Base description which applies to whole site

3. DE BELEIDSARTIKELEN

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

11 Goed functionerende economie en markten

Stand ontwerp begroting 2012

Mutaties via NvW en amendementen 

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

       

Verplichtingen

229 064

– 1 400

550

228 214

– 180

– 195

– 175

– 175

Uitgaven

232 037

– 1 400

550

231 187

– 180

– 195

– 175

– 175

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

     

88,2%

       
                 

Programma-uitgaven

220 795

– 1 400

550

219 945

– 180

– 195

– 175

– 175

11.1 Optimale marktordening en mededinging bevorderen

27 682

– 1 400

– 2 100

24 182

– 830

– 845

– 850

– 850

11.3 Goede en betrouwbare netwerken en markten voor telecommunicatie- en post

11 975

   

11 975

       

11.4 Voorzien in maat-schappelijk behoefte aan statistieken

181 138

 

2 650

183 788

650

650

675

675

                 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

11 242

   

11 242

       

Toezicht Agentschap Telecom

5 795

   

5 795

       

Agentschap Telecom

5 447

   

5 447

       
                 

Ontvangsten

55 200

 

16 565

71 765

20 965

20 965

20 965

12 134

Ontvangsten NMa

               

High Trust

31 100

   

31 100

       

Diverse ontvangsten

24 100

 

16 565

40 665

20 965

20 965

20 965

12 134

Toelichting op de ontvangsten

In de jaren tot en met 2016 wordt jaarlijks een ontvangst van gemiddeld circa € 16,6 mln verwacht (in 2016 is immers sprake van € 12,1 mln), als gevolg van de in zomer 2011 uitgereikte FM-vergunningen voor landelijke commerciële radio in combinatie met de vergunningen voor de digitale radio-omroep.

EL&I ontvangt in de periode 2013 tot en met 2015 jaarlijks € 4,4 mln als gevolg van een schikking met KPN over de door hen verschuldigde licentieafdracht voor het gebruik van frequentieruimte van Digitenne.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

12 Een sterk innovatievermogen

Stand ontwerp begroting 2012

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

 

(1)

(2)

           

Verplichtingen

708 454

 

– 9 624

698 830

– 13 731

– 6 724

– 11 548

– 4 261

Uitgaven

814 158

 

6 240

820 398

– 239

– 1 166

– 1 513

– 1 523

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

     

99%

       
                 

Programma-uitgaven

748 333

 

6 832

755 165

254

199

164

154

12.1 Bevorderen van publiek/private kennisontwikkeling voor topsectoren en maatschappelijke vraagstukken

583 155

 

7 501

590 656

254

199

164

154

12.2 Meer bedrijven die meer (technologische) kennis ontwikkelen, delen en benutten

165 178

 

– 669

164 509

       
                 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

65 825

 

– 592

65 233

– 493

– 1 365

– 1 677

– 1 677

Bijdrage aan Agentschap NL

65 825

 

– 774

65 051

– 493

– 1 365

– 1 677

– 1 677

Bijdrage aan Agentschap Telecom

   

182

182

       
                 

Ontvangsten

45 172

   

45 172

       

Diverse ontvangsten

1 588

   

1 588

       

Ontvangsten luchtvaartkredietregeling

199

   

199

       

Ontvangsten Technische ontwikkelingsprojecten

10 000

   

10 000

       

Ontvangsten Rijksoctrooiwet

29 212

   

29 212

       

Ontvangsten innovatiekredieten

2 118

   

2 118

       

Ontvangsten Eurostars

2 055

   

2 055

       

Toelichting op de verplichtingen

De mutatie op het verplichtingbudget van – € 9,6 mln wordt met name veroorzaakt door de technische aanpassing op de bijdrage aan Agentschap NL (– € 8,1 mln). De in het recente verleden ingeboekte taakstellingen hierop zijn kas=verplichting gemuteerd. De opdracht aan Agentschap NL wordt echter in T-1 verstrekt zodat een nadere aanpassing van het verplichtingbudget nodig is.

Toelichting op de programma-uitgaven

OD 12.1 Bevorderen van publiek/private kennisontwikkeling voor topsectoren en maatschappelijke vraagstukken

Vanuit de Innovatieprogramma’s wordt € 4 mln bijgedragen aan nationale supercomputer Huygens op artikel 13 (Een excellent ondernemingsklimaat).

