Base description which applies to whole site

2. OVERZICHT BELANGRIJKSTE SUPPLETOIRE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2012 (Voorjaarsnota)

Bedragen x € 1 mln
 

Art.nr.

Uitgaven 2012

Stand Miljoenennota 2012

   
   

5 372,8

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

1. Innovatieprogramma’s

12

– 4,0

2. Luchtvaartkredietfaciliteit

12

11,4

3. Nationale supercomputer Huygens

13

4,0

4. Biobased Economy

13

7,0

5. Actieplan Veilig Ondernemen

13

4,3

6. Aanpassing raming BMKB

13

40,0

7. Uitvoeringskosten AgNL diverse programma’s

13

7,8

8. Uitvoeringskosten AgNL Straling en Energie innovatiebeleid

14

10,4

9. Subsidieregeling zonnepanelen

14

22,0

10. Ramingbijstelling MEP/SDE

14

– 56,8

11. Radioactief materiaal Energie Centrum Nederland

14

25,0

12. Opdrachtenpakket baten-lastendiensten NVWA, DR, AgNL

16

24,0

13. Aanvullende onderwijssubsidies

17

6,1

14. Subsidies Groene Kennis Coöperatie en School als Kenniscentrum

17

– 11,7

15. Project Zuidas Haarlemmermeer

18

8,1

16. Rente en aflossing

18

– 5,5

17. Uitvoeringskosten DLG, DR en AgNL

18

8,9

18. Overgang naar Auditdienst Rijk

40

– 5,3

19. Crisisheffing APG

40

11,0

20. Materieel kerndepartement

40

– 10,8

21. Accountplan centrale ICT

40

17,8

22. Loonbijstellingstranche 2012

41

11,6

23. Overige mutaties

Div.

1,0

     

Stand na 1e suppletoire begroting 2012

 

5 499,1

Toelichting

1. Innovatieprogramma’s

Vanuit de Innovatieprogramma’s wordt € 4 mln overgeheveld naar artikel 13 (Een excellent ondernemingsklimaat) voor de bijdrage aan de realisatie van de nationale supercomputer Huygens voor high performance computing en een nieuw landelijk high performance datacenter.

2. Luchtvaartkredietfaciliteit

Er wordt € 11,4 mln aan het Lucht- en Ruimtevaart budget toegevoegd. Het betreft de oorspronkelijk voor 2011 geraamde middelen voor de Luchtvaartkredietfaciliteit.

3. Nationale supercomputer Huygens

Vanuit de Innovatieprogramma’s (artikel 12) wordt een bijdrage geleverd (€ 4 mln) aan de realisatie van de nationale supercomputer Huygens.

4. Biobased Economy

Vanuit de eindejaarsmarge wordt € 7 mln toegevoegd aan het budget voor Biobased Economy ten behoeve van de Pilot Facility Delft. Een deel van dit budget (€ 2,7 mln) wordt ingezet voor de uitvoeringskosten van dit programma.

5. Actieplan Veilig Ondernemen

Het ministerie van Veiligheid en Justitie levert een bijdrage (€ 4,3 mln) voor het Actieplan Veilig Ondernemen.

6. Aanpassing raming BMKB

De raming voor schade-uitgaven wordt verhoogd met € 40 mln, omdat als gevolg van het economische klimaat ook in 2012 meer schadedeclaraties worden verwacht dan geraamd.

7. Uitvoeringskosten AgNL diverse programma’s

Het betreft de uitvoeringskosten voor met name de Groeifinancieringsfaciliteit, Garantie Ondernemingsfinanciering, Veiligheid Kleine Bedrijven, Valorisatie, Bevorderen Ondernemerschap en Biobased Economy.

8. Uitvoeringskosten AgNL Straling en Energie innovatiebeleid

Voor het energie innovatiebeleid (€ 9,2 mln) worden de geplande kosten voor de uitvoering van de regelingen door Agentschap NL structureel overgeheveld van het programmabudget naar de bijdrage aan baten-lastendiensten.

9. Subsidieregeling zonnepanelen1

Per 1 juli 2012 komt € 22 mln budget beschikbaar voor een tijdelijke subsidieregeling voor investeringen in zonnepanelen voor kleinverbruikers. Kleinverbruikers kunnen een subsidie van 15% van de aanschafprijs ontvangen. De subsidie eindigt in 2013. Er wordt zo snel mogelijk een uitvoeringsregeling bekendgemaakt.

10. Ramingsbijsteling MEP/SDE

De betalingen in 2012 op de lopende beschikkingen voor de MEP/SDE-regeling vallen lager uit dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door het niet tot betaling komen van subsidieprojecten omdat deze geen doorgang vinden en vertraging in de oplevering van SDE-projecten waardoor de uitfinanciering voor een deel zal verschuiven van de jaren 2012–2017 naar de jaren 2018–2031

11. Radioactief materiaal Energie Centrum Nederland

Door een toename van de kosten voor het ruimen van het historisch radioactief materiaal op het terrein van het Energie Centrum Nederland (ECN) in Petten is de betreffende voorziening met € 25 mln verhoogd.

