Base description which applies to whole site

Toelichting

Het totaal van de mutaties in de 1e suppletoire begroting bedraagt € 481,557 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 3

Wajong uitkeringslasten (–/– € 25,285 miljoen)

 • 1. De prijs- en volumeramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (–/– € 26,260 miljoen).

 • 2. Uitstel van de invoering van strengere fraudewetgeving leidt tot lagere besparingen (€ 0,975 miljoen).

Wajong uitvoeringskosten (€ 32,330 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten UWV in verband met de bevoorschotting 2012 (€ 4,313 miljoen).

 • 2. De tegenvallende werkloosheidsontwikkeling leidt tot hogere WW- uitvoeringskosten in 2012. Deze worden gefinancierd door een deel van de WW-uitvoeringskosten in 2013 en 2014 naar voren te halen. Om dit voor het hele SZA-kader budgettair neutraal te laten verlopen, worden uitgaven van 2012 naar 2013 geschoven (–/– € 1,270 miljoen).

 • 3. Een herijking van het ramingsmodel van de uitvoeringskosten van het UWV zorgt voor een budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten van het UWV (€ 29,287 miljoen).

Programma-uitgaven OD 5

BUIG (€ 481,108 miljoen)

 • 1. Bijstelling van de werkloosheidsraming en de gewijzigde doorwerking daarvan op de WWB, door het CPB (€ 457,379 miljoen).

 • 2. Uitstel van de invoering van strengere fraudewetgeving leidt tot lagere besparingen (€ 12,200 miljoen).

 • 3. Geen sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders in de WWB leidt tot hogere WWB uitgaven(€ 5,000 miljoen).

 • 4. Actualisatie van de toegekende IAU/MAU-uitkeringen aan gemeenten (€ 17,000 miljoen).

 • 5. Het creëren van een overgangstermijn voor mensen in de WWIK leidt tot lagere WWB uitgaven (–/– € 10,471 miljoen).

Bijstand buitenland (€ 0,190 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten SVB in verband met de bevoorschotting 2012 (€ 0,190 miljoen).

Bijstand zelfstandigen (–/– € 1,867 miljoen)

 • 1. De gemiddelde uitkering is op basis van uitvoeringsgegevens bijgesteld (–/– € 1,667 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikking ten behoeve van uitvoeringskosten ESF (–/– € 0,200 miljoen).

WWIK uitkeringslasten (€ 17,061 miljoen)

 • 1. Als gevolg van een gerechtelijke uitspraak is een overgangsvoorziening voor mensen in de WWIK gecreëerd (€ 17,061 miljoen).

WWIK uitvoeringskosten (€ 3,769 miljoen)

 • 1. Uitvoeringskosten voor de overgangsvoorziening voor mensen in de WWIK (€ 3,769 miljoen).

Handhaving (€ 0,671 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikking binnen de totale handhavingmiddelen van SZW (€ 0,223 miljoen).

 • 2. De voorgenomen invoering van verscherpte fraude maatregelen leidt tot hogere uitvoeringskosten bij het Inlichtingenbureau (€ 0,448 miljoen).

Overig (–/– € 26,223 miljoen)

 • 1. Wijziging registratie inhuur externen (–/– € 0,170 miljoen)

 • 2. Actualisatie van de raming voor de Incidentele en meerjarige aanvullende uitkering (–/– € 26,032 miljoen).

 • 3. Overboeking naar OCW als bijdrage in de kosten van het evaluatie onderzoek naar de werkschool Boris (–/– € 0,021 miljoen).

Programma-uitgaven OD 6

Uitkeringen Caribisch Nederland (–/– € 0,197 miljoen)

 • 1. Ramingsbijstelling van de uitkeringslasten Caribisch Nederland op basis van uitvoeringsgegevens (–/– € 0,197 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 47 Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Arbeidsinpassing in regulier werk voor uitkeringsgerechtigden en werklozen

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

Mutaties suppletoire begroting VJN 2012

Stand suppletoire begroting VJN 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

 

1

2

3 = (1+2)

       

Verplichtingen

1 466 003

18 970

1 484 973

       

Uitgaven:

1 466 065

19 091

1 485 156

15 785

14 611

14 917

14 081

               

Programma-uitgaven OD 1

190 422

7 431

197 853

10 593

15 612

19 514

19 515

Basisdienstverlening UWV

181 875

6 879

188 754

10 541

15 506

19 408

19 409

BKWI

8 547

552

9 099

52

106

106

106

               

Programma-uitgaven OD 2

1 275 643

11 660

1 287 303

5 192

– 1 001

– 4 597

– 5 434

Participatiebudget

992 520

411

992 931

206

206

206

206

RWI

2 633

0

2 633

0

0

0

0

Re-integratie Wajong

192 345

0

192 345

0

0

0

0

Re-integratie Wajong uitvoeringskosten

44 852

13 072

57 924

7 332

1 403

– 1 172

– 2 116

Indicatiestelling WSW

0

0

0

– 2 156

– 1 707

– 2 209

– 2 309

Subsidies

2 440

– 466

1 974

0

0

0

0

Beleidsondersteunende uitgaven

28 780

– 4 286

24 494

– 28

– 658

– 1 096

– 889

Re-integratie BES

260

0

260

0

0

0

0

Vergoeding uitvoering ESF (AGSZW)

11 813

2 929

14 742

– 162

– 245

– 326

– 326

               

Ontvangsten

270 860

411

271 271

206

206

206

206

Licence