Base description which applies to whole site
+

1. BELEIDSARTIKELEN

Hieronder worden per (niet-)beleidsartikel de belangrijkste verschillen van circa € 1,0 miljoen of hoger, tussen de realisatie 2010 en de standen van de tweede suppletoire begroting 2010 toegelicht.

Beleidsartikel 21: Nationaal crisis- en veiligheidsbeleid

In 2010 is circa € 1 mln. minder uitgegeven dan begroot ten tijde van de Najaarsnota 2010, en zijn er voor circa € 15,6 mln. meer verplichtingen aangegaan.

Toelichting

Uitgaven/Verplichtingen

De lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat een groot aantal, relatief kleine, facturen niet meer betaald konden worden. De hogere verplichtingen worden onder andere veroorzaakt door het instellen van meerjarige verplichting voor netcentrisch werken en voor Cell Broadcast (NL-Alert).

Beleidsartikel 23: Veiligheidsregio’s en Politie

In 2010 is € 4,7 mln. meer uitgegeven dan begroot ten tijde van de Najaarsnota 2010. Er zijn voor circa € 230,4 mln. minder verplichtingen aangegaan. Er zijn ook € 3,9 mln. meer ontvangsten binnengekomen.

Toelichting

Uitgaven/Verplichtingen

De overschrijding wordt veroorzaakt door hogere uitgaven als gevolg van onder andere de kosten voor asiel en het laatste deel stimuleringsregeling ten behoeve van Burgernet en de extra beheerkosten 112 in verband met project Driebergen als gevolg van de decembercirculaire.

Ontvangsten

De meerontvangsten worden veroorzaakt door ontvangsten met betrekking tot medegebruik van C2000.

Beleidsartikel 25: Veiligheid en Bestuur

In 2010 is € 3,9 mln. minder uitgegeven dan begroot ten tijde van de Najaarsnota 2010 en zijn er voor circa € 10 mln. meer verplichtingen aangegaan.

Toelichting

Uitgaven/Verplichtingen

Er is minder uitgegeven op het 112 project Driebergen. De overschrijding aan de verplichtingenkant wordt onder andere veroorzaakt door het instellen van een meerjarige verplichting voor het project netcentrisch werken en Cell Broadcast (NL-Alert). Bovendien is er een meerjarige verplichting aangegaan voor Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC).

Beleidsartikel 27: Algemene inlichtingen en Veiligheidsdienst

In 2010 is € 2,9 mln. meer uitgegeven dan begroot ten tijde van de Najaarsnota 2010, en zijn er voor circa € 2,7 mln. minder verplichtingen aangegaan.

Toelichting

Uitgaven/Verplichtingen

Het budget van apparaatuitgaven is overschreden, mede door het niet volledig toekennen van de loon en prijsbijstellingsmiddelen in 2010. De AIVD heeft in 2010 strak gestuurd om binnen de kaders te blijven. Dit is deels gelukt; de AIVD heeft ondanks € 3,8 mln. aan niet uitgekeerde middelen slechts een overschrijding van € 2,9 mln. gerealiseerd.

Beleidsartikel 31: Bestuur en Democratie

In 2010 is circa € 1,2 mln. minder uitgegeven dan begroot ten tijde van de Najaarsnota 2010, en zijn er voor circa € 40 mln. meer verplichtingen aangegaan. Er zijn ook circa € 3 mln. meer ontvangsten gerealiseerd.

Toelichting

Uitgaven/Verplichtingen

De lagere uitgaven worden onder andere veroorzaakt doordat er minder is uitgeven voor de inrichting van het kiesproces omdat het wetsvoorstel wijzigen kieswet controversieel verklaard is. Er zijn meerjarige verplichtingen aangegaan, onder andere voor het programma modernisering Gemeentelijke Basisadministratie, die in latere jaren tot betaling komen.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten zijn onder andere te verklaren doordat het programma modernisering Gemeentelijke Basis Administratie in 2009 en 2010 onvoorziene uitgaven gehad. Voor onvoorziene uitgaven is een post onvoorzien bij Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) gereserveerd. Er zijn meer reisdocumenten verstrekt dan oorspronkelijk begroot. Hierdoor ontstaat een positief resultaat. Omdat BPR kostenneutraal werkt, wordt het positief resultaat teruggegeven aan de opdrachtgever.

Beleidsartikel 33: Dienstverlenende en innovatieve overheid

In 2010 is circa € 1,1 mln. meer uitgegeven dan begroot ten tijde van de Najaarsnota 2010, en zijn er voor circa € 37 mln. meer verplichtingen aangegaan.

Toelichting

Uitgaven/Verplichtingen

De hogere uitgaven hebben te maken met de (rest)financiering van het programma «stelsel van basisregistraties». Er zijn meerjarige verplichtingen aangegaan voor onder andere Logius en ICTU die in latere jaren tot betaling komen.

Beleidsartikel 35: Arbeidszaken overheid

In 2010 is circa € 1,8 mln. minder uitgegeven dan begroot ten tijde van de Najaarsnota 2010, en er zijn voor circa € 2,1 mln. minder verplichtingen aangegaan.

Toelichting

Uitgaven/Verplichtingen

Er zijn zowel minder verplichtingen aangegaan als uitgaven gedaan voor de compensatie postactieven en uitkeringsregelingen voormalige gebiedsdelen.

Beleidsartikel 37: Kwaliteit Rijksdienst

In 2010 is circa € 4,9 mln. minder uitgegeven dan begroot ten tijde van de Najaarsnota 2010, en zijn er voor circa € 7,9 mln. meer verplichtingen aangegaan. Er zijn ook circa € 1,1 mln. meer ontvangsten binnengekomen.

Toelichting

Uitgaven/Verplichtingen

De lagere uitgaven worden onder andere veroorzaakt bij diversiteit vanwege herprioritering; meevaller bij herhuisvesting en vertraging in de opzet van de Permanente Leeromgeving Rijk.

Tevens is niet het volledige budget in 2010 bij Doc-Direkt uitgeput door de latere invulling van vacatures. Doc-Direkt heeft als opdracht om de komende 10 jaar circa 300 kilometer archief weg te werken. Dit wordt gefinancierd door de departementen.

Bovendien heeft een koerswijziging bij de E-inspecties plaatsgevonden waardoor het kasritme niet meer aansluit op de werkelijkheid. Dit betekent dat er in 2010 minder is uitgegeven wat in 2011 nodig is om het totale programma te realiseren.

Er zijn meer verplichtingen gerealiseerd dan begroot omdat er meerjarige verplichtingen zijn aangegaan voor Digitale Werkomgeving Rijk en Modernisering Informatiehuishouding.

Ontvangsten

De meerontvangsten zijn te verklaren door een technische correctie in de administratie.

Licence