Hiernaast wordt € 11,4 mln aan het Luchtvaartbudget toegevoegd. De betalingen op de onder de luchtvaartkredietregeling verstrekte kredieten hebben vertraging opgelopen, de oorspronkelijk voor 2011 geraamde middelen voor de Luchtvaartkredietfaciliteit worden nu toegevoegd aan 2012.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

13 Een excellent ondernemingsklimaat

Stand ontwerp begroting 2012

Mutaties via NvW en amendementen 

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

 

(1)

(2)

           

Verplichtingen

1 974 577

1 400

399 979

2 375 956

303 262

4 874

6 317

6 316

Waarvan garantieverplichtingen

1 876 250

 

377 699

2 253 949

300 000

     

Uitgaven

242 178

1 400

60 936

304 514

7 160

4 724

5 136

3 936

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

     

94%

       
                 

Subsidies(-regelingen):

185 727

1 400

44 872

231 999

3 717

1 200

1 300

100

– BMKB (garantie)

33 459

 

40 000

73 459

       

– Groeifinancieringsfacilitieit (garantie)

20 000

 

– 321

19 679

       

– Garantie Ondernemingsfinanciering (garantie)

51 000

 

– 1 000

50 000

       

– Borgstelling Scheepsnieuwbouw (garantie)

10 000

   

10 000

       

– Valorisatie / SKE*

21 366

– 2 800

– 1 300

17 266

150

     

– Bevorderen ondernemerschap

3 930

 

657

4 587

1 200

1 200

1 300

100

– Onderwijs en ondernemerschap

8 813

 

– 44

8 769

       

– Microfinanciering

2 200

   

2 200

       

– Programma Biobased Economy

9 810

 

4 277

14 087

– 433

     

– Actieplan veilig ondernemen

3 000

 

3 253

6 253

2 800

     

– Beroepsonderwijs in bedrijf*

6 524

 

-205

6 319

       

– Innovatieregeling scheepsbouw*

1 400

4 200

– 417

5 183

       

– BSRI*

13 725

   

13 725

       

– BBH-regeling

500

 

– 28

472

       
                 

Opdrachten:

35 319

-1 400

2 964

36 883

 – 45

– 45

– 45

– 45

– Onderzoek & ontwikkeling

1 588

 

– 750

883

       

– ICT & MKB

519

   

519

       

– PRIMA

17 993

– 1 400

– 241

16 352

       

– ICT flankerend beleid

7 693

   

7 693

       

– Beleidsvoorbereiding en evaluaties

2 826

 

4 125

6 951

125

125

125

125

– Opdrachten Logius

2 200

   

2 200

       

– Regiegroep Regeldruk/ACTAL

2 500

 

– 170

2 330

– 170

– 170

– 170

– 170

                 

Bijdragen aan baten-lastendiensten:

2 167

 

7 760

9 927

743

1 765

2 077

2 077

Bijdrage aan Agentschap NL

2 167

 

7 760

9 927

743

1 765

2 077

2 077

                 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties:

18 965

1 400

5 340

25 705

2 745

1 804

1 804

1 804

– Bijdrage NBTC

14 959

 

2 000

16 959

       

– Bijdrage UNWTO

233

   

233

       

– Bijdragen aan instituten

3 773

1 400

900

6 073

400

     

– Bijdrage aan Kamers van Koophandel

   

2 440

2 440

2 345

1 804

1 804

1 804

Ontvangsten

105 811

 

241

106 052

241

241

241

241

– Borgstelling Scheepsnieuwbouw

10 000

   

10 000

       

– BMKB

25 230

   

25 230

       

– Groeifinancieringsfacilitieit

16 000

   

16 000

       

– Garantie Ondernemingsfinanciering

51 000

   

51 000

       

– Joint Strike Fighter

2 255

   

2 255

       

– Diverse ontvangsten

1 326

 

241

1 567

241

241

241

241

Toelichting op de verplichtingen

De niet benutte verplichtingruimte in 2011 (€ 327,7 mln) voor de Garantie Ondernemersfinanciering (GO) wordt in 2012 aan de begroting toegevoegd.

Voor de GO-Cure wordt € 50 mln verplichtingbudget beschikbaar gesteld.

Voor Biobased Economy (Pilot Facility Delft) wordt € 8,5 mln beschikbaar gesteld. Dit budget stond oorspronkelijk (met name) in 2011 geraamd maar kon vanwege de complexiteit van het programma niet meer in 2011 gecommitteerd worden.

Toelichting op de subsidies

De raming voor schade-uitgaven van BMKB wordt verhoogd met € 40 mln, omdat als gevolg van het economische klimaat ook in 2012 meer schadedeclaraties worden verwacht dan geraamd.

