Base description which applies to whole site

5. Rijksinstelling voor gesloten jeugdzorg Almata

5.1 Inleiding

Sinds 1 februari 2009 is Almata een baten-lastendienst. In 2009 is de tijdelijke status toegekend (kamerstuk 31 914 nr.1) en is het vervolgtraject naar een definitieve status ingezet. Almata is een voormalige rijksinrichting binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het Ministerie van Justitie, die per genoemde datum is omgevormd tot een gesloten jeugdzorginstelling. De primaire opdrachtgever van Almata is het Programmaministerie voor Jeugd en Gezin. Omdat het een rijksinstelling betreft en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de beheerfuncties voor Jeugd en Gezin uitvoert, ressorteert de instelling onder het Ministerie van VWS.

Almata richt zich op het opvoeden en behandelen van jongeren met (meervoudige) gedragsproblemen, met als doel het verminderen van probleemgedrag en het bieden van een reëel toekomstperspectief. De huidige behandelcapaciteit bedraagt 168 plaatsen. In 2010 zal het aantal behandelplaatsen worden uitgebreid naar 202 plaatsen door nieuwbouw op de locatie Ossendrecht. De capaciteit zal dan bestaan uit 120 plaatsen in Den Dolder (hoofdlocatie), 64 plaatsen in Ossendrecht en 18 plaatsen op een tweetal opleidingschepen.

Meer informatie over de organisatie en taken van het Almata vindt men op de website: www.almata.nl

5.2 Begroting van baten en lasten
Begroting van baten en lasten Almata voor het jaar 2011 (bedragen x € 1 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Baten

       

Opbrengst moederdepartement

23 835

30 766

30 015

29 316

29 153

30 030

29 291

– Eigenaar

0

0

0

0

0

0

0

– Opdrachtgevers

23 835

30 766

30 015

29 316

29 153

30 030

29 291

Opbrengst overige departementen

622

0

0

0

0

0

0

Opbrengst derden

5

650

595

595

595

20

20

Rentebaten

1

5

5

5

5

5

5

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

34

0

0

0

0

0

0

        

Totaal baten

24 497

31 421

30 615

29 916

29 753

30 055

29 316

        

Lasten

       

Apparaatskosten

22 407

29 447

28 750

28 189

28 151

27 602

27 743

– Personele kosten

14 927

18 066

18 657

18 724

18 697

18 433

18 523

– Materiële kosten

7 480

11 381

10 093

9 465

9 454

9 169

9 220

Rentelasten

75

111

140

130

115

120

120

Afschrijvingskosten

994

1 320

1 150

1 000

950

950

950

– Materieel

985

1 308

1 138

988

938

938

938

– Immaterieel

9

12

12

12

12

12

12

Overige kosten

809

543

550

537

521

1 096

294

– Dotaties voorzieningen

809

543

550

537

521

1 096

294

– Bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

        

Totaal lasten

24 285

31 421

30 590

29 856

29 737

29 768

29 107

        

Saldo van baten en lasten

212

0

25

60

16

287

209

Toelichting op de begroting van baten en lasten

De bedragen 2009 betreffen de gerealiseerde baten en lasten volgens het jaarverslag 2009.

De vastgestelde begroting 2010 is opgehoogd ten opzichte van de ontwerpbegroting 2010 door een eenmalige investering in het kader van de bouwimpuls (€ 2 720 904) die bij de 1e suppletore begroting 2010 is toegekend. Dit heeft tevens tot een aanpassing in de apparaatskosten en de afschrijvingskosten geleid.

De opbrengsten van het moederdepartement bestaan uit een bijdrage van Jeugd en Gezin voor exploitatiekosten, kapitaallasten en een aantal incidentele bijdragen.

De opbrengst derden bestaat uit de ESF-bijdrage (Europees Sociaal Fonds) in het kader van Workwise (arbeidstoeleiding van gedetineerde jongeren).

De dotatie voorziening heeft betrekking op kosten van medewerkers die gebruik maken van functioneel leeftijdsontslag (FLO). Deze voorziening is een voorziening die wordt opgebouwd vanuit het resultaat bij de aanvang van het functionele leeftijd ontslag (60 jaar) van de medewerker in een substantieel bezwarende functie (SBF). De kosten voor de gehele FLO-periode worden ineens genomen.

De omvang hangt af van het aantal deelnemers in het betreffende jaar. De opbouw van de voorziening wordt gedekt vanuit een structureel budget op basis van afspraken die gemaakt zijn bij de transitie van DJI naar het Ministerie van VWS.

Bijdrage 2011 Almata (bedragen in €)
  

Capaciteit

Bijdrage

Totaal baten

30 615 129

  

waarvan bijdrage Jeugd en Gezin

30 015 129

  
    

Per plaats (totaal)

148 590

202

30 015 129

– waarvan voor exploitatie

107 000

202

21 614 000

– waarvan voor kapitaallasten

30 067

202

6 073 488

– waarvan incidenteel

0

202

0

– waarvan overige lasten

11 523

202

2 327 641

Voor 2011 gelden de volgende uitgangspunten:

 • Een gelijkblijvende exploitatie bijdrage van € 107 000 per capaciteitsplaats (eventuele OVA salariskosten aanpassing is niet meegenomen);

 • De kosten en dekking van de ICT-ondersteuning en de Bestuursdiensten zijn meegenomen op basis van inschattingen;

 • Overige bijdragen conform gemaakte afspraken;

 • Een personeelsformatie van 282 fte;

 • Stijging van salariskosten (ca. 1%) en indexatie van RGD huur en kosten (1,5%);

 • Uitgangspunt is kosten terugbrengen binnen de bijdrage kaders;

 • In de bijdragen voor 2011 zit een aanzienlijk bedrag voor bouwkundige aanpassingen Den Dolder van € 1,1 miljoen, een bijdrage van € 0,5 miljoen voor de FLO-voorziening en een aanvullende bijdrage van € 0,9 miljoen voor kosten beheersdiensten;

 • Ten opzichte van de opbrengsten voor 2010 zijn de opbrengsten lager, omdat in 2010 een aanzienlijke eenmalige extra bijdrage van € 2,7 miljoen werd ontvangen vanuit de bouwimpulsmiddelen.

