Base description which applies to whole site

4.1 Ontwikkelingen van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2012

Tabel 1 geeft een overzicht van de mutaties in de BKZ-uitgaven en -ontvangsten. De belangrijkste mutaties worden vervolgens kort toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting van de BKZ-mutaties op de VWS-artikelen wordt verwezen naar de verdiepingsbijlage in paragraaf 4.4.

Tabel 1 Mutaties in de bruto- en netto-BKZ-uitgaven 2012 (bedragen x € 1 000 000)
 

2012

Bruto BKZ-uitgaven stand ontwerpbegroting 2012

67 187,4

   

Mee- en tegenvallers

732,0

Actualisering zorguitgaven

655,0

1. Eerstelijnszorg

139,8

2. Medisch specialistische zorg

336,3

3. Ziekenvervoer

17,0

4. Genees- en hulpmiddelen

– 244,2

5. Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

115,0

6. Grensoverschrijdende zorg

– 14,0

7. Multidisciplinaire zorgverlening

4,6

8. Zorg in natura door AWBZ-instellingen

260,5

9. Bovenbudgettaire vergoedingen

40,0

   

Besparingsverliezen

77,0

10. Werelddekking

30,0

11. Rechtmatigheid conform Zvw

47,0

   

Maatregelen en intensiveringen

– 201,7

12. Aanpassing tariefskorting huisartsen

34,3

13. Instellingen voor medisch specialistische zorg

– 333,0

14. Zorg Caribisch Nederland

23,6

15. Overige

73,4

   

Technische en macro-economische mutaties

147,4

16. Macro loon- en prijsbijstelling (CEP tranche 2012)

156,9

17. IJklijnmutaties

– 9,5

   

Totaal mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012

677,6

   

Bruto BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2012

67 865,0

   

BKZ-ontvangsten stand ontwerpbegroting 2012

3 641,4

Mee- en tegenvallers

– 40,0

Actualisering zorguitgaven

– 40,0

18. Eigen betalingen AWBZ

– 40,0

   

Totaal mutatie bruto-BKZ-ontvangsten stand 1e suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012

– 40,0

   

BKZ-ontvangsten stand 1e suppletoire begroting 2012

3 601,4

   

Netto BKZ-uitgaven stand ontwerpbegroting 2012

63 545,9

Netto BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2011

64 263,5

   

Mutatie netto BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2012 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2012

717,6

Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

Mee- en tegenvallers

1 t/m 9. Actualisering zorguitgaven 2012

Op basis van de gegevens van de NZa en het CVZ zijn de zorguitgaven 2011 geactualiseerd, dit betreft echter nog een voorlopig beeld. Uit de huidige actualisering volgt per saldo een structurele tegenvaller van € 655 miljoen. De geactualiseerde zorguitgaven zijn verder toegelicht in de verdiepingsbijlage in paragraaf 4.4.

Besparingsverliezen

10. Werelddekking

Er is sprake van een besparingsverlies in 2012. Het ingezette traject van het aanpassen van de verdragen verloopt moeizaam. Verwacht wordt dat deze aanpassingen niet eerder dan 1 januari 2014 doorgevoerd zijn.

11. Rechtmatigheid conform Zvw

De besparing als gevolg van de RA-maatregel «vergoeding rechtmatigheid conform Zvw» wordt in 2012 nog niet gerealiseerd. Er is een traject in gang gezet in samenwerking met verzekeraars en zorgaanbieders waarin de maatregel nader wordt uitgewerkt zodat implementatie in 2013 in de rede ligt.

Maatregelen en intensiveringen

12. Aanpassing tariefskorting huisartsen

Naar aanleiding van de CVZ-cijfers over 2010 is de korting op het huisartsentarief verlaagd. Aanvullend is eind 2011 besloten om de korting nog eens met € 14 miljoen te verlagen.

13. Instellingen voor medisch specialistische zorg

In 2011 is een Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord met instellingen voor medisch specialistische zorg gesloten. Een beheerste kostenontwikkeling is daarbij uitgangspunt.  In dat akkoord is een financieel kader voor 2012 tot en met 2014 overeengekomen tussen verzekeraars en zorgaanbieders. Uitgaande van het overeengekomen budgettair kader 2012–2014 uit het Hoofdlijnenakkoord werkt de overschrijding zoals geconstateerd op basis van 2011 niet structureel door.

14. Zorg Caribisch Nederland

Actualisatie raming zorgkosten Caribisch Nederland leidt tot opwaartse bijstelling van de raming.

15. Overige

Deze post is het saldo van diverse mutaties.

Technische- en macro-economische mutaties

16. Macro loon- en prijsbijstelling (CEP tranche 2012)

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het CEP 2012 van het Centraal Planbureau (CPB).

17. IJklijnmutaties

Dit betreft het saldo van diverse mutaties tussen het BKZ en de Rijksbegroting in enge zin (RGB-eng).

BKZ-ontvangsten

Mee- en tegenvallers

18. Eigen betalingen AWBZ

Bij de eigen bijdragen AWBZ wordt een structurele meevaller van € 45 miljoen verwacht. In de begroting werd voor 2012 nog uitgegaan van een hogere, zij het incidentele meevaller van € 85 miljoen

Licence