Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangsten mutaties

Uitgaven en Ontvangsten

Suppletore mutaties 2011 (Voorjaarsnota) (x EUR 1 mln.)
 

Art.nr.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2011

 

9 085,0

99,8

       

Nota van Wijziging, Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 XII, nr. 4

 

1 604,4

– 41,4

       

Stand vastgestelde begroting 2011

 

10 689,4

58,3

Stand 1e suppletoire begroting 2011

 

11 656,8

57,5

       

– mutaties Voorjaarsnota 2011:

     

1. GIS

36

– 18,2

 

2. Bijdrage aan het Infrafonds

39.01

– 520,7

 

3. Eindejaarsmarge

40 en 62

12,2

 

4. Subsidietaakstelling

40/div.

8,9

 

5. Loon-en prijsbijstelling 2011

40

156,3

 

6. Naar Gemeentefonds (noordelijke IJoever)

51

– 5,0

 

7. AgentschapNl en RIVM

53

– 15,4

 

8. P-problematiek

59

7,7

 

9. AgentschapNl en RIVM

60

– 10,7

 

10. AgentschapNl en RIVM

61

39,8

 

11. P-problematiek

62

– 7,7

 

Diversen

 

– 3,5

0,2

Stand 2e suppletore begroting 2011

 

11 300,5

57,7

Algemeen

De Kamer heeft mij tijdens het wetgevingsoverleg van 25 november 2010 verzocht te bezien in hoeverre het mogelijk is om de Kamer voorafgaand aan de begroting een aantal cijfers/kengetallen toe  te sturen die inzicht geven in de prestaties van het departement. Dit analoog aan de kengetallen uit de jaarverslagen uit het bedrijfsleven. Destijds heb ik toegezegd hier bij Voorjaarsnota op terug te komen.

In de periode tussen het wetgevingsoverleg en de Voorjaarsnota heeft het Kabinet het traject «Verantwoord Begroten» nader uitgewerkt; dit traject is tijdens het algemeen overleg op 20 april jl. ook aan de Kamer voorgelegd. De begroting van IenM wordt in het kader van dit traject in de komende twee jaren herzien, waardoor ook de indicatoren en kengetallen die in de huidige begroting zijn opgenomen mogelijk zullen worden aangepast. Het opnemen van dit overzicht wordt betrokken bij het verder vormgeven van het traject «Verantwoord Begroten».

1. GIS

Teneinde het project Geluidsisolatie Schiphol (GIS-3) in lijn te brengen met de meest actuele raming van het kasritme (Kamerstukken II, 2010–2011, 26 959, nr. 136) wordt ruim € 18 mln. niet in 2011 maar in de jaren 2012 tot en met 2015 uitgegeven. Een deel van deze € 18 mln. heeft betrekking op de onderuitputting van GIS-3. Deze wordt naar huidige verwachting in 2012 besteed. Daarnaast wordt verwacht dat ruim € 5 mln. van het budget voor de klachten?en schadebehandeling en uitbetaling niet in 2011 maar in latere jaren tot betaling zal leiden.

2. Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

De bijstelling van de raming betreft voor € 11 mln. een overboeking van het ministerie van Financiën ter compensatie van BTW op uitgaven voor de HSL-Zuid en Betuweroute.

In 2010 zijn de overschotten op de projecten Zandmotor en Quick Wins Binnenhavens teruggeboekt naar het ministerie van Financiën en worden in 2011 weer opgevraagd.

Om het kasritme van de Staat te optimaliseren is in 2010 € 200 mln. Versneld betaald ten behoeve van het basispakket Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet en wordt in 2011 teruggeboekt naar het ministerie van Financiën.

Op het budget ten behoeve van het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt een kasschuif voorgesteld waardoor het mogelijk wordt het Bestuursakkoord Water te sluiten. In 2011 betreft het € 254,0 mln.

Ten behoeve van de verwerking technische kasschuif voor de Rijksbrede problematiek vindt er over de jaren 2011 tot en met 2015 een schuif plaats die per saldo nul is (2011 + € 100,0 mln., – 2012 € 250,0 mln., – 2013 – € 75,0 mln., 2014 + € 75,0 mln. en 2015 + € 150,0 mln.).

In 2010 was er een tekort op FES gerelateerde projecten. Het tekort is door het FES in 2010 aan de begroting van het Infrastructuurfonds toegevoegd. In 2011 vindt er een terugboeking plaats naar het ministerie van Financiën.

Voor de inpassing van het DBFM-contract A2 Lunetten – Veenendaal wordt de bijdrage in 2011 aangepast.

Voor de subsidietaakstelling is de bijdrage aan het Infrastructuurfonds verminderd.

