Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1: Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting 2010 (x € 1 000)
 

Art. nr.

Uitgaven 2010

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010

 

5 883.208

Belangrijkste suppletore mutaties

 

138 290

Aspiranten

23.1

14 000

Arbeidsvoorwaarden (kasschuif)

23.1 en 23.2

26 000

mGBA/ORRA (naar GF)

31.3

– 27 400

Uitgaven uitkeringsregelingen

35.3

– 5 000

Dienstverlening aan de werkmaatschappij en P-Direkt

39.1

16 397

Bestuurskosten

41.3

21 500

Overige mutaties

div. art.

92 793

Stand 1e suppletore begroting 2010

 

6 021 498

Toelichtingen Uitgaven

Artikel 23.1.

Om op termijn de operationele sterkte van de politie te handhaven, is de komende drie jaar een minimale instroom van 1600 aspiranten per jaar benodigd. De Nederlandse politie ontvangt hiervoor een eenmalige bijdrage per aspirant. Om dit te bekostigen wordt de begroting met € 14 mln. opgehoogd.

Artikel 23.1 en 23.2

De loonbijstelling tranche 2010 wordt niet uitgekeerd. Om de politiekorpsen in de gelegenheid te stellen zich aan de thans in de CAO vastgelegde verplichtingen te voldoen, wordt de raming in 2010 verhoogd ten laste van het budget van latere jaren.

Artikel 31.3

Het financieringsarrangement voor de programma’s modernisering Gemeentelijke Basis Administratie (mGBA) en Online Registratie Reisdocumenten Administratie (ORRA) is niet meer actueel. Beide programma’s hebben vertraging opgelopen. De budgetten worden herverdeeld in lijn met de nieuwe financieringsbehoefte.

Artikel 35.3

Door afname van het aantal gerechtigden zullen de uitgaven van uitkeringsregelingen van voormalige gebiedsdelen afnemen.

Artikel 39.1

Betreft het doorberekenen van dienstverlening aan de Baten Lastendiensten Werkmaatschappij en P-Direkt.

Artikel 41.3

Over het restant van de taakstelling «Bestuurskosten» hebben Rijk en VNG/IPO in 2008 afspraken gemaakt (zie Tweede Kamer, 32 123 VII, nr. 9). Dit wordt nu in begrotingstechnische zin verwerkt.

Tabel 2: Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting 2010 (x € 1 000)
 

Art. nr.

Ontvangsten 2010

Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010

 

530 143

Belangrijkste suppletore mutaties

 

– 158 513

Dienstverlening aan de werkmaatschappij en P-Direkt

39

16 397

VUT-fonds liquiditeitsbehoefte

43

– 184 722

Overige mutaties

div. art.

9 812

Stand 1e suppletore begroting 2010

 

371 630

Toelichtingen Ontvangsten

Artikel 39

Betreft het doorberekenen van dienstverlening aan de Baten Lastendiensten Werkmaatschappij en P-Direkt.

Artikel 43

De Liquiditeitsbehoefte van het VUT-fonds wijzigt over de jaren heen. Hier wordt de meerjarenraming op aangepast. In 2010 zal het fonds minder aflossen.

Aanwending eindejaarsmarge begroting VII (x € 1 000)

Artikel

Aanwending

2010

23.1

Aspiranten

14 000

23.3

BES Politie

700

23.3

Uitrol burgernet

6 200

23.3

BES Brandweer

2 000

23.3

Cybercrime

2 700

23.4

Veiligheidsregio's

8 837

25.1

Prostitutieregistratiesysteem

2 200

27.1

FLO regeling 2010

2 100

29.25

Verhuiskosten

200

31.2

Politieke Partijen

700

31.3

Programma Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie (MGBA)

5 700

31.3

Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie (ORRA)

2 700

31.4

Staatscommissie Grondwet

166

31.5

Ondersteunende Software Verkiezingsproces (OSV)

335

33.1

Facturen

300

35.1

Veilige Publieke Taak

4 000

37.1

Management leerlijn & plex

490

37.2

Inspectieraad

87

 

Totaal

53 415

Licence