Base description which applies to whole site

1. Leeswijzer

Deze 2e suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2010. De suppletoire begroting 2010 hangt samen met de Najaarsnota 2010.

In de begrotingstoelichting worden de majeure beleidsmatig relevante mutaties in de overzichtstabel gepresenteerd. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties opgenomen, zowel beleidsmatige als technische mutaties.

De stand van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de eerste suppletoire begroting.

Licence