12. Opdrachtenpakket baten-lastendiensten NVWA, DR, AgNL

De uitvoeringsbudgetten van de baten-lastendiensten Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Dienst Regelingen en Agentschap NL worden in evenwicht gebracht met de vastgestelde opdrachtenpakketten.

13. Aanvullende onderwijssubsidies

De uitgaven voor het onderdeel Aanvullende onderwijssubsidies worden in 2012 verhoogd voor de uitvoering van met name de regelingen Functiemix en Leerplusarrangement en voor professionalisering en prestatiebeloning.

14. Subsidies Groene Kennis Coöperatie en School als Kenniscentrum

De uitgaven voor de onderdelen Groene Kennis Coöperatie en School als Kenniscentrum worden verlaagd met totaal € 11,7 mln. Dit budget wordt ingezet voor onder andere de bekostiging van de Wageningen Universiteit en het Hoger Beroepsonderwijs.

15. Project Zuidas Haarlemmermeer

De uitgaven voor het Nota-ruimte project Zuidas Haarlemmermeer worden verhoogd met € 8,1 mln voor de realisatie van groene ruimte ten behoeve van recreatiemogelijkheden.

16. Rente en aflossing

Dit betreft een verlaging van € 5,5 mln vergoeding voor rente en aflossing in verband met de lage rentestand.

17. Uitvoeringskosten DLG, DR en AgNL

De bijdragen aan de baten-lastendiensten Dienst Landelijk Gebied, Dienst Regelingen en Agentschap NL worden verhoogd voor de uitvoeringskosten van diverse programma’s en regelingen.

18. Overgang naar Auditdienst Rijk

In verband met de overgang van de Auditdienst per 1 mei 2012 naar de Auditdienst Rijk wordt € 5,3 mln budget overgeheveld naar het ministerie van Financiën.

19. Crisisheffing APG

Dit betreft de 2% stijging van de crisisheffing APG van totaal € 11 mln.

20. Materieel kerndepartement.

Deze mutatie betreft het saldo van de uitvoeringslasten voor ICT, de uitgaven voor de renovatie van kasteel Groeneveld, de uitgaven die verband houden met de salarisadministratie P-direkt en een herschikking binnen het apparaatsbudget.

21. Accountplan centrale ICT

Vanuit het onderdeel materieel kerndepartement wordt budget voor de bijdrage accountplan centrale ICT overgeheveld naar het uitvoerende baten-lastendienst (DICTU).

22. Loonbijstellingstranche 2012

Dit betreft de loonbijstellingstranche 2012 voor de stijging van de premies van de sociale lasten en de bijdrage in de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringsfonds. De technische verwerking van de loonbijstellingstranche 2012 zal bij begroting 2013 plaatsvinden.

23. Overige mutaties

Dit betreft het saldo van alle overige begrotingsmutaties.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2012 (Voorjaarsnota)

Bedragen x € 1 mln
 

Art.nr.

Ontvangsten 2012

Stand Miljoenennota 2012

 

12 932,6

     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

1. FM-vergunningen

11

16,6

2. CO2-veilingrechten

14

– 20,0

3. Aardgasbaten

14

– 350,0

4. Package for Growth (P4G)/Co-Investeringsfaciliteit (CIF)

15

– 3,4

5. Kosten salarisadministratie

40

3,2

6. Overige mutaties

Div

4,0

     

Stand na 1e suppletoire begroting 2012

 

12 583,0

Toelichting:

1. FM-vergunningen

In de jaren tot en met 2016 wordt jaarlijks een ontvangst van circa € 16,6 mln verwacht, als gevolg van de in zomer 2011 uitgereikte FM-vergunningen voor landelijke commerciële radio in combinatie met de vergunningen voor de digitale radio-omroep.

2. CO2 veilingrechten

De ontvangsten betreffende de van geveilde en te veilen CO2 veilingrechten zullen naar verwachting € 20 mln lager uitvallen dan geraamd.

3. Aardgasbaten

Naar aanleiding van recent door het Centraal Planbureau gepubliceerde cijfers in het Centraal Economisch Plan zijn de voor 2012 geraamde aardgasbaten met € 350 mln neerwaarts bijgesteld.

4. Package for Growth (P4G)/Co-Investeringsfaciliteit (CIF)

In 2011 is een aanvang gemaakt met het omzetten van het non-ODA deel van het instrument P4G naar een Co-Investerings Faciliteit (Finance International Business (FIB)).

De verplichtingen- en kasraming (zowel uitgaven als ontvangsten) zijn aangepast ten gunste van het nieuwe instrument CIF.

5. Ontvangsten kerndepartement.

De ontvangsten betreffen een desaldering voor kosten van de salarisadministratie die doorbelast worden aan de betrokken baten-lastendiensten.

6. Overige mutaties

De overige mutaties hebben voor het grootste deel (€ 3,6 mln) betrekking op diverse ontvangsten op het beleidsartikel 16 (Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens).

1

In de Voorjaarsnota 2012 is het budget voor de subsidieregeling zonnepanelen opgenomen onder de aanvullende post.

Licence