Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.2 Beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

31 Integraal Waterbeleid

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

 

(1)

(2)

(3)

(4)

    

Verplichtingen

68.310

0

1.124

69.434

– 4.224

– 2.318

– 2.361

– 2.141

Uitgaven:

70.564

0

5.849

76.413

– 513

– 546

– 546

– 546

31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie

26.412

0

4.720

31.132

– 122

– 244

– 236

– 3.520

31.01.01 Algemene strategie en beleidsvorming

15.120

0

– 196

14.924

– 122

– 244

– 236

– 3.520

31.01.02 HGIS Partners voor Water

11.215

0

3.672

14.887

    

31.01.03 Leven met Water

77

0

1.244

1.321

    

31.02 Veiligheid

15.461

0

3.271

18.732

2.682

2.712

2.700

2.730

31.02.01 Hoogwaterbescherming

10.022

0

3.232

13.254

2.646

2.678

2.659

2.187

31.02.02 Kust

1.297

0

39

1.336

36

34

41

543

31.02.03 Inspectie VenW

4.142

0

0

4.142

    

31.03 Waterkwantiteit

2.432

0

– 2.080

352

– 2.188

– 2.185

– 2.182

– 1.066

31.03.01 Waterbeleid 21e eeuw

2.432

0

– 2.080

352

– 2.188

– 2.185

– 2.182

– 1.066

31.04 Waterkwaliteit

26.259

0

– 62

26.197

– 885

– 829

– 828

1.310

31.04.01 Europese kaderrichtlijn water

18.402

0

1.406

19.808

631

718

719

3.090

31.04.02 OSPAR/Europese mariene strategie

3.398

0

– 1.501

1.897

– 1.549

– 1.547

– 1.547

– 1.780

31.04.03 Inspectie VenW

4.459

0

33

4.492

33

0

0

0

Van totale uitgaven:

 

 

 

 

 

 

 

 

– Apparaatsuitgaven

   

9.359

    

– Agentschapsbijdragen

   

25.617

    

– Restant

   

41.437

    

- waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht

   

100%

    

31.09 Ontvangsten

570

0

0

570

 

 

 

 

31.01 Bestuurlijke Organisatie en Instrumentatie

De verhoging in 2010 met ca. € 4,7 mln. betreft een saldomutatie van hogere en lagere uitgaven.

De hogere uitgaven worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de verwerking van de uitkomst 2009:

  • Partners voor Water. In 2009 is € 3,7 mln. minder betaald dan was voorzien en teruggeboekt naar het ministerie van Buitenlandse Zaken (HGIS). Aan dit ministerie is verzocht deze gelden in 2010 weer aan de begroting van VenW toe te voegen, zodat het gehele programma kan worden uitgevoerd;

  • de Motie van Geel. Ingevolgde de Motie van Geel (Kamerstukken II, 2008–2009, 31 700, nr. 10) is in 2009 € 3 mln. toegevoegd voor Kwartiermaken Delta programma. Van dit bedrag is in 2009 € 1 mln. niet tot betaling gekomen;

  • Leven met Water van ca. € 1,2 mln. In 2009 is Leven met Water (project Fonds Economische Structuurversterking) niet geheel tot uitbetaling gekomen en is ca. € 1,2 mln. naar het FES teruggeboekt. Deze gelden worden nu weer opgevraagd.

Verder heeft binnen artikel 31 in 2009 een herschikking van taken en mensen plaatsgevonden. De structurele begrotingstechnische verwerking (budgettair neutraal) wordt thans aangebracht, waarbij dit artikelonderdeel met € 1,7 mln, wordt verlaagd.

31.02 Veiligheid

31.03 Waterkwantiteit

31.04 Waterkwaliteit

Binnen artikel 31 heeft in 2009 een herschikking van taken en mensen plaatsgevonden. De structurele begrotingstechnische verwerking (budgettair neutraal) wordt thans aangebracht, waarbij deze artikelonderdelen respectievelijk met + € 3,3 mln, – € 2,1 mln en -€ 0,1 mln worden gemuteerd. Aansluitend wordt artikelonderdeel 41.03.04 Personeel en materieel DGW verhoogd met € 0,5 mln.