Vanuit de eindejaarsmarge wordt € 7 mln toegevoegd aan het budget voor Biobased Economy (Pilot Facility Delft), een gedeelte hiervan (€ 2,7 mln) wordt ingezet voor de uitvoeringskosten van dit programma.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie levert een bijdrage (€ 4,3 mln) voor het Actieplan Veilig Ondernemen.

Toelichting op de opdrachten

Vanuit artikel 12 wordt een bijdrage geleverd (€ 4 mln) aan de realisatie van de nationale supercomputer Huygens voor high performance computing en een nieuw landelijk high performance datacenter (2012–2014). Huygens maakt wetenschap en wetenschapsgerelateerd onderzoek door bedrijven mogelijk, zoals onderzoek naar polymeren voor de chemische sector.

Toelichting op de bijdragen aan baten-lastendiensten

De uitvoeringskosten voor 2012 worden vanuit diverse programma’s overgeboekt naar Bijdrage aan Agentschap NL. Het betreft met name: Groeifinancieringsfaciliteit, Garantie Ondernemersfinanciering (GO), Veiligheid Kleine Bedrijven, Valorisatie, Bevorderen Ondernemerschap en Biobased Economy.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

Stand ontwerp begroting 2012

Mutaties via NvW en amendementen 

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

360 586

 

1 797 933

2 158 519

36 960

7 600

8 200

 

Uitgaven

1 337 643

 

– 6 220

1 331 423

46 910

55 758

20 850

 

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

     

93%

       
                 

Programma-uitgaven

1 310 628

 

– 16 429

1 294 119

28 951

37 603

2 545

– 18 306

14.1 Optimale ordening en werking van de energiemarkten in de Noord-West Europese context

               

14.2 Bevorderen van de voorzieningszekerheid

96 866

 

– 100

96 766

– 50

– 50

– 50

 

14.3 Bevorderen van een duurzame en veilige energievoorziening

1 213 762

 

– 16 329

1 197 433

29 001

37 653

2 595

– 18 306

                 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

27 015

 

10 209

37 224

17 959

18 155

18 305

18 306

                 

Ontvangsten

12 249 911

 

– 370 000

11 879 911

1 450 000

2 450 000

2 350 000

1 850 000

COVA

93 000

   

93 000

       

SDE+

               

Ontvangsten uit FES

               

Diverse ontvangsten

55 150

 

– 20 000

35 150

       

Toelichting op de verplichtingen

Per 13 maart 2012 is de SDE+ opengesteld met een subsidieplafond van € 1,7 mld. Kort na de openstelling was het plafond al ruim overtekend. Bij de SDE+ wordt de verplichtingenruimte toegevoegd die nodig is om de beschikkingen af te doen.

Ten behoeve van de garantieregeling Geothermie wordt circa € 47 mln aan verplichtingenruimte vanuit 2011 doorgeschoven naar 2012. De reden hiervoor is dat de aanpassingen van de garantieregeling meer tijd in beslag nemen dan van tevoren ingeschat. De nieuwe openstelling wordt medio van 2012 verwacht. Voor Geothermie bestaat een interne begrotingsreserve van circa € 10 mln.

Toelichting op de programma-uitgaven

OD 3 Bevorderen van een duurzame en veilige energievoorziening

De programma-uitgaven worden in 2012 met € 16,4 mln verlaagd als gevolg van de volgende mutaties:

 • Door een toename van de kosten voor het ruimen van het historisch radioactief materiaal op het terrein van ECN in Petten is de betreffende voorziening met € 25 mln verhoogd.

 • Er komt per 1 juli 2012 al een budget voor een tijdelijke subsidieregeling voor investeringen in zonnepanelen voor kleinverbruikers (€ 22 mln). Kleinverbruikers kunnen een subsidie van 15% van de aanschafprijs ontvangen. Met deze regeling vindt al in 2012 een extra impuls plaats voor schone energie en wordt hiermee het belang van opwekking duurzame energie dicht bij de mensen benadrukt. De subsidie eindigt in 2013. Er wordt zo snel mogelijk een uitvoeringsregeling bekendgemaakt.2

 • De betalingen in 2012 op lopende beschikkingen voor de MEP/SDE-regeling vallen lager uit dan geraamd (– € 56,8 mln) Dit wordt veroorzaakt door het niet tot betaling komen van subsidieprojecten omdat deze geen doorgang vinden en vertraging in de oplevering van SDE-projecten waardoor de uitfinanciering voor een deel zal verschuiven van de jaren 2012–2017 naar de jaren 2018–2031. Daarnaast vindt een ophoging van de begroting plaats met € 83,3 mln in de periode 2014–2017, samenhangend met een verlaging van de SDE uitgaven in 2011.

