Base description which applies to whole site

2.3 Niet-beleidsartikelen

39 Bijdragen infrastructuurfonds en BDU

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 1 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

9 946 573

0

– 520 793

9 425 780

– 354 161

– 75 021

– 124 506

– 563 625

Uitgaven:

9 971 798

0

– 520 793

9 451 005

– 354 161

– 75 021

– 180 402

– 724 324

39.01 Bijdrage aan IF

7 997 611

0

– 520 793

7 476 818

– 354 161

– 15 021

– 120 402

– 604 324

39.02 Bijdrage aan de BDU

1 974 187

0

0

1 974 187

0

– 60 000

– 60 000

– 120 000

1

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

2

VJN= Voorjaarsnota

De Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500, nr. 4)) is verwerkt in de kolommen Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting en Stand ISB.

40 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

40 Nominaal en onvoorzien

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 1 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

34

– 293

172 181

171 922

187 839

135 980

64 194

9 824

Uitgaven:

34

– 293

172 181

171 922

187 839

135 980

64 194

9 824

1

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

2

VJN= Voorjaarsnota

De Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500, nr. 4)) is verwerkt in de kolommen Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting en Stand ISB.

41 Ondersteunen functioneren VenW

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

41 Ondersteunen functioneren VenW

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 1 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

192 521

– 7 497

18 819

203 843

2 129

299

– 950

– 12 820

Uitgaven:

220 534

– 7 497

4 291

217 328

679

334

– 880

– 1 750

41.01 Centrale diensten

130 168

– 7 497

– 138

122 533

– 1 096

– 1 297

– 2 167

– 3 037

41.01.01 Interne en externe communicatie VenW

9 712

0

228

9 940

175

175

175

175

41.01.02 Bedrijfsvoering VenW

45 043

0

– 152

44 891

– 42

– 42

– 42

– 42

41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding

9 505

0

84

9 589

84

84

84

– 396

41.01.04 Internationaal beleid VenW

3 000

0

0

3 000

       

41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering

9 554

0

– 83

9 471

– 90

     

41.01.06 Financial en operational auditing

5 658

0

0

5 658

       

41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak

6 881

0

487

7 368

273

273

273

273

41.01.08 HGIS-middelen

2 104

0

0

2 104

       

41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden

33 233

– 7 497

– 687

25 049

– 1 481

– 1 772

– 2 642

– 3 032

41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit

5 478

0

– 15

5 463

– 15

– 15

– 15

– 15

41.02 Shared Services Organisatie

69 766

0

4 148

73 914

1 209

525

181

181

41.02.01 ICT dienstverlening

13 016

0

3 328

16 344

525

525

181

181

41.02.02 Facilitaire dienstverlening

34 933

0

1 332

36 265

1 351

1 387

1 387

1 387

41.02.03 Personele dienstverlening

10 115

0

1 155

11 270

756

     

41.02.04 Financiële dienstverlening

8 464

0

45

8 509

– 36

     

41.02.05 Communicatie en strategie

3 238

0

– 1 712

1 526

– 1 387

– 1 387

– 1 387

– 1 387

41.03 Algemene uitgaven dep. onderd.

20 600

0

281

20 881

566

1 106

1 106

1 106

41.03.01 Regeringsvliegtuig

7 220

0

0

7 220

       

41.03.02 Personeel en materieel DGMo

3 735

0

– 330

3 405

– 216

     

41.03.03 Personeel en materieel DGLM

7 034

0

– 340

6 694

– 226

– 10

– 10

– 10

41.03.04 Personeel en materieel DGW

2 611

0

951

3 562

1 008

1 116

1 116

1 116

Van totale uitgaven:

               

– Apparaatsuitgaven

     

203 385

       

– Agentschapsbijdragen

     

608

       

– Restant

     

13 335

       

– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht

     

100%

       

41.09 Ontvangsten

3 626

0

214

3 840

 

 

 

 

1

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

2

VJN= Voorjaarsnota

De Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500, nr. 4)) is verwerkt in de kolommen Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting en Stand ISB.

De verplichtingen verhoging in 2011 wordt naast de verhoging van de uitgaven veroorzaakt door het in 2011 aangaan van verplichtingen in plaats van latere jaren, en het gelijk laten lopen van de verplichtingen met e kas begroting.

61 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

61 Algemeen

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 1 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

0

263 814

– 18 226

245 588

– 19 615

– 22 494

1 221

1 389

Uitgaven:

0

252 668

39 933

292 601

10 916

3 930

1 944

1 389

61.81 Programma

0

19 749

3 421

23 170

4 022

0

0

0

61.81.02 Communicatie-instrumenten

0

3 367

304

3 671

22

     

61.81.04 Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StaB)

0

5 801

0

5 801

       

61.81.06 Overige vastgoedinformatievoorziening

0

0

0

0

       

61.81.14 Programmauitgaven Juridische Zaken

0

8 371

0

8 371

4 000

     

61.81.90 Verzameluitkering

0

2 210

3 117

5 327

       

61.82 Beleidsartikelen begroting XI-VROM

0

43 450

456

43 906

454

451

441

438

61.82.50 Apparaat beleidsartikelen VROM

0

43 450

456

43 906

454

451

441

438

61.85 Planbureau en Raden

0

29 821

– 1 293

28 528

– 1 343

– 1 343

– 1 343

– 1 343

61.85.62 VROM-Raad

0

0

0

0

       

61.85.64 Raad voor Ruimtelijk Milieu- en Natuuronderzoek

0

0

0

0

       

61.85.66 Waddenadviesraad (WAR)

0

717

0

717

       

61.85.68 Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS)

0

0

0

0

       

61.85.70 Technische Commissie Bodembescherming (TCB)

0

622

0

622

       

61.85.80 Apparaat Planbureau Leefomgeving (PBL)

0

28 482

– 1 293

27 189

– 1 343

– 1 343

– 1 343

– 1 343

61.86 Postactieven

0

8 003

0

8 003

0

0

0

0

61.86.90 Postactieven VROM

0

8 003

0

8 003

       

61.87 Gemeenschappelijke voorzieningen

0

107 586

– 556

107 030

– 454

– 451

– 441

– 438

61.87.86 Gemeenschappelijk voorzieningen

0

93 925

– 556

93 369

– 454

– 451

– 441

– 438

61.87.88 Huurbijdrage aan Rgd

0

13 661

0

13 661

       

61.89 Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties

0

44 059

37 905

81 964

8 237

5 273

3 287

2 732

61.89.92 Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties

0

44 059

37 905

81 964

8 237

5 273

3 287

2 732

Van totale uitgaven:

               

– Apparaatsuitgaven

     

269 431

       

– Agentschapsbijdragen

               

– Restant

     

23 170

       

– waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht

     

100%

       

61 Ontvangsten

0

980

0

980

 

 

 

 

1

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

2

VJN= Voorjaarsnota

62 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000

62 Nominaal en onvoorzien

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Vastgestelde mutaties ISB 1 2011

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN 2 2011

Stand suppletoire begroting VJN 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

0

7 020

– 2 378

4 642

– 5 700

– 4 600

– 2 600

– 2 600

Uitgaven:

0

7 020

– 2 378

4 642

– 5 700

– 4 600

– 2 600

– 2 600

1

ISB= Incidentele suppletoire begroting.

2

VJN= Voorjaarsnota

Licence