Verplichtingen

Het verschil tussen het totaal van de uitgaven- en de verplichtingenmutatie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de betalingsverplichtingen verband houdende met de HGIS-gelden en Leven met Water reeds in 2009 zijn vastgelegd.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

 

(1)

(2)

(3)

(4)

    

Verplichtingen

49.605

0

246

49.851

465

465

465

465

Uitgaven:

49.680

0

246

49.926

465

465

465

465

32.01 Aantal verk.slachtoffers op de weg verm.

43.086

0

– 219

42.867

0

0

0

0

32.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

1.829

0

– 219

1.610

    

32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie

4.700

0

0

4.700

    

32.01.03 Gedragsbeinvloeding

20.971

0

0

20.971

    

32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur

0

0

0

0

    

32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat

15.586

0

0

15.586

    

32.02 Aantal verk.slachtoffers op het spoor verm.

6.503

0

465

6.968

465

465

465

465

32.02.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

208

0

0

208

    

32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails»

153

0

0

153

    

32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat

6.142

0

465

6.607

465

465

465

465

32.03 Sociale veilgheid OV verbeteren

91

0

0

91

0

0

0

0

32.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

25

0

0

25

    

32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV

66

0

0

66

    

Van totale uitgaven:

        

– Apparaatsuitgaven

   

2.303

    

– Agentschapsbijdragen

   

23.029

    

– Restant

   

24.594

    

– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht

   

55%

    

32.09 Ontvangsten

4.100

0

242

4.342

242

242

242

242

32.02 Aantal verkeersslachtoffers op het spoor verminderen

Dit betreft een overboeking van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor taken op het gebied van goederenvervoer over land (ATB/v).

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veilgheidsrisico's

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

 

(1)

(2)

(3)

(4)

    

Verplichtingen

64.889

0

– 746

64.143

75

75

225

225

Uitgaven:

63.508

0

– 2.070

61.438

47

47

– 112

1.915

33.01 Externe veiligheid

8.676

0

145

8.821

297

297

– 12

2.015

33.01.01 Verb.veiligh.verv.gev.stoffen

3.918

0

173

4.091

325

325

325

325

33.01.02 Externe veiligheid luchthavens

292

0

0

292

    

33.01.03 Aankoop LIB veiligheidssloopzones

1.348

0

– 28

1.320

– 28

– 28

– 337

1.690

33.01.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

3.118

0

0

3.118

    

33.02 Veiligh. Goederenverv.scheepvaart

19.426

0

421

19.847

340

340

340

340

33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart

2.073

0

– 183

1.890

– 187

– 187

– 187

– 187

33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens

827

0

48

875

18

18

18

18

33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren

588

0

47

635

    

33.02.04 IMO (HGIS)

416

0

0

416

    

33.02.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat

15.522

0

0

15.522

    

33.02.06 CCR (HGIS)

0

0

509

509

509

509

509

509

33.03 Veiligheid luchtvaart

34.641

0

– 2.285

32.356

– 277

– 277

– 127

– 127

33.03.01 Verbetering veiligheid luchtvaart

1.625

0

100

1.725

    

33.03.02 ICAO en EASA (HGIS)

1.265

0

0

1.265

    

33.03.03 Internationaal

1.120

0

– 885

235

– 577

– 577

– 577

– 577

33.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

20.431

0

0

20.431

    

33.03.05 Luchtvaartveiligheid BES

8.700

0

0

8.700

    

33.03.06 Galileo Supervisory Authority HGIS)

1.500

0

– 1.500

0

300

300

450

450

33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring

765

0

– 351

414

– 313

– 313

– 313

– 313

33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens

422

0

– 351

71

– 313

– 313

– 313

– 313

33.04.02 Beveiliging luchtvaart

276

0

0

276

    

33.04.03 Beveiliging infrastructuur hoofdwegen

0

0

0

0

    

33.04.04 Beveiliging infrastructuur spoorwegen

67

0

0

67

    

33.04.05 Beveiliging openbaar vervoer

0

0

0

0

    

Van totale uitgaven:

 

 

 

 

 

 

 

 

– Apparaatsuitgaven

   

4.788

    

– Agentschapsbijdragen

   

49.228

    

– Restant

   

7.422

    

– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht

   

63%

    

33.09 Ontvangsten

0

0

0

0

 

 

 

 

33.03 Veiligheid luchtvaart

De beschikbare middelen voor Galileo Supervisory Authority (HGIS) komen niet in 2010 maar in latere jaren tot betaling. Dit doordat de zetel voor het GSMC is toegewezen aan Engeland en Frankrijk. De besprekingen met de Europese Commissie over de vestiging van een alternatief onderdeel van de Galileo-architectuur worden voortgezet. In de komende zomer zal er een concretisering plaatsvinden. Daarnaast heeft er een verlaging plaatsgevonden ingevolge een herverdeling van de apparaatsuitgaven binnen de begroting van HXII.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

 

(1)

(2)

(3)

(4)