 • Voor de periode 2012–2015 ontvangt EL&I jaarlijks van de andere departementen € 8,1 mln. EL&I draagt zelf € 2 mln per jaar bij aan Pallas. Het Rijk levert hiermee een financiële bijdrage aan Pallas van totaal € 40,4 mln voor de periode 2012–2015. De provincie Noord-Holland stelt eenzelfde bedrag voor dezelfde periode beschikbaar.

 • Diverse uitgaven (totaal € 4,3 mln) waaronder de bijdrage van EL&I aan Oyster, overheveling van de personele en materiële inzet van de overgekomen taak kernenergie vanuit het ministerie van I&M naar het apparaatbudget van EL&I op artikel 40.

 • Structurele overheveling van de geplande kosten voor de uitvoering van de regelingen Straling en het energie-innovatiebeleid van het programmabudget naar Agentschap NL (totaal € 10,2 mln).

Middels de HGIS-eindejaarsmarge worden niet-bestede middelen uit 2011 meegenomen naar 2013 (€ 10 mln) en 2014 (€ 2,3 mln) ten behoeve van de uitfinanciering van lopende verplichtingen van Joint Implementation.

Toelichting op de apparaatsuitgaven

Voor Straling (€ 1,2 mln) en het energie innovatiebeleid (€ 9 mln) worden de geplande kosten voor de uitvoering van de regelingen door Agentschap NL structureel overgeheveld van het programmabudget naar de bijdrage aan baten-lastendiensten.

Toelichting op de ontvangsten

Naar aanleiding van recent door het Centraal Planbureau gepubliceerde cijfers in het Centraal Economisch Plan zijn de voor 2012 geraamde aardgasbaten met € 350 mln neerwaarts bijgesteld. De belangrijkste redenen van deze bijstelling zijn een lagere gasprijsverwachting dan de geraamde verwachting ten behoeve van de Miljoenennota. Een andere oorzaak met een geringe uitwerking betreft hoger dan geraamde kosten van de gaswinning. Het productievolume van 2011 was lager dan geraamd terwijl het geraamde volume van 2012 hoger is dan de raming ten behoeve van de Miljoenennota. Deze effecten heffen elkaar gedeeltelijk op.

De ontvangsten betreffen de van geveilde en te veilen CO2 veilingrechten zullen naar verwachting € 20 mln lager uitvallen dan geraamd. Oorzaak is dat moet worden uitgegaan van een lagere CO2-prijs ten opzichte van dan waar bij het opstellen van de raming vanuit was gegaan. Verslechterde economische omstandigheden en een groot aanbod van rechten hebben negatief uitgewerkt op de prijs.

Budgettaire gevolgen van beleid bedragen x € 1 000)

15 Een sterke internationale concurrentiepositie

Stand ontwerp begroting 2012

Mutaties via NvW en amendementen 

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

109 262

 

– 10 314

98 948

4 308

4 964

– 170

– 4 432

Uitgaven

132 664

 

2 365

135 029

– 2 184

1 419

5 987

3 726

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

     

88,8%

       
                 

Programma-uitgaven

82 749

 

2 285

85 034

– 2 264

1 339

5 907

3 646

15.1 Bevorderen van vrij internationaal handelsverkeer en versterken van de mondiale economische rechtsorde, met aandacht voor maatschappelijke verantwoordelijkheid

9 164

 

1 523

10 687

– 50

– 50

– 50

 

15.2 Bevorderen van goede beleidskaders gericht op het versterken van het concurrentievermogen en de interne markt van de EU

137

   

137

       

15.4 Gericht ondersteunen van de internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven, aantrekken van hoogwaardige buitenlandse investeringen, versterken van het draagvlak voor globalisering en bijdragen aan duurzame ontwikkeling, onder andere voedselzekerheid en water

73 448

 

762

74 210

– 2 214

1 389

5 957

3 646

                 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

49 915

 

80

49 995

80

80

80

80

Bijdrage Agentschap NL

49 915

 

80

49 995

80

80

80

80

Overige apparaatsuitgaven

               
                 

Ontvangsten

11 815

 

– 3 352

8 463

   

3 352

 

Gemengde kredieten

681

   

681

       

Package4growth

10 000

 

– 3 352

6 648

   

3 352

 

Diverse ontvangsten

1 134

   

1 134

       

Toelichting op de verplichtingen

De verlaging van de verplichtingen met € 10,3 mln houdt verband met mutaties voor de volgende onderwerpen:

Package for Growth (P4G)/Co-Investeringsfaciliteit (CIF)

In 2011 is een aanvang gemaakt met het omzetten van het non-ODA deel van het instrument Package for Growth naar een Co-Investerings Faciliteit (Finance International Business (FIB)). Dekking voor dit nieuwe instrument is gevonden in de resterende non-ODA budgetten van Package for Growth. In 2011 is met het oog op de vorming van dit nieuwe instrument slechts een beperkt budget vrijgegeven om bestaande aanvragen te kunnen verplichten.

