Base description which applies to whole site

B. BEGROTINGSTOELICHTING

BELEIDSARTIKELEN

Artikel 1. Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw

(Bedragen x € 1000)

Artikel 1. Stimuleren krachtige steden, vitale wijken en voldoende woningbouw

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Stand 2e suppletoire begroting 2010

1 311 648

453 818

17 545

Mutaties Slotwet 2010

10 848

36 623

52 876

Stand Slotwet 2010 (realisatie)

1 322 496

490 441

70 421

Toelichting

Verplichtingen

De overschrijding van de verplichtingen is onder andere het gevolg van:

  • De terugontvangen middelen eerste, tweede en derde tranche Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten. Gemeenten hebben deze middelen (€ 47,2 mln) terugbetaald omdat niet tijdig met de bouw kon worden gestart. Van deze middelen is uiteindelijk op grond van artikel 8 van deze regeling € 38,0 mln opnieuw ingezet om als gevolg van de crisis stilgevallen of niet gestarte woningbouwprojecten voor het einde van het begrotingsjaar te ondersteunen;

  • Een deel van de beschikbare BLS middelen (€ 24,7 mln) is niet aan de budgethouders uitgekeerd omdat niet voldaan is aan de afgesproken woningbouwopgave dan wel aantallen eigenbouw, daarmee is de verplichting lager vastgesteld.

Uitgaven

De overschrijding van de uitgaven is met name het gevolg van het herinzetten van de hiervoor genoemde terugontvangen middelen eerste, tweede en derde tranche Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten en die heringezet zijn in de nadien opengestelde tranche. Deze herinzet is aangekondigd en goedgekeurd met de 2e suppletoire begroting 2010.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten worden eveneens verklaard door de terugontvangen middelen eerste, tweede en derde tranche Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten.

Artikel 2. Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken

(Bedragen x € 1000)

Artikel 2. Stimuleren van een duurzame kwaliteit van woningen, gebouwen en bouwwerken

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Stand 2e suppletoire begroting 2010

82 464

69 594

8 810

Mutaties Slotwet 2010

– 11 369

– 1 647

– 3 796

Stand Slotwet 2010 (realisatie)

71 095

67 947

5 014

Verplichtingen

De onderuitputting van de verplichtingen wordt verklaard door een te hoge raming van het budget Tijdelijke regeling glasisolatie.

Ontvangsten

In samenhang met de in 2010 lagere uitgaven op het instrument «subsidies innovatie energiebesparing gebouwde omgeving (FES)» zijn ook de hieraan gerelateerde ontvangsten uit het FES verlaagd.

Artikel 3. Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt

(Bedragen x € 1000)

Artikel 3. Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Stand 2e suppletoire begroting 2010

2 651 177

2 577 022

334 237

Mutaties Slotwet 2010

150 829

156 578

113 502

Stand Slotwet 2010 (realisatie)

2 802 006

2 733 600

447 739

Verplichtingen en uitgaven

De verplichtingen en uitgaven bij de huurtoeslag zijn hoger uitgevallen dan ten tijde van de 2e suppletoire begroting 2010 is aangenomen. Hiervan wordt € 100 mln veroorzaakt door een andere opstelling van de jaarverantwoording door de Belastingdienst, zodat verrekeningen van vorderingen met uit te betalen toeslagen beter in beeld worden gebracht.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten betreffen een saldo van hogere ontvangsten in verband met de bij de uitgavenmutaties toegelichte wijziging in de opstelling van de jaarverantwoording door de belastingdienst en een kleine daling van de ontvangsten door een vertraging in het invorderingstempo.

Nadere informatie over de uitvoering van de huurtoeslag in 2010 is opgenomen in het beheersverslag van de Belastingdienst dat in het voorjaar van 2011 verschijnt.

Artikel 4. Integratie niet-westerse migranten

(Bedragen x € 1000)

Artikel 4. Integratie niet westerse migranten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Stand 2e suppletoire begroting 2010

407 582

437 110

7 476

Mutaties Slotwet 2010

– 7 652

– 12 663

14 588

Stand Slotwet 2010 (realisatie)

399 930

424 447

22 064

Verplichtingen en uitgaven

De onderuitputting van de verplichtingen en uitgaven heeft met name te maken met de kabinetswisseling. Daardoor zijn er geen nieuwe initiatieven ontplooid c.q. bestaande initiatieven afgeremd. Daarnaast wordt de onderuitputting van de uitgaven verklaard doordat uit hoofde van de Remigratiewet minder uitkeringen zijn verstrekt dan was verwacht.

Ontvangsten

De meerontvangsten van € 14,6 mln worden met name verklaard door:

  • terugbetaling van het CFI voor de uitvoering van de regeling nieuwkomers (€ 7,4 mln), omdat een aantal gemeenten minder heeft gepresteerd dan verwacht;

  • afrekening/teruggave van de SVB (€ 1,0 mln);

  • afrekening UWV-bijdrage 2009 (€ 2,1 mln);

  • teruggave omdat er minder gebruik gemaakt is van de regeling nalatenschap oude vreemdelingenwet (€ 2,1 mln).

Artikel 5. Kennis en Ordening Wonen, Wijken en Integratie

(Bedragen x € 1000)

Artikel 5. Kennis en Ordening Wonen, Wijken en Integratie

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Stand 2e suppletoire begroting 2010

4 206

10 567

0

Mutaties Slotwet 2010

588

– 638

0

Stand Slotwet 2010 (realisatie)

4 794

9 929

0

Artikel 6. Rijkshuisvesting

Bedragen x € 1000)

Artikel 6. Rijkshuisvesting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Stand 2e suppletoire begroting 2010

50 237

50 237

2 626

Mutaties Slotwet 2010

14 881

14 881

12 255

Stand Slotwet 2010 (realisatie)

65 118

65 118

14 881

Toelichting

Verplichtingen, uitgaven en ontvangsten

Als gevolg van een desaldering van ontvangsten die ten onrechte in mindering van bezwaar waren geboekt bij de definitieve vaststellingen van de jaren 2007, 2008 en 2009, zijn de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten verhoogd met een bedrag van € 14,9 mln.

NIET-BELEIDSARTIKELEN

Artikel 95. Algemeen

(Bedragen x € 1000)

Artikel 95. Algemeen

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Stand 2e suppletoire begroting 2010

7 566

39 217

214

Mutaties Slotwet 2010

– 1 052

2 161

277

Stand Slotwet 2010 (realisatie)

6 514

41 378

491

Artikel 96. Onverdeeld

(Bedragen x € 1000)

Artikel 96. Onverdeeld

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Stand 2e suppletoire begroting 2010

– 4 090

418

0

Mutaties Slotwet 2010

4 090

– 418

0

Stand Slotwet 2010 (realisatie)

0

0

0

Licence