Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.2 De beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

31 Integraal Waterbeleid

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(1 t/m 4)

Verplichtingen

68 310

69 434

825

– 528

69 731

Uitgaven:

70 564

76 413

833

– 5 365

71 881

31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie

26 412

31 132

43

– 4 931

26 244

31.01.01 Algemene strategie en beleidsvorming

15 120

14 924

43

– 94

14 873

31.01.02 HGIS Partners voor Water

11 215

14 887

0

– 4 837

10 050

31.01.03 Leven met Water

77

1 321

0

0

1 321

31.02 Veiligheid

15 461

18 732

5 296

– 584

23 444

31.02.01 Hoogwaterbescherming

10 022

13 254

0

– 651

12 603

31.02.02 Kust

1 297

1 336

0

67

1 403

31.02.03 Inspectie VenW

4 142

4 142

5 296

0

9 438

31.03 Waterkwantiteit

2 432

352

0

– 4

348

31.03.01 Waterbeleid 21e eeuw

2 432

352

0

– 4

348

31.04 Waterkwaliteit

26 259

26 197

– 4 506

154

21 845

31.04.01 Europese kaderrichtlijn water

18 402

19 808

– 14

– 142

19 652

31.04.02 OSPAR/Europese mariene strategie

3 398

1 897

0

296

2 193

31.04.03 Inspectie VenW

4 459

4 492

– 4 492

0

0

Van totale uitgaven:

    

 

– Apparaatsuitgaven

    

8 372

– Agentschapsbijdragen

    

26 716

– Restant

    

36 793

– waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht

    

100%

31.09 Ontvangsten

570

570

0

0

570

31.01 Bestuurlijke Organisatie en Instrumentatie

Een aantal projecten van het programma Partners voor Water (HGIS) is vertraagd. Deze gelden worden teruggeboekt naar het ministerie van Buitenlandse Zaken (HGIS) en weer opgevraagd in het jaar waarin deze nodig zijn.

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(1 t/m 4)

Verplichtingen

49 605

49 851

6 724

– 81

56 494

Uitgaven:

49 680

49 926

7 251

813

57 990

32.01 Aantal verk.slachtoffers op de weg verm.

43 086

42 867

5 718

582

49 167

32.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

1 829

1 610

0

100

1 710

32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie

4 700

4 700

0

– 700

4 000

32.01.03 Gedragsbeinvloeding

20 971

20 971

417

1 431

22 819

32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur

0

0

0

0

0

32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat

15 586

15 586

5 301

– 249

20 638

32.02 Aantal verk.slachtoffers op het spoor verm.

6 503

6 968

1 533

250

8 751

32.02.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

208

208

149

250

607

32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails»

153

153

53

0

206

32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat

6 142

6 607

1 331

0

7 938

32.03 Sociale veilgheid OV verbeteren

91

91

0

– 19

72

32.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

25

25

0

– 19

6

32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV

66

66

0

0

66

Van totale uitgaven:

     

– Apparaatsuitgaven

    

2 654

– Agentschapsbijdragen

    

29 412

– Restant

    

25 924

– waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht

    

100%

32.09 Ontvangsten

4 100

4 342

0

0

4 342

32.01 Aantal verkeersslachtoffers op de weg verminderen

Aan het Centraal Bureau Rijvaardigheid en de Rijksdienst voor het Wegverkeer worden de ontwikkelingskosten met betrekking tot het alcoholslot vergoed.

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veilgheidsrisico's

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(1 t/m 4)

Verplichtingen

64 889

64 143

3 817

243

68 203

Uitgaven:

