Base description which applies to whole site

11.09 Ontvangsten

Deze mutatie wordt met name verklaard doordat in de begroting geraamde ontvangsten in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma en van de waterschappen niet in 2011 zijn gerealiseerd en derhalve door middel van de verwerking van het voordelig saldo doorschuiven naar 2012.

Overzicht mutaties vanaf de ontwerpbegroting

Overeenkomstig het gestelde in het algemeen deel van deze memorie van toelichting, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in dit wetsvoorstel aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. In de kolom Toelichting van de tabel wordt, om herhalende toelichtingen te voorkomen, door middel van een nummer verwezen naar de toelichting op de betreffende mutaties onder 2.1. Overzicht uitgaven en ontvangsten mutaties.

Artikel 11 Hoofdwatersystemen

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.01

   

13 114

12 529

13 393

13 436

13 361

53 438

111 456

 

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

13 114

12 529

13 393

13 436

13 361

53 438

111 456

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.02

   

149 119

133 034

138 610

134 943

128 801

509 051

1 888 136

 

Saldo 2011

Intertemporeel

45 991

45 991

           

1

Saldo 2011

Intensivering/Extensivering

– 44 411

– 44 411

           

1

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

1 580

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

150 699

133 034

138 610

134 943

128 801

509 051

1 888 136

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.03

   

194 272

164 400

184 641

194 196

159 892

726 821

3 636 750

 

Saldo 2011

Intertemporeel

209 446

209 446

           

1

Verschuiving i.h.k.v. prioriteit Beter Benutten

Intensivering/Extensivering

20 033

– 38 196

36 488

34 504

13 121

– 12 055

– 13 829

 

2a

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

171 250

36 488

34 504

13 121

– 12 055

– 13 829

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

365 522

200 888

219 145

207 317

147 837

712 992

3 636 750

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.05

   

28 668

31 588

61 039

46 242

193 904

209 900

1 848 294

 

Saldo 2011

Intertemporeel

15 041

15 041

           

1

Verschuiving i.h.k.v. prioriteit Beter Benutten

Intensivering/Extensivering

– 94 600

– 11 404

– 789

– 3 176

– 2 600

– 56 018

– 20 613

 

2a

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

3 637

– 789

– 3 176

– 2 600

– 56 018

– 20 613

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

32 305

30 799

57 863

43 642

137 886

189 287

1 848 294

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.06

   

2 375

1 925

1 925

1 925

1 925

7 700

 

Saldo 2011

Intertemporeel

796

796

           

1

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

796

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

3 171

1 925

1 925

1 925

1 925

7 700

0

 
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.07

   

230 233

219 755

204 372

195 257

193 622

765 337

1 583 104

 

Saldo 2011

Intertemporeel

29

29

           

1

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

29

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2012

   

230 262

219 755

204 372

195 257

193 622

765 337

1 583 104

 

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012

   

795 073

598 930

635 308

596 520

623 432

2 237 805

9 067 740

 

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.09

   

16 632

5 150

2 650

3 150

25 150

243 472

1 448 000

 

Saldo 2011

Intertemporeel

88 028

88 028

           

1

Mutaties voorjaarsnota 2012

   

88 028

0

0

0

0

0

0

 

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012

   

104 660

5 150

2 650

3 150

25 150

243 472

1 448 000

 
Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

12 Hoofdwegennet

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

2 451 568

– 4 750

– 9 665

2 437 153

– 5 707

0

111 398

13 602

Uitgaven

2 457 595

– 4 750

– 122 475

2 330 370

– 78 832

45 476

83 098

22 497

12.01 Verkeersmanagement

43 993

0

0

43 993

0

0

0

0

12.01.01 Basispakket verkeersmanagement

43 993

0

0

43 993

       

12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement

0

0

0

0

       

12.02 Beheer en onderhoud

343 137

0

– 67 389

275 748

– 6 337

– 11 636

– 30 050

– 31 687

12.02.01 Basispakket B&O

267 409

0

– 58 437

208 972

– 6 337

– 11 636

– 30 050

– 31 687

12.02.02 Servicepakket B&O

59 194

0

99

59 293

       

12.02.04 Groot variabel onderhoud

16 534

0

– 9 051

7 483

       

12.03 Aanleg en planst.na tracébesluit

1 512 384

0

– 255 868

1 256 516

– 229 340

– 287 370

– 172 847

0

12.03.01 Realisatieprogramma

1 512 384

0

– 255 868

1 256 516

– 229 340

– 287 370

– 108 847

 

12.03.02 Planstudie na tracébesluit

0

0

0

0

   

– 64 000

 

12.04.01 GIV/PPS

354 075

0

21 596

375 671

56 352

344 482

363 949

54 184

12.05 Verk.en planst.voor tracébesluit

– 233 744

– 4 750

179 186

– 59 308

100 493

0

– 77 954

0

12.05.01 Verkenningen

13 661

0

10 406

24 067

       

12.05.02 Planstudie voor tracébesluit

2 595

– 4 750

85 498

83 343

100 493

 

– 77 954

 

Overprogrammering

– 250 000

0

83 282

– 166 718

       

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

437 750

0

0

437 750

0

0

0

0

12.06.01 Apparaatskosten RWS

381 498

0

0

381 498

       

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

56 252

0

0

56 252

       

12.09 Ontvangsten

232 114

0

18 753

250 867

       
Licence