Base description which applies to whole site

2. Het beleid

De mutaties in de Voorjaarsnota hebben vooral betrekking op uitvoeringstegenvallers en de wijze waarop die worden opgevangen.

Overzicht met belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2012 (Voorjaarsnota)

Bedragen in EUR 1 000
 

Uitgaven 2012

Artikelnr. 2012

Stand ontwerpbegroting 2012

31 066 016

 
     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

1. Mutaties Wajong uitkeringslasten

– 25 285

46

2. Mutaties Wajong uitvoeringskosten

32 330

46

3. Mutaties BUIG

481 108

46

4. Overgangsregeling WWIK (incl uitvkosten)

20 830

46

5. Actualisatie ramingen IAU en MAU

– 26 032

46

6. Mutaties basisdienstverlening UWV

6 879

47

7. Mutaties Re-integratie Wajong uitvkosten

13 072

47

8. Mutaties AIO (incl uitvkosten)

– 14 636

49

9. Mutaties Toeslagenwet

33 100

49

10. Mutaties AKW (incl uitvkosten)

28 295

50

11. Mutaties rijksbijdragen

410 865

51

12. Mutaties Kinderopvang

– 9 240

52

13. Eindejaarsmarge

26 047

99

14. Loonbijstelling

41 413

99

15. Compenserende kasschuif tbv WW uitvkosten

– 28 000

99

16. Reserveringen en dekkingen SZW-begroting

– 31 261

99

17. Diversen

8 185

Div

     

Stand na 1e suppletoire begroting 2012

32 033 686

 

Overzicht met belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2012 (Voorjaarsnota)

Bedragen in EUR 1 000
 

Ontvangsten 2012

Artikelnr. 2012

Stand ontwerpbegroting 2012

1 847 508

 
     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

1. Mutaties Kinderopvang

47 141

52

2. Diverse desalderingen

8 450

96

3. Diversen

1 098

Div

     

Stand na 1e suppletoire begroting 2012

1 904 197

 
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 41 Inkomensbeleid (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen voor een evenwichtige en activerende inkomensontwikkeling

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

Mutaties suppletoire begroting VJN 2012

Stand suppletoire begroting VJN 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

 

1

2

3 = (1+2)

       

Verplichtingen

772

– 212

560

       

Uitgaven:

822

– 212

610

0

0

0

0

             

 

Programma-uitgaven OD 2

822

– 212

610

0

0

0

0

Subsidies

5

0

5

       

Overig

817

– 212

605

– 120

– 120

   
               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Licence