Base description which applies to whole site

1. INLEIDING

Dit is de 1ste suppletoire begroting 2012 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Voorjaarsnota 2012.

In hoofdstuk 2 zijn allereerst de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties per beleidsartikel opgenomen (paragraaf 2.1). Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10 mln. Indien politiek relevant, worden ook kleinere mutaties toegelicht.

In paragraaf 2.2 is per beleidsartikel de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In paragraaf 2.3 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid staat per beleidsartikel kolomsgewijs de stand ontwerpbegroting 2012 inclusief de amendementen op de ontwerpbegroting 2012, de mutaties 1ste suppletoire begroting 2012, de stand 1ste suppletoire begroting 2012 en de mutaties bij de 1ste suppletoire begroting 2012 voor de jaren 2012 tot en met 2017.

Alle afzonderlijke uitgaven- en ontvangstenmutaties groter dan € 5,0 mln. worden toegelicht.

Licence