Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.3 De niet-beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

 

(1)

(2)

(3)

(4)

    

Verplichtingen

8.837.326

– 40

– 79.620

8.757.666

– 47.690

– 12.062

– 23.754

– 140

Uitgaven:

9.044.784

– 40

– 77.620

8.967.124

– 47.690

– 12.062

– 23.754

– 140

39.01 Bijdrage aan IF

6.878.283

– 40

– 79.620

6.798.623

– 47.690

– 12.062

– 23.754

– 140

39.02 Bijdrage aan de BDU

2.166.501

0

2.000

2.168.501

 

 

 

 

39.01 Bijdrage aan IF

Uit artikel 13 van het Infrastructuurfonds vindt er een overboeking plaats naar het Gemeentefonds van € 37,231 mln. In verband hiermede wordt de raming van de operationele doelstelling 39.01 verminderd. Het betreffen middelen van de tweede tranche spoorse doorsnijdingen. De middelen worden door het Gemeentefonds verstrekt aan de betreffende gemeenten.

Daarnaast vindt er een overboeking plaats naar het Provinciefonds en Gemeentefonds ingevolge de afspraak Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn voor respectievelijk € 29,436 mln. en € 13,039 mln. De overboeking naar het Gemeentefonds is bestemd voor Assen en de overboeking naar het Provinciefonds is bestemd voor Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

40 Nominaal en onvoorzien

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

 

(1)

(2)

(3)

(4)

    

Verplichtingen

– 14.526

0

– 1.715

– 16.241

– 833

– 833

– 291

– 291

Uitgaven:

– 14.526

0

– 1.715

– 16.241

– 833

– 833

– 291

– 291

waarvan Verzameluitkering VenW

0

0

0

0

 

 

 

 

40.01 Programmauitgaven

– 14.526

0

– 1.715

– 16.241

– 833

– 833

– 291

– 291

40.01.01 Onvoorzien

– 14.526

0

– 1.715

– 16.241

– 833

– 833

– 291

– 291

40.01.02 Loonbijstelling

0

0

0

0

    

40.01.03 Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

0

40.01.04 Nog te verdelen RWS

0

0

0

0

 

 

 

 

40.01.01Onvoorzien

In afwachting van de definitieve verdeling binnen Hoofdstuk XII zijn in 2010 bedragen op dit artikel geparkeerd. Het betreft het tekort op Hoofdstuk XII in 2009 tot een bedrag van € 0,882 mln.

Voor het Kluwercontract is het aandeel van VenW over de jaren 2010 tot en met 2012 € 0,542 mln. Rijksbreed is in de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst afgesproken om de middelen inzake dit contract op een doelmatige wijze te verrekenen en niet door middel van een jaarlijkse overboeking.

Ten behoeve van de uitbreiding van de diensten van het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging is het aandeel van VenW structureel € 0,291 mln.

Deze bedragen zijn voorlopig op dit artikel geparkeerd en zullen in een later stadium naar de diverse artikelen worden verdeeld.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

41 Ondersteunen functioneren VenW

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

 

(1)

(2)

(3)

(4)

    

Verplichtingen

207.310

0

14.932

222.242

431

604

2.454

2.579

Uitgaven:

229.106

0

16.786

245.892

4.581

2.629

2.579

2.579

41.01 Centrale diensten

134.166

0

4.321

138.487

3.577

1.709

1.659

1.659

41.01.01 Interne en externe communicatie VenW

10.349

0

– 160

10.189

– 10

– 10

– 10

– 10

41.01.02 Bedrijfsvoering VenW

43.872

0

505

44.377

425

425

425

425

41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding

9.381

0

– 63

9.318

437

437

437

437

41.01.04 Internationaal beleid VenW

0

0

0

0

    

41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering

9.395

0

797

10.192

1.022

212

– 13

– 13

41.01.06 Financial en operational auditing

6.424

0

– 1

6.423

– 1

– 1

– 1

– 1

41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak

3.924

0

3.313

7.237

3.018

3.018

3.018

3.018

41.01.08 HGIS-gelden

2.365

0

– 261

2.104

– 261

– 261

– 261

– 261

41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden

41.598

0

1.552

43.150

348

– 710

– 535

– 535

41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit

6.858

0

– 1.361

5.497

– 1.401

– 1.401

– 1.401

– 1.401

41.02 Shared Services Organisatie

73.902

0

14.710

88.612

1.124

539

539

539

41.02.01 ICT dienstverlening

14.753

0

11.039

25.792

– 1.051

– 1.051

– 917

– 476

41.02.02 Facilitaire dienstverlening

34.786

0

2.496

37.282

1.450

1.450

1.450

1.450

41.02.03 Personele dienstverlening

11.697

0

866

12.563

578

– 85

– 85

– 85

41.02.04 Financiële dienstverlening

9.315

0

152

9.467

178

256

256

256

41.02.05 Communicatie en strategie

3.351

0

157

3.508

– 31

– 31

– 165

– 606

41.03 Algemene uitgaven dep. onderd.

21.038

0

– 2.245

18.793

– 120

381

381

381

41.03.01 Regeringsvliegtuig

6.426

0

0

6.426

    

41.03.02 Personeel en materieel DGMo

4.154

0

– 1.390

2.764

– 217

– 22

– 22

– 22

41.03.03 Personeel en materieel DGLM

7.288

0

– 1.331

5.957

– 430

– 157

– 157

– 157

41.03.04 Personeel en materieel DGW

3.170

0

476

3.646

527

560

560

560

Van totale uitgaven:

 

 

 

 

 

 

 

 

– Apparaatsuitgaven

   

223.424

    

– Agentschapsbijdragen

   

4.380

    

– Restant

   

17.688

    

– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht

   

100%

    

41.09 Ontvangsten

22.110

0

22.264

44.374

16.000

10.215

 

 

41.01 Centrale diensten

Dit betreft met name het aandeel van VROM, LNV en EZ in het samengaan van een drietal secretariaten tot de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur.

41.02 Shared Services Organisatie

De verhoging heeft hoofdzakelijk betrekking op de kosten voor de met het ministerie van SZW gesloten Dienstverleningsovereenkomst (op 41.09 worden de ontvangsten van het ministerie SZW verantwoord).

Tevens worden er elders vanuit artikel 41 gelden overgeboekt voor de uitvoering van intern VenW gesloten Dienstverleningsovereenkomsten.

Uit de aanvullende post van het ministerie van Financiën wordt € 0,4 mln. naar de begroting van VenW overgeboekt als bijdrage in het kader van het Programma Vernieuwing Rijksdienst ten behoeve van het project Rijksdatacentrum.

41.09 Ondersteuning functioneren VenW

In 2009 zijn budgetten voor een aantal FES gerelateerde projecten (Fonds Economische Structuurversterking) niet of niet geheel tot uitbetaling gekomen. Die begrotingsgelden zijn in dat jaar naar het FES teruggeboekt en worden nu weer opgevraagd en toegevoegd aan de artikelen waarop die projecten worden verantwoord.

Anderzijds zijn in 2009 de uitgaven voor het project Biobrandstoffen sneller verlopen dan verwacht, waardoor in 2010 een terugboeking naar het FES plaats vindt.

Het bij het FES opgevraagde bedrag bedraagt per saldo in 2010 ca. € 11,8 mln.

Daarnaast wordt € 10,2 mln. ontvangen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in verband met de tussen SSO en dat ministerie gesloten Dienstverleningsovereenkomst alsmede een betaling door het ministerie van Binnenlandse Zaken voor in 2009 geleverde ICT dienstverlening.

Licence