Base description which applies to whole site

11.03 Aanleg

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Waterkeren (11.03.01)

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Gevolgen MIRT

Budget

Oplevering

   

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

   
 

Uitgaven

107

0

62

169

15

13

11

– 2

   
 

Deltaplan grote rivieren

0

   

0

         

2011

1

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

9

 

19

28

           

2

Dijkversterking en Herstel steenbekleding

57

 

12

69

15

13

11

     
 

Hoogwaterbeschermingsprogramma 3

4

   

4

           

3

Deltares Deltafaciliteit

0

 

1

1

           
 

IJsselsprong Zutphen (smalle geul)

0

   

0

           
 

IJsseldelta Kampen (hoogwatergeul)

0

   

0

           

4

Pilot Zandmotor

10

 

6

16

         

2020

5

Overige onderzoeken en kleine projecten

26

 

23

49

     

– 2

   
 

Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

0

   

0

           
 

Afronding

1

 

1

2

           
 • 1. Dit betreft de toevoeging van het voordelig saldo over 2011 aan 2012. De budgetreeks van de projecten NURG (Nadere uitwerking Rivierengebied) en Keent zal in de Miljoenennota 2013 door middel van een kasschuif (naar latere jaren) worden aangepast op basis van een door de aannemer (contract / uitvoeringsplanning) ander gewenst kasritme.

 • 2. De vorig jaar ontstane lagere uitgaven worden voornamelijk verklaard door een vertraging bij het project Steenbestortingen in Zeeland als gevolg van een aanpassing van de werkplanning door de aannemer.

  De aanpassing van de meerjarenreeks is een onderdeel van de mutaties die in het kader van de prioriteit Beter Benutten in dit wetsvoorstel zijn aangebracht (zie ook het algemeen deel van deze memorie van toelichting).

  De raming van het project Dijkversterking en Herstel steenbekleding sluit nu aan bij de actuele planning van dit programma.

 • 3. De kasreeks van dit project is aangepast aan de recente planning. Onderdeel daarvan is een saldomutatie van € 0,9 mln. ten laste van 2011.

 • 4. Het in 2011 niet bestede budget is overgeheveld naar 2012. Het gaat hierbij om nog gereserveerde middelen ten behoeve van de Delflandse kust en middelen voor de monitoring.

 • 5. In het voorgaande begrotingsjaar zijn met name op het project HHS Delfland inzake Versterking Delflandse Kust lagere uitgaven ontstaan als gevolg van een ander uitvoeringsritme van de aannemer. Het project zal in 2013 volgens planning worden opgeleverd.

De aanpassing van de raming in het jaar 2016 is een onderdeel van de mutaties die in het kader van de prioriteit Beter Benutten in dit wetsvoorstel zijn aangebracht (zie ook het algemeen deel van deze memorie van toelichting).

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Waterbeheren (11.03.02)

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Gevolgen MIRT

Budget

Oplevering

   

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

   
 

Uitgaven

88

0

109

197

21

21

2

–10

   

1

Subsidie baggeren bebouwd gebied (SUBBIED)

0

 

4

4

           

2

Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren

17

 

51

68

8

21

2

– 10

   

3

Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast

0

 

31

31

           

4

Natte natuurprojecten IJsselmeergebied

0

 

11

11

         

2012

5

Natuurlijker Markermeer/IJmeer

8

 

7

15

           
 

Natuurcompensatie Perkpolder

9

   

9

           

6

Verruiming vaargeul Westerschelde

4

 

9

13

           

7

Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR)

7

 

– 2

5

           

8

Innovatie KRW/WB

26

 

– 2

24

12

         

8

Synergie KRW/WB

16

   

16

1

         
 

Afronding

1

   

1

           
 • 1. Deze subsidieregeling loopt ten einde. Jaarlijks worden beschikte subsidiebedragen niet opgehaald. In verband met eventuele nabetalingen is het in 2011 ontstane kasoverschot door middel van een kasschuif uit 2011 vooralsnog doorgeschoven naar 2012.

 • 2. De reden voor deze mutatie is tweeledig. Enerzijds betreft het de verwerking van het voordelig saldo 2011. Anderzijds is de meerjarige uitvoeringsplanning geactualiseerd. Hierop is de kasreeks aangepast. Het gevolg is dat er voor ca. € 24 mln. aan bestedingen zijn verschoven naar latere jaren. Deze mutatie maakt deel uit van de mutaties die zijn verricht in het kader van het faciliteren van de kasschuif voor het programma beter benutten.

 • 3. De overboeking uit 2011 van het in dat jaar ontstane kasoverschot op de subsidieregeling Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast wordt veroorzaakt doordat mede overheden minder of geen aanspraak meer maken op de toegekende c.q. beschikbare middelen.

 • 4. De mutatie heeft betrekking op de verwerking van het voordelig saldo over 2011 en is veroorzaakt doordat er voor het project Raam (ca. € 7 mln.) nog geen sluitende afspraken zijn gemaakt over de dekking van de onderhoudscomponent. Derhalve is het project nog niet gestart. Daarnaast is ca. € 3 mln. vanuit ICES toegevoegd voor KRW-projecten. Dit bedrag is vorig jaar niet tot betaling gekomen omdat de besluitvorming over de toedeling naar de afzonderlijke projecten nog niet rond was.

 • 5. In het voorgaande begrotingsjaar zijn minder uitgaven verricht dan verwacht in verband met een afwijkend kasritme ten opzichte van de begrotingsraming. In de Miljoenennota 2013 zullen de ramingen door middel van een kasschuif (naar latere jaren) worden aangepast op basis van een op de uitvoeringsplanning gebaseerd gewenst kasritme.

 • 6. De verruiming van de vaargeul is door Vlaanderen uitgevoerd, de wrakken zijn geborgen en het monitoringsprogramma draait op volle toeren. In de raming werd rekening gehouden met een zekere mate van herstelwerkzaamheden. Tot nu toe zijn uit de monitoring echter nog geen onvoorziene effecten van de verruiming geconstateerd in de Westerschelde, dus zijn ook nog geen herstelwerkzaamheden nodig geweest. Het in 2011 gereserveerde deel voor herstelwerkzaamheden is derhalve niet in 2011 tot betaling gekomen. Gezien de afspraak met Vlaanderen dat Nederland maximaal € 30 mln. bijdraagt is het wel van belang dat het totale budget beschikbaar blijft (tot definitieve afronding van het project heeft plaatsgevonden).

 • 7. Om een eenmalige betaling mogelijk te maken was in 2011 een hoger kasbudget noodzakelijk, waardoor een kasschuif uit 2012 is aangebracht.

 • 8. Door vertraging bij het publiceren van de 2e tender van de regeling Innovatie KRW/WB21 worden de subsidiemiddelen later gecommitteerd dan verwacht. Analoog daaraan schuiven de voorschotbetalingen door naar latere jaren. Hierdoor kan de aanpassing van de (meerjaren) ramingen op deze projecten een onderdeel vormen van de mutaties die in het kader van de prioriteit Beter Benutten in dit wetsvoorstel zijn aangebracht (zie ook het algemeen deel van deze memorie van toelichting).

Licence