Base description which applies to whole site

13.03 Aanleg

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Personenvervoer (13.03.01)

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Gevolgen MIRT

Budget

Oplevering

   

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

   
 

Uitgaven

631

0

– 19

612

0

0

0

0

   

1

BB21 (ontw. Bev21, VPT+,VPT2)

0

 

3

3

           

2

ERTMS pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS exp.centr.

19

 

5

24

           

3

Geluidsanering Spoorwegen

7

 

5

12

           
 

Geluid (empl. en innovatieve ontwikkelingen)

0

   

0

           
 

Integrale spooruitbreiding Amsterdam – Utrecht

4

   

4

           
 

Vervanging Dieze brug Den Bosch

0

   

0

           

4

Kleine stations

9

 

3

12

           

5

Afdekking risico's spoorprogramma's

0

 

39

39

           
 

AKI-plan en veiligheidsknelpunten

23

 

1

24

           

6

Intensivering Spoor in steden (I)

10

 

10

20

           

7

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

5

 

4

9

           
 

Ontsnippering

14

 

1

15

           
 

OV SAAL korte termijn

49

 

– 3

46

           
 

Amsterdam Centraal spoor 10/15

0

   

0

           
 

Amsterdam Centraal Cuyperhal

13

 

2

15

           
 

Fietsenstalling Amsterdam Centraal

2

   

2

           

8

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)

35

 

6

41

           

9

Vleuten – Geldermalsen 4/6 sp. (incl. RSS)

64

 

– 53

11

           

10

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

66

 

18

84

           

11

Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven

12

 

6

18

           

12

Den Haag Centraal (t.b.v. NSP)

34

 

– 6

28

           

13

Den Haag CS: terugbouwen sporen 11/12

9

 

3

12

           

14

Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)

48

 

– 21

27

           

15

Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft

48

 

– 20

28

           
 

Breda Centraal (t.b.v. NSP)

9

 

1

10

           

16

Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)

21

 

– 4

17

           
 

Spoorzone Ede

0

   

0

           

17

Sporen in Arnhem

15

 

– 5

10

           
 

Traject Oost (perronverbredingen)

2

   

2

           
 

Traject Oost uitv. convenant DMB

11

 

1

12

           

18

Hanzelijn

81

 

– 15

66

           
 

Sporendriehoek Noord Nederland

21

 

1

22

           
 

Partiele spooruitbreiding spoor Groningen Leeuwarden

2

   

2

           
 

Afronding

– 2

 

– 1

– 3

           
 • 1. De verwachting was dat de BB21 activiteiten in 2010 afgerond zouden zijn. Vanwege de extra activiteiten die nodig waren voor de indienststelling van ERTMS Level 1 op de Havenspoorlijn en de extra benodigde activiteiten voor het oplossen van verbindingsproblemen op de Betuweroute bleek dit niet haalbaar en werd de geplande einddatum in 1e instantie verschoven van 2010 naar 2011. Toen daarnaast ook de (niet onder BB21 vallende) projecten Zevenaar, Kijfhoek en Betuweroute 2.3.0d upgrade werden opgestart ontstond een situatie dat er vier projecten tegelijkertijd op de Betuweroute aan het werk gingen en er tussen de projecten afspraken gemaakt moesten worden. Dit heeft er toe geleid dat de geplande uitgaven alsmede de oplevering uiteindelijk zijn verschoven naar 2012.

 • 2. De besluitvorming over een ingediend voorstel inclusief subsidieaanvraag voor de «ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS-expertisecentrum» zal in de loop van 2012 plaatsvinden. De kasuitgaven zullen daardoor ook pas vanaf 2012 kunnen worden verricht.

 • 3. Het wetsvoorstel Swung-1 is nog niet aangenomen door de Eerste Kamer en daardoor nog niet in werking getreden. Ook de onderliggende regelgeving is nog niet afgerond. Als gevolg van deze oorzaken kon het meerjarenprogramma geluidsanering nog niet formeel van start en werden de financiële middelen die gereserveerd waren voor 2011 niet allemaal besteed.

