Base description which applies to whole site

4. HET BELEID MET BETREKKING TOT DE ZORGUITGAVEN

Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ). Naast de doorwerking van de voorlopige zorguitgaven 2011 (zoals gepresenteerd in het Jaarverslag 2011, dat op de derde woensdag in mei is verschenen), geeft deze paragraaf de mutaties weer die voortkomen uit in gang gezet beleid en onvermijdelijke knelpunten die voor 2012 worden voorzien.

De netto BKZ-uitgaven nemen ten opzichte van ontwerpbegroting toe met € 718 miljoen. Dit is het saldo van de mutaties in de bruto BKZ-uitgaven en in de BKZ ontvangsten. Ten opzichte van de ontwerpbegroting nemen de bruto BKZ-uitgaven toe met € 678 miljoen en de BKZ-ontvangsten af met € 40 miljoen.

Paragraaf 4.1 geeft een nadere specificatie van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten mutaties. Het BKZ is als gevolg van de ontwikkeling van de prijs nationale bestedingen (pNB) en ijklijnmutaties ten opzichte van de Startnota met € 12 miljoen verhoogd. De netto BKZ-uitgaven komen volgens de huidige stand € 1 185 miljoen boven het BKZ uit. Paragraaf 4.2 geeft een nadere toelichting van de ontwikkeling van het BKZ en de vergelijking met de netto BKZ-uitgaven.

Licence