Base description which applies to whole site

11 Hoofdwatersystemen

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

11 Hoofdwatersystemen

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

1 045 470

814 330

708 136

524 692

715 911

791 754

Amendementen

      

1e suppletore wet 2010

26 959

– 7 619

– 15 764

– 18 012

– 28 765

– 17 419

Nieuwe mutaties

34 890

201 978

291 104

301 992

232 574

55 491

Stand ontwerpbegroting 2011

1 107 319

1 008 689

983 476

808 672

919 720

826 826

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)

Uitgaven

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1a.

Loonbijstelling 2010

0

0

0

0

0

0

1b.

Prijsbijstelling 2010

 

2 001

1 694

1 238

1 668

1 850

2.

Kasschuif

      
 

a. Beheer en onderhoud

151 043

42 000

35 577

40 257

– 12 795

– 46 997

 

b. Aanleg

– 138 055

31 305

100 000

100 000

100 000

 

3.

Van LNV ICES natte infrastructuur

6 370

     

4.

Van provinciefonds

  

42 202

42 202

42 202

42 202

5.

Doelmatig waterbeheer

 

81 000

81 000

81 000

81 000

81 000

6.

Van FES IJsselsprong Zutphen (smalle geul)

   

16 049

4 012

 

7.

Van IF/16 Kasschuif tbv zandmotor

 

39 000

   

– 39 000

8.

Van HXII/31 Deltacommissaris

 

944

2 173

2 173

2 173

2 173

9.

Van FES Deltares Deltafaciliteit

9 579

8 501

 

7 297

  

10.

Dekking Water en Kust

  

– 15 000

21 000

21 000

21 000

21 000

11.

Efficiencyverbetering BenO infrastructuur

 

– 10 000

– 10 000

– 10 000

– 10 000

– 10 000

12.

Spanning BenO

  

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

 

Diversen

5 953

12 227

7 458

– 9 224

– 6 686

– 6 737

 

Totaal

34 890

201 978

291 104

301 992

232 574

55 491

Ad 1a.

Het kabinet heeft in het aanvullend beleidakkoord een besparing van € 3,2 miljard verondersteld uit hoofde van loonmatiging. Omdat loonmatiging niet in de veronderstelde mate is opgetreden, neemt het kabinet zijn verantwoordelijkheid en kiest het voor een alternatieve invulling. Deze invulling wordt verder toegelicht in de Miljoenennota. Eén van de maatregelen betreft de opbrengst in 2011 en verder van het inhouden van de tranche 2010 van de loonbijstelling.

Ad 1b.

Dit betreft de toevoeging van de prijsbijstelling 2010.

Ad 2a.

Deze schuif heeft betrekking op het egaliseren van de onderhoudsbudgetten. Die budgetten kennen nu een grillig verloop. Door het egaliseren blijft het budget t/m 2020 gelijk, maar wordt het budget over de gehele planperiode nagenoeg gelijk.

Ad 2b.

Door middel van deze kasschuif op het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt de kasruimte op korte termijn in overeenstemming gebracht met de behoefte van de uitvoering.

Ad 3.

Dit betreft de bijdrage van LNV voor het project «ICES natte natuur» (voorbereiding projecten, publieksevent, Veluwe randmeer en natuurontwikkelingsproject RAAM).

Ad 4.

In 1994 zijn structurele middelen vanuit de begroting van VenW overgeheveld naar het Provinciefonds voor de vergoeding van de kosten die provincies en waterschappen hebben gemaakt bij de uitvoering van rivierdijkversterkingen en onderhoud aan hoofdwaterkeringen. Vanaf 2012 worden deze middelen weer structureel teruggeboekt naar de VenW begroting. De middelen t/m 2020 worden met name ingezet voor de Kaderrichtlijn Water.

Ad 5.

In het kader van het aanvullend beleidsakkoord van het Kabinet Balkenende IV is een bedrag van € 100 mln. per jaar ingeboekt op de Rijksbegroting onder de noemer doelmatig waterbeheer. De waterschappen hebben naar aanleiding daarvan een aanbod gedaan van totaal € 100 mln. per jaar. In het bestuurlijk overleg Financiën is besloten om € 19 mln. per jaar structureel uit het Provinciefonds te nemen voor de muskusrattenbestrijding. Verkeer en Waterstaat draagt zorg voor de verdere invulling van de taakstelling door de waterschappen een deel van de kosten van het hoogwaterbeschermingsprogramma op zich te laten nemen. In de IF-begroting wordt dit verwerkt door een ontvangstenraming op te nemen van € 81 mln. per jaar.

Ad 6.

De FES bijdrage voor het project IJsselsprong «Zutphen» betreft de gebiedsontwikkeling op de westoever van de IJssel bij Zutphen.

Ad 7.

Dit betreft een noodzakelijke kasschuif met artikel IF/16 in verband met de uitvoering van Zandmotor.

Ad 8.

De kosten van de Staf Deltacommissaris worden integraal verantwoord op artikel 11 van het IF. Met deze mutatie worden de kosten voor materieel en personeel overgeboekt van artikel HXII/31 naar het IF.

Ad 9.

De FES bijdrage voor het project «Deltares deltafaciliteit» heeft tot doel om de nieuwe kennisvragen te kunnen beantwoorden op het gebied van veiligheid tegen overstromingen, waterbeheer en meer in het algemeen het blijvend duurzaam kunnen bewonen van onze Nederlandse Delta.

Ad 10.

Het kabinet heeft in het aanvullend beleidakkoord een besparing van € 3,2 miljard verondersteld uit hoofde van loonmatiging. Omdat loonmatiging niet in de veronderstelde mate is opgetreden, neemt het kabinet zijn verantwoordelijkheid en kiest het voor een alternatieve invulling. Deze invulling wordt verder toegelicht in de Miljoenennota. Eén van de maatregelen betreft het niet uitkeren van de op de aanvullende post gereserveerde uitgavenenveloppen uit het Coalitieakkoord. Om dit op te vangen worden middels herschikking middelen toegevoegd aan de betreffende posten.

Ad 11.

Een andere maatregel ter invulling van het pakket van € 3,2 miljard betreft het inzetten op efficiencyverbetering beheer en onderhoud infrastructuur. In de heroverweging Mobiliteit en water zijn besparingsmogelijkheden opgenomen voor efficiencyverbetering bij beheer en onderhoud van hoofdwatersystemen. Vanaf 2011 wordt € 10 miljoen aan besparingsmogelijkheden zonder functieverlies verwerkt.

Ad 12.

Om de spanning op het beheer en onderhoud te verminderen, worden middels herschikking middelen toegevoegd aan de diverse onderhoudsbudgetten.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)

11 Hoofdwatersystemen

2 010

2 011

2 012

2 013

2 014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

52 349

33 300

4 800

2 500

  

Amendement

      

1e suppletore wet 2010

14 205

     

Nieuwe mutaties

 

81 000

81 000

81 000

81 000

81 000

Stand ontwerpbegroting 2011

66 554

114 300

85 800

83 500

81 000

81 000

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)

Ontvangsten

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.

Doelmatig waterbeheer

 

81 000

81 000

81 000

81 000

81 000

 

Totaal

 

81 000

81 000

81 000

81 000

81 000

Ad 1.

Zie toelichting bij uitgaven onder 5.

Licence