  In de jaren 2020 tot en met 2022 is het kasritme aangepast ten behoeve van de problematiek van de HSA en de invulling van de efficiency-taakstelling voor de spoorsector (zie ook het algemeen deel van de memorie van toelichting).

 • 4. Als gevolg van capaciteitsproblemen bij de aannemer is de start van de bouw (Groningen Europapark) verschoven waardoor ook de hierbij behorende uitgaven niet in 2011 konden worden gerealiseerd.

 • 5. Vorig jaar is geen beroep gedaan op de risicoreservering spoorprogramma, waardoor het in 2011 onbestede budget naar 2012 kan worden overgeboekt.

 • 6. Bij het realiseren van uitgaven op dit budget is IenM afhankelijk van hetgeen de betreffende gemeenten aan uitkeringen opvragen. Deze aanvragen zijn vorig jaar achter gebleven bij de oorspronkelijke verwachting waardoor het niet bestede budget kan worden overgeboekt naar 2012.

 • 7. De afhandeling is als gevolg van afhankelijkheid van derden lastig te prognosticeren. Het betreffen met name de afwikkeling van claims, grond-juridische zaken en geluidssanering.

 • 8. Het Regionetprogramma bestaat uit een groot aantal deelprojecten. Hieronder zijn de voornaamste oorzaken aangegeven die hebben geleid tot een lagere realisatie van de kasuitgaven in 2011:

  • Verkorte treinopvolging Zaanlijn

   Op dit deelproject is sprake van een positief aanbestedingsresultaat, waardoor er minder bouwkosten waren in 2011.

  • Maatregelen Beverwijk

   De fasering is herzien als gevolg van discussie over de scope (oplossing door middel van lange of korte tunnel) en daarmee verband houdende planologische besluiten. De planstudie duurt hierdoor langer dan vooraf aangenomen. De regio voorziet geen problemen als gevolg van deze vertraging.

  • Verbetering inhaling Wormerveer (realisatie)

   De uitvoering van het verleggen van kabels en leidingen loopt iets achter als gevolg van extra afstemming tussen verschillende partijen (gemeente, eigenaren etc.) doordat er sprake is van meerdere projecten op één locatie.

  • Station Halfweg/Zwanenburg

   Er is vertraging bij de start van de bouw opgetreden als gevolg van latere toekenning van Trein Vrije Perioden en noodzakelijk aanvullend onderzoek naar mogelijke explosieven. Hierdoor zijn uitgaven verschoven naar 2012. Daarnaast is minder uitgegeven als gevolg van een gunstig aanbestedingsresultaat.

 • 9. Het project Vleuten-Geldermalsen bestaat uit een groot aantal deelprojecten. Naast bijdragen vanuit IenM zijn er ook bijdragen van ondermeer de gemeente Utrecht en RWS aan de deelprojecten. Bij het opstellen van de kasprognose over 2011 is de benodigde bijdrage van IenM fors te laag ingeschat.

  In de jaren 2020 en 2021 is voorts het kasritme aangepast ten behoeve van de HSA problematiek (zie ook het algemeen deel van de memorie van toelichting).

 • 10. Vorig jaar is de realisatie van Utrecht CS gestart. Gedurende de eerste helft van 2011 werden de consequenties van de vertraging in het voortraject van dit project (overleg stakeholders, planologische procedures) op de planning duidelijk. De planning van de oplevering schuift door van 2015 naar 2016.

 • 11. Er is besloten om werkterreinen te huren in plaats van te kopen. Tevens is de verwerving van de voor het project benodigde gronden vertraagd als gevolg van het nog niet definitief zijn van de projectgrenzen. Deze beide ontwikkelingen hebben tot een lagere kasrealisatie in 2011 geleid.

