Base description which applies to whole site

4.4 Verdiepingsbijlage

Deze paragraaf bevat een toelichting per artikel op de mutaties die hebben plaatsgevonden na de ontwerpbegroting 2012. Alleen mutaties na de ontwerpbegroting 2012 die groter zijn dan € 10 miljoen worden toegelicht. In enkele gevallen is om beleidsmatige redenen van deze regel afgeweken en zijn ook kleinere mutaties toegelicht. De overige en technische mutaties betreffen een saldo van kleinere mutaties en worden daardoor niet beschreven.

41 Volksgezondheid (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2012

Stand ontwerpbegroting 2012

111,8

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

 

Technische mutaties

– 6,6

1. IJklijnmutaties

– 6,6

   

Stand 1e suppletoire begroting 2012

105,2

Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012

– 6,6

Toelichting mutaties:

 • 1. Deze post is het saldo van verschillende ijklijnmutaties.

42 Gezondheidszorg (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2012

Stand ontwerpbegroting 2012

36 012,9

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

 

Mee- en tegenvallers

384,5

Actualisering zorguitgaven

354,5

1. Huisartsenzorg

76,9

2. Tandheelkundige zorg

47,0

3. Fysiotherapie

19,0

4. Overige eerstelijnszorg

– 3,1

5. Instellingen voor medisch specialistische zorg

333,0

6. Overige curatieve zorg

3,3

7. Ziekenvervoer

17,0

8. Geneesmiddelen

– 222,2

9. Hulpmiddelen

– 22,0

10. Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

115,0

11. Grensoverschrijdende zorg

– 14,0

12. Multidisciplinaire zorgverlening

4,6

   

Besparingsverliezen

30,0

13. Werelddekking

30,0

   

Maartregelen en intensiveringen

– 342,5

14. Aanpassing tariefskorting huisartsen

34,3

15. Pakketaanpassing fysiotherapie

– 44,0

16. Instellingen voor medisch specialistische zorg

– 333,0

17. Overige

0,2

   

Technische mutaties

14,7

18. Overheveling middelen ggz

17,1

19. IJklijnmutatie

– 2,4

   

Stand 1e suppletoire begroting 2012

36 069,6

Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012

56,7

Toelichting mutaties:

 • 1. De mutatie van € 76,9 miljoen bestaat uit enerzijds de bij het jaarverslag gemelde overschrijding van € 99 miljoen en anderzijds de neerwaartse bijstelling van de overschrijding 2010. De genoemde overschrijding is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de toename van de bijzondere betalingen, het grotendeels vrije deel van de huisartsenzorg. Het overige deel wordt veroorzaakt door het getarifeerde deel.

 • 2. Op basis van de meest recente CVZ-cijfers is bij de tandheelkundige zorg over 2011 een overschrijding te zien van € 48 miljoen. In de kostenontwikkeling is te zien dat zich stijgingen voordoen bij de drie te onderscheiden hoofdgroepen, namelijk jeugdigen, volwassenen en gebitsprothesen. Bij de tandheelkundige specialistische zorg is er een onderschrijding van € 1 miljoen.

 • 3. De recente CVZ-cijfers laten over 2011 bij fysiotherapie een overschrijding zien van € 19 miljoen.

 • 4. Deze post is het saldo van verschillende mutaties.

 • 5. De totale ingeschatte overschrijding bij de instellingen voor medisch specialistische zorg bedraagt € 333 miljoen (op basis van de nieuwe toedeling zoals die vanaf 2012 in de VWS-begroting is opgenomen en ontleend is aan het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord). Deze nieuwe sector bestaat uit verschillende (onderdelen van) sectoren zoals tot en met 2011 in de VWS-begroting gehanteerd werden. Ook de overschrijding wordt uit verschillende onderdelen opgebouwd. Op basis van de meest recente cijfers van het CVZ en NZa over 2011 en rekening houdend met patronen in de uitgavenontwikkeling van de afgelopen jaren wordt een overschrijding geraamd van € 250 miljoen bij de ziekenhuizen. In de sector overig curatief blijkt op basis van NZa-cijfers over 2011 sprake van een overschrijding van circa € 10 miljoen. Van deze sector wordt vanaf 2012 tweederde toegerekend aan het nieuwe kader instellingen voor medisch specialistische zorg dat gebaseerd is op het Bestuurlijk hoofdlijnenakkoord. Ook het kostendeel van de geprognosticeerde overschrijding van ZBC’s is vanaf 2012 onderdeel van dit kader. Het gaat daarbij om € 76,5 miljoen. De totale overschrijding van deze sector wordt geraamd op € 333 miljoen.

