Base description which applies to whole site

2.2. Beleidsartikel «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid»

Budgettaire gevolgen van beleid (EUR * 1 000)

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Stand ontwerpbegr.

Mutaties 1e suppl.

begr.

Stand 1e suppl.

begr.

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

 

(1)

(2)

= (1+2)

    

Verplichtingen

71 992

3 118

75 110

– 49

– 258

– 240

– 240

        

Uitgaven

71 992

3 118

75 110

– 49

– 258

– 240

– 240

Programma-uitgaven

       

• Coördinatie van het algemeen regeringsbeleid

558

– 18

540

– 18

– 18

  

• Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid

32 113

2 958

35 071

    

• Leveren bijdragen aan de langere termijn beleidsontwikkeling van het regeringsbeleid

780

10

790

    

Apparaatsuitgaven

38 541

168

38 709

– 31

– 240

– 240

– 240

        

Ontvangsten

3 527

3 527

Toelichting

De interdepartementale mutaties in kolom (2) en de eventuele meerjarige doorwerking daarvan zijn reeds toegelicht in paragraaf 2.1. Daarnaast wordt voor de juiste artikelbelasting € 42.000 van het project ONS gerealloceerd van de operationele doelstelling Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid naar het apparaatsbudget van AZ.

Licence