Base description which applies to whole site

Artikel 23. Veiligheidsregio’s en Politie

Opbouw uitgaven beleidsartikelen (x € 1 000)

23. Veiligheidsregio's en Politie

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

5 178 470

5 171 885

5 138 632

5 124 650

5 081 082

5 084 297

23.25 Apparaat

17 949

15 738

15 637

15 673

15 673

15 673

23.1 Bekostiging Politie regionaal/bovenregionaal

4 036 196

4 052 902

4 036 277

4 033 728

4 014 485

4 014 998

23.2 Bekostiging Politie Landelijk

620 025

611 574

637 313

641 895

646 674

648 521

23.3 Kwaliteit Politie en Veiligheidsregio's

372 533

348 723

306 457

290 519

261 416

262 271

23.4 Bekostiging Veiligheidsregio's

131 767

142 948

142 948

142 835

142 834

142 834

Mutaties 1e suppletore 2010

67 491

– 8 611

1 394

9 392

9 392

9 392

23.25 Apparaat

– 3 575

– 3 401

– 3 396

– 3 398

– 3 398

– 3 398

23.1 Bekostiging Politie regionaal/bovenregionaal

8 535

– 27 317

– 19 785

– 2 256

3 700

3 700

23.2 Bekostiging Politie Landelijk

22 516

12 992

15 454

5 920

  

23.3 Kwaliteit Politie en Veiligheidsregio's

31 178

9 115

9 121

9 126

9 090

9 090

23.4 Bekostiging Veiligheidsregio's

8 837

     

Nieuwe mutaties

– 20 618

– 3 433

– 5 551

– 2 691

2 165

2 162

23.25 Apparaat

– 220

– 479

– 706

– 712

– 713

– 713

a. Verzilvering en ABD-interim

– 38

– 51

– 64

– 76

– 76

– 76

b. Maatregelen bedrijfsvoering

– 182

– 428

– 466

– 460

– 461

– 461

c. Doelmatigheidsverbetering

  

– 176

– 176

– 176

– 176

       

23.1 Bekostiging Politie regionaal/bovenregionaal

– 769

6 325

5 828

8 694

9 051

9 048

a. Overheveling Pijler 5 (amigo)

   

2 500

2 500

2 500

b. Pijler 5 Veiligheid Vergrijzing Politie (verdeling enveloppen)

 

14 000

14 000

14 000

14 000

14 000

c. Taakstelling terrorisme

 

– 4 000

– 4 000

– 4 000

– 4 000

– 4 000

d. Maatregelen bedrijfsvoering

– 769

– 3 675

– 4 172

– 3 806

– 3 449

– 3 452

       

23.2 Bekostiging Politie Landelijk

3 841

1 223

– 55

– 1

54

54

a. Project Reacht 112 (van EZ)

100

     

b. Rijks Alarmcentrale

1 271

1 271

1 271

1 271

1 271

1 271

c. Bijdrage CBRN (naar art. 23.3)

327

     

d. Lectoraat Milieu (van art. 23.3)

117

     

e. TOR KLPD (van art. 23.3)

25

     

f. HAVANK (naar art. 23.3)

– 99

– 48

5

59

114

114

g. Vredesmissie

2 100

     

h. Doelmatigheidsverbetering

  

– 1 331

– 1 331

– 1 331

– 1 331

       

23.3 Kwaliteit Politie en Veiligheidsregio's

– 570

11 198

11 082

11 028

15 473

15 473

a. C2000 lening

    

4 500

4 500

b. BES financieel kader Politie (toedeling Havermansgelden)

 

8 150

8 150

8 150

8 150

8 150

c. BES financieel kader Brandweer (toedeling Havermansgelden)

 

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

d. BES dekking financieel kader

 

800

800

800

800

800

e. Bijdrage administratieve lasten

– 200

     

f. Bijdrage CBRN

– 327

     

g. Lectoraal Milieu

– 117

     

h. TOR KLPD (Tijdelijke Ouderen Regeling)

– 25

     

i. HAVANK

99

48

– 5

– 59

– 114

– 114

i. Doelmatigheidsverbetering

  

– 63

– 63

– 63

– 63

       