    

Verplichtingen

64.090

0

2.260

66.350

125

125

125

125

Uitgaven:

69.611

0

2.260

71.871

125

125

125

125

34.01 Netwerk weg

6.289

0

2.279

8.568

225

225

225

225

34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

2.792

0

2.279

5.071

225

225

225

225

34.01.02 Beheer en onderhoud

88

0

0

88

    

34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit

0

0

0

0

    

34.01.04 Benutting en aanleg van weginfrastructuur

629

0

0

629

    

34.01.05 Verkeersmanagement

0

0

0

0

    

34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer

770

0

0

770

0

0

0

0

34.01.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat

2.010

0

0

2.010

    

34.02 Netwerk vaarwegen

2.257

0

0

2.257

0

0

0

0

34.02.01 Vaarweginfrastructuur

2.257

0

0

2.257

    

34.03 Netwerk spoor

38.858

0

0

38.858

0

0

0

0

34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

696

0

0

696

    

34.03.02 Beheer cf. Spoorwegwet

663

0

0

663

    

34.03.03 Beheer overig

583

0

0

583

    

34.03.04 Vervoer cf. Concessiewet

36.066

0

0

36.066

    

34.03. 05 Vervoer overig

143

0

0

143

    

34.03.06 Kwaliteit spoorverbindingen goederenvervoer

0

0

0

0

    

34.03.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat

707

0

0

707

    

34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer

22.207

0

– 19

22.188

– 100

– 100

– 100

– 100

34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

4.536

0

– 1.819

2.717

– 1.050

– 1.400

– 1.300

– 1.300

34.04.02 Samenwerking Rijk en decentrale overheden

0

0

0

0

    

34.04.03 Stim.dec.overh., bedrijfsleven en maatsch.org.

0

0

0

0

    

34.04.04 Stimulering martwerking OV

146

0

0

146

    

34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV

0

0

0

0

    

34.04.06 Stimulering martwerking Taxi

0

0

0

0

    

34.04.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat

3.498

0

0

3.498

    

34.04.08 Regionale bereikbaarheid

10.439

0

400

10.839

400

400

400

400

34.04.09 Regionale OV-systemen

3.588

0

1.400

4.988

550

900

800

800

Van totale uitgaven:

 

 

 

 

 

 

 

 

– Apparaatsuitgaven

   

8.319

    

– Agentschapsbijdragen

   

9.241

    

– Restant

   

54.311

    

– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht

   

100%

    

34.09 Ontvangsten

98

0

0

98

 

 

 

 

34.01 Netwerk weg

Naar aanleiding van het vaststellen van de raamovereenkomst externe capaciteit Rijkswaterstaat voor 2010 heeft er een budgettaire herschikking plaatsgevonden binnen de begroting van HXII.

34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer

Het gaat hier om een herschikking binnen dit artikelonderdeel, onder andere naar aanleiding van het vaststellen van de raamovereenkomst externe capaciteit Rijkswaterstaat voor 2010.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

35 Mainports en logistiek

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

 

(1)

(2)

(3)

(4)

    

Verplichtingen

58.859

40

9.036

67.935

2.157

1.482

1.880

664

Uitgaven:

60.377

40

1.838

62.255

2.514

2.514

2.514

1.164

35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens

5.387

0

706

6.093

475

476

476

476

35.01.01 Kostenconvenant Schiphol

0

0

0

0

    

35.01.02 Luchthavens en omgeving

3.505

0

706

4.211

475

476

476

476

35.01.03 Evaluatie Schipholbeleid

0

0

0

0

    

35.01.04 Implementatie Schipholwet en Luchthavenbesl.

0

0

0

0

    

35.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens

1.262

0

0

1.262

    

35.01.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat

620

0

0

620

    

35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens

1.579

0

– 14

1.565

– 14

– 14

– 14

– 14

35.02.01 Verbetering marktwerking

954

0

– 11

943

– 11

– 11

– 11

– 11

35.02.02 Formuleren maatschappelijke randvoorwaarden

227

0

0

227

    

35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit

398

0

– 3

395

– 3

– 3

– 3

– 3

35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart

32.990

0

2.004

34.994

1.856

1.856

1.856

506

35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens

25.816

0

1.350

27.166

1.350

1.350

1.350

0

35.03.02 Luchtruim

2.146

0

– 60

2.086

    

35.03.03 Marktordening en markttoegang

2.304

0

714

3.018

506

506

506

506

35.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

2.724

0

0

2.724

    

