Base description which applies to whole site

1. Leeswijzer

De eerste suppletore begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2010. De stand van de eerste suppletore begroting wordt vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2010 opgebouwd.

De belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties en/of mutaties en de aanwending van de eindejaarsmarge worden separaat weergegeven in paragraaf 2. De belangrijkste mutaties zijn voorzien van een toelichting. Vervolgens zijn per beleidsartikel de tabellen budgettaire gevolgen van beleid opgenomen. Onder de tabellen worden alle mutaties toegelicht die groter zijn dan € 1 miljoen.

De technische wijzigingen betreffen onder andere niet-beleidsmatige verschuivingen binnen de begroting (reallocatie), bijdragen van en naar andere departementen (overboekingen) en gelijktijdige verhogingen of verlagingen van samenhangende uitgaven en ontvangsten (desalderingen). Deze wijzigingen worden toegelicht bij het betreffende beleidsartikel.

Licence