63 508

61 438

3 947

1 037

66 422

33.01 Externe veiligheid

8 676

8 821

– 3 827

1 991

6 985

33.01.01 Verb.veiligh.verv.gev.stoffen

3 918

4 091

– 772

753

4 072

33.01.02 Externe veiligheid luchthavens

292

292

63

0

355

33.01.03 Aankoop LIB veiligheidssloopzones

1 348

1 320

0

1 238

2 558

33.01.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

3 118

3 118

– 3 118

0

0

33.02 Veiligh. Goederenverv.scheepvaart

19 426

19 847

3 267

– 856

22 258

33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart

2 073

1 890

– 103

– 144

1 643

33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens

827

875

103

– 389

589

33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren

588

635

0

– 143

492

33.02.04 IMO (HGIS)

416

416

0

– 44

372

33.02.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat

15 522

15 522

3 267

– 136

18 653

33.02.06 CCR (HGIS)

0

509

0

0

509

33.03 Veiligheid luchtvaart

34 641

32 356

4 507

– 126

36 737

33.03.01 Verbetering veiligheid luchtvaart

1 625

1 725

– 75

0

1 650

33.03.02 ICAO en EASA (HGIS)

1 265

1 265

0

39

1 304

33.03.03 Internationaal

1 120

235

0

131

366

33.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

20 431

20 431

4 482

– 296

24 617

33.03.05 Luchtvaartveiligheid BES

8 700

8 700

100

0

8 800

33.03.06 Galileo Supervisory Authority HGIS)

1 500

0

0

0

0

33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring

765

414

0

28

442

33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens

422

71

0

28

99

33.04.02 Beveiliging luchtvaart

276

276

0

0

276

33.04.03 Beveiliging infrastructuur hoofdwegen

0

0

0

0

0

33.04.04 Beveiliging infrastructuur spoorwegen

67

67

0

0

67

33.04.05 Beveiliging openbaar vervoer

0

0

0

0

0

Van totale uitgaven:

    

 

– Apparaatsuitgaven

    

4 822

– Agentschapsbijdragen

    

53 693

– Restant

    

7 907

– waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht

    

100%

33.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

33.01 Externe Veiligheid

De achterstand met betrekking tot de aankoop van woningen binnen de LIB veiligheidssloopzone wordt in 2010 ingelopen. Dit heeft hogere uitgaven tot gevolg.

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)    

34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(1 t/m 4)

Verplichtingen

64 090

66 350

– 14 798

16 551

68 103

Uitgaven:

69 611

71 871

28 097

4 306

104 274

34.01 Netwerk weg

6 289

8 568

6 721

885

16 174

34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

2 792

5 071

8 894

806

14 771

34.01.02 Beheer en onderhoud

88

88

0

52

140

34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit

0

0

0

0

0

34.01.04 Benutting en aanleg van weginfrastructuur

629

629

0

27

656

34.01.05 Verkeersmanagement

0

0

0

0

0

34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer

770

770

– 163

0

607

34.01.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat

2 010

2 010

– 2 010

0

0

34.02 Netwerk vaarwegen

2 257

2 257

– 1

0

2 256

34.02.01 Vaarweginfrastructuur

2 257

2 257

– 1

0

2 256

34.03 Netwerk spoor

38 858

38 858

10 583

3 446

52 887

34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

696

696

123

400

1 219

34.03.02 Beheer cf. Spoorwegwet

663

663

44

0

707

34.03.03 Beheer overig

583

583

123

0

706

34.03.04 Vervoer cf. Concessiewet

36 066

36 066

11 000

3 046

50 112

34.03. 05 Vervoer overig

143

143

0

0

143

34.03.06 Kwaliteit spoorverbindingen goederenvervoer

0

0

0

0

0

34.03.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat

707

707

– 707

0

0

34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer

22 207

22 188

10 794

– 25

32 957

34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling

4 536

2 717

1 250

– 700

3 267

34.04.02 Samenwerking Rijk en decentrale overheden

0

0

0

0

0

34.04.03 Stim.dec.overh., bedrijfsleven en maatsch.org.

0

0

0

0

0

34.04.04 Stimulering martwerking OV

146

146

7 900

4 420

12 466

34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV

0

0

0

0

0

34.04.06 Stimulering martwerking Taxi

0

0

0

0

0

34.04.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat

3 498

3 498

126

0

3 624

34.04.08 Regionale bereikbaarheid

10 439

10 839

– 2 282

– 3 481

5 076

34.04.09 Regionale OV-systemen

3 588

4 988

3 800

– 264

8 524

Van totale uitgaven:

    

 

– Apparaatsuitgaven

    

15 039

– Agentschapsbijdragen

    

8 786

– Restant

    

80 449

– waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht

    

100%

34.09 Ontvangsten

98

98

0

0

98

34.03 Netwerk spoor

De voorgestelde uitgavenverhoging bestaat uit hogere bijdragen aan onder andere de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov) en de Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (Rover).

