divers

– 39 178

    

Duurzaamheid (enveloppe)

Divers

589

    

Vit. infra (enveloppe)

Divers

1 597

    

Maatschappelijke Sectoren en ICT

Divers

– 3 396

    

Infrastructuur Noordvleugel

IF

120 633

    

Nota Ruimte

Divers

33 500

  

– 159 841

– 173 859

Grootschalige researchinfratstructuur/Lerarentekort

Divers

– 39 482

– 7 618

   

Impuls kennis en innovatie (€ 500 mln. pakket)

Divers

– 90 351

– 102 137

– 32 512

  

Beroepsonderwijs in bedrijf

Divers

1 029

    

Integrale gebiedsopgaven

Divers

128 851

    

Enveloppe Luchtkwaliteit

VROM

264

    

Maatschappelijke Sectoren en ICT (overboeking Kenniswijk)

Divers

9 804

    

Env Infra en (vaar)wegen: investeren in wegen

Divers

537

    

Env Infra en (vaar)wegen: investeren in vaarwegen

Divers

   

10 552

 

Env Infra en (vaar)wegen: luchtkwaliteit

Divers

135

    

Env Regionaal economisch beleid: luchtkwaliteit

Divers

45

    

Env Regionaal economisch beleid: herstructurering bedrijventerreinen

Divers

5 689

    

Env Regionaal economisch beleid: sterke regio’s

Divers

– 4 015

 

151

217

269

Env Regionaal economisch beleid: nader te verdelen

Divers

5 182

    

Env Openbaar vervoer: impuls spoorambitie

Divers

– 15 440

10 360

41 248

  

Env Energie

Divers

 

– 73 100

   

Env Natuur, EHS en Vitaal platteland: luchtkwaliteit

Divers

82

    

Totaal

 

139 451

– 172 495

8 887

– 149 072

– 173 590

ONTVANGSTEN

Ontvangsten van het fonds

Artikel 21 Ontvangsten uit aardgasbaten

Opbouw ontvangstenamingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1 000)
 

2010

2011

2012

2013

2014

Stand vastgestelde begroting 2010

3 138 639

2 800 518

2 183 847

1 958 758

2 344 298

Mutatie 1e suppletore begroting 2010

704 678

2 659

197 137

16 246

– 130 114

Stand na 1e suppletore begroting 2010

3 843 317

2 803 177

2 380 984

1 975 004

2 214 184

Toelichting mutatie eerste suppletore begroting

Conform de Fes-Begrotingswet 2010 is sprake van een vaste Fes-voeding uit gasbaten, die niet meer fluctueert als gevolg van mutaties in de gasbaten. De mutatie betreft de aanpassing van de raming die nodig is om de voorziene Fes-uitgaven te dekken.

Licence