Base description which applies to whole site

15.09 Ontvangsten

De bijstelling van de ontvangstenraming is het gevolg van de onderstaande voornaamste oorzaken:

 • De overige aanleg ontvangsten zijn nauwelijks te voorzien, waardoor de in de begroting opgenomen reeks dan ook geen werkelijke grondslag heeft. Deze raming van ca. € 12,7 mln. wordt doorgeschoven uit 2011 naar 2012, waarna uit een nadere analyse zal moeten blijken of deze reeks niet als tegenvaller moet worden afgeboekt;

 • Als gevolg van vertragingen in de start van het project Walradar Noordzeekanaal kanaal worden ook de ontvangsten later gerealiseerd (zie ook de toelichting bij ad 3 onder 15.03.01).

 • Minder ontvangsten op het VBS-tarief en

 • Versnelling van bijdragen door derden ten behoeve van de Maasroute, fase 2.

Overzicht mutaties vanaf de ontwerpbegroting

Overeenkomstig het gestelde in het algemeen deel van deze memorie van toelichting, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in dit wetsvoorstel aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. In de kolom Toelichting van de tabel wordt, om herhalende toelichtingen te voorkomen, door middel van een nummer verwezen naar de toelichting op de betreffende mutaties onder 2.1. Overzicht uitgaven en ontvangsten mutaties.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.01

   

23 552

14 856

12 495

12 487

12 464

49 852

104 296

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

23 552

14 856

12 495

12 487

12 464

49 852

104 296

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.02

   

199 385

268 584

261 747

252 622

344 678

993 454

636 744

 

Saldo 2011

Intertemporeel

2 117

2 117

           

1

Saldo 2011

Intensivering/Extensivering

– 84 093

– 84 093

           

1

Overboeking BTW Compensatiefonds

Intensivering/Extensivering

54 645

54 645

           

5

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 27 331

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

172 054

268 584

261 747

252 622

344 678

993 454

636 744

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.03

   

343 610

346 248

272 298

201 043

40 446

5 529

0

 

Amendement 33 000 A, nr. 9

Intensivering/Extensivering

250

250

             

Amendement 33 000 A, nr. 10

Intensivering/Extensivering

4 500

4 500

             

Saldo 2011

Intertemporeel

17 745

17 745

           

1

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

22 495

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

366 105

346 248

272 298

201 043

40 446

5 529

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.05

   

21 287

30 171

104 736

180 681

155 643

555 486

1 222 100

 

Saldo 2011

Intertemporeel

– 2 788

– 2 788

           

1

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 2 788

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

18 499

30 171

104 736

180 681

155 643

555 486

1 222 100

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.06

   

255 822

248 237

232 802

224 302

222 198

876 661

1 778 992

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

             

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

255 822

248 237

232 802

224 302

222 198

876 661

1 778 992

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012

   

836 032

908 096

884 078

871 135

775 429

2 480 982

3 742 132

 

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.09

   

68 687

29 703

22 155

3 042

 

Saldo 2011

Intertemporeel

16 531

16 531

           

1

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

16 531

0

0

0

0

0

0

 

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012

   

85 218

29 703

22 155

3 042

0

0

0

 
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

16 Megaproj.niet Verkeer en Vervoer

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

674 428

0

74 567

748 995

       

Uitgaven

861 154

0

30 597

891 751

– 122 699

– 31 328

80 479

68 073

16.01 Project Mainportontwikkeling R'dam

437 934

0

17 657

455 591

0

0

0

0

16.01.01 Planstudie PMR

0

0

0

0

       

16.01.02 Realisatieprogramma PMR

437 934

0

17 657

455 591

       

16.02 Ruimte voor de Rivier

154 610

0

– 42 896

111 714

       

16.03 Maaswerken

34 769

0

33 162

67 931

700

3 195

9 195

12 670

16.04 Netwerkgebonden kosten

               

megaproj. niet VenV

18 324

0

0

18 324

0

0

0

0

16.04.01 Apparaatskosten RWS

18 324

0

0

18 324

       

