Base description which applies to whole site
+

I. Toelichting begrotingsuitgaven en -ontvangsten

Beleidsartikel 41 Volksgezondheid

Uitgaven (bedragen x € 1 000)

Stand suppletoire begroting NJN

641 129

Slotwetmutaties

– 7 742

Stand realisatie 2011

633 387

Ontvangsten (bedragen x € 1 000)

Stand suppletoire begroting NJN

11 110

Slotwetmutaties

– 833

Stand realisatie 2011

10 277

Toelichting uitgaven

1. Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

39 004

Slotwetmutaties:

 

1. Overige mutaties

– 280

Stand realisatie 2011

38 724

2. Het voorkomen van gezondheidsschade door onveilig voedsel en onveilige producten

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

70 630

Slotwetmutaties:

 

1. Overige mutaties

– 661

Stand realisatie 2011

69 969

3. De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede bescherming tegen infectieziekten en chronische ziekten

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

302 067

Slotwetmutaties:

 

1. De onderuitputting wordt grotendeels veroorzaakt door de onderuitputting bij budgetten voor technologische en demografische ontwikkelingen (€ 4,8 miljoen). Het restant (€ 0,2 miljoen) is toe te schrijven aan diverse kleine mutaties.

– 5 054

Stand realisatie 2011

297 013

4. Er is een doelmatig systeem van openbare gezondheidszorgvoorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

203 253

Slotwetmutaties:

 

1. De onderuitputting wordt veroorzaakt, doordat een instelling heeft aangegeven af te zien van deelname aan het project CBRN weerstandsverhoging onderzoeksinstellingen. Verder is vertraging in de uitvoering van andere projecten op dit terrein opgetreden. Hierdoor is de betaling van voorschotten verschoven naar 2012.

– 1 296

2. Overige mutaties

50

Stand realisatie 2011

202 007

5. Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen in de gezondheidszorg en bij het wetenschappelijk onderzoek

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

17 153

Slotwetmutaties:

 

1. Overige mutaties

– 365

Stand realisatie 2011

16 788

Apparaatsuitgaven

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

9 022

Slotwetmutaties:

 

1. Verschillende posten op het gebied van personele en materiële uitgaven.

– 136

Stand realisatie 2011

8 886

Toelichting ontvangsten

Ontvangsten

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

11 110

Slotwetmutaties:

 

1. Door onder andere de vaststelling van de invoering van de subsidie voor HPV-vaccinatie 2009/2010 (€ 1,0 miljoen) en de pandemische griepvaccinatie (nieuwe Influenza A H1N1) (€ 3,9 miljoen) is meer ontvangen dan geraamd.

5 070

2. Lagere ontvangsten bestuurlijke boetes wegens een te hoge raming en wijzigingen in de uitoefening van het toezicht. Het interventiebeleid van de NVWA is tegenwoordig gebaseerd op een risicogerichte aanpak en op de nalevingshulp voor ondernemers.

– 4 309

3. Lagere ontvangsten op het terrein van gezonde leefstijl, vooral als gevolg van het niet vaststellen van specifieke uitkeringen aan gemeenten in het kader van de regeling heroïnebehandeling (€ 0,75 miljoen) vanwege heraanlevering van de SiSa-verantwoording 2010.

– 1 274

4. Door vertraging in de vaststelling van de definitieve bijdragen oude jaren van het NVI zijn de gerealiseerde ontvangsten lager dan geraamd.

– 1 114

5. Overige mutaties

794

Stand realisatie 2011

10 277

Beleidsartikel 42 Gezondheidszorg

Uitgaven (bedragen x € 1 000)

Stand suppletoire begroting NJN

8 456 381

Slotwetmutaties

677 883

Stand realisatie 2011

9 134 264

Ontvangsten (bedragen x € 1 000)

Stand suppletoire begroting NJN

109 676

Slotwetmutaties

627 125

Stand realisatie 2011

736 801

Toelichting uitgaven

1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

2 985

Slotwetmutaties:

 

1. Betreft onderuitputting bij de budgetten voor Stichting Perinatale Audit Nederland en projecten Zichtbare zorg.

– 1 808

2. Overboeking van artikel 98 (Apparaat, IGZ). Deze middelen zullen vanuit het programma «Zichtbare Zorg» worden aangewend. Betreft subsidies Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LGV).

