Base description which applies to whole site

4. DE NIET-BELEIDSARTIKELEN

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

40 Apparaat

Stand ontwerp begroting 2012

Mutaties via NvW en amendementen 

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

 

– 1

– 2

– 3

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

464 711

– 640

15 102

479 173

– 8 480

– 7 177

– 5 862

– 5 877

Uitgaven

448 098

– 640

15 102

462 560

– 8 480

– 7 177

– 5 862

– 5 877

                 

40.10 Personeel kerndepartement

258 600

 

5 481

264 081

– 11 037

– 10 155

– 9 320

– 9 489

40.20 Materieel kerndepartement

114 761

– 640

– 10 756

103 365

– 694

– 673

– 665

– 665

40.30 Personeel buitendiensten

48 373

 

2 631

51 004

1 729

900

900

900

40.40 Materieel buitendiensten

19 506

 

– 72

19 434

61

– 29

– 29

– 29

40.90 Baten lasten diensten

6 858

 

17 818

24 676

1 461

2 780

3 252

3 406

                 

Ontvangsten

15 544

0

3 236

18 780

68

– 16

– 85

– 141

40.10 Ontvangsten kerndepartement

8 612

 

3 236

11 848

68

– 16

– 85

– 141

40.30 Ontvangsten buitendiensten

6 932

 

0

6 932

0

0

0

0

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Personeel kerndepartement

De hogere uitgaven van totaal € 5,5 mln worden met name verklaard door:

  • De overheveling van € 5,3 mln naar het ministerie van Financiën in verband met de overgang van de Auditdienst per 1 mei 2012 naar de Auditdienst Rijk.

  • Daarnaast wordt voor het jaar 2012 de 2% stijging van de crisisheffing APG opgevangen binnen de EL&I-begroting (€ 11 mln).

Materieel kerndepartement

Bij het onderdeel materieel kerndepartement zijn de uitvoeringslasten voor de ICT overgeheveld naar het bijdrage onderdeel van de baten-lastendienst DICTU. Op dit onderdeel worden de uitgaven voor de renovatie van kasteel Groeneveld en de uitgaven die verband houden met de salarisadministratie P-direkt verantwoord. Daarnaast is een herschikking binnen het apparaatsbudget verwerkt.

Personeel buitendiensten

De personele uitgaven van de buitendiensten worden op dit onderdeel verantwoord, derhalve wordt een herschikking van het apparaatbudget verwerkt.

Baten-lastendiensten

Vanuit het onderdeel materieel kerndepartement wordt budget voor de bijdrage accountplan centrale ICT overgeheveld naar de uitvoerende baten-lastendienst (DICTU). Dit budget is met name bestemd voor de kosten van kantoorautomatisering en de ICT-kosten voor het kerndepartement.

Toelichting op de ontvangsten

Ontvangsten kerndepartement

De ontvangsten betreffen een desaldering voor kosten van de salarisadministratie die doorbelast worden aan de betrokken baten-lastendiensten.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

41 Nominaal en Onvoorzien

Stand ontwerp begroting 2012

Mutaties via NvW en amendementen 

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

 

– 1

– 2

– 3

(4)=(1+2+3)

       

Verplichtingen

-8 788

 

17 005

8 217

11 228

7 835

7 344

7 005

Uitgaven

-8 788

 

17 005

8 217

11 228

7 835

7 344

7 005

                 

41.10 Prijsbijstelling

-9 038

 

9 038

0

       

41.20 Loonbijstelling

 

 

11 577

11 577

11 838

11 130

10 639

10 300

41.30 Onvoorzien

250

 

0

250

       

41.40 In te vullen posten

 

 

– 3 610

– 3 610

– 610

– 3 295

– 3 295

– 3 295

                 

Ontvangsten

               

Toelichting bij de verplichtingen en uitgaven

Prijsbijstelling

De abusievelijk teveel toegedeelde prijsbijstellingstranche 2011 voor het jaar 2012 wordt binnen de EL&I-begroting opgevangen.

Loonbijstelling

Bij Voorjaarsnota is de loonbijstellingstranche 2012 voor de stijging van de premies van de sociale lasten en de bijdrage in de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringsfonds uitgedeeld. De technische verwerking van de loonbijstellingstranche 2012 zal bij begroting 2013 plaatsvinden.

In te vullen posten

Op dit onderdeel is de taakstelling BES-Fonds (Bonaire, St. Eustatius en Saba) – € 0,6 mln en de negatieve bijstelling – € 3,0 mln tijdelijk opgenomen. De invulling zal bij begroting 2013 plaatsvinden.

Licence