35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer

20.421

40

– 858

19.603

197

196

196

196

35.04.01 Vergroting strategische en internat.oriëntatie

4.248

0

235

4.483

235

235

235

235

35.04.02 Logistieke efficiëntie zee- en kustvaart

4.811

13

– 21

4.803

    

35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart

3.385

12

705

4.102

– 38

– 39

– 39

– 39

35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer

4.654

0

– 1.777

2.877

    

35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer

3.117

15

0

3.132

    

35.04.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat

206

0

0

206

    

Van totale uitgaven:

 

 

 

 

 

 

 

 

– Apparaatsuitgaven

   

13.410

    

– Agentschapsbijdragen

   

5.572

    

– Restant

   

43.273

    

– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht

   

43%

    

35.09 Ontvangsten

5.681

0

0

5.681

0

0

0

0

35.09.01 Ontv.St.Buisleidingenstraat

2.042

0

0

2.042

 

 

 

 

35.09.02 Overige ontvangsten

3.639

0

0

3.639

0

0

0

0

35.01 Mainport Schiphol en reg.luchthavens

Dit betreft een teruggaaf van budget door KIM naar aanleiding van de afrekening van in opdracht uitgevoerde onderzoeken.

35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart

Voor de grote faciliteiten van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium is de rijksbijdrage (OCW, Defensie, EZ en VenW) van de jaarlijkse instandhouding verhoogd van € 3,6 mln. naar € 6,8 mln. Het aandeel van Defensie bedraagt over de jaren 2010 tot en met 2014 (in 2015 wordt de bijdrage opnieuw bezien) € 1,35 mln. per jaar en wordt via een begrotingsoverheveling naar de begroting van VenW overgeboekt.

Daarnaast heeft een verhoging plaatsgevonden van ca. € 0,6 mln. ingevolge herverdeling van de apparaatsuitgaven binnen de begroting van HXII.

35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer

Het gaat hier om een herschikking binnen dit artikelonderdeel, onder andere naar aanleiding van het vaststellen van de raamovereenkomst externe capaciteit Rijkswaterstaat voor 2010.

Verplichtingen

Het verschil tussen het totaal van de uitgaven- en verplichtingenmutatie wordt veroorzaakt doordat er in 2010 verplichtingen worden aangegaan die in de begroting voor 2009 waren begroot.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

 

(1)

(2)

(3)

(4)

    

Verplichtingen

90.137

0

5.678

95.815

8.446

– 45

– 1.191

– 191

Uitgaven:

115.391

0

4.599

119.990

26.944

– 4.523

12.079

9.222

36.01 Leefomgeving hoofdwegen

35.181

0

7.304

42.485

16.000

10.215

0

0

36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming

823

0

383

1.206

    

36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie

2.829

0

2.405

5.234

    

36.01.03 Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer

25.284

0

4.770

30.054

16.254

10.469

0

0

36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit

1.102

0

0

1.102

    

36.01.05 Bevorderen geluidsreducerende oploss.wegverv.

150

0

0

150

    

36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer

4.993

0

– 254

4.739

– 254

– 254

0

0

36.02 Leefomgeving spoorwegen

9.120

0

0

9.120

0

0

0

0

36.02.01 Algemene strategie- en beleidsvorming

0

0

0

0

    

36.02.02 Bev.geluidsreducerende oplossingen voor

        

personen- en goederenvervoer per spoor

44

0

0

44

    

36.02.03 Bodemsanering NS percelen

9.076

0

0

9.076

    

36.03 Luchtvaart

67.825

0

– 2.699

65.126

10.910

– 14.773

12.044

9.187

36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS

12.365

0

0

12.365

2.264

0

0

0

36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)

0

0

806

806

    

36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3)

43.534

0

– 3.634

39.900

9.113

2.396

0

0

36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol

919

0

– 19

900

– 18

– 16

– 244

297

36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol

0

0

24

24

    

36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol

8.373

0

– 373

8.000

– 424

– 17.127

12.314

8.916

36.03.07 Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol

1.348

0

0

1.348

    

36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens

0

0

523

523

    

36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims

        

regionale luchthavens

0

0

0

0

    

36.03.10 Duurzame luchtvaart

649

0

– 26

623

– 25

– 26

– 26

– 26

36.03.11 Groenvoorziening Schiphol

0

0

0

0

    

36.03.12 Inspectie Verkeer en Waterstaat

637

0

0

637

    

36.04 Scheepvaart

3.265

0

– 6

3.259

34

35

35

35

36.04.01 Duurzame zeevaart

773

0

0

773

    