130

Stand realisatie 2011

1 307

2. Zorgaanbieders realiseren het door de burger gewenste zorgaanbod

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

1 380 405

Slotwetmutaties:

 

1. Betreft onderuitputting van met name het ICT budget vanwege vertraagde en verlengde uitvoering van projecten (circa € 4 miljoen) en de neerwaartse bijstelling van de instellingssubsidie 2011 aan Nictiz (€ 5 miljoen).

– 9 369

2. Betreft per saldo onderuitputting bij het budget voor beroepen en opleidingen waarvan het grootste deel bestaat uit lager dan geraamde uitgaven bij de tweede mutatieronde verleningen Opleidingsfonds, aangezien deze niet in personen maar in feitelijke fte’s worden verleend. Daarnaast betreft het nog een aantal kleinere posten vanwege vertraagde trajecten.

– 18 186

3. De uitgaven op het terrein van genees- en hulpmiddelen en productveiligheid, innovatie en beschikbaarheid waren door verschillende oorzaken lager dan geraamd. In sommige gevallen zijn voorgenomen activiteiten niet gerealiseerd (€ 1,2 miljoen, onder meer voor gepast gebruik en heroriëntatie hulpmiddelen). Ook zijn sommige activiteiten vertraagd (€ 1,1 miljoen, bijvoorbeeld bij het Topinstituut Pharma). Verschillende activiteiten brachten minder kosten met zich mee dan eerder aangenomen (€ 1,2 miljoen). Ten slotte volgt voor een aantal uitgevoerde werkzaamheden de betaling in 2012 (€ 0,4 miljoen).

– 4 055

4. Overige mutaties

– 564

Stand realisatie 2011

1 348 231

3. Zorgverzekeraars bieden alle burgers een betaalbaar verzekerd pakket van noodzakelijke zorg aan

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

7 008 162

Slotwetmutaties:

 

1. Verrekening met de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft in 2011 in totaal € 5 333,2 miljoen aan voorschotten zorgtoeslag met betrekking tot de jaren 2011 en 2012 en nabetalingen voor de definitieve tegemoetkomingen oude jaren betaald. Dit leidt tot een bijstelling van de Zorgtoeslag van € 707,1 miljoen.

707 083

2. Overige mutaties

– 604

Stand realisatie 2011

7 714 641

4. De burgers van Caribisch Nederland kunnen gebruik maken van voorzieningen voor zorg en welzijn

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

55 873

Slotwetmutaties:

 

1. De Rijksdienst Caribisch Nederland declareert normaliter één maand achteraf. In tegenstelling tot de verwachting en de raming is de maand december 2011 ten laste gebracht van 2011 in plaats van het jaar 2012. Hierdoor is een overschrijding van het budget voor de jeugdzorg in Caribisch Nederland (kader Rijksbegroting in enge zin) ontstaan.

443

2. Het Zorgverzekeringskantoor declareert normaliter één maand achteraf. In tegenstelling tot de verwachting en de raming is de maand december 2011 ten laste gebracht van 2011 in plaats van het jaar 2012. Hierdoor is een overschrijding van het budget voor de zorguitgaven ontstaan.

4 715

Stand realisatie 2011

61 031

Apparaatsuitgaven

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

8 956

Slotwetmutaties:

 

1. Verschillende posten op het gebied van personele en materiële uitgaven

98

Stand realisatie 2011

9 054

Toelichting ontvangsten

Ontvangsten

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

109 676

Slotwetmutaties:

 

1. Verrekening met de belastingdienst in verband met de Zorgtoeslag. Deze ontvangsten betreffen zowel verrekeningen van verstrekte voorschotten als terugvorderingen op definitief vastgestelde tegemoetkomingen.

656 805

2. Diverse ontvangsten vanwege terugbetalingen als gevolg van lagere subsidievaststellingen na afrekening van verleende of herziene subsidies. Betreft onder andere Nictiz ad € 2,9 miljoen.

Daarnaast is een bedrag van € 3,7 miljoen terugontvangen als gevolg van afrekeningen agentschapbijdrage CIBG van onder andere sectorale berichtenvoorziening zorg (SBV-Z) en UZI-register en een technische boeking van € 1,7 miljoen .