23.4 Bekostiging Veiligheidsregio's

– 22 900

– 21 700

– 21 700

– 21 700

– 21 700

– 21 700

a. Bommenregeling (naar Gemeentefonds)

– 22 100

– 21 700

– 21 700

– 21 700

– 21 700

– 21 700

b. Tripoli (naar art. 21.2)

– 800

     

Stand ontwerpbegroting 2011

5 225 343

5 159 841

5 134 475

5 131 351

5 092 639

5 095 851

23.25 Apparaat

14 154

11 858

11 535

11 563

11 562

11 562

23.1 Bekostiging Politie regionaal/bovenregionaal

4 043 962

4 031 910

4 022 320

4 040 166

4 027 236

4 027 746

23.2 Bekostiging Politie Landelijk

646 382

625 789

652 712

647 814

646 728

648 575

23.3 Kwaliteit Politie en Veiligheidsregio's

403 141

369 036

326 660

310 673

285 979

286 834

23.4 Bekostiging Veiligheidsregio's

117 704

121 248

121 248

121 135

121 134

121 134

Opbouw ontvangsten beleidsartikel (x € 1 000)

23. Veiligheidsregio’s en Politie

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

750

40 750

40 750

40 500

40 500

40 500

Nieuwe mutaties

      

a. Correctie ontvangsten

 

– 40 000

– 40 000

– 40 000

– 40 000

– 40 000

b. Technische verwerking vermogensconversie

 

400 000

    

Stand ontwerpbegroting 2011

750

400 750

750

500

500

500

Toelichting

23.1 Bekostiging Politie regionaal/bovenregionaal

Ad a. Overheveling Pijler

Besluitvormingsmemorandum. De vrijvallende gelden AMIGO (PIJLER 5) komen beschikbaar voor BZK.

Ad d. Taakstelling terrorisme

Invulling bij de AIVD van de maatregel Terrorismebestrijding uit het Aanvullend Beleid Akkoord, is niet te realiseren op efficiencywinst, overlapreductie en een nauwe(re) samenwerking en zou leiden tot ongewenst ingrijpen in de taakuitoefening van de dienst. Aan het betreffende deel van de taakstelling wordt een BZK-brede invulling gegeven.

Ad e. Maatregelen bedrijfsvoering

Ter dekking van verschillende budgettaire problematiek onder andere als gevolg van het niet uitkeren van de loonbijstelling en ter invulling van de taakstelling Versobering Bedrijfsvoering Rijksdienst, bezuinigt BZK op de dagelijkse bedrijfsvoering. Er wordt bezuinigd op onder andere, externe inhuur, werving en selectie, mediaproducties en drukwerk, binnen- en buitenlandse reizen, opleidingen, externe bijeenkomsten en congressen en personeelsaangelegenheden. Op verschillende plaatsen in de begroting is de meerjarenraming hiervoor aangepast.

23.2 Bekostiging Politie Landelijk

Ad g.Vredesmissie

Voor de juiste artikelbelasting wordt het bedrag overboekt naar artikel 23.2 (KLPD) als bijdrage aan de uitzendingen van politiekorpsen voor vredesmissies.

Ad h. Doelmatigheidsverbetering

Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is als gevolg van de invulling van de motie Koolmees vanaf 2012 een productiviteitsverbetering ingeboekt.

23.3 Kwaliteit Politie en Veiligheidsregio’s

Ad a. C2000 lening

In 2004 is een lening in verband met C2000 door van het Ministerie van BZK overgenomen van agentschap ITO. Ter compensatie van de gehele aflossing van die lening is de meerjarenraming van C2000 voor 10 jaar verlaagd met € 4,5 miljoen. 2013 is het laatste jaar dat er compensatie voor de afgeloste lening wordt betaald. Per 2014 dient de raming van C2000 derhalve weer met € 4,5 miljoen te worden verhoogd.

23.4 Bekostiging Veiligheidsregio’s

Ad a. Bommenregeling (naar Gemeentefonds)

Vanaf 2010 wordt de bestaande explosievenregeling beëindigd en het daarvoor beschikbare budget overgedragen aan het Gemeentefonds.

Licence