Via de eindejaarsmarge is € 1,4 mln non-ODA en € 5,1 mln ODA toegevoegd aan dit artikelonderdeel (2015) om uitbetaling van deze verplichtingen te realiseren.

Tevens is een verplichtingen- en kassschuif verwerkt ten behoeve van het nieuwe instrument CIF.

Partners for International Business(PIB)

Als gevolg van de invulling van de subsidietaakstelling, voortvloeiende uit het Regeerakkoord Rutte I, bestond er geen overeenstemming meer tussen het ritme van de kas en de beschikbare verplichtingenruimte. Door middel van een verplichtingen- en kasschuif op dit artikelonderdeel worden beide reeksen met elkaar in overeenstemming gebracht.

Toelichting op de programma-uitgaven

15.10 Bevorderen van vrij internationaal handelsverkeer

De verhoging op deze Operationele doelstelling met € 1,5 mln heeft betrekking op de volgende onderdelen:

Wereldtentoonstelling Shanghai

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu levert een bijdrage aan de Wereldtentoonstelling 2010 Shanghai van € 0,9 mln.

Wereldtentoonstelling Yeosu

In 2011 zijn de bijdragen aan de Wereldtentoonstelling te Yeosu van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Infrastructuur en Milieu ontvangen (totaal € 0,8 mln). Hiervoor zijn in 2011 verplichtingen aangegaan. Op deze verplichtingen is in 2011 een deel betaald. Het resterende deel van de verplichtingen (€ 0,8 mln) wordt in 2012 uitbetaald.

15.40 Internationalisering Nederlands bedrijfsleven

Voor de instrumenten Package for Growth (P4G), Co-Investeringsfaciliteit (CIF) en Partners for International Business(PIB) is een kasschuif verwerkt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het daarover gestelde onder het kopje verplichtingen.

Toelichting op de ontvangsten

Package for Growth (P4G)/Co-Investeringsfaciliteit (CIF)

In 2011 is een aanvang gemaakt met het omzetten van het non-ODA deel van het instrument P4G naar een Co-Investerings Faciliteit (Finance International Business (FIB)).

De verplichtingen- en kasraming (zowel uitgaven als ontvangsten) zijn aangepast ten gunste van het nieuwe instrument CIF.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

Stand ontwerp begroting 2012

Mutaties via NvW en amendementen 

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

538 652

 

60 873

599 525

319

439

80

– 136

Waarvan garantieverplichtingen

               

Uitgaven

555 985

 

31 038

587 023

526

209

– 220

– 136

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

     

80,9%

       
                 

Programma-uitgaven

367 705

 

7 020

374 725

– 1

923

849

1 048

16.1 Versterken concurrentiekracht en verduurzaming agroketens en visserij

97 177

 

2 289

99 466

171

– 113

   

16.2 Borgen voedselveiligheid en -kwaliteit

14 276

 

1 066

15 342

– 210

 

   

16.3 Plant- en diergezondheid

26 769

 

2 709

29 478

– 176

70

   

16.4 Kennisontwikkeling en innovatie ten behoeve van het groene domein

183 852

 

227

184 079

– 506

456

339

538

16.5 Borgen voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid

45 631

 

729

46 360

720

510

510

510

                 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

188 280

 

24 018

212 298

527

– 714

– 1 069

– 1 184

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

93 336

 

7 605

100 941

837

139

– 22

– 74

Dienst Regelingen

83 748

 

14 458

98 206

– 310

– 853

– 1 047

– 1 110

Agentschap NL

4 038

 

1 873

5 911

       

Dienst Landelijk Gebied

172

 

82

254

       

Rijksrederij

6 986

 

 

6 986

       
                 

Ontvangsten

336 897

 

3 581

340 478

782

482

482

482

Douanerechten op landbouwproducten

302 999

   

302 999

       

EU-ontvangsten

5 926

   

5 926

       

Bijdragen derogatie

4 500

   

4 500

       

Ontvangsten visserij

4 993

   

4 993

       

Ontvangsten leges

4 000

   

4 000

       

