Base description which applies to whole site

13.02 Onderhoud en vervanging

Het grootste deel van de mutaties in 2012 op deze operationele doelstelling houdt verband met de verwerking van het voordelig saldo 2011 naar 2012 en betreft onder andere het niet aanwenden van het budget Actieplan Groei op het Spoor en de afrekening over 2009 voor Beheer en Instandhouding (B&I).

Een klein deel van de mutatie in 2012 (bijna € 3 mln.) en de mutaties in de meerjarencijfers hebben betrekking op de kasschuiven ter oplossing van de HSA problematiek en de invulling van de efficiency-taakstelling voor de spoorsector (zie ook het algemeen deel van de memorie van toelichting).

Licence