Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van Infrastructuur en Milieu (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2010.

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Najaarsnota) van het ministerie van Financiën.

Tenslotte wordt onder 2.2 en 2.3 De (niet-)beleidsartikelen inzicht gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen in de begrotingsstaat en worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel toegelicht.

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen waarin aangegeven wordt welke ministers voor welke begrotingsartikelen of onderdelen op dit moment in de begroting van HXII verantwoordelijk zijn. Dit naar aanleiding van de beleidsherverkavelingen die voortvloeien uit het Regeerakkoord.

Verantwoordelijkheidsverdeling ministers

Art. nr.

 

Omschrijving

Beleidsverantwoordelijke ministers

Opmerking

  

Beleidsartikelen

  

31

 

Integraal waterbeleid

Minister van I&M

 

32

 

Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit

Minister van I&M

 

33

 

Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s

Minister van I&M

 

34

 

Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid

Minister van I&M

 

35

 

Mainport en logistiek

Minister van I&M

 
 

35.03.01

Kennis luchtvaart en markttoegang

Minister van I&M en de minister van EL&I

NLR naar EL&I

36

 

Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving

Minister van I&M

 

37

 

Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie

Minister van I&M

 
   

 

 
  

Niet-beleidsartikelen

  

39

 

Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

Minister van I&M

 

40

 

Nominaal en onvoorzien

Minister van I&M

 

41

 

Ondersteuning functioneren VenW

Minister van I&M

 
 

41.01.09

Uitg. tbv alg. departement en bijdr. derden

Minister van I&M en de minister van EL&I

Deltaris naar EL&I

In het «Besluit houdende departementale herindeling met betrekking tot innovatie» is opgenomen dat de taken inzake het innovatiebeleid en de innovatiemiddelen worden overgeheveld naar de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie met inbegrip van de grote technologische instituten NLR en Deltares.

Afspraken over de precieze omvang en invulling van deze overheveling zullen nader worden uitgewerkt in overleg tussen de respectievelijke ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Infrastructuur en Milieu.

Wat betreft de mutaties die zijn opgenomen in de Miljoenennota 2011 (Vermoedelijke Uitkomsten 2010), wordt opgemerkt dat deze op dezelfde wijze als de voorgestelde Najaarsnotamutaties in de onder 2.2 en 2.3 opgenomen opbouw van de productartikelen per financieel instrument inzichtelijk zijn gemaakt.

Deze mutaties zijn toegelicht in de begroting 2011 en daarmee reeds aan de Kamer voorgelegd.

Licence