 • 6. Op basis van de laatste NZa-cijfers over 2011 is sprake van een meerjarige overschrijding van circa € 10 miljoen. Hiervan loopt vanaf 2012 tweederde mee bij de overschrijding voor instellingen voor medisch specialistische zorg. Het restant van de overschrijding van € 3 miljoen vindt plaats op de sector overig curatief en heeft met name betrekking op de huisartsenlaboratoria.

 • 7. Op basis van de meest recente NZa-cijfers (ambulances) en CVZ-cijfers (overig ziekenvervoer) over 2012 wordt een meerjarige overschrijding van totaal € 17 miljoen verwacht.

 • 8. Uit de actualisering van de zorguitgaven voor het VWS-jaarverslag 2011 volgt een structurele meevaller bij de farmaceutische hulp van € 222 miljoen. De vervanging naar middelen met lagere prijzen en prijsverlagingen onder invloed van het preferentiebeleid van zorgverzekeraars leveren meer op dan eerder was geraamd.

 • 9. Uit de actualisering van de zorguitgaven voor het VWS-jaarverslag 2011 komt een meevaller bij de hulpmiddelen naar voren, die voor € 22 miljoen als structureel wordt aangemerkt. Waarschijnlijke oorzaken zijn een lager dan geraamde groei van de uitgaven voor hulpmiddelen bij ademhalingsproblemen en wondzorg en afnemende naijl-effecten van de pakketuitname van de sta-op-stoel.

 • 10. Op basis van een geactualiseerde opgave van Vektis inzake de door vrijgevestigden en niet-gebudgetteerde instellingen gedeclareerde DBC’s (geopend in 2010), geactualiseerde cijfers van de NZa inzake de budgetten 2011 van gebudgetteerde ggz-instellingen, een geactualiseerde opgave van het CVZ inzake de eerstelijns ggz in 2011 en rekening houdend met trends uit het verleden, wordt een overschrijding geraamd van € 115 miljoen in de curatieve ggz.

 • 11. Op basis van actuele cijfers van het CVZ is sprake van een meevaller van € 14 miljoen. Dit is het saldo van een meevaller van € 10 miljoen bij de uitgaven zorgkosten in het buitenland gemaakt door Zvw-verzekerden op basis van de Zvw-polis en een meevaller van € 4 miljoen bij de uitgaven zorgkosten op grond van internationale verordeningen, verdragen en richtlijnen.

 • 12. De verwachte overschrijding op de multidisciplinaire zorgverlening bedraagt € 4,6 miljoen en is vastgesteld op basis van CVZ-cijfers.

 • 13. Er is sprake van een besparingsverlies in 2012. Het ingezette traject van het aanpassen van de verdragen verloopt moeizaam. Verwacht wordt dat deze aanpassingen niet eerder dan 1 januari 2014 doorgevoerd zijn.

 • 14. Naar aanleiding van de CVZ-cijfers over 2010 is de korting op het huisartsentarief verlaagd. Aanvullend is eind 2011 besloten om de korting nog eens met € 14 miljoen te verlagen.

 • 15. Dit betreft de tegenboeking van de besparing van € 44 miljoen die van artikel 99 naar artikel 42 is overgeboekt.

 • 16. In 2011 is een Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord met instellingen voor medisch specialistische zorg gesloten. Een beheerste kostenontwikkeling is daarbij uitgangspunt.  In dat akkoord is een financieel kader voor 2012 tot en met 2014 overeengekomen tussen verzekeraars en zorgaanbieders. Uitgaande van het overeengekomen budgettair kader 2012–2014 uit het Hoofdlijnenakkoord werkt de overschrijding zoals geconstateerd op basis van 2011 niet structureel door.

 • 17. Deze post is het saldo van verschillende mutaties.

 • 18. In het kader van de beleidsregel «Overheveling ggz-budget AWBZ-Zvw» is het voor ggz-instellingen mogelijk te schuiven tussen AWBZ- en Zvw-budgetten voor de ggz. In 2011 zijn door enkele tientallen instellingen gezamenlijk met zorgkantoren en representerende verzekeraars verzoeken ingediend, die per saldo hebben geleid tot een verschuiving van € 17 miljoen van AWBZ (artikel 43) naar Zvw (artikel 42). Dit betreft een structurele overheveling van middelen.

