Base description which applies to whole site

4.3 Mutaties per artikel

Tabel 4 geeft de mutaties vanaf de stand ontwerpbegroting 2012 tot aan de 1e suppletoire begroting 2012 op artikelniveau weer. De mutaties worden in de verdiepingsbijlage in paragraaf 4.4 verder toegelicht.

Tabel 4 BKZ-uitgaven en -ontvangsten per artikel 2012 (bedragen x € 1 000 000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting 2012

Stand 1e suppletoire begroting 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

Mutaties 2015

Mutaties 2016

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

       

41 Volksgezondheid

111,8

– 6,6

105,2

1,4

1,4

1,4

1,4

42 Gezondheidszorg

36 012,9

56,7

36 069,6

86,4

26,0

25,7

25,3

43 Langdurige zorg

25 980,0

273,4

26 253,4

213,4

267,4

239,4

223,4

44 Maatschappelijke ondersteuning

187,6

0,0

187,6

0,0

0,0

0,0

0,0

99 Nominaal en onvoorzien

1 624,6

351,9

1 976,5

– 381,1

– 918,9

– 870,4

– 827,1

Wmo (Gemeentefonds)

1 441,5

0,0

1 441,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Zorgopleidingen (begroting VWS)

1 119,5

0,0

1 119,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Wtcg (begroting VWS)

616,7

0,0

616,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Zorg Caribisch Nederland (begroting VWS)

39,9

23,1

63,0

28,1

32,7

33,2

38,6

Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven

52,8

– 20,9

31,9

– 53,0

– 76,4

– 91,3

– 106,5

Bruto-BKZ-uitgaven

67 187,4

677,6

67 865,0

– 104,8

– 667,8

– 662,0

– 644,9

Eigen betalingen AWBZ

1 696,4

– 40,00

1 656,4

45,0

45,0

45,0

45,0

               

Eigen risico Zvw

1 798,8

0,00

1 798,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Eigen bijdrage Zvw

146,2

0,00

146,2

0,0

0,0

0,0

0,0

BKZ-ontvangsten

3 641,4

– 40,0

3 601,4

45,0

45,0

45,0

45,0

Netto-BKZ-uitgaven

63 545,9

717,6

64 263,6

– 149,8

– 712,8

– 707,0

– 689,9

Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

Voor de post nominaal en onvoorzien resulteert de in de tijd oplopende neerwaartse bijstelling uit verwerking van het CEP waarin voor alle jaren lagere lonen zijn verwerkt dan in de begroting 2012. Daarnaast zijn de indexen voor de kapitaallasten 2012 opwaarts bijgesteld en zijn de grondslagen geactualiseerd.

Licence