Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

6. Rijksinstelling voor gesloten jeugdzorg De Lindenhorst

6.1 Inleiding

Sinds 1 februari 2009 is De Lindenhorst een baten-lastendienst. In 2009 is de tijdelijke status toegekend en is het vervolgtraject naar een definitieve status ingezet (kamerstuk 31 914 nr. 1). De Lindenhorst is een voormalige rijksinrichting binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het Ministerie van Justitie, die per genoemde datum is omgevormd tot een gesloten jeugdzorg instelling. De primaire opdrachtgever van De Lindenhorst is het Programmaministerie voor Jeugd en Gezin. Omdat het een rijksinstelling betreft en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de beheerfuncties voor Jeugd en Gezin uitvoert, ressorteert de instelling onder het Ministerie van VWS.

De Lindenhorst is een gespecialiseerde Jeugdzorginstelling en heeft als kerntaak het bieden van optimale bescherming en intensieve behandeling aan meisjes met ernstige gedragsproblemen.

Meer informatie over de organisatie en taken van De Lindenhorst vindt men op de website: www.delindenhorst.nl.

6.2 Begroting van baten en lasten
Begroting van baten en lasten De Lindenhorst voor het jaar 2011 (bedragen x € 1 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Baten

       

Opbrengst moederdepartement

8 506

10 472

9 471

9 346

9 346

9 346

9 346

– Eigenaar

0

0

0

0

0

0

0

– Opdrachtgevers

8 506

10 472

9 471

9 346

9 346

9 346

9 346

Opbrengst overige departementen

0

0

0

0

0

0

0

Opbrengst derden

252

717

717

717

717

717

717

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

        

Totaal baten

8 758

11 189

10 188

10 063

10 063

10 063

10 063

        

Lasten

       

Apparaatskosten

8 725

10 203

10 037

9 912

9 912

9 912

9 912

– Personele kosten

5 565

6 449

6 368

6 368

6 368

6 368

6 368

– Materiële kosten

3 160

3 754

3 669

3 544

3 544

3 544

3 544

Rentelasten

16

21

21

21

21

21

21

Afschrijvingskosten

109

120

130

130

130

130

130

– Materieel

109

120

130

130

130

130

130

– Immaterieel

0

0

0

0

0

0

0

Overige kosten

0

845

0

0

0

0

0

– Dotaties voorzieningen

0

845

0

0

0

0

0

– Bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

        

Totaal lasten

8 850

11 189

10 188

10 063

10 063

10 063

10 063

        

Saldo van baten en lasten

– 92

0

0

0

0

0

0

Toelichting op de begroting van baten en lasten

De bedragen 2009 betreffen de gerealiseerde baten en lasten volgens het jaarverslag 2009.

De opbrengsten van het moederdepartement bestaan uit een bijdrage van Jeugd en Gezin voor exploitatiekosten, kapitaallasten, een compensatie voor de kleinschaligheid van De Lindenhorst en een aantal incidentele bijdragen. De vastgestelde begroting 2010 is opgehoogd ten opzichte van de ontwerpbegroting 2010 door een eenmalige investering in het kader van de bouwimpuls (€ 523 000) en een ophoging van de servicekosten Rijksgebouwendienst (€ 51 000). In de begroting 2011 en verder is een stelpost opgenomen van € 100 000 ten behoeve van de bedrijfsvoering, omdat nog niet duidelijk is wat de precieze kosten zijn. Mogelijke privatisering is niet meegenomen in de meerjarenbegroting.

6.3 Kasstroomoverzicht
Kasstroomoverzicht De Lindenhorst voor het jaar 2011 (bedragen x € 1 000)

Omschrijving

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Rekening-courant RHB 1–1

0

252

1 284

982

692

423

157

2. Totaal operationele kasstroom

– 368

1 187

– 200

– 200

– 200

– 200

– 20

3a. Totaal investeringen (-/-)

– 53

– 53

– 605

0

0

0

0

3b. Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

7

0

0

0

0

0

0

3. Totaal investeringskasstroom

– 46

– 53

– 605

0

0

0

0

4a. Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

0

0

0

0

4b. Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

265

0

275

0

0

0

0

4c. Aflossingen op leningen (-/-)