Als laatste zijn overboekingen opgenomen naar het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ten behoeve van het bedrijventerrein Dordtse Oever en Nieuw Reijerwaard en ZW-Delta en Waddengebied. Tevens is een overboeking opgenomen naar Defensie voor de Kustwacht alsmede naar het Gemeentefonds en Provinciefonds voor RSP-ZZL. De overboeking naar het Gemeentefonds is voor Assen en het Provinciefonds voor Friesland, Groningen, Drente en Flevoland.

3. Eindejaarsmarge

De in het voorgaande begrotingsjaar onbesteed gebleven gelden bij de voormalige ministeries van VenW en VROM van in totaal € 12,2 mln. zijn door middel van de eindejaarsmarge 2010?2011 (de zogenoemde 1% regeling) aan de begroting van I&M toegevoegd. Deze gelden zijn voorlopig geparkeerd op de artikelen 40 en 62 (onvoorziene uitgaven).

4. Subsidietaakstelling

De op artikel 40 geparkeerde subsidietaakstelling (Nota van Wijziging, Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500 XII, nr. 4) is over elk artikel in de begroting van HXII verdeeld, waardoor deze tijdelijke mutatie op artikel 40 kan worden tegen geboekt.

5. Loon- en prijsbijstelling 2011

Dit betreft de toevoeging van de loon-en prijsbijstelling voor het jaar 2011. Deze gelden zijn tijdelijk op artikel 40 Nominaal en Onvoorzien geparkeerd.

6. Naar het Gemeentefonds (Noordelijke IJoever).

Door IenM wordt in 2011 een bedrag van € 5 mln. overgeboekt naar het Gemeentefonds (in 2012 € 4,8 mln. en 2013 € 4 mln.). Het betreft een Nota Ruimte project met de naam «Noordelijke IJoever».

7. Opdracht aan AgentschapNL en het RIVM

Het grootste deel van de mutaties op dit artikel betreft een aantal overboekingen die op de opdracht 2011 aan AgentschapNL (AgNL) en het RIVM betrekking heeft, totaal gaat het om ongeveer € 14,7 mln. in 2011. Het geld wordt intern naar artikel 61 overgeboekt en daar toegelicht.

8. P-problematiek

Verleden jaar zijn bij VROM-brede heroriëntering op de bedrijfsvoering naast de materiële uitgaven ook de personele uitgaven op het niveau van organisatieonderdelen bezien. Op basis van deze herschikking moet bij de Inspectie nog het meerjarige effect van deze herschikking verwerkt worden (€ 7,7 mln. 2011 aflopend naar € 2,6 mln. structureel). Dat gebeurt vanuit artikel 61 Nominaal en Onvoorzien waar hiertoe budget was gereserveerd.

9. Opdracht aan AgentschapNL en het RIVM

Het grootste deel van de mutaties op dit artikel betreft een aantal overboekingen die op de opdracht 2011 aan AgentschapNL en het RIVM betrekking heeft, totaal gaat het om ongeveer € 8,9 mln. in 2011. Het geld wordt intern naar artikel 61 overgeboekt en daar toegelicht.

10. Opdracht aan Agentschap NL en het RIVM

In het kader van de opdracht aan AgNL voor het jaar 2011 wordt vanuit diverse artikelen totaal meerjarig ongeveer € 36,5 mln. overgeboekt. Hiervan heeft meer dan € 29 mln. betrekking op 2011. Het betreft hier zowel apparaats- als projectmiddelen voor AgNL. Vanwege efficiëntie redenen vindt bij deze middelen opdrachtverstrekking vanuit één punt in de begroting plaats. Doorbelasting van de verstrekte subsidies wordt op de betreffende artikelen aangebracht. De grootste aandelen in de totale opdracht worden ingenomen door InfoMil (€ 8,4 mln.), Bodem+ (€ 7,4 mln.) en Afvalbeheer (€ 6,3 mln.).

Daarnaast wordt in het kader van de opdracht aan het RIVM voor het jaar 2011 vanuit diverse artikelen totaal meerjarig ongeveer € 31,6 mln. overgeboekt. Hiervan heeft meer dan € 9 mln. betrekking op 2011. Het betreft in deze voor een klein deel onderzoeksopdrachten en voor het merendeel budget voor de uitvoering van wettelijk verplichte (monitorings)taken.

11. P-problematiek

Verleden jaar zijn bij VROM-brede heroriëntering op de bedrijfsvoering naast de materiële uitgaven ook de personele uitgaven op het niveau van organisatieonderdelen bezien. Op basis van deze herschikking moet bij de Inspectie nog het meerjarige effect van deze herschikking verwerkt worden. Dat gebeurt vanuit artikel 61 Nominaal en Onvoorzien waar hiertoe budget was gereserveerd.

Licence