16.04.02 Overige netwerkgebonden kosten

0

0

0

0

       

16.05 Hoogwaterbeschermingsprogramma 2

215 517

0

22 674

238 191

– 123 399

– 34 523

71 284

55 403

16.09 Ontvangsten

80 193

0

– 1 064

79 129

0

0

0

0

16.09.01 PMR

1 193

0

0

1 193

       

16.09.02 Ruimte voor de Rivier

0

0

– 944

– 944

       

16.09.03 Maaswerken

0

0

– 120

– 120

       

16.09.04 Ontvangsten HWBP 2

79 000

0

0

79 000

       
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatie Megaprojecten niet VenV (16)

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

   

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Uitgaven

862

0

30

892

– 122

– 32

80

68

 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

438

0

17

455

0

0

0

0

1

Uitvoeringsorganisatie

2

 

3

5

       
 

750 ha

0

   

0

       
 

Groene verbinding

0

   

0

       
 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

0

   

0

       

2

Natuurcompensatie

6

 

7

13

       
 

Landaanwinning

356

   

356

       
 

BTW Buitencontour

68

   

68

       

3

Onvoorzien

6

 

7

13

       

4

Ruimte voor de rivier

155

0

– 43

112

0

0

0

0

 

Projectbudget

155

 

– 43

112

       

5

Maaswerken

35

0

33

68

1

3

9

13

 

Zandmaas

32

 

– 2

30

 

– 8

– 7

– 3

 

Grensmaas

3

 

35

38

1

11

16

16

 

Apparaatskosten RWS

18

   

18

       

6

Hoogwaterbeschermingsprogramma 2

216

0

23

239

– 123

– 35

71

55

 

HWBP 2 Waterschapsprojecten

206

 

24

230

– 123

– 35

71

55

 

HWBP 2 Rijksprojecten

4

   

4

       
 

Overige projectkosten

6

 

– 1

5

       
 • 1. De mutatie is het gevolg van minder personele inzet en een kasreeks die niet in overeenstemming is met een reële planning.

  Verder is een in 2011 geraamde betaling aan de provincie Zeeland in het kader van de stimuleringsgelden Visserij Voordelta doorgeschoven naar 2012.

 • 2. Vorig jaar zijn lagere uitgaven op dit deelproject ontstaan die onder andere veroorzaakt werden doordat was voorzien in de betaling van ca. € 2 mln. aan nadeelcompensatie in 2011. Hierop is slechts door 3 partijen een beroep gedaan en twee van deze zaken zijn afgewezen.

  Verder zal overeenkomstig in 2011 gemaakte afspraken met de provincie Zuid-Holland de bijdrage van het Rijk aan het versneld Habitat-beheer pas in 2012 plaatsvinden.

  Een andere oorzaak is gelegen in het feit dat de in de begroting opgenomen kasreeks anders verloopt dan was voorzien.

 • 3. De reden van de vorig jaar ontstane onderuitputting is gelegen in het feit dat de voorziene risico’s zich op zeer beperkte mate hebben voorgedaan.

 • 4. Deze verschuiving van de uitgaven uit 2012 naar 2011 wordt veroorzaakt door een snellere realisatie van vastgoedaankopen bij de ontpoldering van de Noordwaard. Dit doordat het in tegenstelling tot de verwachting mogelijk is gebleken om een groter deel minnelijk te verwerven. Daarnaast hebben voorspoedige marktbenaderingen van Avelingen, Deventer en Zwolle geleid tot gunning aan de markt in 2011 in plaats van 2012.