Interne begrotingsreserve

 

             

Sectorbijdrage I&R, art. 68

2 100

   

2 100

       

Overige ontvangsten

12 379

 

3 581

15 960

782

482

482

482

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingenmutatie houdt verband met de verplichting voor de DLO-programmering. Deze verplichting wordt normaal in het voorafgaand jaar aangegaan. In 2011 is dit niet geheel gebeurd voor 2012, aangezien de Innovatiecontracten Topsectorenbeleid toen nog niet gereed waren. De € 51 mln verplichtingen die hieraan zijn gekoppeld worden in 2012 aangegaan. Hiertegenover is het verplichtingenbudget verlaagd met € 15 mln ten gunste van artikel 17, zie de toelichting aldaar. Voor het overige hangt de verplichtingenmutatie grotendeels samen met de hogere bijdrage aan de baten-lastendiensten ad € 24 mln.

Toelichting op de bijdragen aan baten-lastendiensten

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

Het uitvoeringsbudget wordt in evenwicht gebracht met het vastgestelde opdrachtenpakket. Het budget voor de NVWA 2012 wordt verhoogd met € 4,5 mln.

Tevens wordt de bijdrage verhoogd met € 2 mln voor de kosten die de overheid maakt voor het ophalen en vernietigen van stro dat illegaal uit Turkije is geïmporteerd en het monitoren van de dieren die met het stro in aanraking zijn geweest.

Tenslotte wordt de bijdrage aan de NVWA met € 1,0 mln verhoogd met het budget van de medewerkers van de Bestuursdienst van voormalig LNV.

Dienst Regelingen

De bijdrage aan Dienst Regelingen wordt met € 14,5 mln verhoogd om het budget in overeenstemming te brengen met het opdrachtenpakket. Het betreft hier voornamelijk de financiering van het Europees uitvoeringspakket.

Agentschap NL

De bijdrage aan het Agentschap NL wordt verhoogd voor de uitvoeringskosten van innovatieprojecten en voor uitvoeringskosten op het gebied van Natuur- en Milieueducatie (NME).

Toelichting op de ontvangsten

De verhoging van de ontvangsten met € 3,6 mln houdt verband met het volgende:

 • De Nederlandse ambassade in Kabul levert via het ministerie van Buitenlandse Zaken € 1,2 mln voor een groen onderwijsproject in Afghanistan.

 • Het Productschap Vis levert een bijdrage voor het schelpdierenonderzoek en het onderzoek naar de effecten van de garnalenvisserij in Natura-2000 kustgebieden. Tevens levert de provincie Gelderland een bijdrage ten behoeve van het uitvoeren van fijnstofmaatregelen in de landbouw. Dit leidt in totaal tot een verhoging met € 1,1 mln.

 • Het ministerie van Buitenlandse Zaken levert een bijdrage aan EL&I van € 0,8 mln voor uitgaven in het kader van het Partnerschap Preventie en Bestrijding Vogelgriep Indonesië.

 • Vanuit de EU wordt structureel € 0,5 mln ontvangen in het kader van het Wettelijk Visserijbeleid die wordt ingezet voor de uitvoeren van de Wettelijke Onderzoekstaken Visserij.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit

Stand ontwerp begroting 2012

Mutaties via NvW en amendementen 

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

778 990

 

14 870

793 860

2 728

     

Uitgaven

780 891

 

– 8 151

772 740

2 728

     

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

     

98%

       
                 

Bekostiging:

695 595

 

– 788

694 807

8 167

8 167

8 167

8 167

Wageningen Universiteit

155 402

 

7 847

163 249

547

547

547

547

HBO-groen

66 198

 

10 420

76 618

7 620

7 620

7 620

7 620

MBO-groen

147 674

 

2 600

150 274

       

VOA

9 457

 

2 000

11 457

       

Wachtgelden

12 573

 

350

12 923

       

VMBO-groen

297 659

 

– 24 755

272 904

       

Aequor

6 632

 

750

7 382

       
                 

Subsidies:

79 053

 

– 6 043

73 010

– 5 439

– 8 167

– 8 167

– 8 167

Groene Kennis Coöperatie

4 103

 

– 1 700

2 403

       

School als Kenniscentrum

37 257

 

– 10 017

27 240

– 7 117

– 7 117

– 7 117

– 7 117

Kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs

6 192

 

850

7 042

       

Aanvullende onderwijssubsidies

6 111

 

6 143

12 254

1 678

– 1 050

– 1 050

– 1 050

Ontwikkeling en beheer natuurkwaliteit

1 644

 

900

2 544

       

