Base description which applies to whole site

2.1. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties

De belangrijkste mutaties (≥ € 10 mln.) zijn in onderstaande tabellen samengevat en worden daarna toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij het betreffende artikel.

Tabel: overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties (x € 1000)
 

Uitgaven

Artikel

Stand begroting t/m ISB ESM

12 602 513

 

Stand begroting t/m ISB EIB

11 552 095

 
     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   
     

1) Heffings- en invorderingsrente

– 110 000

1

2) Uitgaven ING back-up faciliteit

318 000

3

3) Schade-uitkering EKV

– 60 000

5

4) BTW-Compensatiefonds

– 418 441

6

5) Apparaatuitgaven Kerndepartement

– 10 435

8

6) Loonbijstelling

– 13 665

10

7) Overige uitgaven (saldo)

5 395

 

Stand 2e suppletoire begroting 2012

11 262 949

 

Toelichting

 • 1. De raming is neerwaarts bijgesteld met € 110 mln., als gevolg van de lage rentestanden.

 • 2. Doordat elke dollar die binnenkomt wordt gebruikt om de verplichting onder de IABF versneld af te bouwen, is de raming van de funding fee opwaarts bijgesteld (zie ook toelichting ontvangsten IABF).

 • 3. In 2012 zijn tot op heden minder schades uitgekeerd dan werd verwacht. Op basis van deze ontwikkeling worden de geraamde schade-uitkeringen neerwaarts bijgesteld.

 • 4. Deze mutatie betreft voornamelijk een ramingsbijstelling op grond van voorlopige realisatiecijfers van de Belastingdienst. De verwachting is dat gemeenten en provincies minder zullen declareren.

 • 5. De mutatie bij het apparaat van het kerndepartement wordt voornamelijk verklaard door een technische overheveling van een deel van het materiële budget naar beleidsartikel 1.

 • 6. De mutatie wordt veroorzaakt door het verdelen van de loonbijstelling over de organisatieonderdelen van het ministerie van Financiën. De loonbijstelling was tijdelijk geparkeerd op artikel 10.

Tabel: overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties (x € 1000)
 

Ontvangsten

Artikel

Stand begroting t/m ISB ESM

129 887 160

 

Stand begroting t/m ISB EIB

124 619 271

 
     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   
     

1) Belastingontvangsten

– 2 586 509

1

2) Heffings- en invorderingsrente

– 120 000

1

3) Ontvangsten boetes en schikkingen

17 000

1

4) Ontvangsten IJsland

290 865

2

5) Dividend staatsdeelnemingen

42 007

3

6) Winstafdracht DNB

– 670 506

3

7) Opbrengst onttrekking vermogenstitels

12 000

3

8) Dividend financiële instellingen

– 368 698

3

9) Aflossing kapitaalversterking ING

– 2 250 000

3

10) Couponbetaling kapitaalversterking ING

– 1 125 000

3

11) Ontvangsten ING back-up faciliteit

318 000

3

12) BTW- Compensatiefonds

– 418 441

6

13) Vervreemding RVOB

– 29 999

7

14) Overige ontvangsten (saldo)

– 1 974

 

Stand 2e suppletoire begroting 2012

117 728 016

 

Toelichting

 • 1. Voor een toelichting op de belastingontvangsten wordt verwezen naar de Najaarsnota.

 • 2. De raming is neerwaarts bijgesteld met € 120 mln., als gevolg van de lage rentestanden.

 • 3. De raming van de ontvangsten boetes en schikkingen is verhoogd, op basis van de hogere realisaties.

 • 4. Uit de boedel van de failliete Landsbanki heeft Nederland twee boedeluitkeringen van de vorderingen ontvangen ad € 197,3 mln. en € 93,6 mln.

 • 5. Bij de te ontvangen dividenden van de Staatsdeelnemingen doen zich meevallers voor. Deze meevallers worden voornamelijk veroorzaakt door Tennet en Schiphol.

 • 6. Mede met het oog op de risico’s die DNB loopt, is vanuit behoedzaamheidsoverwegingen besloten om vooralsnog geen rekening te houden met de mogelijkheid dat DNB over 2012 een interim-dividend uitkeert. Daarom is de raming in 2012 naar beneden bijgesteld (uitgebreide toelichting bij beleidsartikel 3).

 • 7. Deze mutatie betreft een superdividend uitkering van twee staatsdeelnemingen in afbeheer (Rechterland N.V. en Thales).

 • 8. ABN AMRO geeft aan in 2012 geen interim-dividend uit te zullen uitkeren. ABN AMRO geeft als achterliggende reden dat het gezien de marktomstandigheden, economisch klimaat, eurocrisis, onzekere vooruitzichten en invoering van Basel 3 in 2013 verstandig is om een sterke kapitaalpositie te hebben.

 • 9. De Staat en ING hebben met de Europese Commissie een akkoord bereikt over de herstructureringsmaatregelen die ING moet uitvoeren en de terugbetaling van de nog uitstaande core tier 1-securities ter waarde van EUR 3 miljard. Deze mutatie betreft de bijstelling van de raming voor het jaar 2012 (uitgebreide toelichting bij beleidsartikel 3).

 • 10. Zie toelichting nummer 9.

 • 11. De opwaartse bijstelling van de portefeuilleontvangsten is het gevolg van enerzijds vervroegde aflossingen op de hypotheken en anderzijds verliezen die lager zijn daar waarmee rekening was gehouden in de raming.

 • 12. De ontvangsten zijn gelijk aan de uitgaven omdat de terugbetaalde btw- bedragen tevens belastinginkomsten zijn. Zie ook toelichting bij de uitgaven.

 • 13. De verkoopopbrengsten onroerende zaken blijven door de slechte economische situatie achter bij de raming. Een deel van de opbrengsten wordt in 2013 gerealiseerd.

Licence