Base description which applies to whole site

1. Leeswijzer

Budgettair kader

Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de begroting 2012 een bedrag van € 235,2 miljoen aan de begroting voor 2012 wordt toegevoegd en het begrotingsbedrag voor de ontvangsten 2012 met een bedrag van € 66,0 miljoen wordt verhoogd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 8 108,276 miljoen en een ontvangstenbudget van € 413,836 miljoen. Het bedrag voor de verplichtingen in 2012 is verhoogd met € 210,0 miljoen tot € 7 861,436 miljoen.

Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen

Tot de belangrijkste begrotingswijzigingen worden gerekend de toekenning van € 27,1 miljoen in verband met de eindejaarsmarge voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties (HGIS) en de € 186,1 miljoen eindejaarsmarge voor de defensiebegroting, waaronder € 107,2 miljoen voor het veteranenbeleid en de uitdeling van de component sociale lasten ontwikkeling van de loonbijstelling van 2012 (€ 16,4 miljoen). De overige mutaties betreffen de budgetoverhevelingen tussen de departementen (€ 9,6 miljoen). De belangrijkste budgetoverhevelingen zijn de overheveling door het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de uitvoering van de bescherming van ambassadepersoneel (€ 16,1 miljoen) en de overheveling naar het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de defensiebijdrage in de exploitatiekosten van het project C2000 (€ 6,3 miljoen). Defensie draagt ook bij aan de onderzoekskernreactoren Pallas en Oyster van Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I € 0,8 miljoen voor 2012 en meerjarig tot een bedrag van € 3,2 miljoen) en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW € 0,8 miljoen voor 2012 en meerjarig tot een bedrag van € 2,4 miljoen). Tevens neemt de defensiebegroting toe met € 66,0 miljoen als gevolg van hogere ontvangsten. De hogere ontvangsten zijn voornamelijk het gevolg van hogere ontvangsten bij het Commando Diensten Centra (CDC) door het verschuiven van ontvangsten van 2011 naar 2012 met een bedrag van € 44,6 miljoen bij Domeinen en € 10,4 miljoen overige ontvangsten voor bewakingsdiensten en vergoedingen van geneeskundige verstrekkingen. Bij de Bestuursstaf zijn de ontvangsten € 10,6 miljoen hoger door de BTW-teruggave op het Navo Veiligheids Investeringsprogramma (NVIP).

Toelichtingen

Per begrotingsartikel zijn de wijzigingen naar aard en oorzaak gerangschikt in een tabel met autonome en beleidsmatige mutaties. Naast de beleidsmatige mutaties worden ook omvangrijke autonome mutaties toegelicht. Conform de toezegging tijdens de begrotingsbehandeling is ook een toelichting op de investeringsquote opgenomen.

Licence