NME/Leren voor Duurzame Ontwikkeling

4 000

 

– 2 219

1 781

       

OCW-conforme onderwijssubsidies

19 746

   

19 746

       
                 

Opdrachten:

6 243

 

– 1 320

4 923

       

Kennisverspreiding

6 243

 

– 1 320

4 923

       
                 

Ontvangsten

75

 

46

121

       

Toelichting op de verplichtingen

De verhoging van de verplichtingen met € 14,9 mln houdt met name verband met de bekostiging van het groene onderwijs (Wageningen Universiteit, Hoger Beroepsonderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs). Dit leidt tot hogere uitgaven door toenemende leerlingenaantallen in 2013. De verplichting voor het bekostigingsjaar 2013 wordt in 2012 vastgelegd.

Toelichting op de bekostiging

De onderdelen Wageningen Universiteit en Hoger Beroepsonderwijs worden verhoogd vanwege de regeling praktijkleren en groene plus (€ 8,2 mln in 2012 en verder, waarvan € 7,1 mln ten laste van School als Kenniscentrum en € 1,1 mln ten laste van Aanvullende Onderwijssubsidies).

De verlaging van de uitgaven voor het onderdeel VMBO-groen (– € 24,8) wordt als volgt verklaard:

 • Vanwege regelingen die worden uitgevoerd binnen het begrotingsonderdeel Aanvullende Onderwijssubsidies (met name de regelingen Functiemix en Leerplusarrangement) wordt het bekostigingsonderdeel VMBO-groen in 2012 verlaagd met € 5,8 mln.

 • Lagere uitgaven (€ 19,0 mln) waarvan € 15,8 mln wordt ingezet ter dekking van knelpunten op de overige bekostigingsonderdelen (WU, HBO-groen, MBO-groen, VOA, wachtgelden en Aequor).

 • De resterende € 3,2 mln wordt ingezet ter dekking van knelpunten elders op de EL&I-begroting.

Toelichting op de subsidies

De uitgaven voor de onderdelen Groene Kennis Coöperatie en School als Kenniscentrum worden verlaagd met totaal € 11,7 mln. Dit budget wordt ingezet voor de volgende onderdelen:

 • Voor de bekostiging van de Wageningen Universiteit en Hoger Beroepsonderwijs is € 7,1 mln budget benodigd (zie toelichting onder bekostiging).

 • Ter dekking van knelpunten elders op de EL&I-begroting wordt € 3,5 mln budget ingezet.

 • Daarnaast wordt van het onderdeel School als Kenniscentrum € 1,1 mln ingezet ter dekking van knelpunten op de overige subsidie-onderdelen.

De uitgaven voor het onderdeel Aanvullende onderwijssubsidies worden in 2012 verhoogd met € 6,1 mln voor de volgende onderdelen:

 • € 5,8 mln budgetverhoging voor de uitvoering van met name de regelingen Functiemix en Leerplusarrangement;

 • Vanuit het Regeerakkoord (kabinet Rutte) zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor professionalisering en prestatiebeloning. Aan het onderdeel Aanvullende Onderwijssubsidies is daarom toegevoegd het aandeel groen onderwijs (2012: € 1,8 mln, 2013: € 2,7 mln).

 • Voor het kennisverspreidingsproject BOGO is dit subsidie-onderdeel verlaagd met € 0,5 mln ten gunste van artikel 16 (Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens) dat via de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) wordt bekostigd.

 • Daarnaast is voor de bekostiging van de Wageningen Universiteit en Hoger Beroepsonderwijs € 1,1 mln budget benodigd (zie toelichting onder bekostiging).

De uitgaven voor Natuur- en Milieueducatie (NME) worden in 2012 verlaagd met totaal € 2,2 mln. Hiervan is € 1,5 mln bestemd voor de uitvoeringskosten Agentschap NL (artikel 16). Daarnaast wordt € 0,7 mln ingezet ter dekking van knelpunten op de overige subsidie-onderdelen van artikel 17.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

18 Natuur en Regio

Stand ontwerp begroting 2012

Mutaties via NvW en amendementen 

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

409 261

640

4 983

414 884

226

– 1

462

223

Waarvan garantieverplichten

               

Uitgaven

837 888

640

7 487

846 015

– 708

– 47 001

– 14 038

– 12 077

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

     

84,4%

       
                 

Programma-uitgaven

717 248

2 640

– 1 403

718 485

– 3 258

– 46 723

– 13 643

– 11 643

18.1 Versterken mainports, brainports, greenports en andere clusters gerelateerd aan topsectoren

174 766

 

