Base description which applies to whole site

16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

370 609

529 455

403 660

– 38 229

365 431

Uitgaven

658 605

645 969

626 409

17 224

643 633

16.01 Project Mainportontwikkeling R'dam

443 318

447 126

449 038

– 3 204

445 834

16.01.01 Planstudie PMR

0

0

0

0

0

16.01.02 Realisatieprogramma PMR

443 318

447 126

449 038

– 3 204

445 834

16.02 Ruimte voor de Rivier

172 831

132 657

139 865

15 897

155 762

16.03 Maaswerken

42 456

44 619

22 690

4 530

27 220

16.04 Netwerkgebonden kosten

         

megaprojecten niet-VenV

0

21 567

14 816

1

14 817

16.04.01 Apparaatskosten RWS

0

21 567

14 816

1

14 817

16.04.02 Overige netwerkgebonden kosten

0

0

0

0

0

Van totale uitgaven:

         

– Apparaatsuitgaven

       

68

– Bijdrage aan baten-lastendienst

       

14 817

– Restant

       

628 748

16.09 Ontvangsten

20 186

22 787

0

1 064

1 064

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

Realisatie Megaprojecten niet VenV (16)

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutatie slotwet

Realisatie

Gevolgen MIRT

             

Budget

Oplevering

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

   
 

Uitgaven

658

646

627

17

644

 

 

1

Project Mainport Rotterdam

443

447

450

– 4

446

   
 

Uitvoeringsorganisatie

1

4

2

– 1

1

   
 

750 ha

0

0

0

0

0

   
 

Groene verbinding

8

8

8

0

8

   
 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

0

0

0

0

0

   
 

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

0

0

0

0

0

   
 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

10

11

6

– 2

4

   
 

Landaanwinning

356

356

363

0

363

   
 

BTW Buitencontour

68

68

69

0

69

   
 

Onvoorzien

0

0

2

– 1

1

   

2

Ruimte voor de rivier

173

133

140

15

155

   
 

Uitvoeringskosten

135

94

99

46

145

   
 

Planstudiekosten

5

19

21

– 11

10

   
 

Projectorganisatie en projectmanagement

13

0

0

0

0

   
 

EU en projectgebonden ontvangsten

20

20

20

– 20

0

   

3

Maaswerken

42

44

22

6

28

   
 

Zandmaas

38

34

17

6

23

   
 

Grensmaas

4

10

5

0

5

   
 

Apparaatskosten RWS

 

22

15

0

15

 

 

1. Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)

Voorzien was om in 2011 in het kader van de stimuleringsgelden Visserij Voordelta een bedrag van € 1,5 mln. te betalen aan de provincie Zeeland. Deze betaling zal echter pas in 2012 plaatsvinden. Ook was rekening gehouden met een betaling van € 1,6 mln. voor versneld Habitat-beheer in relatie tot het PMR. Overeenkomstig gemaakte afspraken met de provincie Zuid-Holland zal de bijdrage van het Rijk aan het versneld Habitat-beheer pas in 2012 plaatsvinden. Verder is er minder beroep gedaan op de onvoorziene uitgaven.

2. Ruimte voor de rivier

De hogere uitgaven worden veroorzaakt door een snellere realisatie van vastgoedaankopen bij de ontpoldering van de Noordwaard. Dit doordat het mogelijk is gebleken om een groter deel dan verwacht minnelijk te verwerven. Daarnaast hebben de versnelde marktbenaderingen van Avelingen, Deventer en Zwolle geleid tot gunning aan de markt in 2011 in plaats van 2012. Bij gunning vindt tevens een betaling plaats.

3. Maaswerken

Hier zijn hogere uitgaven ontstaan door de overeenkomst over de aanpak van explosieve problematiek bij de verdieping van de stuwpand bij Grave en de restaanpak bij de retentiebekken Lateraal Kanaal Zuid.

Verplichtingen

Ten aanzien van het budget voor natuurcompensatie is er sprake van een negatieve bijstelling van de in een eerder stadium vastgelegde betalingsverplichtingen.

Naast de versnelde marktbenaderingen van Avelingen, Deventer en Zwolle zijn ten laste van het verplichtingenbudget bij het project Ruimte voor de rivier minder verplichtingen vastgelegd dat met name wordt veroorzaakt doordat de besluitvorming en daardoor de marktbenadering bij de projecten Veessen–Wapenveld, Cortenoever Voorsterklei en de dijkverbeteringen langs de Lek vertraagd zijn tot 2012. Deze vertragingen worden vooral veroorzaakt door een aantal noodzakelijke aanpassingen aan de ontwerpen en discussies over de eisen in de leidraad rivieren versus de eis van het waterschap de dijken robuust uit te voeren.

Ontvangsten

De niet begrote gerealiseerde ontvangsten betreffen inkomsten uit het project Ruimte voor de Rivier (werkzaamheden voor derden en subsidies uit de EU samenwerkingsprojecten ALFA-Interreg en FRC – Flood Resilien City) en ontvangsten van het consortium Grensmaas.

Licence