Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 5

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in:

  • De begrotingsstaat van het begrotingshoofdstuk Wonen, Wijken en Integratie (XVIII);

  • De begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Rijksgebouwendienst;

  • De begrotingsstaat van de Dienst van de Huurcommissie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden, voor zover een slotwetmutatie voortvloeit uit een beleidsmatige beslissing dan wel anderszins een toelichting behoeft, toegelicht in bijgaand jaarverslag bij de tabel inzake de budgettaire gevolgen van het beleid.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner

Licence