 • 19. In verband met de invoering van prestatiebekostiging worden de integrale kankercentra, die voorheen via het functioneel budget werden bekostigd, per 2012 via een begrotingssubsidie betaald. Bij de begrotingsvoorbereiding 2012 zijn in dit verband middelen via een ijklijnmutatie overgeheveld vanuit het BKZ naar de VWS-begroting. Achteraf blijkt dat deze ijklijnmutatie op basis van de geldende systematiek ontoereikend is geweest waardoor thans een aanvullende overheveling noodzakelijk is.

43 Langdurige zorg (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2012

Stand ontwerpbegroting 2012

25 980,0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

 

Mee- en tegenvallers

300,5

Actualisering zorguitgaven

300,5

1. Zorg in natura door AWBZ-instellingen

260,5

2. Bovenbudgettaire vergoedingen

40,0

   

Maartregelen en intensiveringen

– 10,0

3. Ramingsbijstelling NHC's

– 8,0

4. Ramingsbijstelling pgb's

– 42,0

5. Zorg in natura

40,0

   

Technische mutaties

– 17,1

6. Overheveling middelen ggz

– 17,1

   

Stand 1e suppletoire begroting 2012

26 253,4

Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012

273,4

Toelichting mutaties:

 • 1. Bij Zorg is natura (ZIN) in sprake van een tegenvaller van € 260 miljoen als gevolg van de structurele doorwerking van nieuw in gebruik genomen capaciteit 2010. Deze capaciteitstoename doet zich vooral voor in de langdurige ggz en de gehandicaptenzorg.

 • 2. De bovenbudgettaire vergoedingen maken geen onderdeel uit van de contracteerruimte AWBZ. Mede hierdoor laten de bovenbudgettaire vergoedingen de afgelopen jaren een sterke stijging zien. Vanaf 2012 wordt een financiële tegenvaller verwacht van circa € 40 miljoen.

 • 3. Een technische aanpassing in de systematiek van de normatieve huisvestingscomponent (NHC) in de AWBZ leidt tot een beperkte besparing in 2012.

 • 4. De pgb-maatregel die per 1 januari 2012 is ingegaan, kent een aanvullende opbrengst door een lagere instroom in de pgb-regeling dan eerder verwacht.

 • 5. Een deel van de opbrengst van de pgb-maatregel is gereserveerd voor extra beroep van zorg in natura door deze maatregel.

 • 6. In het kader van de beleidsregel «Overheveling ggz-budget AWBZ-Zvw» is het voor ggz-instellingen mogelijk te schuiven tussen AWBZ- en Zvw-budgetten voor de ggz. In 2011 zijn door enkele tientallen instellingen gezamenlijk met zorgkantoren en representerende verzekeraars verzoeken ingediend, die per saldo hebben geleid tot een verschuiving van € 17 miljoen van AWBZ (artikel 43) naar Zvw (artikel 42). Dit betreft een structurele overheveling van middelen.

44 Maatschappelijke ondersteuning (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2012

Stand ontwerpbegroting 2012

187,6

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

 

N.v.t

n.v.t.

   

Stand 1e suppletoire begroting 2012

187,6

Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012

n.v.t.

Toelichting mutaties:

N.v.t.

99 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2012

Stand ontwerpbegroting 2012

1 624,6

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

 

Mee- en tegenvallers

147,4

Besparingsverliezen

47,0

1. Rechtmatigheid conform Zvw

47,0

   

2. Overige

100,4

   

Maartregelen en intensiveringen

37,6

3. Pakketaanpassing fysiotherapie

44,0

4. Overige

– 6,4

   

Technische en macro-economische mutaties

166,9

5. Aanpassing raming loon- en prijsbijstelling

166,9

   

Stand 1e suppletoire begroting 2012

1 976,5

Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012

351,9

Toelichting mutaties:

 • 1. De besparing als gevolg van de RA-maatregel «vergoeding rechtmatigheid conform Zvw» wordt in 2012 nog niet gerealiseerd. Er is een traject in gang gezet in samenwerking met verzekeraars en zorgaanbieders waarin de maatregel nader wordt uitgewerkt zodat implementatie in 2013 in de rede ligt.

 • 2. Dit betreft het saldo van diverse mee- en tegenvallers.