9 416

3. Diverse ontvangsten als gevolg van lagere vaststellingen van verleende subsidies met betrekking tot opleidingen, waaronder ontvangst huisartsenopleiding ad € 3,5 miljoen.

5 362

4. De ontvangsten als gevolg van de aan wanbetalers opgelegde bestuursrechterlijke premie worden toegevoegd aan het Zorgverzekeringsfonds. Met Financiën is voor 2011 afgesproken dat op basis van de gegevens van het CVZ ten aanzien van dat deel van de ontvangsten dat betrekking heeft op de opslag van 30% in de bestuursrechterlijke premie de ontvangstenraming op de VWS-begroting met eenzelfde bedrag wordt verlaagd.

– 44 931

5. Ontvangstenmeevaller Opleidingsfonds. De hogere terugontvangsten zijn het gevolg van de vaststelling van subsidieverlening eerste en tweede tranche uit eerdere jaren.

937

6. Overige mutaties

– 464

Stand realisatie 2011

736 801

Beleidsartikel 43 Langdurige zorg

Uitgaven (bedragen x € 1 000)

Stand suppletoire begroting NJN

6 403 211

Slotwetmutaties

20 576

Stand realisatie 2011

6 423 787

Ontvangsten (bedragen x € 1 000)

Stand suppletoire begroting NJN

86

Slotwetmutaties

5 019

Stand realisatie 2011

5 105

Toelichting uitgaven

1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

57 184

Slotwetmutaties:

 

1. Overige mutaties

– 259

Stand realisatie 2011

56 925

2. Voor iedere cliënt is de voor hem of haar noodzakelijk zorg beschikbaar; de cliënt kan uit een kwalitatief voldoende zorgaanbod kiezen

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

149 460

Slotwetmutaties:

 

1. Overige mutaties

– 239

Stand realisatie 2011

149 221

3. De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren (kwalitatief goede zorg)

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

135 763

Slotwetmutaties:

 

1. Overige mutaties

– 1 291

Stand realisatie 2011

134 472

4. De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

6 054 929

Slotwetmutaties:

 

1. Bijstelling van de Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ). Er zijn in 2011 hogere uitgaven bij deze regeling gerealiseerd dan geraamd.

20 541

2. Bijstelling van het benodigde bedrag voor de tegemoetkomingen in het kader van de Wtcg.

17 541

3. Bijstelling van de raming van de Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven (TBU). Er zijn in 2011 lagere uitgaven bij deze regeling gerealiseerd dan geraamd.

– 13 118

4. Overige mutaties

– 2 843

Stand realisatie 2011

6 077 050

Apparaatsuitgaven

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

5 875

Slotwetmutaties:

 

1. Verschillende posten op het gebied van personele en materiële uitgaven

244

Stand realisatie 2011

6 119

Toelichting ontvangsten

Ontvangsten

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

86

Slotwetmutaties:

 

1. Ontvangsten als gevolg van terugvorderingen door lagere vaststellingen van diverse projectsubsidies en lagere realisatie van verleende opdrachten op het gebied van toegankelijkheid (circa € 0,99 miljoen) en kwaliteit (circa € 1,04 miljoen).

2 033

2. Terugbetalingen als gevolg van vaststelling aan PGO-organisaties verleende subsidies.

1 930

3. Ontvangsten als gevolg van vaststelling van het Fonds PGO over de periode 2008 tot en met 2010 bij het CIBG

402

4. Ontvangsten als gevolg van vaststelling van het systeem Pallas (voorheen VIA: VWS informatie Adressen) over de periode 2009 en 2010 bij het CIBG.

326

5. Overige ontvangsten

328

Stand realisatie 2011

5 105

Beleidsartikel 44 Maatschappelijke ondersteuning

Uitgaven (bedragen x € 1 000)

Stand suppletoire begroting NJN

195 088

Slotwetmutaties

– 5 757

Stand realisatie 2011

189 331

Ontvangsten (bedragen x € 1 000)

Stand suppletoire begroting NJN

38

Slotwetmutaties

3 759

Stand realisatie 2011

3 797

Toelichting uitgaven

1. Burgers kunnen actief participeren in maatschappelijke verbanden

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

20 122

Slotwetmutaties:

 

1. Onderuitputting op de middelen die beschikbaar waren voor de transitiekosten bij de overheveling van de functie begeleiding naar de Wmo.