Voorts worden gelden overgeboekt uit het Infrastructuurfonds voor het actieplan ten behoeve van onderzoeksachtige activiteiten die op Hoofdstuk XII worden verantwoord.

Anderzijds worden begrotingsgelden overgeheveld naar het ministerie van EL&I voor de kosten van de vervoerkamer NMa.

34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer

Verwacht wordt dat de kosten voor de OV-chipcard, waaronder onderzoek naar de opbrengstneutraliteit, hoger zijn dan waarmee in eerste instantie rekening is gehouden.

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft betrekking op (meerjarige) uitgaven ten behoeve van onder andere het Actieplan en een onderzoek naar de opbrengstneutraliteit van de OV chipcard alsmede een verschuiving uit 2011 voor verplichtingen die reeds in 2010 worden aangegaan maar die in de begroting van 2011 zijn geraamd.

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

35 Mainports en logistiek

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(1 t/m 4)

Verplichtingen

58 859

67 935

3 075

1 322

72 332

Uitgaven:

60 377

62 255

7 859

1 799

71 913

35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens

5 387

6 093

2 370

– 402

8 061

35.01.01 Kostenconvenant Schiphol

0

0

46

0

46

35.01.02 Luchthavens en omgeving

3 505

4 211

1 274

– 402

5 083

35.01.03 Evaluatie Schipholbeleid

0

0

0

0

0

35.01.04 Implementatie Schipholwet en Luchthavenbesl.

0

0

0

0

0

35.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens

1 262

1 262

1 670

0

2 932

35.01.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat

620

620

– 620

0

0

35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens

1 579

1 565

0

– 85

1 480

35.02.01 Verbetering marktwerking

954

943

0

0

943

35.02.02 Formuleren maatschappelijke randvoorwaarden

227

227

0

– 10

217

35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit

398

395

0

– 75

320

35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart

32 990

34 994

1 854

– 268

36 580

35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens

25 816

27 166

133

0

27 299

35.03.02 Luchtruim

2 146

2 086

150

234

2 470

35.03.03 Marktordening en markttoegang

2 304

3 018

640

– 502

3 156

35.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

2 724

2 724

931

0

3 655

35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer

20 421

19 603

3 635

2 554

25 792

35.04.01 Vergroting strategische en internat.oriëntatie

4 248

4 483

380

– 315

4 548

35.04.02 Logistieke efficiëntie zee- en kustvaart

4 811

4 803

382

222

5 407

35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart

3 385

4 102

832

127

5 061

35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer

4 654

2 877

549

– 80

3 346

35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer

3 117

3 132

1 698

2 600

7 430

35.04.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat

206

206

– 206

0

0

Van totale uitgaven:

    

 

– Apparaatsuitgaven

    

14 039

– Agentschapsbijdragen

    

5 676

– Restant

    

52 198

– waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht

    

100%

35.09 Ontvangsten

5 681

5 681

25

55

5 761

35.09.01 Ontv.St.Buisleidingenstraat

2 042

2 042

0

0

2 042

35.09.02 Overige ontvangsten

3 639

3 639

25

55

3 719

35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer

De hogere uitgaven hebben voornamelijk betrekking op uitgaven ten behoeve van het beveiligingssysteem ERMTS (European Rail Traffic Management System).

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)  

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(1 t/m 4)

Verplichtingen

90 137

95 815

– 218

960

96 557

Uitgaven:

115 391

119 990

– 3 987

– 35 705

80 298

36.01 Leefomgeving hoofdwegen

35 181

42 485

– 2 184

– 15 208

25 093

36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming

823

1 206

0

520

1 726

36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie

2 829

5 234

0

0

5 234

36.01.03 Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer

25 284

30 054

– 2 184

– 15 529

12 341

36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit

1 102

1 102

0

0

1 102

36.01.05 Bevorderen geluidsreducerende oploss.wegverv.

150

150

0

0

150

36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer

4 993

4 739

0

– 199

4 540

36.02 Leefomgeving spoorwegen

9 120

9 120

0

0

9 120

36.02.01 Algemene strategie- en beleidsvorming

0

0

0

0

0

36.02.02 Bev.geluidsreducerende oplossingen voor

     

personen- en goederenvervoer per spoor

44

44

0

0

44

36.02.03 Bodemsanering NS percelen

9 076

9 076

0

0

9 076

36.03 Luchtvaart

67 825

65 126

– 618

– 21 533

42 975

36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS

12 365

12 365

0

0

12 365

36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)