 • 12. Binnen het project hebben diverse bijstellingen van deelplanningen plaatsgevonden, waarbij kan worden gedacht aan het uitvoeren van activiteiten in een andere volgorde. Deze bijstellingen hebben geen effect op de totaalplanning van het project maar hebben wel geleid tot een herziene kasstroom.

 • 13. De mogelijkheden worden bezien om het ontwerp te vereenvoudigen, met een betrouwbaardere dienstregeling als resultaat. Dit leidt tot een vertraging van de geprognosticeerde kasuitgaven.

 • 14. In het voorgaande begrotingsjaar zijn hogere uitgaven verricht die voornamelijk werden veroorzaakt door:

  • inzicht in de hoogte van stelposten voor onder andere installaties en afbouw, deze waren bij de totstandkoming van de planning (in december 2010) nog niet ingevuld;

  • een in samenspraak met de financiers aangepaste wijziging in de volgorde van verrekening van kosten;

  • een herziene bouwfasering met daaraan gekoppeld een actualisering van de bij IenM te declareren bedragen.

 • 15. De voortgang van het betonwerk van de tunnel verloopt voorspoediger dan gepland (einddatum project blijft gelijk). Daarnaast hebben vorig jaar afrekeningen meerwerk plaatsgevonden als gevolg van met name grondwaterproblematiek. Tijdelijke bouwconstructies (stempels) en tunnelwanden moesten extra worden versterkt als gevolg van hoge tegendruk van grondwater in de tunnel. Deze effecten hebben dat jaar tot hogere uitgaven geleid.

 • 16. Op dit project is in 2011 een deel van de forfaitaire aftrek geboekt. De aanbestedingsprocedure is vertraagd in verband met te hoge inschrijvingen. De hiermee gemoeide kasmatige vertraging is echter kleiner dan de eerder aangebrachte forfaitaire aftrek, waardoor er alsnog sprake is van hogere uitgaven in 2011 die in 2012 worden gecompenseerd.

 • 17. Gedurende de uitvoering van het project zijn, in de aanloop naar een grote buitendienststelling, wijzigingsvoorstellen (van zowel aannemer als ProRail) gedaan op het realisatiecontract. Deze voorstellen hebben onder meer betrekking op optimalisatie van de uitvoering en meerwerken. Dit heeft in 2011 geleid tot een geringe afwijking van de geraamde kasuitgaven.

 • 18. De voortgang van het project is voorspoedig. Contracten (zoals Nieuwe Land en Tunnel Drontermeer) worden eerder afgerond en financieel afgerekend dan waarmee rekening was gehouden. Deze trend heeft zich in de tweede helft van 2011 voortgezet voor de contracten Oude Land, Bypass IJssel, IJsselbrug en Ombouw Lelystad.

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Goederenvervoer (13.03.02)

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Gevolgen MIRT

Budget

Oplevering

   

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

   
 

Uitgaven

45

0

– 1

44

0

0

0

0

   

1

PAGE risico reductie

4

 

– 3

1

           
 

Geluidspilot Goederenvervoer

0

   

0

           
 

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

20

 

1

21

           
 

Uitv.progr.Goed.route Elst-Deventer-Twente (NaNov)

19

 

2

21

           
 

Sloelijn/geluidmaatregelen Zeeuwselijn

1

   

1

           
 

Kleine projecten

0

   

0

           

2

Nazorg gereedgekomen lijnen-halten

2

 

– 1

1

           
 

Afronding

– 1

   

– 1

           
 • 1. Deze mutatie betreft een kasschuif vanuit 2012 naar 2011 ten behoeve van een afrekening over het derde kwartaal en een voorschotbetaling over het vierde kwartaal 2011.

 • 2. De afhandeling is als gevolg van afhankelijkheid van derden lastig te prognosticeren. Het betreft hier met name de afwikkeling van claims, grond-juridische zaken en geluidssanering.

Licence