– 1 438

2. Overige mutaties

– 239

Stand realisatie 2011

18 445

2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

95 373

Slotwetmutaties:

 

1. Overige mutaties

– 782

Stand realisatie 2011

94 591

3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

68 937

Slotwetmutaties:

 

1. Bij najaarsnota is het budget voor Valys verhoogd met € 8 miljoen. Uiteindelijk hebben de mensen minder met het bovenregionaal vervoer gereisd dan dat er bij najaarsnota was geraamd.

– 1 339

2. Overige mutaties

– 1 094

Stand realisatie 2011

66 504

4. Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

6 369

Slotwetmutaties:

 

1. Voornemens die dit jaar niet tot besteding zijn gekomen. Het betreft gereserveerde middelen voor de meldcode en ter voorkoming van ouderenmishandeling.

– 996

Stand realisatie 2011

5 373

Apparaatsuitgaven

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

4 287

Slotwetmutaties:

 

1. Verschillende posten op het gebied van personele en materiële uitgaven

131

Stand realisatie 2011

4 418

Toelichting ontvangsten

Ontvangsten

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

38

Slotwetmutaties:

 

1. Diverse ontvangsten als gevolg van vaststelling van subsidies uit voorgaande jaren voor het behoud van thuiszorgmedewerkers voor de zorg, voor de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en voor dure woningaanpassingen.

1 785

2. Ontvangsten als gevolg van afrekening Valys oude jaren.

1 974

Stand realisatie 2011

3 797

Beleidsartikel 45 Jeugd

Uitgaven (bedragen x € 1 000)
 

Stand suppletoire begroting NJN

1 878 248

Slotwetmutaties

– 3 715

Stand realisatie 2011

1 874 533

Ontvangsten (bedragen x € 1 000)
 

Stand suppletoire begroting NJN

17 750

Slotwetmutaties

5 642

Stand realisatie 2011

23 392

Toelichting uitgaven

1. Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

399 703

Slotwetmutaties:

 

1. Budgettaire ruimte is onder andere ontstaan door verplichtingen die niet meer in 2011 in betalingen konden worden omgezet.

– 1 019

2. Overboeking naar artikel 98 OD 3. Via de Verzameluitkering VWS is een bijdrage verstrekt voor de Drentse pilot Jeugd.

– 45

3. Overige mutaties

– 472

Stand realisatie 2011

398 167

2. Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

11 977

Slotwetmutaties:

 

1. Overige mutaties

– 333

Stand realisatie 2011

11 6441

1

In de stand realisatie 2011 is met betrekking tot de afbouw van de instellingssubsidie «Hallo wereld» een bedrag van € 250 000 verwerkt.

3. Kinderen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen en hun ouders/verzorgers krijgen op tijd effectieve hulp bij een zorgaanbieder.

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

1 461 167

Slotwetmutaties:

 

1. Overboeking naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Betreft dekking besparingsverlies kindregelingen door vertraging inwerkingtreding wetsvoorstel «Verbetering financiële positie pleegouders».

– 4 260

2. Desaldering ontvangsten ouderbijdrage ter dekking van het besparingsverlies bij SZW.

4 260

3. Overige mutaties

– 2 531

Stand realisatie 2011

1 458 636

Apparaatsuitgaven

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

5 401

Slotwetmutaties:

 

1. Verschillende posten op het gebied van personele en materiële uitgaven

685

Stand realisatie 2011

6 086

Toelichting ontvangsten

Ontvangsten

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

17 750

Slotwetmutaties:

 

1. Desaldering ontvangsten ouderbijdrage ter dekking van het besparingsverlies bij SZW (zie ook toelichting bij de uitgaven, OD 3).

4 260

2. Ontvangsten als gevolg van vaststelling subsidies voor gesloten jeugdzorg.

1 708

3. Overige mutaties

– 326

Stand realisatie 2011

23 392

Beleidsartikel 46 Sport

Uitgaven (bedragen x € 1 000)

Stand suppletoire begroting NJN

102 924

Slotwetmutaties

– 3 249

Stand realisatie 2011

99 675

Ontvangsten (bedragen x € 1 000)

Stand suppletoire begroting NJN

870

Slotwetmutaties

2 429

Stand realisatie 2011

3 299

Toelichting uitgaven

1. Mensen sporten en bewegen meer voor hun gezondheid

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

16 441

Slotwetmutaties:

 

1. Betalingen die voor 2011 geraamd waren voor het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen zijn verschoven naar 2012, vanwege verlenging van diverse projecten.

