Base description which applies to whole site

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 19,091 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Basisdienstverlening UWV (€ 6,879 miljoen).

 • 1. De gestegen werkloze beroepsbevolking leidt tot meer dienstverlening aan werknemers en werkgevers en tot meer uitkerings- aanvragen bij de WW. Hierdoor stijgen de uitvoeringskosten bij de basisdienstverlening van het UWV (€ 2,857 miljoen).

 • 2. Een herijking van het ramingsmodel van de uitvoeringskosten van het UWV zorgt voor een budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van het UWV (€ 4,220 miljoen).

 • 3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW begroting ten behoeve van een tijdelijk programmabureau en verwerving van consumentendata (€ 0,471 miljoen).

 • 4. De tegenvallende werkloosheidsontwikkeling leidt tot hogere WW- uitvoeringskosten in 2012. Deze worden gefinancierd door een deel van de WW-uitvoeringskosten in 2013 en 2014 naar voren te halen. Om dit voor het hele SZA-kader budgettair neutraal te laten verlopen, worden uitgaven van 2012 naar 2013 geschoven (–/– € 0,669 miljoen).

BKWI (€ 0,552 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW begroting voornamelijk ten behoeve van handhavingsactiviteiten (interventieteams en Naleving.net) (€ 0,552 miljoen).

Programma-uitgaven OD 2

Participatiebudget (€ 0,411 miljoen)

 • 1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsbijstelling 2011 van het educatiedeel van het participatiebudget (€ 0,411miljoen).

Re-integratie Wajong uitvoeringskosten (€ 13,072 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 47 ten behoeve van «Iedereen Doet Mee» (IDM) gelden (€ 2,105 miljoen).

 • 2. Een herijking van het ramingsmodel van de uitvoeringskosten van het UWV zorgt voor een budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van het UWV (€ 10,967 miljoen).

Indicatiestelling WSW

 • 1. Een herijking van het ramingsmodel van de uitvoeringskosten van het UWV zorgt voor een budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van het UWV (op dit artikel met ingang van 2013; in 2012 op artikel 48)

Subsidies (–/– € 0,466 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,466 miljoen).

Beleidsondersteunenede uitgaven (–/– € 4,286 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting voornamelijk ten behoeve van uitvoeringskosten ESF (–/– € 2,181 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 47 ten behoeve van IDM gelden (–/– € 2,105 miljoen).

Vergoeding uitvoering ESF (AGSZW) ( € 2,929 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW begroting (€ 2,929 miljoen).

Ontvangsten (€ 0,411 miljoen)

 • 1. Dit is de tegenhanger van de mutatie bij het participatiebudget. Per saldo is de OCW-bijdrage budgettair neutraal (€ 0,411 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 48 Sociale werkvoorziening (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Het faciliteren van arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

Mutaties suppletoire begroting VJN 2012

Stand suppletoire begroting VJN 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

 

1

2

3 = (1+2)

       

Verplichtingen

2 404 122

– 2 390

2 401 732

       

Uitgaven:

2 404 122

– 3 125

2 400 997

0

0

0

0

               

Programma-uitgaven OD 1

2 404 122

– 3 125

2 400 997

0

0

0

0

Wet Sociale Werkvoorziening

2 361 199

– 735

2 360 464

0

0

0

0

Uitvoeringskosten indicatiestelling door UWV

32 923

– 2 390

30 533

0

0

0

0

Herstructureringsfaciliteit

10 000

0

10 000

0

0

0

0

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Licence