– 1 124

173 642

– 1 100

– 1 100

– 1 200

 

18.2 Wederzijds versterken van ecologie en economie

193 788

2 000

6 817

202 605

 

 

 

 

18.3 Behouden van de intern-/nationale biodiversiteit en versterken van onze natuur

68 748

640

– 1 596

67 792

– 2 158

277

257

657

18.4 Te decentraliseren

279 946

 

– 5 500

274 446

 

– 45 900

– 12 700

– 12 300

                 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

120 640

– 2 000

8 890

127 530

2 550

– 278

– 395

– 434

Dienst Landelijk Gebied

83 298

 

4 009

87 307

252

121

75

59

Dienst Regelingen

29 930

– 2 000

3 415

31 345

2 298

– 399

– 470

– 493

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

7 412

 

125

7 537

 

 

 

 

Agentschap NL

 

 

1 341

1 341

 

 

 

 

                 

Ontvangsten

112 175

 

116

112 291

       

Landinrichtingsrente

42 161

 

 

42 161

       

Bijdragen van derden

29 769

 

 

29 769

       

EU-bijdragen

2 096

 

 

2 096

       

Jachtakten

1 031

 

 

1 031

       

Synergiegelden

16 124

 

 

16 124

       

Verkoop gronden

20 000

 

 

20 000

       

Overige

994

 

116

1 110

       

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingenverhoging hangt grotendeels samen met de mutaties op de uitgaven.

Toelichting op de programma-uitgaven

OD 18.2 Wederzijds versterken van ecologie en economie

De verhoging met € 6,8 mln houdt voornamelijk verband met de volgende mutaties:

 • Ten behoeve van het Nota-Ruimte project Zuidas Haarlemmermeer vindt verhoging plaats met € 8,1 mln. Dit voormalig FES-project voor realisatie groene ruimte ten behoeve van recreatiemogelijkheden kon in 2011 niet worden uitgevoerd in verband met een kabinetsbesluit omtrent de hoogspanningsleiding die door dat gebied zou lopen. In 2011 is derhalve € 8 mln niet betaald. EL&I zoekt samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de regio naar een alternatief.

 • Voor de renovatie van Kasteel Groeneveld word vanuit dit artikel € 1,7 mln overgeheveld naar artikel 40 (Apparaat). Het betreft de laatste tranche van de renovatie van het kasteel.

OD 18.4 Te decentraliseren

De verlaging met € 5,5 mln houdt verband met het feit dat van het geraamde budget ad € 36,6 mln voor rente en aflossing die vergoed wordt aan de Particuliere Natuurbeschermingsorganisatie en Vereniging Natuurmonumenten dit jaar circa € 5,5 mln onbesteed blijft in verband met de lage rentestand.

De verlagingen vanaf 2014 houden verband met het volgende.

Bij Najaarsnota 2011 is op grond van het onderhandelaarsakkoord van 20 september 2011 tussen het rijk en het IPO een verhoging opgenomen van € 83,3 mln voor 2011 waarbij is aangekondigd dat voor de periode 2014 en volgende jaren een verlaging zou worden verwerkt van dezelfde omvang. Deze wordt thans geëffectueerd.

Toelichting op de bijdragen aan baten-lastendiensten

Dienst Landelijk Gebied

De verhoging met € 4 mln houdt voornamelijk verband met de uitvoeringskosten voor de implementatie van beheersplannen in het kader van Natura 2000-gebieden en de Flora en Faunawet.

Dienst Regelingen

De verhoging met € 3,4 mln houdt voor € 2 mln verband met een alternatieve dekking voor het aangenomen amendement Koopmans inzake GROEN EN DOEN, waarbij de bijdrage aan Dienst Regelingen in de begroting 2012 is verlaagd met € 2 mln. Voorts wordt de bijdrage verhoogd met € 1 mln voor werkzaamheden in het kader van beheersplannen en aanwijzingen inzake Natura 2000.

Agentschap NL

De verhoging met € 1,4 mln houdt verband met uitvoeringskosten van de stimuleringsregeling «Pieken in de Delta». Deze regeling heeft tot doel door middel van het verstrekken van subsidies het ondernemers- en vestigingsklimaat in Nederland te versterken. Voorts wordt de bijdrage aan Agentschap NL verhoogd voor uitvoeringskosten van de regeling Programmatische Aanpak Stikstof, het programma biodiversiteit en uitvoeringskosten in het kader van Natura 2000.

2

In de Voorjaarsnota 2012 is het budget voor de subsidieregeling zonnepanelen opgenomen onder de aanvullende post.

Licence