0

– 102

– 102

– 90

– 69

– 66

– 58

4d. Beroep op leenfaciliteit (+)

401

0

330

0

0

0

0

4. Totaal financieringskasstroom

666

– 102

503

– 90

– 69

– 66

– 58

5. Rekening-courant RHB 31–12 (=1+2+3+4)

252

1 284

982

692

423

157

79

Toelichting kasstroomoverzicht

In 2010 is een voorziening gevormd voor functioneel leeftijdsontslag. Het bedrag werd in 2010 door de opdrachtgever volledig gefinancierd, terwijl de uitbetalingen aan de betreffende personeelsleden over meer jaren gespreid zijn. Dit leverde een positieve operationele kasstroom op in 2010 en in de jaren daarna een negatieve operationele kasstroom.

De begrote investeringen zullen bestaan uit technische installaties (personenzoekinstallatie en E-capaciteit)

6.4 Doelmatigheidsparagraaf
Overzicht doelmatigheidsindicatoren c.q. kengetallen De Lindenhorst voor het jaar 2011
(bedragen x € 1 000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

Generiek

     

1. Kostprijs per behandelplek

135 000

133 000

133 000

133 000

133 000

2. Aantal fte totaal (exclusief externe inhuur)

123

121

121

121

121

3. Saldo van baten en lasten (% van de baten)

0%

0%

0%

0%

0%

      

Specifiek

     

1. Gemiddelde verblijfsduur in maanden

7

7

7

7

7

2. Geregistreerde klachten

30

29

29

29

29

3. Klachten gegrond verklaard

1

0

0

0

0

Toelichting doelmatigheidsindicatoren c.q. kengetallen

Kostprijs per behandelplek

Betreft integrale kostprijs per plaats (54 plaatsen) -/- kapitaalslasten en incidentele kosten die gecompenseerd zijn door het moederdepartement.

Gemiddelde verblijfsduur

De gemiddelde verblijfsduur betreft de gemiddelde verblijfsduur van een jongere op De Lindenhorst.

Bovenstaande doelmatigheidsindicatoren zijn tijdelijk benoemd, maar zullen in het najaar 2010 in samenwerking met het Ministerie van Financiën en Almata verder worden uitgewerkt in een project om te komen tot volwaardige doelmatigheidsindicatoren.

Om de doelmatigheid goed vorm te geven, wordt gewerkt met de A3 jaarplan methode, gebaseerd op het INK-model. Er wordt aandacht gegeven aan een viertal resultaatgebieden:

  • Productie (waarom bestaan wij, wat zijn onze kernactiviteiten en wat is het volume);

  • Kosten (wat hebben wij nodig aan formatie, materiële middelen en processen om alle activiteiten te kunnen realiseren);

  • Kwaliteit van de zorg (waarop toetsen onze cliënten de kwaliteit van onze zorgverlening en welke professionele kwaliteitsfactoren vinden wij belangrijk)

  • Kwaliteit van de arbeid (waarop toetsen onze medewerkers de kwaliteit van hun werk en waaraan kunnen we zien of het goed gaat).

De visie van De Lindenhorst is gericht op een zo lang als nodig en zo kort als mogelijk verblijf van het meisje in de geslotenheid. De Lindenhorst heeft door de kleinschaligheid een relatief hoge kostprijs per capaciteitsplaats. De doelmatigheid zal gericht zijn op een kortere verblijfsduur met dezelfde kwaliteit. Hierdoor ontstaat een hogere capaciteitsbenutting, waardoor De Lindenhorst meer kan doen voor dezelfde kostprijs.

Daarnaast is er veel inspanning nodig om te voldoen aan het streefbeeld jeugdzorg plus (zoals de certificering via Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en het regionaal werken) en om de instroom en doorstroom van jongeren op de juiste wijze te regelen met behoud van voldoende bezetting.

Financiële verbetering is mogelijk door efficiencyslagen te maken binnen alle primaire en secundaire processen, door het kostenbewustzijn te verbeteren en door het vergroten van de behandelcapaciteit en het zorgaanbod. De invoering van een ander (gedifferentieerd) kostprijssysteem (p)rijs x (q) hoeveelheid per product/dienst realisatie, zal leiden tot een transparantere kostenstructuur.

Licence