36.04.02 Duurzame zeehavens

188

0

– 4

184

– 4

– 4

– 4

– 4

36.04.03 Duurzame binnenvaart

1.609

0

– 2

1.607

38

39

39

39

36.04.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

695

0

0

695

    

Van totale uitgaven:

 

 

 

 

 

 

 

 

– Apparaatsuitgaven

   

2.201

    

– Agentschapsbijdragen

   

2.098

    

– Restant

   

115.691

    

– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht

   

73%

    

36.09 Ontvangsten

39.353

0

0

39.353

2.323

0

0

0

36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1

12362

0

0

12.362

2323

   

36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-1

0

0

0

0

    

36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2 & 3

15028

0

0

15.028

   

0

36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2 & 3

0

0

0

0

    

36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten

11688

0

0

11.688

    

36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens

250

0

0

250

    

36.09.07 Overige ontvangsten

25

0

0

25

    

36.01 Leefomgeving hoofdwegen

In 2009 zijn de uitgavenramingen voor enkele FES gerelateerde projecten (Fonds Economische Structuurversterking) niet of niet geheel tot uitbetaling gekomen (Electrische auto/Auto van de toekomst/Transumo). Die begrotingsgelden zijn in 2009 naar het FES teruggeboekt en worden nu weer opgevraagd en toegevoegd aan dit artikel waarop de projecten worden verantwoord. In 2009 zijn er bij het project Biobrandstoffen (ook FES gerelateerd) uitgaven verricht die in 2010 zijn begroot. Dit bedrag is in 2009 bij het FES opgevraagd en wordt in 2010 teruggeboekt naar het FES.

Daarnaast is er een bedrag van ca. € 1,6 mln. overgeboekt naar de begroting van het ministerie van Economische Zaken. Het betreft een bijdrage in de Interdepartementale Programmadirectie Energietransitie.

36.03 Luchtvaart

Voor wat betreft Geluidsisolatie Schiphol fase 3, geldt dat uit de PRI 2009 is gebleken dat het totale projectbudget lager uitkomt dan eerder geraamd (minder woningen en aanbestedingsvoordelen). Op basis van die PRI/scope is een nieuw kasritme vastgesteld.

Per jaar wordt een inschatting gemaakt van de totale uitgaven van de behandeling en uitbetaling van Schadeclaims Schiphol. De raming is aangepast en loopt door tot 2014.

36.09 Ontvangsten

Als gevolg van de economische crisis zijn de ontvangsten aan geluidsheffingen in 2009 achtergebleven bij de ramingen. De ontvangen geluidsheffingen worden doorgestort naar de Stichting Geluidsisolatie Schiphol tot het moment waarop de voorfinanciering volledig is afgelost. Het moment van aflossing van de voorfinanciering is thans voorzien in 2011 en is afhankelijk van de daadwerkelijk in 2010 te ontvangen en door te storten geluidsheffingen.

Het resterend budget van fase 2 van de Geluidsisolatie Schiphol is naar 2010 doorgeschoven.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

 

(1)

(2)

(3)

(4)

    

Verplichtingen

42.897

0

1.947

44.844

2.947

– 53

– 53

– 53

Uitgaven:

43.633

0

1.947

45.580

2.947

– 53

– 53

– 53

37.01 Weer, klimaat en seismologie

32.079

0

1.947

34.026

2.947

– 53

– 53

– 53

37.01.01 Weer

18.764

0

543

19.307

1.530

– 1.225

– 969

– 958

37.01.02 Klimaat

11.174

0

1.240

12.414

1.249

1.033

807

797

37.01.03 Seismologie

1.405

0

164

1.569

168

139

109

108

37.01.04 Contributie WMO (HGIS)

736

0

0

736

    

37.02 Aardobservatie

11.554

0

0

11.554

0

0

0

0

37.02.01 Aardobservatie

11.554

0

0

11.554

    

Van totale uitgaven:

 

 

 

 

 

 

 

 

– Apparaatsuitgaven

        

– Agentschapsbijdragen

   

45.244

    

– Restant

   

736

    

– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht

   

0%

    

37.09 Ontvangsten

0

0

0

0

 

 

 

 

De omschrijving van dit beleidsartikel is gewijzigd en in overeenstemming gebracht met de omschrijving van de operationele doelstelling (37.02).

37.01 Weer, klimaat en seismologie

Door het ministerie van Financiën wordt uit de aanvullende post in totaal € 5 mln. (2010 € 2 mln. en 2011 € 3 mln.) naar de begroting van VenW overgeboekt als bijdrage in het kader van het Programma Vernieuwing Rijksdienst voor de opbouw van het Nationaal Modellen en Data Centrum.

Licence