 • 3. Dit betreft de tegenboeking van de besparing van € 44 miljoen die van artikel 99 naar artikel 42 is overgeboekt.

 • 4. Dit betreft het saldo van diverse technische mutaties.

 • 5. De raming van loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het CEP 2012 van het Centaal Planbureau.

99 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1 000 000)

Ontvangsten

2012

Stand ontwerpbegroting 2012

3 641,4

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

 

Mee- en tegenvallers

– 40,0

Actualisering zorguitgaven

– 40,0

1. Eigen betalingen AWBZ

– 40,0

   

Stand 1e suppletoire begroting 2012

3 601,4

Mutatie BKZ-ontvangsten stand 1e suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012

– 40,0

Toelichting mutaties:

 • 1. In de begroting werd voor 2012 uitgegaan van een incidentele meevaller van € 85 miljoen. Nieuwe ramingen laten een structurele meevaller zien van € 45 miljoen. De bovenstaande tegenvaller betreft daarom een neerwaartse bijstelling van deze eerder ingeboekte meevaller in 2012.

Wmo (gemeentefonds, op de begroting van BZK) (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2012

Stand ontwerpbegroting 2012

1 441,5

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

 

N.v.t.

n.v.t.

   

Stand 1e suppletoire begroting 2012

1 441,5

Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012

n.v.t.

Toelichting mutaties:

N.v.t

Zorgopleidingen (op de begroting van VWS) (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2012

Stand ontwerpbegroting 2012

1 119,5

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

 

N.v.t.

n.v.t.

   

Stand 1e suppletoire begroting 2012

1 119,5

Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012

n.v.t.

Toelichting mutaties:

N.v.t.

Zorgopleidingen (op de begroting van VWS) (bedragen x € 1 000 000)

Ontvangsten

2012

Stand ontwerpbegroting 2012

0,0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

 

N.v.t.

n.v.t

   

Stand 1e suppletoire begroting 2012

0,0

Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012

n.v.t

Toelichting mutaties:

N.v.t.

Wtcg (op de begroting van VWS) (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2012

Stand ontwerpbegroting 2012

616,7

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

 

N.v.t.

n.v.t.

   

Stand 1e suppletoire begroting 2012

616,7

Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012

n.v.t.

Toelichting mutaties:

N.v.t.

Zorg Caribisch Nederland (op de begroting van VWS) (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2012

Stand ontwerpbegroting 2012

39,9

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

 

Maatregelen en intensiveringen

23,1

1. Zorg Caribisch Nederland

23,6

   

Technische en macro-economische mutaties

– 0,5

2. IJklijnmutaties

– 0,5

   

Stand 1e suppletoire begroting 2012

63,0

Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012

23,1

Toelichting mutaties:

 • 1. Actualisatie raming zorgkosten Caribisch Nederland leidt tot opwaartse bijstelling van de raming.

 • 2. Overboekingen ten behoeve van de integrale aanpak van de sociaal economische problematiek. De bijdragen zijn bedoeld voor Wmo gerelateerde activiteiten zover niet gedekt in andere regelingen en voor verslavingspreventie.

Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven (o.a. op de begroting van Financiën) (bedragen x € 1 000 000)

Uitgaven

2012

Stand ontwerpbegroting 2012

52,8

Mutaties 1e suppletoire begroting 2012

 

Maatregelen en intensiveringen

– 10,8

1. Nominale nullijn 2012

– 14,1

2. Prijsbijstelling

3,3

   

Technische en macro-economische mutaties

– 10,1

3. Aanpassing raming loon- en prijsbijstelling

– 10,1

   

Stand 1e suppletoire begroting 2012

31,9

Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012

– 20,9

Toelichting mutaties:

 • 1. Voor de begrotingsgefinancierde uitgaven wordt in 2012 geen loonbijstelling uitgekeerd. Omdat de nominale nullijn voor de zorgsector niet van toepassing is en VWS als gevolg van het OVA-convenant gehouden is te indexeren, ontstaat een tegenvaller.

 • 2. Prijsbijstelling tranche 2012, kader Zorg. Het tekort in 2012 is grotendeels het gevolg van een hogere raming van de prijsbijstelling ten tijde van de voorbereiding van de ontwerpbegroting 2012 dan feitelijk beschikbaar is gekomen.

 • 3. De raming van loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het CEP 2012 van het Centaal Planbureau.

Licence