 • 5. Naast de verwerking van het voordelig saldo van 2011 (onder andere door de verdieping van de stuwpand bij Grave en de restaanpak bij de retentiebekken Lateraal Kanaal Zuid), worden op beide projecten in het kader van het programma Beter Benutten kasschuiven aangebracht om aansluiting te krijgen met de reële kasplanning van beide projecten (zie ook het algemeen deel van de memorie van toelichting). Als gevolg van deze actualisatie wordt in het huidige uitvoeringsjaar tevens het verplichtingenbudget ten behoeve van de Grensmaas met ca. € 75 mln. aangepast.

 • 6. Ook op dit programma wordt, naast de verwerking van het voordelig saldo over 2011, in het kader van het programma Beter Benutten een kasschuif aangebracht om aansluiting te krijgen met de reële kasplanning van dit programma (zie ook het algemeen deel van de memorie van toelichting).

Overzicht mutaties vanaf de ontwerpbegroting

Overeenkomstig het gestelde in het algemeen deel van deze memorie van toelichting, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in dit wetsvoorstel aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. In de kolom Toelichting van de tabel wordt, om herhalende toelichtingen te voorkomen, door middel van een nummer verwezen naar de toelichting op de betreffende mutaties onder 2.1. Overzicht uitgaven en ontvangsten mutaties.

Artikel 16 Megaproj. Niet Verkeer en Vervoer

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.01

   

437 934

50 644

18 616

5 344

3 777

– 2 470

10 608

 

Saldo 2011

Intertemporeel

17 657

17 657

           

1

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

17 657

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

455 591

50 644

18 616

5 344

3 777

– 2 470

10 608

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.02

   

154 610

292 036

341 925

349 884

191 854

184 788

0

 

Saldo 2011

Intertemporeel

– 15 896

– 15 896

           

1

Saldo 2011

Intensivering/Extensivering

– 27 000

– 27 000

           

1

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 42 896

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

111 714

292 036

341 925

349 884

191 854

184 788

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.03

   

34 769

39 614

30 402

29 323

26 075

35 092

6 639

 

Saldo 2011

Intertemporeel

19 095

19 095

           

1

Verschuiving i.h.k.v. prioriteit Beter Benutten

Intensivering/Extensivering

74 567

14 067

700

3 195

9 195

12 670

34 740

 

2a

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

33 162

700

3 195

9 195

12 670

34 740

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

67 931

40 314

33 597

38 518

38 745

69 832

6 639

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.04

   

18 324

18 626

18 093

16 274

12 961

70 800

145 320

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

18 324

18 626

18 093

16 274

12 961

70 800

145 320

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.05

   

215 517

437 350

356 711

346 188

358 919

823 369

0

 

Saldo 2011

Intertemporeel

24 141

24 141

           

1

Verschuiving i.h.k.v. prioriteit Beter Benutten

Intensivering/Extensivering

0

– 1 467

– 123 399

– 34 523

71 284

55 403

32 702

 

2a

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

22 674

– 123 399

– 34 523

71 284

55 403

32 702

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

238 191

313 951

322 188

417 472

414 322

856 071

0

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012

   

891 751

715 571

734 419

827 492

661 659

1 179 021

162 567

 

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.09

   

80 193

88 039

139 589

195 411

155 850

480 528

 

Saldo 2011

Intertemporeel

– 1 064

– 1 064

           

1

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

– 1 064

0

0

0

0

0

0

 

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012

   

79 129

88 039

139 589

195 411

155 850

480 528

0

 
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

0

0

0

0

       

Uitgaven

10 000

0

46 296

56 296

0

0

0

0

17.01 Westerscheldetunnel

0

0

5 094

5 094

       

17.02 Betuweroute

10 000

0

18 145

28 145

       

17.03 Hoge snelheidslijn

0

0

23 033

23 033

0

0

0

0

17.03.01 Realisatie HSL-zuid

0

0

23 033

23 033

       

17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen

0

0

0

0

       

17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen

0

0

0

0

       

17.04 Anders betalen voor mobiliteit

0

0

24

24

       

17.05 Zuiderzeelijn

0

0

0

0

       

17.09 Ontvangsten

0

0

– 1 590

– 1 590

       
Licence