0

806

0

– 606

200

36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3)

43 534

39 900

0

– 23 500

16 400

36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol

919

900

0

– 750

150

36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol

0

24

0

0

24

36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol

8 373

8 000

0

2 000

10 000

36.03.07 Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol

1 348

1 348

– 28

0

1 320

36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens

0

523

0

0

523

36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims

    

0

regionale luchthavens

0

0

112

0

112

36.03.10 Duurzame luchtvaart

649

623

– 65

1 323

1 881

36.03.11 Groenvoorziening Schiphol

0

0

0

0

0

36.03.12 Inspectie Verkeer en Waterstaat

637

637

– 637

0

0

36.04 Scheepvaart

3 265

3 259

– 1 185

1 036

3 110

36.04.01 Duurzame zeevaart

773

773

0

– 137

636

36.04.02 Duurzame zeehavens

188

184

0

712

896

36.04.03 Duurzame binnenvaart

1 609

1 607

– 490

461

1 578

36.04.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat

695

695

– 695

0

0

Van totale uitgaven:

    

 

– Apparaatsuitgaven

    

2 431

– Agentschapsbijdragen

    

766

– Restant

    

77 101

– waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht

    

100%

36.09 Ontvangsten

39 353

39 353

0

0

39 353

36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1

12 362

12 362

0

0

12 362

36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-1

0

0

0

0

0

36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2 & 3

15 028

15 028

0

0

15 028

36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2 & 3

0

0

0

0

0

36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten

11 688

11 688

0

0

11 688

36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens

250

250

0

0

250

36.09.07 Overige ontvangsten

25

25

0

0

25

36.01 Leefomgeving hoofdwegen

Het op dit artikelonderdeel verwachte kasoverschot doet zich met name voor op het project Het Nieuwe Rijden (vertraging door overdracht) en de met FES-gelden gefinancierde programma’s zoals CO2-reductie (vertraging subsidie aanvragen innovatieve brandstoffen), Auto van de toekomst, Nieuw gas en Electrische auto.

Het budget bestemd voor de laatst genoemde drie onderwerpen is pas laat verkregen, waardoor de uitvoering van deze programma’s ook later is opgestart.

36.03 Luchtvaart

In 2010 blijkt een deel van het programma GIS niet tot besteding te komen (ca € 23 mln.). Dit heeft een aantal oorzaken. Een aantal woningen blijkt al voldoende geluidwerend te zijn, er is vertraging bij het akoestisch onderzoek en ontwerp en de kosten van isolatie voor de in 2010 opgeleverde woningen blijken lager te liggen dan geraamd. Het GIS-project wordt uiteindelijk bekostigd door de luchtvaartsector via heffingen. De uitgaven en inkomsten uit heffingen in de tijd lopen uiteen, daarom loopt de financiering via I&M begroting. Het in 2010 beschikbare budget is daardoor verlaagd.

Ten laste van het hoofdproduct Duurzame luchtvaart wordt een niet in de begroting geraamde subsidie gebracht voor de ontwikkeling van groene vliegtuigbrandstof (biokerosine).

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Milj.nota

Najaarsnota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(1 t/m 4)

Verplichtingen

42 897

44 844

133

1 664

46 641

Uitgaven:

43 633

45 580

133

192

45 905

37.01 Weer, klimaat en seismologie

32 079

34 026

133

192

34 351

37.01.01 Weer

18 764

19 307

109

0

19 416

37.01.02 Klimaat

11 174

12 414

21

130

12 565

37.01.03 Seismologie

1 405

1 569

3

0

1 572

37.01.04 Contributie WMO (HGIS)

736

736

0

62

798

37.02 Aardobservatie

11 554

11 554

0

0

11 554

37.02.01 Aardobservatie

11 554

11 554

0

0

11 554

Van totale uitgaven:

     

– Apparaatsuitgaven

     

– Agentschapsbijdragen

    

45 107

– Restant

    

798

– waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht

    

0%

37.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

Licence