– 1 151

2. Overige mutaties

– 106

Stand realisatie 2011

15 184

2. Via de sport ontmoeten mensen elkaar, doen mensen mee aan maatschappelijke activiteiten en gaan mensen respectvol met elkaar om

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

47 394

Slotwetmutaties:

 

1. In verband met aangebrachte correcties op reeds vastgestelde bijdragen in het kader van de Breedtesportimpuls zijn verschillende bijdragen opnieuw in de administratie vastgelegd. Deze verplichtingen hebben niet in alle gevallen tot een betaling geleid.

– 710

2. Overige mutaties

– 776

Stand realisatie 2011

45 908

3. De topsport in Nederland staat symbool voor ambitie, is een bron van ontspanning en draagt bij aan ons nationale imago in binnen- en buitenland

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

36 869

Slotwetmutaties:

 

1. Overige mutaties

– 553

Stand realisatie 2011

36 316

Apparaatsuitgaven

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

2 220

Slotwetmutaties:

 

1. Verschillende posten op het gebied van personele en materiële uitgaven

47

Stand realisatie 2011

2 267

Toelichting ontvangsten

Ontvangsten

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

870

Slotwetmutaties:

 

1. Extra ontvangsten als gevolg van de definitieve vaststelling van subsidies en uitkeringen, met name op het terrein van de Breedtesportimpuls en Topsportevenementen.

2 429

Stand realisatie 2011

3 299

Beleidsartikel 47 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II

Uitgaven (bedragen x € 1 000)

Stand suppletoire begroting NJN

365 307

Slotwetmutaties

– 4 768

Stand realisatie 2011

360 539

Ontvangsten (bedragen x € 1 000)

Stand suppletoire begroting NJN

0

Slotwetmutaties

1 252

Stand realisatie 2011

1 252

Toelichting uitgaven

1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiële en immateriële hulpverlening aan oorlogsgetroffenen WO II in een situatie van afbouw

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

355 332

Slotwetmutaties:

 

1. Er is minder uitgegeven dan geraamd voor de wetten en regelingen voor de oorlogsgetroffenen en de uitvoering van deze wetten en regelingen.

– 3 453

Stand realisatie 2011

351 879

2. De herinnering aan WO II blijft levend en veel mensen – vooral jeugdigen – zijn zich bewust van de betekenis van WO II

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

9 219

Slotwetmutaties:

 

1. Er is minder uitgegeven dan geraamd, onder andere door lagere uitgaven voor in mandaat door het Nationaal Comité 4 en 5 mei verleende subsidies voor educatie en voorlichting en voor reünies en lotgenotencontacten.

– 1 247

Stand realisatie 2011

7 972

Apparaatsuitgaven

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

756

Slotwetmutaties:

 

1. Verschillende posten op het gebied van personele en materiële uitgaven

– 68

Stand realisatie 2011

688

Toelichting ontvangsten

Ontvangsten

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

0

Slotwetmutaties:

 

1. Er is € 0,7 miljoen terugontvangen van de Pensioen- en Uitkeringsraad als gevolg van lagere uitgaven voor de tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie. Daarnaast is er € 0,3 miljoen terugontvangen van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen als gevolg van lagere uitgaven van de AOR-regeling in 2009. De overige ontvangsten van € 0,1 miljoen betreffen terugbetalingen op lager vastgestelde subsidieverleningen van projecten Erfgoed van de oorlog.

1 252

Stand realisatie 2011

1 252

Niet-beleidsartikel 98 Algemeen

Uitgaven (bedragen x € 1 000)
 

Stand suppletoire begroting NJN

405 725

Slotwetmutaties

23 911

Stand realisatie 2011

429 636

Ontvangsten (bedragen x € 1 000)
 

Stand suppletoire begroting NJN

27 774

Slotwetmutaties

– 576

Stand realisatie 2011

27 198

Toelichting uitgaven

1. Beheer en toezicht stelsel

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

102 415

Slotwetmutaties:

 

1. Overige mutaties

– 444

Stand realisatie 2011

101 971

2. Internationale samenwerking

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

6 593

Slotwetmutaties:

 

