Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.3 De niet beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(1 t/m 4)

Verplichtingen

8 837 326

8 757 666

– 434 652

109 658

8 432 672

Uitgaven:

9 044 784

8 967 124

– 415 749

149 420

8 700 795

39.01 Bijdrage aan IF

6 878 283

6 798 623

– 483 697

109 658

6 424 584

39.01 Bijdrage aan IF/39.02 Bijdrage aan de BDU

De bijstelling van de raming betreft voor ca. € 6,4 mln. de BTW die door het ministerie van Financiën wordt gecompenseerd.

Voorts zijn overboekingen uit de begroting van het Infrastructuurfonds naar de begroting van hoofdstuk XII opgenomen voor uitgaven die ten laste van het laatst genoemde hoofdstuk worden verantwoord. Dit betreffen met name uitgaven op artikel 34 ten behoeve van een onderzoek naar de opbrengstneutraliteit van de OV chipcard, artikel 35 ten behoeve van het ERMTS (European Rail Traffic Management System) en artikel 39.02 ten behoeve van het inpassen van de index van de BDU (Brede DoelUitkering).

Verder worden de kasoverschotten 2010 op de projecten Zandmotor (zie de toelichting bij artikel 11.03.01 ad 5 van het Infrastructuurfonds) en Quick Winns Binnenhavens (zie de toelichting onder artikel 15.03.01 ad 2 van het Infrastructuurfonds) mln.) teruggeboekt naar het ministerie van Financiën en in 2011 weer opgevraagd.

Om het kasritme van de Staat te optimaliseren, wordt € 200,0 mln. ten behoeve van het basispakket Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet die voorzien was voor 2011, al in 2010 vooruitbetaald.

Als laatste zijn overboekingen opgenomen naar LNV en het ministerie van Defensie ten behoeve van respectievelijk de Zandmaas in Limburg, de Zuidwestelijke Delta en het deelprogramma Wadden en de Kustwacht. Tevens is een overboeking opgenomen van de begroting Hoofdstuk XI naar de begroting Hoofdstuk XII voor de Holland Rijn en de Ruit Rotterdam.

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)  

40 Nominaal en onvoorzien

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(1 t/m 4)

Verplichtingen

– 14 526

– 16 241

16 241

0

0

Uitgaven:

– 14 526

– 16 241

16 241

0

0

waarvan Verzameluitkering I&M

0

0

 

 

 

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

41 Ondersteunen functioneren I&M

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(1 t/m 4)

Verplichtingen

207 310

222 242

3 903

5 725

231 870

Uitgaven:

229 106

245 892

– 3 059

1 268

244 101

41.01 Centrale diensten

134 166

138 487

– 10 522

– 10 439

117 526

41.01.01 Interne en externe communicatie I&M

10 349

10 189

– 227

165

10 127

41.01.02 Bedrijfsvoering I&M

43 872

44 377

1 601

– 3 845

42 133

41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding

9 381

9 318

66

– 1 685

7 699

41.01.04 Internationaal beleid I&M

0

0

0

0

0

41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering

9 395

10 192

– 257

– 800

9 135

41.01.06 Financial en operational auditing

6 424

6 423

1 862

0

8 285

41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak

3 924

7 237

313

– 659

6 891

41.01.08 HGIS-gelden

2 365

2 104

0

0

2 104

41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden

41 598

43 150

– 13 663

– 2 106

27 381

41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit

6 858

5 497

– 217

– 1 509

3 771

41.02 Shared Services Organisatie

73 902

88 612

7 947

11 135

107 694

41.02.01 ICT dienstverlening

14 753

25 792

2 320

8 340

36 452

41.02.02 Facilitaire dienstverlening

34 786

37 282

4 107

1 520

42 909

41.02.03 Personele dienstverlening

11 697

12 563

233

2 133

14 929

41.02.04 Financiële dienstverlening

9 315

9 467

65

– 905

8 627

41.02.05 Communicatie en strategie

3 351

3 508

1 222

47

4 777

41.03 Algemene uitgaven dep. onderd.

21 038

18 793

– 484

572

18 881

41.03.01 Regeringsvliegtuig

6 426

6 426

0

200

6 626

41.03.02 Personeel en materieel DGMo

4 154

2 764

184

1 000

3 948

41.03.03 Personeel en materieel DGLM

7 288

5 957

421

– 721

5 657

41.03.04 Personeel en materieel DGW

3 170

3 646

– 1 089

93

2 650

Van totale uitgaven:

    

 

– Apparaatsuitgaven

    

224 632

– Agentschapsbijdragen

    

616

– Restant

    

18 853

– waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht

    

100%

41.09 Ontvangsten

22 110

44 374

6 113

– 10 745

39 742

Algemeen

Als gevolg van de opheffing van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de instelling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waartoe het Kabinet heeft besloten (Staatscourant nr.16525 d.d. 18 oktober 2010), is de omschrijving van dit artikel en de hoofdproducten 41.01.01, 02 en 04 gewijzigd.

41.01 Centrale Diensten

De lagere uitgaven op dit artikelonderdeel zijn voor een deel het gevolg van budgettair neutrale overboekingen naar SSO voor onder andere corporate opleidingen, expertisecentra, beheerskosten van Identity en accessmanagement (IDM) en P-direkt.

41.02 Shared Services Organisatie

De hogere uitgaven op 41.02 van de SSO betreffen naast de hierboven genoemde budgettair neutrale mutaties, overboekingen van de ministeries van SZW en VWS als compensatie voor medewerkers die van SZW naar SSO-ICT zijn overgekomen alsmede een verrekening van de 1e en 2e termijn voor een met VWS afgesloten dienstverleningsovereenkomst (DVO) en SIOD ondersteuning en de verrekening van de huisvestingskosten.

Voorts zijn niet in de begroting geraamde uitgaven opgenomen ten behoeve van de implementatie-, licentie- en beheerskosten van de Digitale Werkomgeving Rijksdienst (DWR) en kosten in verband met het opstarten van 4FM.

41.03 Algemene uitgaven departementsonderdelen

De uitgavenraming voor het regeringsvliegtuig wordt met € 0,2 mln. bijgesteld in verband met de continuering van de beveiliging van het toestel voor de periode 1 augustus–31 december 2010. Voorts blijken de kosten voor Internet aan boord van het toestel hoger te zijn dan verwacht.

De mutatie op het hoofdproduct Personeel en materieel DGMo betreft een terugboeking van een deel van het onderzoeks- en personeelsbudget van het Kennis Instituut Mobiliteit.

41.09 Ontvangsten

De inkomstenraming wordt met ca. € 10,7 mln. neerwaarts bijgesteld hetgeen wordt veroorzaakt door enerzijds hogere ontvangsten in verband met een teruggaaf op het beheercontract met KLM Cityhopper (doordat in 2009 minder vluchten met het regeringsvliegtuig zijn uitgevoerd) en afrekeningen van TEN-T/twinning en pso projecten.

Anderzijds zijn er lagere inkomsten die het directe gevolg zijn van vertraging op de volgende door het Fonds Economische Structuurversterking (FES) gefinancierde projecten:

  • CO2 reductieplan (personenvervoer);

  • EBIT voor Auto van de toekomst;

  • Nieuw Gas;

  • Electrische auto.

Verplichtingen

De afwijking tussen de uitgaven- verplichtingenraming wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitgaven op artikelonderdeel 41.02 ten behoeve van de beheerskosten Digitale Werkomgeving Rijk (DWR), de uitrol van de DWR client en de opstartkosten van 4FM.

Licence