5.3 Kasstroomoverzicht
Kasstroomoverzicht Almata voor het jaar 2011 (bedragen x € 1 000)

Omschrijving

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Rekening-courant RHB 1–1

0

7 288

4 135

3 832

3 847

3 718

3 393

2. Totaal operationele kasstroom

5 416

2 600

500

300

400

300

300

3a. Totaal investeringen (-/-)

– 480

– 650

– 600

– 900

– 800

– 700

– 700

3b. Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

458

150

150

250

0

0

0

3. Totaal investeringskasstroom

22

500

450

650

800

700

700

4a. Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

0

0

0

0

4b. Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

374

0

0

0

0

0

0

4c. Aflossingen op leningen (-/-)

– 1 200

– 703

– 953

– 535

– 529

– 625

– 645

4d. Beroep op leenfaciliteit (+)

2 720

650

600

900

800

700

700

4. Totaal financieringskasstroom

1 894

53

353

365

271

75

55

5. Rekening-courant RHB 31–12 (=1+2+3+4)

7 288

4 135

3 832

3 847

3 718

3 393

3 048

Toelichting kasstroomoverzicht

De kasstroom was in 2009 hoog vanwege bijzondere omstandigheden (bouwbijdragen en uitgestelde verrekeningen). In 2010 en verder wordt verwacht dat de kasstroom terugloopt naar een normaler patroon (reserves en liquiditeitratio).

De investeringen betreffen merendeels vervangingsinvesteringen van afgeschreven activa, maar ook vernieuwingsinvesteringen. Het betreft technische installaties, beveiligingsapparatuur, aanpassingen aan opleidingsschepen, inventaris en inrichting van paviljoens en kantoren, wagenpark, onderwijs en infrastructurele aanpassingen.

5.4 Doelmatigheidsparagraaf
Overzicht doelmatigheidsindicatoren c.q. kengetallen Almata voor het jaar 2011
 

2011

2012

2013

2014

2015

Generiek

     

1. Kosten per behandelplek

149 000

145 000

146 000

149 000

145 000

2. Bijdrage per behandelplek

149 000

145 000

146 000

149 000

145 000

3. Aantal fte totaal (exclusief externe inhuur)

282

282

282

276

276

4. Saldo van baten en lasten (% van de baten)

0%

0%

0%

1%

1%

      

Specifiek

     

1. Gemiddelde verblijfsduur in maanden

7

7

7

7

7

2. Geregistreerde klachten

250

200

200

150

150

Toelichting doelmatigheidsindicatoren c.q. kengetallen

Kosten en bijdrage per behandelplek

 • De bijdrage per behandelplek verandert vanwege de FLO-bijdrage, die wordt berekend op basis van werkelijke uitstroom van personeel via deze regeling;

 • De kosten per behandelplaats worden, voor zover dat kan, aangepast aan de inkomsten;

 • Eind 2013 houdt het huidige ESF traject op.

Bovenstaande doelmatigheidsindicatoren zijn tijdelijk benoemd, maar zullen in het najaar 2010 in samenwerking met het Ministerie van Financiën en De Lindenhorst verder worden uitgewerkt in een project om te komen tot volwaardige doelmatigheidsindicatoren.

Om de doelmatigheid goed vorm te geven, wordt gewerkt met de A3 jaarplan methode, gebaseerd op het INK-model. Er wordt aandacht gegeven aan een viertal resultaatgebieden:

 • Productie (waarom bestaan wij, wat zijn onze kernactiviteiten en wat is het volume);

 • Kosten (wat hebben wij nodig aan formatie, materiële middelen en processen om alle activiteiten te kunnen realiseren);

 • Kwaliteit van de zorg (waarop toetsen onze cliënten de kwaliteit van onze zorgverlening en welke professionele kwaliteitsfactoren vinden wij belangrijk);

 • Kwaliteit van de arbeid (waarop toetsen onze medewerkers de kwaliteit van hun werk en waaraan kunnen we zien of het goed gaat).

De visie van Almata is gericht op een zo lang als nodig en zo kort als mogelijk verblijf in de geslotenheid. De doelmatigheid zal gericht zijn op een kortere verblijfsduur met dezelfde kwaliteit.

Daarnaast is er veel inspanning nodig om te voldoen aan het streefbeeld jeugdzorg plus (zoals de certificering via Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en het regionaal werken) en om de instroom en doorstroom van jongeren op de juiste wijze te regelen met behoud van voldoende bezetting.

Financiële verbetering is mogelijk door efficiencyslagen te maken binnen alle primaire en secundaire processen, door het kostenbewustzijn te verbeteren en door het vergroten van het zorgaanbod. De invoering van een ander (gedifferentieerd) kostprijssysteem (p)rijs x (q) hoeveelheid per product/dienst realisatie, zal leiden tot een transparantere kostenstructuur.

Licence