1. Overige mutaties

– 545

Stand realisatie 2011

6 048

3. Verzameluitkering VWS

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

1 659

Slotwetmutaties:

 

1. Overboeking van artikel 45 OD 1. Via de Verzameluitkering VWS is een bijdrage verstrekt voor de Drentse pilot Jeugd.

45

2. Overige mutaties

– 8

Stand realisatie 2011

1 696

Apparaatsuitgaven

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

295 058

Slotwetmutaties:

 

1. Het betreft hier de aflossing van de openstaande leningen van het NVI. Om het verdere verkoopproces niet te belasten met de afwikkeling van de leningen, is besloten om de volledige aflossing nog in 2011 te laten plaatsvinden (brief van 20 december 2011, TK 33 000, nr. 132) .

37 000

2. Lagere uitgaven voor de apparaatsuitgaven van het kerndepartement voor wachtgeldverplichtingen, vervoerskaarten, transitie van facilitaire taken naar FM Haaglanden en uitstel van de vervanging van activa in verband met de komende verhuizing. Verder hebben bij het programma «samen huisvesten SZW/VWS», de bouw van een nieuw financieel systeem en de digitalisering van de inkoop geplande uitgaven zich in 2011 nog niet voorgedaan. Daarnaast is een geraamde exploitatiebijdrage voor het ACBG in 2011 niet nodig gebleken. Overigens gaat het om beperkte over- en onderschrijdingen van de personeelsbudgetten van (staf)directies.

– 5 301

3. Overboeking naar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Het ICT-beheer van VWS is ondergebracht bij de Shared Service Organisatie ICT van het Ministerie van IenM.

– 3 007

4. Vrijval van gereserveerde gelden voor diverse verander- en reorganisatietrajecten bij het RIVM. Een lichte vertraging heeft ervoor gezorgd dat de reservering niet meer in 2011 tot besteding kon komen.

– 2 732

5. Onderuitputting bij IGZ, Zichtbare Zorg, onder andere als gevolg van lagere investeringen, enkele niet doorgegane activiteiten en lager dan verwachte kosten, waaronder voor personeel en materieel.

– 1 710

6. Overboeking naar artikel 42 OD 1 voor het programma «Zichtbare Zorg. Betreft subsidies Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG).

– 130

7. Overige mutaties

743

Stand realisatie 2011

319 921

Toelichting ontvangsten

Ontvangsten

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

27 774

Slotwetmutaties:

 

1. Betreft lagere ontvangsten boetes die ten gunste van de begroting komen.

– 3 790

2. Hogere ontvangsten dan geraamd vanwege onderzoeken Sociaal Cultureel Planbureau voor andere partijen dan VWS.

1 296

3. Betreft IGZ. Ontvangsten bestuurlijke boetes en bijdrage verbouwing huisvesting Utrecht van gebouweigenaar.

1 204

4. Overige mutaties

714

Stand realisatie 2011

27 198

Niet-beleidsartikel 99 Nominaal en onvoorzien

Uitgaven (bedragen x € 1 000)

Stand suppletoire begroting NJN

17

Slotwetmutaties

– 17

Stand realisatie 2011

0

Ontvangsten (bedragen x € 1 000)

Stand suppletoire begroting NJN

5 000

Slotwetmutaties

– 5 000

Stand realisatie 2011

0

Toelichting uitgaven

1. Loonbijstelling

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

0

Slotwetmutaties:

 

1. Geen mutaties

0

Stand realisatie 2011

0

2. Prijsbijstelling

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

0

Slotwetmutaties:

 

1. Geen mutaties

0

Stand realisatie 2011

0

3. Onvoorzien

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

0

Slotwetmutaties:

 

1. Geen mutaties

0

Stand realisatie 2011

0

4. Taakstelling

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

17

Slotwetmutaties:

 

1. Overige mutaties

– 17

Stand realisatie 2011

0

Toelichting ontvangsten

Ontvangsten

Stand suppletoire begroting NJN (bedragen x € 1 000)

5 000

Slotwetmutaties:

 

1. Bij de voorjaarsbesluitvorming 2010 is de ontvangstenraming structureel met € 5 miljoen verhoogd. Deze taakstelling op artikel 99 wordt voor 2011 bij slotwet ingevuld met per saldo ontvangstenmeevallers op de overige artikelen.

– 5 000

Stand realisatie 2011

0

Licence