Base description which applies to whole site

3.4. Decentralisatie-uitkeringen

Binnen het provinciefonds bestaat naast de algemene uitkering en de integratie-uitkering ook de decentralisatie-uitkering. De verdeling van de decentralisatie-uitkering volgt evenmin als de integratie-uitkering de regels van de verdeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Anders dan bij de integratie-uitkering, waar de termijn van overheveling naar de algemene uitkering van tevoren vaststaat, ontbreekt bij de decentralisatie-uitkering een dergelijke termijn. Dat maakt de uitkering geschikt voor de overheveling van specifieke uitkeringen, ook als die termijn nog niet bekend is. Ook maakt het de uitkering geschikt voor middelen die slechts tijdelijk beschikbaar zijn. In tabel B5 is een overzicht opgenomen van de decentralisatie-uitkeringen in 2010.

Tabel B5:Overzicht decentralisatie-uitkeringen provinciefonds (x € 1000)
 

2010

Ontwerpbegroting 2010:

 

Regeling cultuurparticipatie

8 123

Stimulering lokaal klimaatbeleid (SLOK)

1 710

Stand ontwerpbegroting 2010

9 833

1ste suppletore begroting 2010:

 

Alle troeven in handen

221

Restauratie Rijksmonumenten

19 000

Bodemsanering

57 700

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2009

-30

Regiospecifiekpakket Zuiderzeelijn

29 436

Stand 1ste suppletore begroting 2010

116 160

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2011 als Voorlopige Uitkomsten 2010:

 

Bedrijventerreinen

40 000

  

2de suppletore begroting 2010:

 

Krimp

14 750

Koplopers tijdbeleid

200

Personeelsvoorziening procestechniek nieuwe energie

621

Archeologische structuur

207

Bodemsanering

7 739

Elektrisch varen

175

Stand 2de suppletore begroting 2010

179 852

Licence