Base description which applies to whole site

2. NIET-BELEIDSARTIKELEN

Niet-beleidsartikel 39: Algemeen

In 2011 is circa € 10 mln. minder uitgegeven dan begroot ten tijde van de Najaarsnota 2011 en zijn er voor circa € 7 mln. minder verplichtingen aangegaan. Er zijn ook circa € 24,6 mln. minder ontvangsten gerealiseerd.

Toelichting

Uitgaven/Verplichtingen

De onderuitputting heeft met meerdere facetten te maken. Ten eerste is er een onderuitputting bij de apparaatbudgetten Wonen, Wijken en Integratie (WWI) in 2011. Deze wordt veroorzaakt doordat geen doorbelasting heeft plaatsgevonden voor centraal gemaakte kosten, onder andere voor ICT voorzieningen, waar in de raming wel rekening mee was gehouden. Tevens zijn er lagere uitgaven gerealiseerd voor de inhuur van externen. Dit betreft circa € 5 mln. Ten tweede is er een onderuitputting door het niet realiseren van de egalisatiereservering en de onderuitputting voor de reservering onvoorziene posten voor de departementale herindeling. Ook hier betreft het circa € 5 mln.

Ontvangsten

Het betreft tegenvallende ontvangsten van de RGD ten behoeve van de geleverde diensten, omdat het leveringscontract met de RGD niet tijdig geaccordeerd was door opdrachtgever en opdrachtnemer in 2011.

Licence