Base description which applies to whole site

19.10 Bijdragen ten laste van het FES

Uit de begroting van het Fonds Economische Structuurversterking (FES) is na het opstellen van de Najaarsnota per saldo ca. € 99 mln. meer opgevraagd.

Enerzijds heeft dit te maken met het in 2010 niet meer volledig kunnen uitgeven van gelden die bestemd waren voor de projecten:

Ander Betalen voor Mobiliteit;

Impuls spoorambitie;

Quick Winns wegen/aanpak knooppunten;

Slimmere benuttingsmaatregelen spoor (benutting spooronderhoud);

Innovatie KRW (pijler 3);

Synergie KRW/WB21 (pijler 3);

Anderzijds zijn meer gelden opgevraagd ten behoeve van de projecten:

Zuid As;

Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen;

Praktijkproef A10 Amsterdam;

Noordvleugel;

Haaglanden.

Licence