Base description which applies to whole site

2.2. Het beleidsartikel

In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het gemeentefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het gemeentefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de gemeenten) inzichtelijk gemaakt.

Tabel B1: Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 

Stand ontwerpbegroting 2010

(1)

Mutaties 1ste suppletore begroting 2010

(2)

Stand 1ste suppletore begroting 2010

(3)=(1+2)

Mutaties 2de suppletore begroting 2010

(4)

Stand 2de suppletore begroting 2010

(5)=(3+4)

Verplichtingen

18 046 569

355 856

18 402 425

209 068

18 611 493

Uitgaven:

18 046 569

375 098

18 421 667

209 068

18 630 735

      

Apparaatsuitgaven

     

1. Kosten Financiële-verhoudingswet

2 091

929

3 020

– 160

2 860

2. Kosten Waarderingskamer

1 158

170

1 328

0

1 328

3. Budget A+O-fonds

5 996

0

5 996

0

5 996

4. Bijdrage aan VNG inzake WOZ-kosten

1 000

0

1 000

0

1 000

5. Bijdrage gemeenten inzake KING

0

6 436

6 436

0

6 436

      

Programma-uitgaven

     

1. Algemene uitkeringen en de aanvullende uitkeringen

15 626 986

145 940

15 772 926

21 299

15 794 225

2. Integratie-uitkeringen

1 682 201

– 34 742

1 647 459

0

1 647 459

3. Decentralisatie-uitkeringen

727 137

256 365

983 502

187 929

1 171 431

      

Ontvangsten:

18 046 569

375 098

18 421 667

209 068

18 630 735

      

Apparaatsontvangsten

     

1. Terugontvangsten Waarderingskamer

   

149

149

      

Programma-ontvangsten

     

1. Ontvangsten ex art. 4. Fvw

18 046 569

375 098

18 421 667

208 919

18 630 586

Licence